Životní situace - Způsobilost k řízení motorových vozidel

Přezkoušení z odborné způsobilosti

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Přezkoušení z odborné způsobilosti žadatele o navrácení nebo získání řidičského oprávnění.
4. Základní informace
k životní situaci

Žadatel o řidičské oprávnění si podá žádost  u příslušné autoškoly, která jej připraví a předvede k závěrečné zkoušce.  Ta se skládá z testu (pravidla provozu na pozemních komunikacích, ovládání a údržba vozidla a praktická zkouška z jízdy).

V případě zákazu řízení motorových vozidel, které trvalo déle jak 12 měsíců,  nebo dosažením 12 bodů v bodovém ohodnocení, musí taková osoba podat žádost o získání řidičského oprávnění u autoškoly, kde se podrobí celé závěrečné zkoušce.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti u autoškoly.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to podle registrace.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Kancelář č. 30, Jaroslav Koděra – zkušební komisař

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz, vyplněnou žádost o řidičské oprávnění z autoškoly, posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, nesmí být starší než 3 měsíce.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o řidičské oprávnění, k dispozici v autoškolách.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vydává posuzující lékař.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek za zkoušky činí 700 Kč, hradí se na příslušném úřadu, kde žadatel zkoušku vykonává, a to v hotovosti nebo platební kartou na pokladě.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů od ukončení výcviku a výuky zažádat písemně úřad s rozšířenou působností o termín zkoušky. Zkušební komisař obce s rozšířenou působností je povinen ode dne podání žádosti autoškoly o termín zkoušek do 15 dnů tento termín stanovit.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Zkušební komisař, učitel autoškoly, posuzující lékař (registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče, kterýkoli praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře závodní preventivní péče.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., vyhláška 156/2008 Sb.,), zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích..
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky. V případě, kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání v souladu s poučením uvedeným v příslušném rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, cestou odboru dopravy, který napadené rozhodnuté vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obce s rozšířenou působností, Krajské úřady, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Agenda řidičů – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Jaroslav Koděra – zkušební komisař, e-mail: kodera@cesbrod.cz, tel. 321612198
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
13.1.2016
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Registrace k provozování autoškoly

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Registrace k provozování autoškoly.
4. Základní informace
k životní situaci
Týká se povolení poskytování výuky a výcviku k získání řidičského provánění.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Právnická nebo fyzická osoba s živnostenským listem k provozování autoškoly.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o registraci o provozování autoškoly.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to podle sídla autoškoly.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Kancelář č. 30, Jaroslav Koděra – zkušební komisař

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, technické průkazy vozidel na kterých bude prováděn výcvik, žádost o provozování autoškoly, platné profesní osvědčení osob, které budou provádět výuku a výcvik, prokázání vlastnického vztahu nebo nájemní smlouvy k autocvičišti nebo k cvičné ploše nebo k řidičskému trenažéru, k výukovým a učebním prostorám a k výcvikovým vozidlům.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o provozování autoškoly.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek činí 2000 Kč, hradí se na příslušném úřadu, kde žadatel žádá o registraci, a to v hotovosti nebo platební kartou na pokladně.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Pokud budou splněny všechny zákonné podmínky, bude žádost vyřízena ve lhůtě 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Není stanoveno.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

e-podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka:  jgqbsve

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., vyhláška 156/2008 Sb.,).
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky. V případě, kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání v souladu s poučením uvedeným v příslušném rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, cestou odboru dopravy, který napadené rozhodnuté vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obce s rozšířenou působností, Krajské úřady, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Jaroslav Koděra – zkušební komisař, e-mail: kodera@cesbrod.cz, tel. 321612198
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
13.1.2016
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist