Životní situace - Sociální věci

Sociální poradenství

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace

Sociální poradenství – přímá i nepřímá práce s klientem za účelem sociálního začleňování osob a skupin osob.

 

4. Základní informace k životní situaci

Sociální poradenství je poskytováno zejména při těchto událostech:
1. Zdravotní postižení nebo duševní onemocnění
2. Péče o osobu závislou na péči jiné osoby
3. Omezení svéprávnosti
4. Sociální vyloučení
5. Rizikový způsob života
6. Sociální problémy obětí agrese, trestné činnosti a domácího násilí
7. Ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení
8. Nezaměstnanost a materiální problémy
9. Imigrace
10. Sociální problémy spojené s péčí o děti a výchovou dětí. 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Kdokoliv, kdo potřebuje sociální poradenství
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínkou je dobrovolnost a ochota spolupracovat se sociálními pracovníky.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Osobní návštěvou sociálního pracovníka na odboru sociálních věcí a školství, telefonicky, zasláním emailu nebo osobní návštěvou sociálního pracovníka v přirozeném prostředí klienta.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí a školství
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a školství
náměstí Arnošta z Pardubic č. 56

Bc. Alena Bendová - sociální práce pro osoby v krizi, tel.: 313036102
e-mail: bendova@cesbrod.cz

Mgr. Bc. Jana Tůmová - sociální práce pro seniory a osoby se zdravotním postižením, tel. 313 033 157, 730 870 953

e-mail: tumova@cesbrod.cz

pondělí a středa
8:00 - 11:00  a 12:00 – 17:00 hod.
úterý
8:00 - 11:00 hod

Ostatní dny po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Je vhodné mít s sebou podklady k danému problému a průkaz totožnosti. Sociální poradenství lze však poskytnout v případě přání klienta i anonymně.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádné.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty nejsou stanoveny, sociální pracovník pracuje dle individuálních potřeb klienta.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem.
16. Elektronická služba, kterou lze využít  
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy  
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Bez opravných prostředků.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ), MěÚ Český Brod
26. Kontaktní osoba

Bc. Alena Bendová, OSVŠ, MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 313 036 102, č. dveří 24

Mgr. Bc. Jana Tůmová, OSVŠ, MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 313 033 157, 730 870 953, č. dveří 25

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.7.2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.7.2023

29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Práce s osobami ve výkonu trestu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z výkonu trestu
4. Základní informace k životní situaci

Pomoc při resocializaci po návratu z výkonu trestu odnětí svobody. Občan po propuštění z VTOS má právo požádat o finanční podporu na pořízení základních životních potřeb, tzv. Mimořádnou okamžitou pomoc pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (dále jen Mop). 

Dávka je určena k řešení následujících životních situací: 

a) propuštění z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody

b) po ukončení léčby chorobných závislostí propuštění ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebního zařízení

c) propuštění ze školského zařízení ústavní či ochranné výchovy nebo pěstounské péče po dosažení zletilosti          

d) osoba bez přístřeší          

Dále může osoba, která patří do některé ze skupin výše vyjmenovaných požádat o pomoc při hledání ubytování, o pomoc s řešením dotazů a problémů z oblasti zadluženosti, s ní spojenými soudními řízeními, exekucemi, apod.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Osoba, která patří do některé ze skupin vyjmenovaných v bodě 4,  a) až d). Na sociálního kurátora se může obrátit s žádostí o radu nebo pomoc rovněž občan toho času ve výkonu trestu.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Žadatel o dávku Mop musí předložit předepsané doklady (viz. bod č.10). Žádost se podává na Úřadu práce.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním žádosti o MOP na úřadu práce. Kontaktováním sociálního kurátora MěÚ.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí a školství. (Rozhodujícím faktorem je adresa trvalého pobytu žadatele. V případě, že osoba, propuštěná z VTOS nemá trvalý pobyt v Českém Brodě nebo některé z obcí spadajících do správního obvodu Český Brod, měl by se obrátit na příslušný úřad podle adresy trvalého pobytu).
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1. patro, č. dveří 24.
S kým: Bc. Alena Bendová, tel.: 313036102, e-mail: bendova@cesbrod.cz
Kdy:

pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hodin

úterý od 08:00 do 11:00 hodin

V ostatních dnech po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, náhradní doklad vystavený při ztrátě či zničení občanského průkazu). Dále doklady, kterými lze hodnověrně prokázat důvod žádosti:  potvrzení o propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby a potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formulář žádosti o dávku Mop je k dispozici na Městském úřadu Český Brod, odboru sociálních věcí a školství, nebo je možné ho stáhnout zde: https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení  
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace  
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail: cesbrod@cesbrod.cz

Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 
18. Jaké jsou související předpisy Zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v  hmotné nouze 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují  
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí a školství
26. Kontaktní osoba

Bc. Alena Bendová, tel.: 313036102, e-mail: bendova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 26.7.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 26.7.2023
29. Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Recepty a žádanky na omamné a psychotropní látky

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace

Používání tiskopisů žádanek a receptů na léčivé přípravky obsahující omamné a psychotropní látky (s modrým pruhem)

 

4. Základní informace k životní situaci

Distribuci tiskopisů receptů a žádanek označených modrým pruhem zabezpečuje městský úřad na základě objednávek osob provozujících zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče nebo fyzických a právnických osob oprávněných k výkonu odborných veterinárních činností s místem výkonu těchto činností ve správním obvodu města Český Brod.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zdravotnické a veterinární zařízení na území správního obvodu města Český Brod.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace  
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace  
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí a školství.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a školství,
náměstí Arnošta z Pardubic č. 56, dveře č. 24

Bc. Alena Bendová, tel.: 313036102
e-mail: bendova@cesbrod.cz

pondělí a středa
8:00 - 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.
úterý
8:00 - 11:00 hod.

V ostatních dnech po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vydání tiskopisů receptů nebo žádanek je nutný občanský průkaz,doklad registraci žadatele, případně plná moc, jedná-li se o pověřenou osobu. 

Žádost - objednávka se podává na předepsaném tiskopisu, viz. https://www.cesbrod.cz/media/pdf/osv/vzory/zadrecazadanky.pdf

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici  
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Za blok receptů s modrým pruhem (25kusů) nebo blok žádanek s modrým pruhem (25kusů) je vybírán poplatek dle ceníku smluvní tiskárny. Způsob platby probíhá v hotovosti, příp. platební kartou na pokladně Města Český Brod
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení  
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace  
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16. Elektronická služba, kterou lze využít  
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Postupuje se podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách o změně některých dalších zákonů, dále dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 54/2008 Sb.,o způsobu předepisování léčivých přípravků,údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů a dle vyhlášky č. 405/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb.
18. Jaké jsou související předpisy  
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují  
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek jsou stanoveny v zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar  
26. Kontaktní osoba Bc. Alena Bendová, tel.: 313036102
e-mail: bendova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 26.7.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 26.7.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Sociální pohřby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace

Sociální pohřby

 

4. Základní informace k životní situaci

Obec je povinna zajistit pohřbení, pokud  na jejím území k úmrtí došlo nebo byly lidské pozůstatky nalezeny, případně vyloženy z dopravního prostředku, nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí a žádné zdravotnické zařízení neprojevilo zájem o využití lidských pozůstatků pro potřeby lékařské vědy a výzkum nebo k výukovým účelům.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zdravotnické zařízení na území správního obvodu města Český Brod.

Policie ČR

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace  
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace  
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí a školství.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí aškolství,
náměstí Arnošta z Pardubic č. 56, dveře č. 24

Bc. Alena Bendová, tel.: 313036102
e-mail: bendova@cesbrod.cz

pondělí a středa
8:00 - 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.
úterý
8:00 - 11:00 hod.

V ostatních dnech po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou  
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici  
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení  
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace  
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16. Elektronická služba, kterou lze využít  
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje  Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví /§ 5/
18. Jaké jsou související předpisy Vyhláška č.277/2017 Sb. o postupu obce při zajištění slušného pohřbení.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují  
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar  
26. Kontaktní osoba Bc. Alena Bendová, tel.: 313036102
e-mail: bendova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.7.2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.7.2023

29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Výchovné problémy nezletilých

1. Identifikační číslo 56
2. Kód 13.013
3. Pojmenování (název) životní situace Výchovné problémy nezletilých
4. Základní informace k životní situaci

Péče o děti uvedené v § 6 písm. c) a d), Zák. č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

c) Nezletilí, kteří vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, mají problémy s požíváním alkoholických nápojů nebo návykových látek, živí se prostitucí, spáchali trestný čin, nebo jde-li o děti mladší 15-ti let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem §86 zák. č. 140/1961 Sb. trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., opakovaně nebo soustavně páchají přestupky §2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích nebo jinak ohrožují občanské soužití,

d) kteří se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Každý je oprávněn upozornit na závadové chování dětí jejich rodiče a upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti nebo na skutečnosti uvedené v bodě 4.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

OSPOD má povinnost projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově, projednat s dítětem nedostatky v jeho chování, sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující, poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů.

Rodičům může být  uložena povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu:

a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takou pomoc nezbytně potřebuje a byla mu před tím doporučena.

b) nejsou schopni řešit problémy  spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Situace se řeší se sociálními pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Český Brod, kteří v rámci poradenské činnosti pomáhají rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytují nebo zprostředkovávají rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte.
8. Na které instituci životní situaci řešit MěÚ Český Brod - oddělení sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež, PČR, školská zařízení, neziskové organizace, středisko výchovné péče, pedagogicko psychologická poradna.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Řešení činů jinak trestných spadá zejm. do kompetence orgánů činných v trestním řízení. Jednání se dále týká orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Od 1.1.2013 byl novelizován zák. č. 359/1999 Sb.,o sociálně-právní ochraně dětí, ve kterém byl zaveden nový pojem „ sociální kuratela pro děti a mládež“, kterou je zabezpečena péče o děti uvedené v § 6 písm. c) a d) ZSPOD. Spočívá v provádění opatření směrujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování a nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje. Informace mohou podat také pracovníci Střediska výchovné péče v Kolíně.   

Kontakty na pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí:

Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56

Gabriela Janáková, DiS., tel.:321612123 
e-mail: janakova@cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Není stanoveno.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Nejsou dány.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatků
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Nejsou dány.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníky řešení jsou nezl. děti, orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonní zástupci dítěte, osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče, občanská sdružení, středisko výchovné péče, pedagogicko psychologická poradna,  příp. další subjekty pracující s dětmi.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Vždy je důležité, aby nezletilé dítě i jeho rodiče spolupracovali jak s orgány činnými v trestním řízení, tak s orgánem SPOD.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

janakova@cesbrod.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují  
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu nezl. dítěte může orgán SPOD uložit pořádkovou pokutu  do výše 20 000,- Kč, nesplní-li povinnost:

a) spolupracovat s orgány SPOD

b) nedostaví se k osobnímu jednání na výzvu orgánu SPOD, nepředloží listiny a další doklady a neposkytne nezbytné informace, je-li jich třeba pro výkon sociálně-právní ochrany

c) neumožní návštěvu zaměstnance orgánu SPOD v obydlí, popř. v jiném prostředí, kde dítě žije, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo pro ochranu jeho práv.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí a školství
26. Kontaktní osoba Gabriela Janáková, DiS., tel.:321612123 
e-mail: janakova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 20.5.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 20.5.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Trestná činnost nezletilých

1. Identifikační číslo 56
2. Kód 13.013
3. Pojmenování (název) životní situace Trestná činnost nezletilých a mladistvých
4. Základní informace k životní situaci Problematika dětí a mladistvých, kteří páchají přestupky či se dopouštějí trestné činnosti spadá do působnosti tzv. kurátorů pro mládež, ale i dalších subjektů působících v oblasti péče o ohrožené děti.  
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Trestní řád (zák. č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů) říká v ustanovení § 11, odst. 1 písm. d), že nelze stíhat osobu, která pro nedostatek věku není trestně odpovědná. Trestně odpovědná je v souladu s trestním zákoníkem (§ 25, zák. č.40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) osoba, která v době spáchání činu dovršila patnáctý rok svého věku.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace V lednu 2004 nabyl účinnosti zcela nový právní předpis - zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně zákonů, který oproti předchozí právní úpravě dává těm, jenž se podílejí na trestním stíhání a souzení dětí a mladistvých větší možnosti při ukládání sankcí. Důležité je, že tento zákon umožňuje soudům v případě, že dítě mladší patnácti let spáchá čin jinak trestný učinit opatření potřebná k jeho nápravě, tzn. lze uložit sankci i osobě mladší 15-ti let.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Dopustí-li se dítě mladší než patnáct let činu jinak trestného, posuzuje se a projednává se podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně zákonů, v aktuálním stavu, zejm. dle ustanovení § 89 až § 93. 
8. Na které instituci životní situaci řešit Situaci řeší Policie ČR, Okresní státní zastupitelství, MěÚ Český Brod - oddělení sociálně-právní ochrany dětí - kurátor pro děti a mládež, Okresní soud Kolín, Okresní soud Nymburk, Probační a mediační služba Kolín, příp. další subjekty pracující s dětmi.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Řešení činů jinak trestných spadá zejm. do kompetence orgánů činných v trestním řízení. Jednání se dále týká orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kde je možné situaci blíže projednat včetně informací o možnostech řešení a případných sankcích. Informace mohou podat také pracovníci Probační a mediační služby Kolín.   

Kontakt na kurátora pro děti a mládež:

Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56

Gabriela Janáková, DiS., tel.:321612123 
e-mail: janakova@cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Není stanoveno.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Nejsou dány.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatků
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Nejsou dány.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníky řízení o uložení opatření dítěti mladšímu než 15 let, které se dopustilo činu jinak trestného, je nezletilé dítě, zastoupené advokátem, kterého stanoví soud pro mládež, kurátor pro děti a mládež, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonní zástupci dítěte, osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče, jakož i další osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno, dále pak státní zastupitelství.   
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Vždy je důležité, aby nezletilé dítě i jeho rodiče spolupracovali jak s orgány činnými v trestním řízení, tak s orgánem SPOD či s probační a mediační službou.
16. Elektronická služba, kterou lze využít janakova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně zákonů, v aktuálním znění. Dle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonává kurátor pro děti a mládež tzv. "sociální kuratelu pro děti a mládež".
18. Jaké jsou související předpisy

Trestní zákoník, trestní řád, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, občanský soudní řád.

Zákon o zvláštních řízeních soudních.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Soud pro mládež rozhoduje o uložení opatření rozsudkem, proti kterému lze podat odvolání. O odvolání bude následně rozhodovat krajský soud.  
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Dítěti mladšímu patnáct let lze uložit tato opatření:

a) výchovná povinnost

b) výchovné omezení

c) napomenutí s výstrahou

d) zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče

e) dohled probačního úředníka

f) ochranná výchova, která má důraznější charakter než výchova v rámci výchovných ústavů. Vedle toho lze ještě ze strany opatrovnického soudu či orgánu sociálně-právní ochrany dětí uložit či nařídit dítěti výchovné opatření - napomenutí, omezení, dohled, pouze soud pak i ústavní výchovu.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí a školství
26. Kontaktní osoba Gabriela Janáková, DiS., tel.:321612123 
e-mail: janakova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 20.5.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 20.5.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Náhradní rodinná péče

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Náhradní rodinná péče
4. Základní informace k životní situaci Občané žádají o svěření dítěte do osvojení, pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, poručenství.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žadatelem je občan České republiky, který má na jejím území trvalý pobyt, a cizinec, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo který je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Občanská bezúhonnost, řádný život, dobrý zdravotní stav,  odpovídající sociální podmínky a předpoklad zvládnout výchovu přijatého dítěte.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Žádost se podává na tiskopisu MPSV spolu s potřebnými přílohami, které jsou k dispozici na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/proces-zprostredkovani . Tiskopisy lze obdržet i na odboru sociálních věcí a školství.
8. Na které instituci životní situaci řešit Odbor sociálních věcí a školství Městského úřadu Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, I. patro, č. dveří 26

S kým: Bc. Martina Fejfarová, DiS. – sociální pracovnice pro NRP, vedoucí odboru, tel.:321612126

Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út od 8:00-12:00, příp. po telefonické domluvě možno sjednat jiný termín .

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný doklad totožnosti – občanský průkaz, příp. pas, potvrzení o zdravotním stavu, potvrzení o příjmu, oddací list, opis z rejstříku trestů – vyžádá OSPOD. K prvnímu jednání postačí občanský průkaz, ostatní doklady se předkládají na předepsaných formulářích v průběhu řízení, některé si vyžaduje pracovník sám.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost se podává na tiskopisu MPSV spolu s potřebnými přílohami, které jsou k dispozici na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/proces-zprostredkovani . Tiskopisy lze obdržet i na odboru sociálních věcí a školství.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poskytováno bezplatně.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Zákon o sociálně- právní ochraně dětí žádné lhůty neuvádí. O podané žádosti rozhoduje po postoupení kopie spisové dokumentace žadatelů Krajský úřad Středočeského kraje.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace U pěstounské péče jsou účastníci též biologičtí rodiče dítěte, dále příslušníci rodiny pěstounů.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány V průběhu řízení se žadatelé účastní kurzu přípravy žadatelů k přijetí dítěte do rodiny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít fejfarova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují O žádosti občana o zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje v Praze, odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Možnost vyřazení  z evidence žadatelů nebo nedoporučení zařazení do evidence žadatelů o NRP.
21. Nejčastější dotazy

Jaká je čekací doba na svěření dítěte?

Záleží na tom, o jaké dítě se jedná a jaké představy o dítěti žadatelé mají. Neexistuje žádný pořadník u podaných žádostí. Rozhodující je jednání zainteresovaných odborníků na Krajském úřadě Středočeského kraje, kteří vybírají nejvhodnější rodinu /žadatele/ pro konkrétní dítě, dle potřeb dítěte.

22. Další informace Další informace Vám podá Odbor sociálních věcí a školství Měú Český Brod.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ucelené informace o náhradní rodinné péči naleznete na webovém portálu informačně vzdělávacího projektu www.adopce.com

Dále na webových stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/nahradni-rodinna-pece a stránkách odborného poradenského zařízení http://www.cpspsk.cz/nahradni-rodinna-pece

24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí a školství, Martina Fejfarová, DiS. – sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči
26. Kontaktní osoba

Bc. Martina Fejfarová, DiS. – sociální pracovnice pro NRP, tel: 321612126

e-mail:  fejfarova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 20.5.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 20.5.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace V případě, že se biologičtí rodiče/rodič nezl. dítěte rozhodnou dát souhlas s osvojením jejich nezletilého dítěte, mají možnost obrátit se na MěÚ Český Brod – odbor sociálních věcí a školství, který jim v této věci poskytne poradenství. Souhlas rodič podává do protokolu výhradně u příslušného soudu.

Sociálně-právní ochrana dětí

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Sociálně-právní ochrana dětí – tíživá nebo krizová situace v životě rodin s nezletilými dětmi.
4. Základní informace k životní situaci

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

- ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

- ochrana oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jeho jmění

- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

V rámci preventivní a poradenské činnosti orgán sociálně právní ochrany dětí:

-         vyhledává děti k nimž rodiče neplní nebo zneužívají povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti

-         působí na rodiče, aby plnili své povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti

-         projednávají s rodiči a dětmi problémy v jejich výchově a chování

V rámci ochranných opatření podává návrh soudu:

-         na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu

-         na nařízení ústavní výchovy, prodloužení či zrušení ústavní výchovy

-         na vydání předběžného opatření v případě, že se ocitlo nezl. dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny

V případech, kdy se rodiče dítěte rozcházejí nebo rozvádějí a vzájemně se nedohodnou na péči o dítě je na místě soudní úprava poměrů k nezletilým dětem, viz bod 7

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

-         rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu nezl. dítěte

-         samo nezl. dítě

-         školská zařízení, zdravotnická zařízení a jiné orgány

-         každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti

Každý, kdo se dozví o týrání či zneužívání nezletilého dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost policii případně upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Tato upozornění lze na OSPOD učinit i anonymně (telefonicky, písemně, osobně i elektronickou poštou). Oznamovateli je na jeho žádost v souladu s § 57 zákona č. 359¨/ 1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů zaručeno zachování anonymity.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Rodič, dítě, kterákoli jiná osoba poskytne písemně, telefonicky, případně ústně v rámci osobního jednání informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena. Orgán sociálně-právní ochrany následně provádí vlastní a komplexní sociální šetření v rodině dítěte, v jeho bydlišti, případně ve školském a zdravotnickém zařízení. Informace získané tímto sociálním šetřením orgán sociálně-právní ochrany dětí vyhodnocuje a posléze navrhne odpovídající způsob řešení. Nabízí klientům poradenskou činnost, pomoc při sanaci rodiny, nebo využití opatření na ochranu dětí. V případě závažných nedostatků v rodině nebo vleklého konfliktu mezi rodiči je s rodinou spolupracováno do doby nápravy poměrů.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Rodič, dítě, kterákoli jiná osoba poskytne písemně, telefonicky, případně ústně v rámci osobního jednání informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena:

–        doručením usnesení příslušeného soudu, že Město Český Brod bylo ustanoveno opatrovníkem nezl. dítěte pro řízení ve věci výkonu rodičovské zodpovědnosti na dobu před a po rozvodu manželství rodičů nezl. dítěte, pro řízení ve věci zvýšení nebo snížení výživného na nezl. dítě, úpravy styku s nezl., změny výchovného prostředí, výchovného opatření, popření nebo určení otcovství apod.

–        na žádost soudu a správního úřadu poskytuje údaje pro občanské soudní řízení a správní řízení

–        na žádost orgánu činného v trestním řízení poskytuje údaje potřebné pro trestní řízení

–        na žádost orgánu sociálního zabezpečení a orgánu státní sociální podpory poskytuje údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách

–        na žádost jiného orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo státního zastupitelství poskytuje údaje potřebné pro jejich činnost

–        na základě zahájení správního řízení ve věci uložení výchovného opatření

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí a školství:

-         nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 01  Český Brod – 1. patro, č. dveří 26, 27, 28

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí a školství:

-         nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 01  Český Brod – 1. patro, č. dveří 26, 27, 28

S kým: pracovnice odboru sociálních věcí a školství jmenované v bodu 26. – kontaktní osoby

Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út od 8:00-12:00, příp. po telefonické domluvě možno sjednat jiný termín.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný občanský průkaz případně jiný doklad osvědčující totožnost, rodný list nezl. dítěte
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádné
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bezplatně. Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte případně jejich zástupci mohou na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace nezl. dítěte a za úhradu 15,-Kč za stránku mají právo si pořizovat z ní kopie.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V případě nepříznivého vývoje dítěte nebo jeho ohrožení se situace řeší neprodleně.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Státní i nestátní organizace působící v pomáhajících profesích, organizace pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žádné
16. Elektronická služba, kterou lze využít Podnět lze podat i prostřednictvím datové schránky: jgqbsve nebo elektronické podatelny úřadu: epodatelna@cesbrod.cz, případně přes konkrétní osoby, viz bod 26
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

-         zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění: Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č.  401/2012 Sb. v účinnosti od 1.1. 2013

-         zákon č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-         sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte

-        občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v účinnosti od 1. 1. 2014

-        Listina základních práva a svobod
-        Úmluva o právech dítěte

18. Jaké jsou související předpisy

-         zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním /trestní řád/, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

-        zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti správnímu rozhodnutí o napomenutí nezletilého, jeho rodiče, popř. osoby, která narušuje jeho řádnou výchovu, o stanovení dohledu nad nezletilým, o uložení omezení nezletilému, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu může účastník řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru sociálních věcí a školství a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím Odboru sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod.

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Rodiče a osoby odpovědné za výchovu nezl. dětí jsou povinni s orgánem sociálně právní ochrany dětí spolupracovat, na základě výzvy se dostavovat k osobnímu jednání, předložit doklady a další potřebné listiny, poskytnout informace k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Dále jsou povinni umožnit návštěvu pracovníka orgánu soc. právní ochrany dětí v obydlí, případně v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví, případně pro ochranu jeho práv. Neplní-li tyto povinnosti, může jim být orgánem sociálně-právní ochrany dětí uložena pořádková pokuta do výše 20.000,-Kč a to i opakovaně. Zákon o sociálně právní-ochraně dětí vyjmenovává přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Výše sankcí za tyto přestupky je pohyblivá, pokutu lze uložit do výše 20.000,-Kč, 50.000,-Kč nebo 200.000,-Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Osobní návštěvou na odboru sociálních věcí a školství, případně u neziskové organizace zaměřené na poradenskou činnost – nabídku organizací poskytne odbor soc. věcí a školství MěÚ Český Brod
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí, MěÚ Český Brod, sociální pracovnice Bc. Martina Fejfarová, DiS
26. Kontaktní osoba

- Bc. Jitka Novotná, DiS. – odbor sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 321 612 124, č. dveří 27, email: novotna@cesbrod.cz

- Gabriela Janáková, DiS. – odbor sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 321 612 123, č. dveří 27, email: janakova@cesbrod.cz

- Bc. Martina Fejfarová, DiS. – odbor sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 321 612 126, č. dveří 26, email: fejfarova@cesbrod.cz

- Bc. Markéta Svobodová, Dis – odbor sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 321 612 129, č. dveří 28, email: svobodova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 20.5.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 20.5.2023
29. Datum konce platnosti popisu Bez omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Zvláštní pomůcky

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
4. Základní informace k životní situaci

Občanům těžce zdravotně postiženým lze poskytovat peněžité příspěvky na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení.

Tělesně postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které umožňují sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování zdravotního stavu.

Zrakově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které jim umožňují získávat informace nebo styk  s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů nebo prostřednictvím zbytku zraku.

Sluchově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím.

Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna. Pokud zdravotní pojišťovna hradí potřebnou pomůcku pouze částečně, přihlédne se při stanovení výše příspěvku k této skutečnosti. Příspěvek je poskytován na kompenzační pomůcky v základním provedení, tj. takovém, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti.

Příspěvky lze poskytovat na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze č. 4, která je součástí vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve správním obvodu města Český Brod. Za občana, který je zbaven svéprávnosti, podává  žádost jeho opatrovník, který se prokáže platnou Listinou o ustanovení opatrovníka. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce, který se prokáže rodným listem dítěte.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínkou pro přiznání příspěvků je podání žádosti a doporučení odborného lékaře. Při posuzování žádosti se přihlíží k pořizovací ceně pomůcky, k příjmovým a majetkovým poměrům občana a jeho rodiny, ke způsoby využití pomůcky, atd.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Správní řízení je zahájeno dnem podání žádosti na odboru sociálních věcí městského úřadu.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí,
náměstí Arnošta z Pardubic č. 56, dveře č. 6

Alena Smržová, tel.: 321612128
e-mail: smrzova@cesbrod.cz

pondělí a středa
8:00 - 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek -  po předchozí telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný občanský průkaz, vyjádření odborného lékaře s doporučením konkrétní kompenzační pomůcky, předběžná faktura nebo doklad o zakoupení pomůcky.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost se vyplňuje na formuláři, který je k dispozici na  odboru sociálních věcí.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Dle správního řádu (bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, v mimořádných případech do 60 dnů).
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci správního řízení nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti není možné řešit zasláním elektronickou poštou.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 33, příloha č.  4).
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání pak rozhoduje odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Vrácení příspěvku, nebo jeho části.
21. Nejčastější dotazy

 

 

22. Další informace Ministerstvo práce a sociálních věcí
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Integrovaný portál MPSV ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravy motorového vozidla

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Příspěvek na úpravu bytu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba

Bc. Eva Dobiašová – vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 321612121, e-mail: dobiasova@cesbrod.cz

Alena Smržová – pracovnice odboru sociálních věcí, tel.: 321612128, e-mail: smrzova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.3.2011
29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Příspěvek na úpravu bytu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Příspěvek na úpravu bytu
4. Základní informace k životní situaci

Příspěvek na úpravu bytu se poskytuje občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost a občanům úplně nebo prakticky nevidomým, který užívají k trvalému bydlení.

Pro účely přiznání příspěvku na úpravu bytu se považují za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí zdravotní postižení uvedená v příloze č. 5, písmenech a/ až g/ vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Za úpravy bytu se považují zejména:

1.     úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón

2.     úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku

3.     rozšíření a úprava dveří

4.     odstranění prahů

5.     přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi

6.     instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace

7.     zavedení vhodného vytápění

8.     vybudování telefonního vedení

9.     stavební úpravy spojené s instalací výtahu

Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na závažnost a druh zdravotního postižení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve správním obvodu města Český Brod. Za občana, který je zbaven svéprávnosti, podává  žádost jeho opatrovník, který se prokáže platnou Listinou o ustanovení opatrovníka. Žádost může podat rovněž jiná oprávněná osoba, a to na základě plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínkou pro přiznání příspěvků je podání žádosti a posouzení zdravotního stavu lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Zdravotní postižení musí odpovídat postižením uvedeným v příloze č. 5 vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Správní řízení je zahájeno dnem podání žádosti na odboru sociálních věcí městského úřadu.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí,
náměstí Arnošta z Pardubic č. 56, dveře č. 6

Alena Smržová, tel.: 321612128
e-mail: smrzova@cesbrod.cz

pondělí a středa
8:00 - 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek -  po předchozí telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz žadatele (u nezletilých dětí rodný list) Pokud je žadatel zbaven svéprávnosti, je zapotřebí doložit tuto skutečnost pravomocným rozsudkem příslušného soudu a listinou opatrovníka, která určuje, kdo má právo za postiženého jednat.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost se vyplňuje na formuláři, který je k dispozici na  odboru sociálních věcí.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Dle správního řádu (bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, v mimořádných případech do 60 dnů). Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou probíhá posouzení zdravotního stavu lékařem okresní správy sociálního zabezpečení.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci správního řízení nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žadatel je povinen dostavit se na vyzvání okresní správy sociálního zabezpečení ke svému praktickému lékaři, aby se zde podrobil případnému vyšetření zdravotního stavu.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti není možné řešit zasláním elektronickou poštou.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 34 a příloha č. 5 vyhlášky).
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje odbor sociálních věcí   Krajského úřadu Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Žadatel je dle § 106 zákona č.100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen ohlásit ve lhůtě do osmi dnů každou změnu skutečností, rozhodných pro trvání nároku na dávku, výplatu nebo její poskytování. V případě, že tak neučiní, může být žadateli uložena povinnost vrátit již vyplacenou dávku /nebo její část/ a to dle § 107 výše uvedeného zákona.
21. Nejčastější dotazy

Jaká je výše příspěvku?

Výše příspěvku na úpravu bytu se určí se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny a to až do výše 70 % prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše však

1.     50 000,-- Kč nebo

2.     100 000,-- Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu.

Příspěvek ne úpravu bytu je možno poskytnout i formou zálohy, nejvýše však ve výši 50 % předpokládané výše příspěvku.

22. Další informace Ministerstvo práce a sociálních věcí
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Integrovaný portál MPSV ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravy motorového vozidla

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba

Bc. Eva Dobiašová – vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 321612121, e-mail: dobiasova@cesbrod.cz

Alena Smržová – pracovnice odboru sociálních věcí, tel.: 321612128, e-mail: smrzova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.3.2011
29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist