Životní situace - Lesní hospodářství

Vydání loveckého lístku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Vydání loveckého lístku
4. Základní informace
k životní situaci

Lovecký lístek (doklad) je základní předpoklad pro oprávnění k lovu zvěře.
Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:
Pro české občany
- na dobu neurčitou
- na dobu určitou – 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok

Pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem
- na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takovéto škole

Pro cizince (fyzická osoba, která nemá na území ČR trvalý pobyt)
- na dobu určitou – 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obvodu působnosti daného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podmínky pro vydání loveckého lístku jsou stanoveny zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 47):
složení zkoušky z myslivosti nebo
získání právním předpisem stanoveného vzdělání.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o vydání loveckého lístku.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Josef Novák 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
-  občanský průkaz nebo cestovní pas
-   doklad o složení zkoušky z myslivosti,  nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo doklad o studiu na střední škole nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
-  doklad o pojištění (§ 48 zákona o myslivosti)
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o vydání loveckého lístku je k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ nebo ke stažení Žádost o vydání loveckého lístku
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle délky platnosti loveckého lístku
- 1 den 30 Kč
- 5 dní 50 Kč
- 30 dní 70 Kč
- 6 měsíců 100 Kč
- 1 rok 150 Kč
- 1 rok pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75 Kč
- na dobu neurčitou 1.000 Kč

Úhrada probíhá v hotovosti v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku a lze ji provést v pokladně MěÚ
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V případě doložení požadovaných dokladů bezodkladně
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
nejsou stanoveni
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 499/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
18. Jaké jsou související
předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Zákon neřeší případy, kdy účastník převzetí dokladu odmítne jako projev nesouhlasu.

V případě odepření vydání loveckého lístku lze podat odvolání do 15 dnů ke Krajskému úřadu pro Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Český Brod.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ten, kdo loví bez platného loveckého lístku, se dopouští:
- přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta do výše 5.000,- Kč, zákaz činnosti do 1 roku a propadnutí věci,
- trestného činu podle § 178a trestního zákona a hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci.

Při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži se jedná o přestupek podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti a hrozí pokuta do výše 30.000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Kolín
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Josef Novák, tel. 321 612 183, email: novak@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
18.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.2.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Stavba v ochranném pásmu lesa

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Umístění stavby do 50 m od okraje lesa
4. Základní informace
k životní situaci
Závazné stanovisko k umístění stavby do 50 m od lesa musí mít každá fyzická i právnická osoba, která žádá o vydání rozhodnutí dle zvláštních předpisů (zák.č. 183/2006 Sb. – stavební zákon)
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník, jenž chce stavbu realizovat
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Stavebnímu povolení na stavbu předchází územní rozhodnutí k umístění stavby.

Doloží se:

-         snímek pozemkové mapy

-         situace se zákresem stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků

-         vyjádření vlastníků dotčených lesních pozemků včetně dokladu o vlastnictví lesních pozemků (výpis z KN)

-         stanovisko odborného lesního hospodáře

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti včetně všech podkladů a příloh.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Josef Novák 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

-       zdůvodnění žádosti

-         snímek pozemkové mapy

-         situace se zákresem stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků

-         vyjádření vlastníků dotčených lesních pozemků včetně dokladu o vlastnictví lesních pozemků (výpis z KN)

-         stanovisko odborného lesního hospodáře

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
30dnů (60 dnů)
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Dotčené orgány státní správy
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění předpisů pozdějších
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Samostatné odvolání proti závaznému stanovisku není možné
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Josef Novák, tel. 321 612 183, email: novak@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
18.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.2.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Odnětí, dočasné omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o odnětí lesních pozemků určených pro plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání o výměře do 1 ha (§ 17odst. 1 lesního zákona)
4. Základní informace
k životní situaci

ORP rozhoduje podle § 13 odst. 1, § 16 odst. 1 a § 17 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění předpisů pozdějších, o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí.

U výměry nad 1 ha rozhoduji správní orgány vyššího stupně.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), v jejímž zájmu má k odnětí nebo omezení dojít.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost o trvalé či dočasné odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti včetně všech podkladů a příloh.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství (pro k.ú. Český Brod, Štolmíř a Liblice u Českého Brodu).
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Josef Novák 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "zábor") obsahuje:

 a) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa,

 b) údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru - trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec,

 c) údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),

 d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,

 e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesního hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,

 f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,

 g) výpočet poplatku za odnětí,

 h) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,

 i) územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů statní správy  v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,

 j) vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,

 k) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o odnětí lesních pozemků určených pro plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání o výměře do 1 ha je k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ nebo ke stažení Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
30dnů (60 dnů)
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastník dotčeného pozemku
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění předpisů pozdějších
18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu pro Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Český Brod.

Samostatné odvolání proti závaznému stanovisku není možné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Josef Novák, tel. 321 612 183, email: novak@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
18.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.2.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist