Rozcestník: Životní situace

Životní situace

Prodej hrobového zařízení v Českém Brodě

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Prodej hrobového zařízení
4. Základní informace
k životní situaci

Prodej hrobového zařízení

Kupní smlouvu na prodej hrobového zařízení může uzavřít kdokoliv, kdo projeví o hrobové zařízení zájem a zaplatí kupní cenu a pronajme si hrobové místo, na kterém je hrobové zařízení umístěno – Odbor vnitřních věcí, paní Markéta Šmídová, tel.: 321 612 143, 734 319 262, mail: msmidova@cesbrod.cz

nabídka hrobových zařízení

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Osoba starší 18 let, která předloží doklad totožnosti.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Zájemce o koupi hrobového zařízení podá písemnou žádost na odbor rozvoje. Odbor rozvoje nechá zpracovat znalecký posudek na cenu příslušného hrobového zařízení. Na jednání rady města předloží záměr na prodej, po zveřejnění záměru na zákonem stanovenou lhůtu, připraví odbor rozvoje kupní smlouvu.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Telefonicky, nebo emailem, osobní návštěvou na odboru rozvoje.

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Město Český Brod
nám. Husovo 70
282 01 Český Brod

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod
odbor rozvoje – kancelář správy majetku (druhé patro, vpravo)

S kým: Blanka Šarochová, tel.: 321 612 169, 604 376 042           sarochova@cesbrod.cz

Kdy: kdykoliv po telefonické dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

není předepsaný formulář

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Cenu za prodej hrobového zařízení tvoří cena znaleckého posudku + cena hrobového zařízení dle posudku, podmínkou prodeje hrobového zařízení je uzavření smlouvy na pronájem příslušného hrobového místa.

Cena za nájem a služby s nájmem spojené hrobového místa je stanovena dle aktuálního nařízení města Český Brod schváleného radou města pro každý kalendářní rok

Nařízení města Český Brod č. 4/2022

Cena prodej lze uhradit:
bankovním převodem na účet č. 9294910237/0100, variabilní symbol: číslo smlouvy, specifický symbol: číslo smlouvy (uvedeno ve smlouvě)

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Odbor vnitřních věcí – pronájem hrobových míst.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
neuvedeno
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Datová schránka: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Řád veřejného pohřebiště

Nařízení města Český Brod č. 4/2022, kterým se stanovují ceny nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod

 

18. Jaké jsou související
předpisy
neuvedeno
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
nejsou stanoveny
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností neuvedeno
21. Nejčastější dotazy neuvedeno
22. Další informace neuvedeno
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
neuvedeno
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Pronájem hrobového místa

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, majetková správa
26. Kontaktní osoba

Blanka Šarochová, tel. 321 612 169, 604 376 042
e-mail: sarochova@cesbrod.cz

 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.2.2023
28. Popis byl naposledy
aktualizován
8.2.2023
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Uzavření nájemní smlouvy k hrobovému místu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Nájem hrobového místa
4. Základní informace
k životní situaci

Nový nájem:

Smlouvu o nájmu hrobového místa musí uzavřít každá osoba, která užívá hrobové místo na pohřebištích v Českém Brodě a ve Štolmíři. V případě hrobového místa, na kterém se nachází hrobové zařízení v držbě města, je možný jeho odkup.

nabídka hrobových zařízení

Prodloužení nájemní smlouvy:

Nájemce hrobového místa obdrží před koncem platnosti uzavřené nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa 90 dní předem písemné upozornění o skončení sjednané doby nájmu. Nájemní smlouva se uzavírá obvykle na dobu 10 let.

Převod nájmu -     při úmrtí nájemce

                       -     převod z jedné osoby na druhou

Ukončení nájemní smlouvy:

V případě, že o hrobové místo již nebude mít nájemce, resp. vlastník hrobového zařízení zájem, je povinen dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů odstranit na vlastní náklady stávající hrobové zařízení (rám, pomník, krycí, nápisovou desku) a předat prázdné místo zpět městu Český Brod.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Při zřízení nového hrobového místa – osoba starší 18 let, která předloží doklad totožnosti.

Prodloužení nájemní smlouvy - nájemce hrobového místa osobně, který předloží doklad totožnosti.

Pokud nájemce zastupuje jiná osoba, musí předložit plnou moc. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

V případě zjištěných rozporů v údajích se nájemce v čestném prohlášení zavazuje, prokáže-li se v budoucnu, že vlastníkem hrobového zařízení je jiná osoba, uspokojí nároky této osoby a uhradí náklady pronajímatele, které vznikly z nepravdivého prohlášení.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Osobní návštěva na pracovišti pronájmu hrobových míst příp. se informovat telefonicky nebo e-mailem.

Smlouvu je možno zaslat poštou, ale je nutné na ní opatřit úředně ověřený podpis a zaslat zpět poštou originál smlouvy.

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Městský úřad
nám. Arnošta z Pardubic 56
282 01 Český Brod

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod
odbor vnitřních věcí – evidence obyvatel, pronájem hrobových míst 

S kým: Markéta Šmídová, tel.: 321 612 143, 734 319 262         msmidova@cesbrod.cz

Kdy:

pondělí, středa: 8:00 -11:00, 12:00 -17:00

úterý: 8:00 -11:00

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Nová nájemní smlouva nebo prodloužení nájemní smlouvy: průkaz totožnosti

Změna nájemce z důvodu úmrtí původního nájemce: rozhodnutí o ukončení dědického řízení, průkaz totožnosti

Změna nájemce z důvodu bezúplatného převodu vlastnictví hrobového zařízení a nájmu hrobového místa: průkaz totožnosti a prohlášení o převodu nájmu hrobového místa a vlastnictví hrobového zařízení

Změna nájemce z důvodu prodeje hrobového zařízení: kupní smlouva, průkaz totožnosti

Do formuláře je  vždy nutné uvést všechny zúčastněné osoby. V případě, že se některý z účastníků nemůže k jednání o převodu dostavit osobně, je nutné, aby na předloženém formuláři byl zajištěn jeho úředně ověřený podpis.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Prohlášení o převodu hrobového místa (vyplňuje se při převodu na nového nájemce)

Prohlášení je k dispozici na Městském úřadě, odbor vnitřních věcí – matrika, pronájem hrobových míst, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod

prohlášení o oprávnění k hrobovému místu

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Cena za nájem a služby s nájmem spojené hrobového místa je stanovena dle aktuálního nařízení města Český Brod schváleného radou města pro každý kalendářní rok.

Nařízení města Český Brod č. 4/2022

Cena za nájem a služby s nájmem spojené lze uhradit:
a) hotově nebo kartou na pokladně Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic    56, Český Brod
b) bankovním převodem na účet č. 9294910237/0100, variabilní symbol: číslo smlouvy, specifický symbol: 0036322111
c) poštovní poukázkou  na pobočce České pošty, a.s.

Částka je splatná ke dni skončení platnosti původní smlouvy

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

Smlouvu obvykle připravíme na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
neuvedeno
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
neuvedeno
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Datová schránka: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Řád veřejného pohřebiště

Nařízení města Český Brod č. 4/2022, kterým se stanovují ceny nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod

18. Jaké jsou související
předpisy
neuvedeno
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
nejsou stanoveny
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Postupuje se dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Řádu veřejného pohřebiště.
21. Nejčastější dotazy neuvedeno
22. Další informace neuvedeno
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
neuvedeno
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Koupě hrobového zařízení

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, pronájem hrobových míst
26. Kontaktní osoba

Markéta Šmídová, tel.: 321 612 143, 734 319 262         msmidova@cesbrod.cz

 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
6.2.2023
28. Popis byl naposledy
aktualizován
6.2.2023
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Vydání občanského průkazu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Vydání občanského průkazu.
4. Základní informace
k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce občana mladšího 15 let 
 • je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jedná poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník. Opatrovník může jednat podle věty první, pouze umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.
 • Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Občan si může při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaja s kontaktním elektronickým čipem zvolit obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občanský průkaz převezme; pokud tak neučiní, převezme občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání. Občanský průkaz ve lhůtě do 24 hodin lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra viz bod 9.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Převzetí vydaného občanského průkazu

Vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, nejedná-li se o občana mladšího 15 let.

Nemůže-li se žadatel dostavit k převzetí občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu, může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec. Zmocní-li žadatel k převzetí občanského průkazu jinou osobu, je zmocněnec povinen při převzetí občanského průkazu předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Za občana je oprávněn jednat:

 • zákonný zástupce občana mladšího 15 let 
 • je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jedná poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník. Opatrovník může jednat podle věty první, pouze umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.
 • Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Dočasný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít u pověřeného obecního úřadu, kde byla podána žádost o tento doklad.

Při převzetí občanského průkazu si občan může zadat bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód ani deblokační osobní kód.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Proces vydání občanského průkazu se zahajuje podáním žádosti o vydání občanského průkazu.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem, může občan podat žádost ve lhůtách do 30 pracovních dnů, do 5 pracovních dnů a do 24 hodin:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22,
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
 • Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

Žádost o vydání dočasného občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze úřad městské části Prahy 1 až 22),
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
 • Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

Občan může požádat na Ministerstvu vnitra o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě, a to

a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo

b) do 5 pracovních dnů.

V případě, že o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin občan požádal na Ministerstvu vnitra, občanský průkaz převezme rovněž u Ministerstva vnitra.

V případě, že o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů občan požádal u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zvolí, zda občanský průkaz převezme u  obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra.

V případě, že o vydání občanského průkazu  se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 24 hodin občan požádal u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, občanský průkaz převezme u  Ministerstva vnitra.

V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo,  adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky (jen fyzické osoby nepodnikající) pro účely poskytnutí informace o možnosti převzetí občanského průkazu.

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

 Kde:       Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, přízemí, dveře č. 4,
S kým:    odbor vnitřních věcí, referentka Hana Splavcová, tel.: 321 612 145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí a středa 8:00–11:00,  12:00–17:00

        úterý 8:00–11:00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě:

Kde: Ministerstvo vnitra, Na Pankráci 72, Praha 4 - metro C stanice "Pražského povstání".

Kdy:  pondělí: 8:00 - 11:00, pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
          úterý: 8:00 - 11:00, pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00
          středa : 8:00 - 11:00, pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
          čtvrtek: 8:00 - 11:00, pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00
          pátek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Žádné formuláře nejsou potřeba, žádost je vyplňována úřednicí v elektronickém systému (výjimkou jsou občanské průkazy bez strojově čitelných údajů).

Fotografii za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídí obecní úřad obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti.

Je-li vydáván dočasný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, žadatel dokládá dvě fotografie od fotografa.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu musí žadatel předložit:

 • rodný list nebo platný cestovní pas České republiky
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji

K vydání občanského průkazu po uplynutí jeho platnosti musí žadatel předložit:

 • dosavadní občanský průkaz + 1 platný doklad totožnosti (rodný list, cestovní pas nebo řidičský průkaz).

Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný (i změnou podoby se doklad stává neplatným), nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován jiný platný doklad totožnosti. Za posouzení podoby zodpovídá sám držitel, v případě dětí do 15ti let zákonný zástupce.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu, je povinen při podání žádosti předložit rovněž rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

K žádosti o vydání občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, musí žadatel předložit:

 • dosavadní občanský průkaz žadatele, nebo, nelze-li předložit dosavadní občanský průkaz žadatele, rodný list žadatele, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství České republiky žadatele, rovněž doklad o jeho státním občanství České republiky, anebo cestovní pas žadatele,
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele, je-li svéprávnost žadatele omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
 • vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem, a
 • veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele.

Fotografie pro vydání dočasného občanského průkazu musí mít hladký povrch v barevném provedení. Osoba může mít pokrývku hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci osoby, nosí-li ji ze zdravotních nebo náboženských důvodů. Osoba musí mít při pořizování podoby neutrální výraz, zavřená ústa, otevřené oči, které nesmí zakrývat vlasy, a její pohled musí směřovat do objektivu. Pohled přes rameno a pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Viz bod 10.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    1 000

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      Kč      500

   a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností     Kč      500

   občanům mladším 15 let

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč      500

   - při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností   Kč   250   a při převzetí u ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností     Kč      250

 b) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve   lhůtě do 5 pracovních dnů

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč      500

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       Kč      250

   a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč      250

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního     úřadu obce s rozšířenou působností               Kč      500

    občanům mladším 15 let

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč      300

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      Kč      200

   a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč      100

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního     úřadu obce s rozšířenou působností               Kč      300

 c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 2 měsíce                     Kč      200

d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let   Kč       100

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky   Kč      200

 f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy            Kč      200

g) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu v době   delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu           Kč      200

 h) Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti            Kč      100

 i) Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností             Kč       100

Na MÚ Český Brod lze správní poplatky hradit hotově nebo platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji  s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 pracovních dnů, do 5 pracovních dnů a do 24 hodin ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost předána.

Dočasný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

 • s dobou platnosti 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
 • s dobou platnosti 5 měsíců, jestliže došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány

Kromě podání žádosti je žadatel povinen

 • prokázat pravdivost údajů uvedených v žádosti o vydání občanského průkazu - viz bod 10
 • převzít osobně vyhotovený občanský průkaz - viz bod 6
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného úřadu.

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Vyhláška č. 281/2021 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech.
18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů..

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Pokud osoba nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku občanských průkazů jsou upraveny v § 65 zákona o občanských průkazech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití. Za přestupek dle §65odst. 1 a odst. 3 lze uložit pokutu do 10 000 Kč, dle § 65 odst. 2  lze uložit pokutu až do výše 15 000 Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Hana Splavcová, tel.: 321612145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
02.08.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
02.08.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Výdej údajů z informačního systému občanských průkazů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému občanských průkazů.
4. Základní informace
k životní situaci
Údaje z informačního systému občanských průkazů se poskytují na základě písemné žádosti pouze k osobě žadatele, přičemž zákon o občanských průkazech (viz bod 17) řeší i zastupování občana při vyřizování žádosti - viz bod 5.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
O poskytnutí údaje z informačního systému občanských průkazů žádá občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může  žádost o poskytnutí údajů podat opatrovník, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.  Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Řešeno v bodech 4, 5, 7 a 8.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Údaj se z informačního systému občanských průkazů poskytne na základě písemné žádosti, v níž je uvedeno:

 • jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení
 • rodné číslo
 • číslo, příp. série občanského průkazu
 • adresa místa trvalého pobytu
 • rozsah požadových údajů:
  Podpis žadatele musí být úředně ověřen. Úřední ověření se nevyžaduje, pokud žadatel předloží občanský průkaz a podepíše žádost před úředníkem, kterému předává žádost.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Údaje z informačního systému občanských průkazů poskytuje Ministerstvo vnitra a obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu občana.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, přízemí, dveře č. 4,

Odbor vnitřních věcí, referentka Hana Splavcová, tel.: 321 612 145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí a středa 8:00–11:00,  12:00–17:00

        úterý 8:00–11:00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

V případě, že žádost podává osobně a podepisuje ji před orgánem oprávněným údaj poskytnout, je povinen předložit svůj platný občanský průkaz.

 

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost doručena prostřednictvím dat. schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem. Papírovou žádost lze také vyplnit přímo na úřadě.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Za poskytnutí údajů z informačního systému občanských průkazů se platí správní poplatek dle položky č. 3 Sazebníku správních poplatků (příloha č. 1 k zákonu o správních poplatcích - viz písmeno a) v návaznosti na tom, jakou formou jsou údaje poskytnuty, zpravidla se jedná o částky:

 • 50,- Kč za každou stranu
 • další sazby viz Sazebník správních poplatků.

Poplatky se platí na pokladně MěÚ Český Brod.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Zákonem o občanských průkazech není lhůta stanovena, zpravidla lze vyřizovat bezodkladně.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

Žádost se podává na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra České republiky.

Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifik. služeb.

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Stránky ministerstva vnitra
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Internet – Portál veřejné správy
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Výdej údajů z informačního systému cestovních dokladů

Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Hana Splavcová, tel.: 321612145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
02.08.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
02.08.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Odvody za odnětí pozemku ze ZPF

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Odvody za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu
4. Základní informace
k životní situaci

Je to navazující situace na souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). V každém konkrétním souhlase je uvedeno zda se odvody stanoví či ne.

To určuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník-(ci) pozemku.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím

 1. doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a
 2. písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Poté orgán ochrany ZPF zahajuje řízení o odvodech a vydává rozhodnutí.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Oznámením zahájení realizace záměru s kopií pravomocného rozhodnutí, popřípadě ještě podáním podnětu k předepsání finančního odvodu.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor

životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 • oznámení zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
 • kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Oznámení zahájení realizace záměru

nebo na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství.

Popřípadě:  Podnět k předepsání finančního odvodu

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Záleží na odnímané ploše, bonitě půdy a zda je daná plocha v obci, která má územní plán. Způsob úhrady je převodem na účet Celního úřadu pro Středočeský kraj.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastníci pozemku, příslušná obec a Celní úřad pro Středočeský kraj.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ke KÚ pro Středočeský kraj podáním učiněným u MěÚ Český Brod.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při správě placení odvodů se postupuje podle daňového řádu. Ustanovení daňového řádu, podle kterého úrok z prodlení nevzniká v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy, se v případě odvodu nepoužije.

21. Nejčastější dotazy

Ve kterých případech se odvody neplatí za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?

Odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro:

a) stavby drah včetně jejich součástí, je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát,

b) stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství,

c) stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství,

d) výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,

e) stavby a zařízení protierozní ochrany,

f) stavby čistíren odpadních vod,

g) změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím,

h) zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany,

i) stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi,

j) cyklistické stezky nebo jejich části, budované v ploše nebo koridoru pro ně vymezeném v zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu,

k) zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny převedením pozemku na druh pozemku

 1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda nebo zamokřená plocha, nebo
 2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo rybník, nebo

l) registrovaný významný krajinný prvek, přechodně chráněnou plochu nebo přírodě blízkou obnovu těžbou narušeného území změnou souhlasu podle § 10 odst. 2,

m) změnu druhu pozemku na druh pozemku lesní pozemek se způsobem využití pozemek určený k plnění funkcí lesa, s výjimkou půdy v I. a II. třídě ochrany,

n) vodní nádrže, retenční nádrže a rybníky,

o) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,

p) realizace prvků schválených plánů společných zařízení v souvislosti s opatřeními uvedenými pod písmeny d), e) a i) a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí.

22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz.

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
7.5.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
23.1.2024
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Společné povolení

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Společné povolení vodního díla.
4. Základní informace
k životní situaci
Společné povolení vodního díla podle § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 66/2018 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající a právnická osoba), která doloží doklad prokazující právo k pozemku nebo stavbě. Stavebník jedná samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podáním žádosti na předepsaném formuláři podle vyhlášky č. 66/2018 Sb. přílohy č. 6 a souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
 •  písemně - osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod nebo zasláním poštou na adre· su: Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní úřad, budova nám. Arnošta z Pardubic 56, číslo dveří 19.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Ivana Stárková, tel. 321 612 186, 733 384 806 email: starkova@cesbrod.cz
Ing. Lenka Kučerová, tel. 321 612 185, 733 384 909 email: kucerova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklady, které je nutno doložit jsou uvedeny v příloze žádosti o společné povolení.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o vydání společného povolení.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek je vyměřen dle položky 18) odst. 1 písm. g) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004, o správních poplatcích. Lze jej uhradit přímo v podatelně Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu (po domluvě s příslušným pracovníkem vodoprávního úřadu) na účet č. 9294910237/0100 s uvedením variabilního symbolu 551332.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách § 115 odst. 11 rozhoduje bezodkladně, nejdéle 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Okruh účastníků stavebního řízení upravuje § 94k stavebního zákona

 • Vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem.
 • Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcní právo k tomuto pozemku.
 • Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.
 • Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn  

Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům, jejich okruh stanovuje vodoprávní úřad.

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Při jakékoliv činnosti nesní dojít k ohrožení vydatnosti a jakosti povrchových a podzemních vod.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Lze využít elektronickou poštu epodatelna@cesbrod.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., 420/2011 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 350/2012 Sb. a 257/2013 Sb., 39/2015 Sb., 91/2016 Sb., č. 264/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 193/2017 Sb., č. 194/2017 Sb., č. 205/2017/ Sb., č.225/2017 Sb., č. 169/2018; č. 312/2019 Sb., č. 47/2020 Sb. a 403/2020 Sb.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon 500/2004 Sb. správní řád
Vyhláška č. 62/2013 Sb., která mění vyhlášku č. 499/2006 o dokumentaci staveb
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti společnému povolení může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod. Příslušným odvolacím orgánem je odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za nedodržení povinností může být uložena pokuta podle vodního zákona a stavebního zákona.
21. Nejčastější dotazy

Musím mít stanovisko odboru územního plánování?

Na společné povolení studny a DČOV se stanovisko územního plánování nevydává. Na ostatní stavby vodního díla na společné povolení je nutno doložit k žádosti stanovisko územního plánování.

22. Další informace Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
26. Kontaktní osoba Ivana Stárková, tel. 321 612 186, 733 384 806 email: starkova@cesbrod.cz
Ing. Lenka Kučerová, tel. 321 612 185, 733 384 909 email: kucerova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.3.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
1.3.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Užití znaku města Český Brod

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Užití znaku města Český Brod
4. Základní informace
k životní situaci
Použití znaku města Český Brod k propagaci či jinému účelu, je možné pouze po předchozím souhlasu rady města Český Brod a za úplatu. Bez výslovného souhlasu rady města Český Brod mohou znak města Český Brod používat pouze město Český Brod samo, orgány města, příspěvkové organizace zřízené městem Český Brod, organizace podporující město a organizace podporované městem formou příspěvků a grantů, za podmínky, že bude vždy dodrženo grafické vyobrazení znaku města.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o použití znaku města Český Brod.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podmínky a postup řešení životní situace stanoví Pravidla pro užívání znaku města Český Brod, schválená radou města dne 02.08.2012 usnesením č. 200/2012.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žadatel předloží písemně žádost o souhlas prostřednictvím Odboru tajemníka, MěÚ Český Brod. Žádost musí obsahovat: identifikaci žadatele, účel, způsob a dobu užití znaku, a grafický návrh uplatnění znaku.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Žádost lze podat prostřednictvím Městského úřadu Český Brod, odboru tajemníka, na podatelně Městského úřadu města Český Brod nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Městský úřad Český Brod
S kým: Kancelář vedení města, Martina Vlastníková. Tel: 321 612 119 vlastnikova@cesbrod.cz
Kdy:  V úřední dny (pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.), další dny po telefonické dohodě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Nejsou požadovány.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář žádosti o udělení souhlasu k užití znaku města Český Brod. Není podmínkou, aby byla žádost podána prostřednictvím tohoto formuláře.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Souhlas s užitím znaku je za úplatu a to jednorázovou paušální částku 1.000 Kč. Tato částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemného souhlasu rady města na pokladně Městského úřadu Český Brod.V případě nedodržení lhůty splatnosti si rada města vyhrazuje právo udělený souhlas zrušit. Rada města může na základě posouzení důvodů užití znaku města Český Brod platbu za užití prominout.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Žádost bude předložena na nejbližším jednání rady města, poté bude žadatel o výsledku jednání písemně vyrozuměn.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Uživatel znaku města Český Brod je povinen dodržet specifikaci uvedenou v příloze č. 1 Pravidel pro užívání znaku města Český Brod a případné podmínky města Český Brod pro jeho užití a nedopustit, aby došlo ke zneužití znaku nebo dobrého jména města Český Brod.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Adresa e-podatelny: epodatelna@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Dle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Porušení povinností požádat o souhlas s užitím znaku města Český Brod nebo úmyslné poškození, zneužití nebo znevážení znaku města Český Brod je postižitelné jako přestupek (§ 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – se sankcí až do výše 30.000 Kč nebo § 42 odst. 1 písm. a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – se sankcí až do výše 3.000 Kč).
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace V odůvodněných a naléhavých případech je oprávněn rozhodnout o užití znaku města Český Brod pro nezbytně nutnou dobu starosta města.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor tajemníka Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Martina Vlastníková
PR manažer
náměstí Husovo 70
282 01  Český Brod
tel.: 321 612 119; mob.: 733 384 871; e-mail: vlastnikova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.8.2012
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.8.2012
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o koordinované závazné stanovisko

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o koordinované závazné stanovisko
4. Základní informace
k životní situaci

Vydání koordinovaného (závazného) stanoviska podle ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona, zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které dotčený orgán (Městský úřad Český Brod) hájí podle zvláštních zákonů.

 

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Podat žádost je oprávněna fyzická osoba, fyzická osoba podnikající i právnická osoba, která může zmocnit k vyřízení jinou zastupující osobu.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost se předkládá na předepsaném formuláři a obsahuje předepsané přílohy žádosti. Projektová dokumentace se předkládá v elektronické podobě (jako příloha v datové schránce či emailem) či v listinné podobě.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)

písemně (zasláním poštou na adresu:  
              Městský úřad Český Brod
              Odbor stavební a územního plánování
              Nám. Husovo 70 282 24 Český Brod

elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
datová schránka ISDS: jgqbsve

8. Na které instituci životní
situaci řešit

MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod.

MěÚ Český Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod

           

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Adam Turecký, tel.321 612 138, e-mail: turecky@cesbrod.cz

Edita Drahotová, tel. 321 612 180, e-mail: drahotova@cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Údaje umožňující identifikaci žadatele, v případě zastupování žadatele plná moc, katastrální mapa se zákresem umístění stavby, projektová dokumentace stavby zpracovaná v rozsahu pro daný účel (v elektronické podobě - jako příloha v datové schránce či emailem) či v listinné podobě.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
 Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou předepsány.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení žádosti je dána správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) - § 6 odst. 1, podle kterého, pokud správní orgán nevyřídí věc bez zbytečných průtahů, učiní tak ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena. Za obecnou přiměřenou lhůtu se považuje lhůta do 30 dnů ode dne podání žádosti, v případě složitosti záměru a nutnosti koordinace dotčených zájmů se může lhůta prodloužit.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Zaslání dokumentace v elektronické formě (*.pdf) na email turecky@cesbrod.cz,   drahotova@cesbrod.cz, epodatelna@cesbrod.cz   či jako přílohu datovou schránkou
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

18. Jaké jsou související
předpisy

 Zákon č. 20/1987 o státní památkové péči
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 82/ 2002 Sb. o ochraně ovzduší 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Proti koordinovanému závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není, dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona 500/2004, správní řád, v platném znění, samostatným rozhodnutím. Opravný prostředek lze podat orgánu, jež vede správní řízení, který následně umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno i koordinované závazné stanovisko.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování
26. Kontaktní osoba

Adam Turecký, tel.321 612 138, e-mail: turecky@cesbrod.cz

Edita Drahotová, tel. 321 612 180, e-mail: drahotova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.7.2019
28. Popis byl naposledy
aktualizován
8.6.2020
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění

4. Základní informace
k životní situaci

Týká se vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění pro lokalitu I. a II., platné od 1. 1. 2022. 

Do lokality I. spadá: náměstí Husovo, náměstí Arnošta z Pardubic, ulice Tyršova, Suvorovova a Krále Jiřího (od náměstí po ulici Kollárova) – místa označená pro parkování.

Do lokality II. spadá: ulice Pod Velkým Vrchem, Slezská, Jugoslávská, Moravská, Bulharská, Ruská, Slovenská, Marie Majerové, Lužická, Za Svitavkou, Za Pilou, Zborovská a ulice Klučovská č. p. 779 – místa označená pro parkování.

Parkovací oprávnění je vázané na registrační značku zaparkovaného vozidla pro konkrétní osobu a jejího držitele s platností nejvýše na jeden rok.

Dlouhodobé parkovací oprávnění (rezidentní) je možností pro parkování v souladu s nařízením města, nikoliv nárokem na zajištění konkrétního parkovacího místa.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Žadatel jedná samostatně nebo může mít zástupce na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřená. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

O vydání parkovací karty mohou žádat pouze:

  • Vlastníci nemovitostí, fyzické osoby s trvalým pobytem v dané lokalitě,
  • Fyzická nebo právnická osoba s provozovnou nebo sídlem firmy v dané lokalitě
  • Neziskové a příspěvkové organizace se sídlem nebo provozovnou v dané lokalitě a musí též prokázat, že jsou vlastníkem vozidla
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Na obecním úřadě obce Český Brod podat žádost o vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění.

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Na obecním úřadě v kanceláři č. 22 – Jana Vejvodová a Soňa Sršňová, v prvním patře. V úředních hodinách na adrese Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.

Stejné jako bod 9.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Na obecním úřadě obce Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01 – Jana Vejvodová a Soňa Sršňová, Kancelář č. 22, tel: 321 612 196  nebo mailem parkovaciopravneni@cebrod.cz

Úřední hodiny: PO: 08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT: 08,00-11,00

                      ST: 08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ÚT, ČT a Pá po telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 1. Doklad o místě trvalého pobytu fyzické osoby – občanský průkaz, doklad o sídle nebo provozovně právnické nebo podnikající fyzické osoby – výpis z živnostenského rejstříku.
 2. U neziskových a příspěvkových organizací je nutné předložit doklad o vlastnictví motorového vozidla těmito organizacemi (např. malý TP).
 3. U vlastníků nemovitostí doložit výpisem z katastru nemovitostí, případně lze ověřit při předložení žádosti náhledem do katastru nemovitostí.
 4. Technický průkaz (malý) od vozidla, které na sebe bude mít fyzická osoba/fyzická osoba podnikající/právnická osoba registrované pro dlouhodobé parkovaní.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o dlouhodobého parkovacího oprávnění.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, odbor dopravy, formulář ke stažení zde

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Lokalita I.
Podnikající fyzické a právnické osoby a Neziskové a příspěvkové organizace, které mají sídlo nebo provozovnu podnikání v dané lokalitě – cena 1. Oprávnění je 5.000,- Kč/rok, každé další oprávnění je navýšeno vždy o 2.000,- Kč.

Fyzické osoby s trvalým pobytem nebo vlastníci nemovitostí – cena za 1. parkovací oprávnění je za 1.000,- Kč/rok/č.p. nebo bytovou jednotkou na shodném č.p., cena 2. a každého dalšího oprávnění v lokalitě I. je 5.000,- Kč/rok/shodné č.p. nebo shodnou bytovou jednotku

Lokalita II.

Podnikající fyzické a právnické osoby a Neziskové a příspěvkové organizace – cena 1. Parkovacího oprávnění je 500,- Kč/rok/č.p., každé další parkovací oprávnění na shodné č.p., shodnou adresu provozovny nebo sídla je 5.000,- Kč/rok.

Fyzické osoby s trvalým pobytem nebo vlastníci nemovitostí – cena 1. parkovacího oprávnění 50,- Kč/rok/č.p. nebo bytovou jednotkou na shodném č.p., 2. Parkovací oprávnění 500,- Kč/rok/ č.p. nebo bytovou jednotkou na shodném č.p., každé další parkovací oprávnění je vždy 5.000,- Kč/rok/ č.p. nebo bytovou jednotkou na shodném č.p..

V případě vydání parkovací karty na období kratší než 1 rok se cena krátí poměrnou částkou na započaté měsíce.

Poplatek je možné uhradit:

 • Na pokladně MěÚ a lze platit i platební kartou – první rok doporučeno.
 • Bankovním převodem – platby na další období
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Na počkání - po uhrazení poplatku.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s plnou mocí. 

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Prozatím není žádná elektronická služba, kterou by bylo možno využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákon 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších přestupků, Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších přestupků
18. Jaké jsou související
předpisy

Nařízení města Český Brod č. 4/2021 a nařízení č. 6/2019, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením (č. 4/2021, 6/2021), je prováděna dle zvláštních právních předpisů (zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů), a to strážníky Městské policie Český Brod. Porušování povinností stanoveným tímto nařízením lze postihovat podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Povinnost uhradit stanovenou cenu se nevztahuje na vozidla přepravující osobu, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P. Vozidlo musí být označeno parkovacím průkazem dle vyhlášky č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, přílohy č. 13.

Počet parkovacích oprávnění se rozlišuje pro vlastníky nemovitostí a pro osoby s trvalým pobytem. Pokud na jednom č. p. žije více osob a jedna je zároveň vlastník, zažádá si o 1. parkovací oprávnění a druhá osoba s trvalým pobytem (i když je třeba také vlastník) si zažádá také o 1. parkovací oprávnění.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, – Jana Vejvodová a Soňa Sršňová, Kancelář č. 22, tel: 321 612 196  nebo mailem parkovaciopravneni@cebrod.cz
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba  
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
18.8.2023
28. Popis byl naposledy
aktualizován
18.8.2023
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist