Životní situace - Ostatní

Užití znaku města Český Brod

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Užití znaku města Český Brod
4. Základní informace
k životní situaci
Použití znaku města Český Brod k propagaci či jinému účelu, je možné pouze po předchozím souhlasu rady města Český Brod a za úplatu. Bez výslovného souhlasu rady města Český Brod mohou znak města Český Brod používat pouze město Český Brod samo, orgány města, příspěvkové organizace zřízené městem Český Brod, organizace podporující město a organizace podporované městem formou příspěvků a grantů, za podmínky, že bude vždy dodrženo grafické vyobrazení znaku města.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o použití znaku města Český Brod.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podmínky a postup řešení životní situace stanoví Pravidla pro užívání znaku města Český Brod, schválená radou města dne 02.08.2012 usnesením č. 200/2012.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žadatel předloží písemně žádost o souhlas prostřednictvím Odboru tajemníka, MěÚ Český Brod. Žádost musí obsahovat: identifikaci žadatele, účel, způsob a dobu užití znaku, a grafický návrh uplatnění znaku.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Žádost lze podat prostřednictvím Městského úřadu Český Brod, odboru tajemníka, na podatelně Městského úřadu města Český Brod nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Městský úřad Český Brod
S kým: Kancelář vedení města, Martina Vlastníková. Tel: 321 612 119 vlastnikova@cesbrod.cz
Kdy:  V úřední dny (pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.), další dny po telefonické dohodě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Nejsou požadovány.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář žádosti o udělení souhlasu k užití znaku města Český Brod. Není podmínkou, aby byla žádost podána prostřednictvím tohoto formuláře.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Souhlas s užitím znaku je za úplatu a to jednorázovou paušální částku 1.000 Kč. Tato částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemného souhlasu rady města na pokladně Městského úřadu Český Brod.V případě nedodržení lhůty splatnosti si rada města vyhrazuje právo udělený souhlas zrušit. Rada města může na základě posouzení důvodů užití znaku města Český Brod platbu za užití prominout.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Žádost bude předložena na nejbližším jednání rady města, poté bude žadatel o výsledku jednání písemně vyrozuměn.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Uživatel znaku města Český Brod je povinen dodržet specifikaci uvedenou v příloze č. 1 Pravidel pro užívání znaku města Český Brod a případné podmínky města Český Brod pro jeho užití a nedopustit, aby došlo ke zneužití znaku nebo dobrého jména města Český Brod.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Adresa e-podatelny: epodatelna@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Dle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Porušení povinností požádat o souhlas s užitím znaku města Český Brod nebo úmyslné poškození, zneužití nebo znevážení znaku města Český Brod je postižitelné jako přestupek (§ 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – se sankcí až do výše 30.000 Kč nebo § 42 odst. 1 písm. a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – se sankcí až do výše 3.000 Kč).
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace V odůvodněných a naléhavých případech je oprávněn rozhodnout o užití znaku města Český Brod pro nezbytně nutnou dobu starosta města.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor tajemníka Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Martina Vlastníková
PR manažer
náměstí Husovo 70
282 01  Český Brod
tel.: 321 612 119; mob.: 733 384 871; e-mail: vlastnikova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.8.2012
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.8.2012
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Splátkové kalendáře na úhrady pokut

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Splátkové kalendáře na úhrady pokut.
4. Základní informace
k životní situaci
MěÚ Český Brod finanční odbor eviduje a vymáhá pokuty uložené ve správním řízení ostatními odbory MěÚ (odbor dopravy, životního prostředí, stavební, živnostenský, sociální, komise pro přestupky) a pokuty Městské policie v Českém Brodě.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
V této věci může jednat fyzická osoba, které byla pokuta uložena.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Finanční odbor povolí na základě písemné žádosti posečkání úhrady dluhu na pokutě – rozložení na splátky, tzv. splátkový kalendář.

Nebudou-li plněny podmínky splátkového kalendáře,  přikročí finanční odbor v souladu s platným právním předpisem k daňové exekuci.
Daňová exekuce se provádí:

 • srážkami ze mzdy
 • exekuce na peněžní prostředky u bank
 • prodej movitých věcí
 • prodej nemovitostí

Exekuce jsou prováděny rovněž prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Viz bod 6.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Městský úřad Český Brod, finanční odbor.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Městský úřad v Českém Brodě, Husovo náměstí 70, Finanční odbor (2.patro budovy)
S kým: Kokešová Hana, tel. 321 612 168, kokesova@cesbrod.cz
Kdy: Po a St 8:00 - 17:00 hodin. V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny, splátkový kalendář se vyplní na finančním odboru s příslušnou oprávněnou osobou – viz bod 9.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatky nejsou žádné.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V jednoduchých věcech rozhodne finanční odbor bezodkladně.
Avšak podle zákona je minimální lhůta 8 dní, v ostatních případech rozhodne finanční odbor do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
kokesova@cesbrod.cz, pro získávání informací
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon  č. 280/2009 Sb., Daňový řád.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 99/1963, Občanský soudní řád.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Exekuční řízení dle platných právních předpisů.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Finanční odbor.
26. Kontaktní osoba Hana Kokešová, tel .321 612 168, kokesova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
9.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
9.3.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu
4. Základní informace
k životní situaci
Správní řízení při zásazích do pokojného stavu proběhne za podmínek stanovených v § 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který stanoví: „Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu.“
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Osoba, která se domnívá, že jednáním či nečinností druhé osoby (druhých osob) došlo k zásahu do pokojného stavu (tj. faktického, dlouhotrvajícího stavu).
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Řízení lze zahájit pouze na návrh dle § 5 občanského zákoníku na projednání správního řízení ve věci zřejmého zásahu do pokojného stavu. Řízení nelze zahájit z vlastního podnětu správního orgánu. V návrhu musí být uvedeno kdo, kdy, jak a do jakého pokojného stavu zasáhl, včetně důkazů, případně svědků a také co se navrhuje. V samotném řízení musí být prokázán zřejmý zásah do pokojného stavu a existence pokojného stavu před tímto zásahem.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním písemného návrhu na projednání zřejmého zásahu do pokojného stavu dle ustanovení § 5 obč. zákoníku. Návrh na zahájení řízení musí být podán bezprostředně (co nejdříve) po zásahu do pokojného stavu.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Úřad místně příslušný k projednávání  - místo, kde došlo k zásahu.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
V Českém Brodě Odbor vnitřních věcí, Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 15, 16 a to v  pondělí 8.00-17.00; středa 8.00-17.00.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklad totožnosti
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatky nejsou žádné.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Do třiceti, případně šedesáti dnů (dle správního řádu).
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Dle § 141 odst. 3 správního řádu:
a) odpůrce,
b) osoby, které mají zájem na výsledku řízení a které se přihlásí.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Předložení a navržení důkazů, pokud souvisí s se správním řízením, které správní orgán na návrh vede (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, smlouva o věcném břemeni, svědci apod.).
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Zákon 40/1964 Sb., Občanský zákoník

18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne  doručení rozhodnutí  a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Dle § 62 odst. 1 správního řádu je možné uložit účastníku řízení, ale i svědkovi pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, ztíží-li postup řízení zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší i po předchozím napomenutí pořádek při jednání, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání. Pořádkovou pokutu lze také uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Dle ustanovení § 63 odst. l správního řádu může správní orgán toho, kdo hrubě ruší pořádek, také vykázat z místa jednání, je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti.
21. Nejčastější dotazy

Co se považuje za zásah do pokojného stavu?

Zásah může směřovat proti pokojnému ovládání nemovitosti, např. zabránění vstupu do domu či bytu. Předběžnost rozhodnutí podle § 5 spočívá především v tom, že nevyhlašuje právní stav ani jej nevytváří. K tomu je příslušný pouze soud. Rozhodnutí dle § 5 konstatuje nikoli stav právní, ale stav pokojný, to je určitý stav faktický.

22. Další informace

V Českém Brodě se občané mohou obrátit na:
MěÚ Český Brod, Odbor vnitřních věcí, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 15, 16

Adresa pro doručování:
MěÚ Český Brod, Odbor vnitřních věcí, Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod
Úřední dny pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Městský (obecní) úřad dle trvalého bydliště
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku
Oznámení přestupku proti veřejnému pořádku
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad, odbor  vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Mgr. Klára Uldrichová, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 141, 731 519 149, e-mail uldrichova@cesbrod.cz

Iveta Peukerová, referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 140, e-mail peukerova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.3.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Správní orgán může předběžně zásah do pokojného stavu zakázat nebo uložit, aby byl obnoven. Předběžnost rozhodnutí podle § 5 občanského zákoníku spočívá především v tom, že nevyhlašuje nedeklaruje právní stav a ani jej nevytváří. Pokojným stavem je nikoliv stav v souladu s příslušnými právními předpisy, ale dlouhotrvající faktický stav. Pokojný stav může být chápán jako stav, který je nikým nerušen, i jako stav, který nikoho neruší. Ochrany pokojného stavu, tj. došlo –li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu se lze domáhat také u soudu.

Nahlášení ztráty nebo nálezu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Ztráty a nálezy
4. Základní informace
k životní situaci

Problematiku ztrát a nálezů upravuje § 1052 až § 1065 zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzické a právnické osoby – nálezci a vlastníci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
 • Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

  Není-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena , a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

„Záznam o nálezu“ – tento záznam sepíše s nálezcem pracovnice podatelny nebo Městská policie Český Brod.

8. Na které instituci životní
situaci řešit

V úřední hodiny:

Městský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

odbor vnitřních věcí – podatelna

tel.: 321312111, 321612148

Po,St -  8.00-11.00 12.00-17.00

Út,Čt -   8.00-11.00 12.00-14.30

Pá - 8.00-11.00 12.00-12.30

V neúřední hodiny:

Městská policie, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

tel.: 321612156, 736675756

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Městský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: odbor vnitřních věcí-podatelna, městská policie
Kdy: hodiny, neúřední hodiny
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k trvalému pobytu pro cizince).

- vydání věci musí proběhnout písemně, a to formou „Záznam o vydání nálezu“, ve kterém se vyplní údaje o         vlastníkovi a vlastník předání věci stvrdí svým podpisem

.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

„Záznam o nálezu“ – tento záznam sepíše s nálezcem pracovnice podatelny nebo městská policie města Český Brod

Záznam musí obsahovat:

- jméno a příjmení nálezce, u právnických osob jejich název

- adresu trvalého pobytu nálezce, u právnických osob jejich sídlo a IČO

- místo a den nálezu

- popis nalezené věci

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Vlastník nalezené věci je povinen uhradit městu náklady, které mu prokazatelně vznikly.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Odevzdání nálezu se vyřídí na místě neprodleně. Pokud je vlastník věci znám, je vyzván k jejímu vyzvednutí. Pokud vlastník věci není znám, je nález vyhlášen způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce a elektronické úřední desce.

Nalezenou věc si vlastník může vyzvednout do 3 let od vyhlášení nálezu. V případě, že se vlastník ve stanovené lhůtě nepřihlásí, nález přejde do vlastnictví města
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2014 Sb.,občanský zákoník

18. Jaké jsou související
předpisy
Vnitřní předpis tajemníka č. /2011 o „Příjmu a evidenci ztrát a nálezů“
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon - §219 (zatajení věci).

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník - § 2991 (kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil).

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad, odbor  vnitřních věcí - podatelna
26. Kontaktní osoba Koulová Lenka, email: koulova@cesbrod.cz, tel.: 321612111
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
10.2.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Registrace kandidátních listin

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Registrace kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev
4. Základní informace
k životní situaci
Registrace kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
 • registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice
 • nezávislí kandidáti
 • sdružení nezávislých kandidátů
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1 kandidátní listinu; volí-li se do téhož zastupitelstva obce ve dvou nebo více volebních obvodech, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě.

Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo (§ 13), a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (§ 12).

Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, kterým je pro účely tohoto zákona obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany (§ 22 odst. 4) nebo nezávislému kandidátu.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním kandidátní listiny vč. příloh  u příslušného správního orgánu k zaregistrování.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Místně příslušný pověřený obecní úřad a obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
V Českém Brodě odbor vnitřních věcí, Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro, číslo dveří 15, 16 a to v  pondělí a středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00h., nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 • Doklad totožnosti
 • Kandidátní listinu, vč. příloh (petice, prohlášení kandidáta)
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Petice podporující kandidaturu volební strany

Prohlášení kandidáta

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatky nejsou žádné.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce předložené kandidátní listiny. Registrační úřad ve lhůtě do 48 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce rozhodne o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Všechny volební strany kandidující do téhož zastupitelstva.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
 • Zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhl. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zák. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Praze (§ 59 odst. 2 zákona o volbách; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. §  23 odst. 4 zákona o volbách třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal).
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Dle § 62 odst. 1 správního řádu je možné uložit účastníku řízení, ale i svědkovi pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, ztíží-li postup řízení zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší i po předchozím napomenutí pořádek při jednání, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání. Pořádkovou pokutu lze také uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Dle ustanovení § 63 odst. l správního řádu může správní orgán toho, kdo hrubě ruší pořádek, také vykázat z místa jednání, je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

V Českém Brodě se občané mohou obrátit na:
Odbor vnitřních věcí, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 15, 16

Adresa pro doručování:
Městský úřad  Český Brod, odbor vnitřních věcí, Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod
Úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00h. hod.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad, odbor  vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Mgr. Klára Uldrichová, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 141, 731 519 149, e-mail: uldrichova@cesbrod.cz

Iveta Peukerová, referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 140, e-mail: peukerova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
1.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Vydání voličského průkazu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Vydávání voličských průkazů, ověření zápisu v seznamu voličů
4. Základní informace
k životní situaci
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb. Ověření zápisu v seznamu voličů viz bod č. 24
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož stálém, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to při volbách do Poslanecké sněmovny ČR, volbách do Senátu ČR, volbách do Evropského parlamentu, volbách prezidenta a volbách do zastupitelstev krajů. Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nebo podáním přes portál občana; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Písemným podáním nebo osobně dle bodu 6
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Městský úřad Český Brod - ohlašovna
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č. 4

Odbor vnitřních věcí, referentka Markéta Šmídová
tel.: 321612143, e-mail: msmidova@cesbrod.cz

Pondělí, Středa  8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00h.

Úterý 8:00 - 11:00

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný občanský průkaz.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formuláře jsou na ohlašovně MěÚ Český Brod nebo ke stažení:

Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu-volba prezidenta

Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu-volba prezidenta

Zákon nepředepisuje používat tento formulář, žádost je možné sepsat libovolnou formou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Nevybírá se žádný správní poplatek
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle. V zákoně o volbách do zastupitelstev krajů není stanovena žádná lhůta, která by omezovala vydávání voličských průkazů voličům. Ovšem v praxi je nutné brát v úvahu distribuci samotného tiskopisu na úřady.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související
předpisy
Právní úprava vedení stálého seznamu voličů – zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět, nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí MěÚ Český brod
26. Kontaktní osoba

Markéta Šmídová – ohlašovna MěÚ Český Brod
tel. 321612143, e-mail: msmidova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
04.11.2022
28. Popis byl naposledy
aktualizován
04.11.2022
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist