Životní situace - Památková péče

Žádost o investiční dotace v oblasti obnovy fasád nemovitostí v MPZ

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod.
4. Základní informace
k životní situaci
Dotace je účelově určena na investiční výdaje související s obnovou fasád nemovitostí včetně výplní otvorů v městské památkové zóně města Český Brod, a to pouze na fasády nacházející se na uličním průčelí nemovitosti nebo na jinak z veřejných míst pohledově exponovaných plochách. Dotaci nelze poskytnou žadateli, který nemá vypořádané jakékoli finanční závazky vůči městu Český Brod.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
O poskytnutí dotace může žádat právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem objektu, který se  nachází se na území MPZ Český Brod.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podmínky a postup při podávání žádostí o dotaci v oblasti obnovy fasád jsou popsány v programu vyhlašovatele.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Obraťte se na referenta městského úřadu, pověřeného památkovou péčí na odboru stavebním a územního plánování se žádostí o závazné stanovisko k předmětnému záměru.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Úřadem, který přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti obnovy fasád, je Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod.

                    

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Na odboru stavebním a územního plánování s referentem pro památkovou péči:

Žaneta Kadlecová, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod, telefon: 313 036 101, kadlecova@cesbrod.cz

Úřední dny:

Pondělí: 8:00 – 17:00
Středa:   8:00 – 17:00

V neúřední dny po předchozí  telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Na úřadě předložte žádost opatřenou přílohami předepsanými ve formuláři žádosti  dle požadavků vyhlašovatele.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost musíte podat na předepsaném formuláři včetně povinných příloh, formuláře vydává Město Český Brod a předává  odbor stavební a územního plánování.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny:

1. kolo žádostí – do 31.03. příslušného kalendářního roku

2.  kolo žádostí -  do 30.09.  příslušného kalendářního roku

Na městské  dotace není právní nárok.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb..
18. Jaké jsou související
předpisy
Usnesení vlády č. 209/1992 ze dne 25. března 1992 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny. Na dotace není právní nárok.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Pokud nejsou dodrženy podmínky na použití dotace, musí žadatel poskytnuté finanční prostředky v plném rozsahu vrátit.
21. Nejčastější dotazy

Kde a jak získat finanční dotace na obnovu fasád  a jiné stavební úpravy staveb  v městské památkové zóně?

Podáním žádosti na základě zveřejněné výzvy.

Na dotaci není právní nárok

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor stavební a územního plánování – památková péče
26. Kontaktní osoba

Ve věcech stavebních:

Vedoucí  odboru stavebního a územního plánování - Ing. Radana Marešová,
tel. 321 612 131, maresova@cesbrod.cz

Odbor stavební a územního plánování - Ing. Jan Strnad,
tel. 321 612 136, strnad@cesbrod.cz

Ve věcech památkové péče:

Odbor stavební a územního plánování, památková péče – Žaneta Kadlecová, tel. 313 036 101, kadlecova@cesbrod.cz

Ve věcech smluvních:

Starosta města - Bc. Jakub Nekolný, tel. 321 612 113, nekolny@cesbrod.cz

Kancelář starosty města - Michaela Vomáčková, tel. 321 612 115, vomackova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
Popis je aktuální
28. Popis byl naposledy
aktualizován

14.8.2018

29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o investiční dotace v oblasti obnovy kulturních památek

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
4. Základní informace
k životní situaci

Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je efektivně s podlet na zachování a obnově kulturních památek České Republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu a účelem zákona č. 20/1987 Sb.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které nenalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Výši přidělené částky pro rozdělení stanoví každý rok ministerstvo kultury.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
O poskytnutí dotace může žádat právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem objektu, který je prohlášen kulturní památkou.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

 

Podmínky a postup řešení je uveden na stránkách ministerstva kultury v dokumentu Zásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Podmínky:

·         Vyplněný formulář s nutnými přílohami, uvedenými v zásadách programu.

Postup řešení:

·         Vyplněný formulář s přílohami zaslat na MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče, nebo předat osobně na podatelně Města. Vždy z kraje roku bude vypsána výzva na podání žádostí uveřejněná na úřední desce a způsobem v místě obvyklém.

·         Posouzení žádostí z hlediska věcného a formálního.

·         Navrhnutí výše podpory, a předání žádostí na ministerstvo kultury.

Vyhodnocené žádosti jsou podkladem pro rozhodnutí ministerstva, avšak není pro ministerstvo závazné.  

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Obraťte se na příslušného referenta památkové péče Městského úřadu Český Brod na odboru stavebním a územního plánování.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Úřadem, který přijímá žádosti o investiční dotace v oblasti obnovy kulturních památek, je místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod.

                    

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde:       MěÚ Český Brod, stavební odbor – památková péče

S kým:  Žaneta Kadlecová, nám. Husovo 70, 1. patro

Kdy:       Po    8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Út     dle dohody
              St     8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Čt     dle dohody
              Pá    dle dohody

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Vyplněný formulář s nutnými přílohami uvedenými v dokumentu Zásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Formulář s dokumenty je uveden na stránkách ministerstva kultury.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost musíte podat na předepsaném formuláři, formuláře vydává MK ČR a předává je na příslušný úřad. Formuláře jsou k dispozici na internetové adrese:

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny individuálně pro každý kalendářní rok. Termín pro podání žádosti je stanoven příslušnou obcí s rozšířenou působností, žádost včetně příloh se odevzdává v průběhu února příslušného kalendářního roku. Termíny pro vyřízení žádosti jsou vázány na uvolňování finančních prostředků ministerstvem financí. Na státní dotace není právní nárok.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb..
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny. Na dotace není právní nárok.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Pokud nebudou dodrženy podmínky pro poskytnutí dotace, bude muset být dotace v plném rozsahu vrácena.
21. Nejčastější dotazy

Otázka: Kde a jak získat další finanční dotace na obnovu kulturních památek?

Odpověď: Další dotace poskytuje Středočeský krajhttp://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/ a Ministerstvo kultury http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/default.htm

Na dotace není právní nárok.

22. Další informace Můžete se obrátit na Ministerstvo kultury ČR.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo kultury ČR
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor stavební a územního plánování
26. Kontaktní osoba Žaneta Kadlecová, tel. 313 036 101, email: kadlecova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován

14.8.2018

29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Finanční prostředky je možné poskytnout z tohoto programu pouze na nemovité kulturní památky mimo památkové zóny a rezervace.

Žádost o vyjádření k záměru

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o vyjádření k záměru (stavby, přístavby) mimo MPZ a mimo ochranné pásmo nemovité kulturní památky
4. Základní informace
k životní situaci
Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou ani se nenachází na území MPZ nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky si podá žádost o vyjádření v případě, že dojde k zásahu do terénu v podobě výkopových prací.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník nemovitosti, správce nemovitosti, uživatel nemovitosti
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
 
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Písemnou žádostí.

Podání musí obsahovat:

 • Přesnou identifikaci dotčených nemovitostí (zejména podle údajů v katastru nemovitostí, tj. číslo popisné u staveb nebo parcelní číslo u pozemků).
 • Popis zamýšlených prací

Elektronická podatelna (žádosti musí být opatřeny elektronickým podpisem).

8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitost - MěÚ Český Brod, odbor stavebního a územního plánování – památková péče.                    
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde:       MěÚ Český Brod, stavební odbor – památková péče

S kým:    Žaneta Kadlecová, nám. Husovo 70, 1. patro

Kdy:       Po    8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Út     dle dohody
              St     8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Čt     dle dohody
              Pá    dle dohody

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Snímek katastrální mapy, popř. situaci z projektové dokumentace, jednoduchý technický popis záměru
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Není předepsaný formulář.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu. Vyjádření je zpravidla vydáno nejpozději do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

kadlecova@cesbrod.cz, epodatelna@cesbrod.cz

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností .
21. Nejčastější dotazy

Otázka: Oznamovací povinnost archeologickému ústavu v případě výkopových prací?

Odpověď: V případě výkopových prací je vlastník povinen písemně oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu AV ČR. Toto oznámení je třeba doručit nejpozději 14 dnů před započetím prací.

22. Další informace Další informace lze získat na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR: www.arup.cas.cz
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Úprava nemovitosti která není kulturní památkou, ale nachází se na území památkové rezervace, památkové zóny, nebo na území ochranného pásma, kdy takové úpravy budou déle posuzovány v režimu stavebního zákona. 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče
26. Kontaktní osoba Žaneta Kadlecová, tel. 313 036 101, email: kadlecova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
14.8.2018
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o stanovisko ke stavbě

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o stanovisko ke stavbě nebo stavebním úpravám nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se na území památkové rezervace, památkové zóny, nebo na území ochranného pásma, kdy takové úpravy nebudou déle posuzovány v režimu stavebního zákona.
4. Základní informace
k životní situaci
Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena podle § 17 zákona o státní památkové péči.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

a) Vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu.

b) Správce nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu.

c) Uživatel nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu.  

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Zamýšleno je provedení některých z následujících prací:

 • Výměna střešní krytiny a krovů
 • Výměna oken a dveří
 • Opravy a nátěry fasád
 • Úpravy dřevin
 • Udržovací práce na nemovitosti
 • Ostatní práce, kterými se zasahuje do vnějšího pláště nemovitosti

Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy jde o úpravu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v "památkovém" ochranném pásmu. Zároveň jde o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se zasahuje do vnějšího vzhledu stávající nemovitosti. U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci). U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek, jak to předpokládá § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Postup řešení:

 1. podání žádosti
 2. odeslání žádosti na NPÚ do Prahy
 3. vyhotovení odborného vyjádření NPÚ
 4. seznámení s podklady (možnost uplatnit námitky)
 5. vyhotovení rozhodnutí
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Písemnou žádostí.

Podání musí obsahovat:

 • Přesnou identifikaci dotčených nemovitostí (zejména podle údajů v katastru nemovitostí, tj. číslo popisné u staveb nebo parcelní číslo u pozemků).
 • Popis zamýšlených prací ( materiál, rozměry, barevnost, atd.)
 • V případě, že nežádá vlastník, bude dodána plná moc

Elektronická podatelna (žádosti musí být opatřeny elektronickým podpisem).

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitost - MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování - památkové péče..

                    

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče

S kým:  Žaneta Kadlecová, nám. Husovo 70, 1. patro

Kdy:       Po    8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Út     dle dohody
              St     8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Čt     dle dohody
              Pá    dle dohody

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Snímek katastrální mapy s vyznačením místa záměru, jednoduchý technický popis záměru (materiál, barevnost, rozměry, atd.), V případě, že je více vlastníků, jako žadatelé se uvedou všichni vlastnící + popisy na žádosti, nebo si mohou zvolit společného zmocněnce a přiložit plnou moc.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formulář ke stažení:

Žádost vlastníka nemovitosti, která není kulturní památkou

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu. Rozhodnutí je zpravidla vydáno nejpozději do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pokud žádost podává správce nebo uživatel nemovitosti, je účastníkem řízení vždy také vlastník nemovitosti.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
- včasné podání žádosti ( s dostatečným předstihem dle lhůty pro vydání rozhodnutí = 60 dnů), zahájení prací až po vydání rozhodnutí = hrozba sankce
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

kadlecova@cesbrod.cz – poskytování informací, epodatelna@cesbrod.cz – podání žádostí (nutnost zaručeného elektronického podpisu)

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Jaké jsou související
předpisy

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění

Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, v platném znění

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Písemné odvolání, které se podává u správního orgánu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání poruší povinnosti dle § 35 odst. 1),  zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, lze uložit fyzické osobě, kteráse dopustí přestupku dle § 39 odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

21. Nejčastější dotazy

Otázka: ve kterých obcích se nachází ochranné pásmo?

Odpověď: MPZ Český Brod, ochranné pásmo nemovité kulturní památky v Rostoklatech, Tismicích, Štolmíři, Tuchorazi, Hradešíně, Chotouni, Tuklatech, Viticích, ochranné pásmo pomníku bitvy u Lipan (zasahuje do obcí Hřiby, Lipany, Borek, Vitice, Království), ochranné pásmo hradiště u Doubravčic a u Klučova.

Otázka: Oznamovací povinnost archeologickému ústavu v případě výkopových prací?

Odpověď: V případě výkopových prací je vlastník povinen písemně oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu AV ČR. Toto oznámení je třeba doručit nejpozději 14 dnů před započetím prací.

22. Další informace Další informace lze získat na stránkách Ministerstva kultury : www.mkcr.cz – právní předpisy nebo http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Úprava nemovitosti která není kulturní památkou, ale nachází se na území památkové rezervace, památkové zóny, nebo na území ochranného pásma, kdy takové úpravy budou déle posuzovány v režimu stavebního zákona.V případě, že bude vydáno „pouze“ závazné stanovisko, nikoli rozhodnutí, bude dále následovat stavební řízení.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče
26. Kontaktní osoba

Žaneta Kadlecová, tel. 313 036 101, email: kadlecova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován

14.8.2018

29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o stanovisko k obnově kulturní památky

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Obnova nemovité kulturní památky
4. Základní informace
k životní situaci
Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko. Jinou úpravou se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci, dále nástavba a přístavba.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník kulturní památky.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Obecně nejsou stanoveny žádné. U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci). U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek, jak to předpokládá § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Písemnou žádostí

PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT

 • název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
 • popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad,
 • předpokládaný rozsah obnovy,
 • investora obnovy (organizace nebo občan),
 • předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,
 • předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.

Elektronická podatelna (žádosti musí být opatřeny elektronickým podpisem).

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá kulturní památka - MěÚ Český Brod, odbor stavebního a územního plánování – památková péče.

                    

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde:       MěÚ Český Brod, stavební odbor – památková péče

S kým:  Žaneta Kadlecová, nám. Husovo 70, 1. patro

Kdy:       Po    8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Út     dle dohody
              St     8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Čt     dle dohody
              Pá    dle dohody

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Projektovou dokumentaci, snímek z katastrální mapy
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formulář ke stažení:

Žádost vlastníka nemovitosti, která je kulturní památkou

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Národní památkový ústav
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
kadlecova@cesbrod.czepodatelna@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Jaké jsou související
předpisy
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Správní řád výslovně umožňuje přezkum až rozhodnutí správního úřadu (zde stavebního úřadu), které je podmíněno obsahem závazného stanoviska.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tyto své povinnosti porušila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 2.000.000,- Kč. Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, která není uvedena v předchozí větě (zejména fyzické osobě nepodnikající), pokutu až do výše 2.000.000,- Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury , složka "Kulturní dědictví/Památky/Návod na řešení životních situací".
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, odbor stavebního a územního plánování – památková péče
26. Kontaktní osoba Žaneta Kadlecová,, tel. 313 036 101, email: kadlecova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
12.9.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován

14.8.2018

29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist