Životní situace

Vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění

4. Základní informace
k životní situaci

Týká se vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění pro lokalitu I. a II., platné od 1. 1. 2022. 

Do lokality I. spadá: náměstí Husovo, náměstí Arnošta z Pardubic, ulice Tyršova, Suvorovova a Krále Jiřího (od náměstí po ulici Kollárova) – místa označená pro parkování.

Do lokality II. spadá: ulice Pod Velkým Vrchem, Slezská, Jugoslávská, Moravská, Bulharská, Ruská, Slovenská, Marie Majerové, Lužická, Za Svitavkou, Za Pilou, Zborovská a ulice Klučovská č. p. 779 – místa označená pro parkování.

Parkovací oprávnění je vázané na registrační značku zaparkovaného vozidla pro konkrétní osobu a jejího držitele s platností nejvýše na jeden rok.

Dlouhodobé parkovací oprávnění (rezidentní) je možností pro parkování v souladu s nařízením města, nikoliv nárokem na zajištění konkrétního parkovacího místa.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Žadatel jedná samostatně nebo může mít zástupce na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřená. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

O vydání parkovací karty mohou žádat pouze:

  • Vlastníci nemovitostí, fyzické osoby s trvalým pobytem v dané lokalitě,
  • Fyzická nebo právnická osoba s provozovnou nebo sídlem firmy v dané lokalitě
  • Neziskové a příspěvkové organizace se sídlem nebo provozovnou v dané lokalitě a musí též prokázat, že jsou vlastníkem vozidla
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Na obecním úřadě obce Český Brod podat žádost o dlouhodobého parkovacího oprávnění.

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Na obecním úřadě v kanceláři č. 12 – paní Kolingerová, v prvním patře. V úředních hodinách na adrese Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.

Stejné jako bod 9.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Na obecním úřadě obce Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01 – Antonie Kolingerová Kancelář č. 12, tel: 313 035 173

Úřední hodiny: PO: 08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT: 08,00-11,00

                      ST: 08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ÚT, ČT a Pá po telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 1. Doklad o místě trvalého pobytu fyzické osoby – občanský průkaz, doklad o sídle nebo provozovně právnické nebo podnikající fyzické osoby – výpis z živnostenského rejstříku.
 2. U neziskových a příspěvkových organizací je nutné předložit doklad o vlastnictví motorového vozidla těmito organizacemi (např. malý TP).
 3. U vlastníků nemovitostí doložit výpisem z katastru nemovitostí, případně lze ověřit při předložení žádosti náhledem do katastru nemovitostí.
 4. Technický průkaz (malý) od vozidla, které na sebe bude mít fyzická osoba/fyzická osoba podnikající/právnická osoba registrované pro dlouhodobé parkovaní.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o dlouhodobého parkovacího oprávnění.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, odbor dopravy, formulář ke stažení zde dlouhod_park_opr.doc 415 kB

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Lokalita I.
Podnikající fyzické a právnické osoby a Neziskové a příspěvkové organizace, které mají sídlo nebo provozovnu podnikání v dané lokalitě – cena 1. Oprávnění je 5.000,- Kč/rok, každé další oprávnění je navýšeno vždy o 2.000,- Kč.

Fyzické osoby s trvalým pobytem nebo vlastníci nemovitostí – cena za 1. parkovací oprávnění je za 1.000,- Kč/rok/č.p. nebo bytovou jednotkou na shodném č.p., cena 2. a každého dalšího oprávnění v lokalitě I. je 5.000,- Kč/rok/shodné č.p. nebo shodnou bytovou jednotku

Lokalita II.

Podnikající fyzické a právnické osoby a Neziskové a příspěvkové organizace – cena 1. Parkovacího oprávnění je 500,- Kč/rok/č.p., každé další parkovací oprávnění na shodné č.p., shodnou adresu provozovny nebo sídla je 5.000,- Kč/rok.

Fyzické osoby s trvalým pobytem nebo vlastníci nemovitostí – cena 1. parkovacího oprávnění 50,- Kč/rok/č.p. nebo bytovou jednotkou na shodném č.p., 2. Parkovací oprávnění 500,- Kč/rok/ č.p. nebo bytovou jednotkou na shodném č.p., každé další parkovací oprávnění je vždy 5.000,- Kč/rok/ č.p. nebo bytovou jednotkou na shodném č.p..

V případě vydání parkovací karty na období kratší než 1 rok se cena krátí poměrnou částkou na započaté měsíce.

Poplatek je možné uhradit:

 • Na pokladně MěÚ a lze platit i platební kartou – první rok doporučeno.
 • Bankovním převodem – platby na další období
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Na počkání - po uhrazení poplatku.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s plnou mocí. 

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Prozatím není žádná elektronická služba, kterou by bylo možno využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákon 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších přestupků, Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších přestupků
18. Jaké jsou související
předpisy

Nařízení města Český Brod č. 4/2021 a nařízení č. 6/2019, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením (č. 4/2021, 6/2021), je prováděna dle zvláštních právních předpisů (zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů), a to strážníky Městské policie Český Brod. Porušování povinností stanoveným tímto nařízením lze postihovat podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Povinnost uhradit stanovenou cenu se nevztahuje na vozidla přepravující osobu, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P. Vozidlo musí být označeno parkovacím průkazem dle vyhlášky č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, přílohy č. 13.

Počet parkovacích oprávnění se rozlišuje pro vlastníky nemovitostí a pro osoby s trvalým pobytem. Pokud na jednom č. p. žije více osob a jedna je zároveň vlastník, zažádá si o 1. parkovací oprávnění a druhá osoba s trvalým pobytem (i když je třeba také vlastník) si zažádá také o 1. parkovací oprávnění.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, na tel. č. 321 612 203, 313 035 173 nebo mailem na kolingerova@cesbrod.cz.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba  
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
10. 11. 2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
17. 12. 2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Vývoz vozidla neevidovaného v ČR do zahraničí

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Vývoz vozidla neregistrovaného v ČR do zahraničí.

4. Základní informace
k životní situaci

Týká se vozidel prodaných do zahraničí dosud neregistrovaných v ČR.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

dovozce, prodejce , popř. zmocněnec.zastupující žadatele ( musí mít ověřenou Plnou moc,žadatel je dovozce, prodejce v  ČR, nikoli cizinec)

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
S žádosti se dostavit na odbor dopravy příslušný k místu provozovny či sídla firmy žadatele a doložit potřebné podklady.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním vyplněné žádosti o vydání vývozních značek - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
na odbor dopravy příslušný k místu provozovny či sídla firmy žadatele
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit v Českém Brodě

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad , nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01

Přepážka č. 13, technik

Miroslava Kopfhammerová, tel. č.: 321612194, e-mail:kopfhammerova@cesbrod.cz 

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO–ST možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i ověřenou plnou  moc.( ne na cizince) zahraniční doklady k vozidlu, zelená karta povinného ručení, protokol o evidenční kontrole, který není starší 30 dní, doklad o nabytí vozidla .

Souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Poplatek u vývozu vozidla činí 200 Kč za každou vývozní značku.

Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Na počkání.  Je ale třeba se dostavit alespoň hodinu před koncem pracovní doby.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s ověřenou plnou mocí.

Dále Vlastník vozidla, je-li rozdílný od provozovatele.

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Miroslava Kopfhammerová – kopfhammerova@cesbrod.cz,
tel.: 321612194
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.10.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.06.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Provozování taxislužby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace

Provozování taxislužby.

4. Základní informace k životní situaci

Taxislužba je veškerá osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava nejvýše 9 osob včetně řidiče.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě zájmu o provozování taxislužby dopravce požádá o Výpis z evidence vozidel taxislužby. V případě, že se jedná o osobu, která bude vykonávat řidiče taxislužby musí požádat o Průkaz řidiče taxislužby.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu požádat o Výpis z evidence vozidel taxislužby.

Na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu požádat o Průkaz řidiče taxislužby.

8. Na které instituci životní situaci řešit MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Kancelář č. 11, Miroslava Kopfhammerová, Dana Machovská

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00
ÚT-08,00-11,00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00
ČT- po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, originál rozhodnutí o udělení koncese s předmětem podnikání: silniční motorová doprava, kterou se zajišťuje přeprava nejvýše 9 osob včetně řidiče (koncesní listinu), - potřebná pro výpis z evidence vozidel taxislužby.

Občanský průkaz, fotografie 35x45mm – potřebná pro Průkaz řidiče taxislužby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o Výpis z evidence vozidel taxislužby - na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu MěÚ Český Brod.

Žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby - na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za průkaz řidiče taxislužby 500,-Kč

Za výpis z evidence vozidel taxislužby 50,- Kč

Na pokladně MěÚ lze platit i platební kartou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ze zákona až 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Osoba zastupující žadatele s plnou mocí.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání, 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 361/2000 Sb., zákon o provozu na poz. komunikacích, 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu na poz. komunikacích, 505/1990 Sb., zákon o metrologii,526/1990 Sb., zákon o cenách, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 192-3
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba Dana Machovská – machovska@cesbrod.cz, tel. 321612193,
Miroslava Kopfhammerová – kopfhammerova@cesbrod.cz, tel. 321612192
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2015
28. Popis byl naposledy aktualizován 22.9.2015
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Provozování taxislužby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace

Provozování taxislužby.

4. Základní informace k životní situaci

Taxislužba je veškerá osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava nejvýše 9 osob včetně řidiče.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě zájmu o provozování taxislužby dopravce požádá o Výpis z evidence vozidel taxislužby. V případě, že se jedná o osobu, která bude vykonávat řidiče taxislužby musí požádat o Průkaz řidiče taxislužby.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu požádat o Výpis z evidence vozidel taxislužby.

Na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu požádat o Průkaz řidiče taxislužby.

8. Na které instituci životní situaci řešit MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Kancelář č. 11, Miroslava Kopfhammerová, Dana Machovská

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00
ÚT-08,00-11,00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00
ČT- po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, originál rozhodnutí o udělení koncese s předmětem podnikání: silniční motorová doprava, kterou se zajišťuje přeprava nejvýše 9 osob včetně řidiče (koncesní listinu), - potřebná pro výpis z evidence vozidel taxislužby.

Občanský průkaz, fotografie 35x45mm – potřebná pro Průkaz řidiče taxislužby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o Výpis z evidence vozidel taxislužby - na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu MěÚ Český Brod.

Žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby - na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za průkaz řidiče taxislužby 500,-Kč

Za výpis z evidence vozidel taxislužby 50,- Kč

Na pokladně MěÚ lze platit i platební kartou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ze zákona až 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Osoba zastupující žadatele s plnou mocí.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání, 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 361/2000 Sb., zákon o provozu na poz. komunikacích, 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu na poz. komunikacích, 505/1990 Sb., zákon o metrologii,526/1990 Sb., zákon o cenách, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 192-3
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba Dana Machovská – machovska@cesbrod.cz, tel. 321612193,
Miroslava Kopfhammerová – kopfhammerova@cesbrod.cz, tel. 321612192
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2015
28. Popis byl naposledy aktualizován 22.9.2015
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Provozování taxislužby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace

Provozování taxislužby.

4. Základní informace k životní situaci

Taxislužba je veškerá osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava nejvýše 9 osob včetně řidiče.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě zájmu o provozování taxislužby dopravce požádá o Výpis z evidence vozidel taxislužby. V případě, že se jedná o osobu, která bude vykonávat řidiče taxislužby musí požádat o Průkaz řidiče taxislužby.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu požádat o Výpis z evidence vozidel taxislužby.

Na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu požádat o Průkaz řidiče taxislužby.

8. Na které instituci životní situaci řešit MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Kancelář č. 11, Miroslava Kopfhammerová, Dana Machovská

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00
ÚT-08,00-11,00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00
ČT- po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, originál rozhodnutí o udělení koncese s předmětem podnikání: silniční motorová doprava, kterou se zajišťuje přeprava nejvýše 9 osob včetně řidiče (koncesní listinu), - potřebná pro výpis z evidence vozidel taxislužby.

Občanský průkaz, fotografie 35x45mm – potřebná pro Průkaz řidiče taxislužby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o Výpis z evidence vozidel taxislužby - na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu MěÚ Český Brod.

Žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby - na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za průkaz řidiče taxislužby 500,-Kč

Za výpis z evidence vozidel taxislužby 50,- Kč

Na pokladně MěÚ lze platit i platební kartou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ze zákona až 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Osoba zastupující žadatele s plnou mocí.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání, 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 361/2000 Sb., zákon o provozu na poz. komunikacích, 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu na poz. komunikacích, 505/1990 Sb., zákon o metrologii,526/1990 Sb., zákon o cenách, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 192-3
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba Dana Machovská – machovska@cesbrod.cz, tel. 321612193,
Miroslava Kopfhammerová – kopfhammerova@cesbrod.cz, tel. 321612192
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2015
28. Popis byl naposledy aktualizován 22.9.2015
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Provozování taxislužby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace

Provozování taxislužby.

4. Základní informace k životní situaci

Taxislužba je veškerá osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava nejvýše 9 osob včetně řidiče.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě zájmu o provozování taxislužby dopravce požádá o Výpis z evidence vozidel taxislužby. V případě, že se jedná o osobu, která bude vykonávat řidiče taxislužby musí požádat o Průkaz řidiče taxislužby.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu požádat o Výpis z evidence vozidel taxislužby.

Na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu požádat o Průkaz řidiče taxislužby.

8. Na které instituci životní situaci řešit MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Přepážka č. 11 a 12, Dana Machovská, Tereza Splavcová

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00
ÚT-08,00-11,00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00
ČT- po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, originál rozhodnutí o udělení koncese s předmětem podnikání: silniční motorová doprava, kterou se zajišťuje přeprava nejvýše 9 osob včetně řidiče (koncesní listinu), - potřebná pro výpis z evidence vozidel taxislužby.

Občanský průkaz, fotografie 35x45mm – potřebná pro Průkaz řidiče taxislužby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o Výpis z evidence vozidel taxislužby - na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu MěÚ Český Brod.

Žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby - na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za průkaz řidiče taxislužby 500,-Kč

Za každou nálepku pro vozidlo taxislužby 500,- Kč

Na pokladně MěÚ lze platit i platební kartou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ze zákona až 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Osoba zastupující žadatele s plnou mocí.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání, 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 361/2000 Sb., zákon o provozu na poz. komunikacích, 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu na poz. komunikacích, 505/1990 Sb., zákon o metrologii,526/1990 Sb., zákon o cenách, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 192-3
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba Dana Machovská – machovska@cesbrod.cz, tel. 321612193,
Tereza Splavcová – tsplavcova@cesbrod.cz, tel. 321612192
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován 14.08.2020
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Žádost o vydání registrační značky

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Žádost o vydání registrační značky

(k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu

 z důvodu poškození tabulky s přidělenou RZ nebo RZP)

4. Základní informace
k životní situaci

 

Týká se jen vozidel dovážených ze států  evropské unie. + státy tzv. evropského prostoru (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

U vozidel dovezených ze  států nepatřících do EU je třeba dále schvalovat.  Nelze však již vydat čistopis.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec. s úředně ověřenou plnou mocí

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
S žádosti se dostavit na odbor dopravy a obecní živnostenský úřad a doložit potřebné podklady.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o zápis silničního vozidla do registru.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad .
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01 kancelář č. 8
technik Mrvík Vladimír, tel.: 321612194,
e-mail: mrvik@cesbrod.cz
Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i úředně ověřenou plnou moc .
Technický průkaz a je li vydáno i osvědčení o registraci vozidla v jiném státě.
Protokol  o evidenční kontrole, nebo protokol o technické kontrole, protokol o měření emisí, popř. technický protokol ze zkušební stanice dle data první evidence  vozidla. Zelenou kartu povinného ručení.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel..

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Osobní automobil 800 Kč ,  motocykl do 50 cm 300,- Kč, motocykl nad 50cm  500,- Kč, přípojné vozidlo do 750 kg 500,-Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg 700,-Kč,.

Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Do 30 dní.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s ověřenou plnou mocí. Dále Vlastník vozidla, je li rozdílný od provozovatele.

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u odboru dopravy, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Vladimír Mrvík – mrvik@cesbrod.cz,
tel.: 321612194
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
12.1.2016
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Žádost o vydání registrační značky

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Žádost o vydání registrační značky

(k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu

 z důvodu poškození tabulky s přidělenou RZ nebo RZP)

4. Základní informace
k životní situaci

 

Týká se jen vozidel dovážených ze států  evropské unie. + státy tzv. evropského prostoru (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

U vozidel dovezených ze  států nepatřících do EU je třeba dále schvalovat.  Nelze však již vydat čistopis.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec. s úředně ověřenou plnou mocí

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
S žádosti se dostavit na odbor dopravy a obecní živnostenský úřad a doložit potřebné podklady.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o zápis silničního vozidla do registru.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad .
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01 kancelář č. 8
technik Mrvík Vladimír, tel.: 321612194,
e-mail: mrvik@cesbrod.cz
Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i úředně ověřenou plnou moc .
Technický průkaz a je li vydáno i osvědčení o registraci vozidla v jiném státě.
Protokol  o evidenční kontrole, nebo protokol o technické kontrole, protokol o měření emisí, popř. technický protokol ze zkušební stanice dle data první evidence  vozidla. Zelenou kartu povinného ručení.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel..

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Osobní automobil 800 Kč ,  motocykl do 50 cm 300,- Kč, motocykl nad 50cm  500,- Kč, přípojné vozidlo do 750 kg 500,-Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg 700,-Kč,.

Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Do 30 dní.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s ověřenou plnou mocí. Dále Vlastník vozidla, je li rozdílný od provozovatele.

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u odboru dopravy, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Vladimír Mrvík – mrvik@cesbrod.cz,
tel.: 321612194
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
12.1.2016
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Žádost o vydání registrační značky

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Žádost o vydání registrační značky

(k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu

 z důvodu poškození tabulky s přidělenou RZ nebo RZP)

4. Základní informace
k životní situaci

 

Týká se jen vozidel dovážených ze států  evropské unie. + státy tzv. evropského prostoru (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

U vozidel dovezených ze  států nepatřících do EU je třeba dále schvalovat.  Nelze však již vydat čistopis.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec. s úředně ověřenou plnou mocí

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
S žádosti se dostavit na odbor dopravy a obecní živnostenský úřad a doložit potřebné podklady.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o zápis silničního vozidla do registru.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad .
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01 kancelář č. 8
technik Mrvík Vladimír, tel.: 321612194,
e-mail: mrvik@cesbrod.cz
Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i úředně ověřenou plnou moc .
Technický průkaz a je li vydáno i osvědčení o registraci vozidla v jiném státě.
Protokol  o evidenční kontrole, nebo protokol o technické kontrole, protokol o měření emisí, popř. technický protokol ze zkušební stanice dle data první evidence  vozidla. Zelenou kartu povinného ručení.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel..

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Osobní automobil 800 Kč ,  motocykl do 50 cm 300,- Kč, motocykl nad 50cm  500,- Kč, přípojné vozidlo do 750 kg 500,-Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg 700,-Kč,.

Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Do 30 dní.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s ověřenou plnou mocí. Dále Vlastník vozidla, je li rozdílný od provozovatele.

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u odboru dopravy, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Vladimír Mrvík – mrvik@cesbrod.cz,
tel.: 321612194
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
12.1.2016
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Registrační značky na přání

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Registrační značky na přání (RZP)

4. Základní informace
k životní situaci

 Týká se registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka popř. zmocněnec s plnou mocí.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Žádost o *přidělení – *rezervaci registrační značky na přání je nutné žádat u obce s rozšířenou působností v jehož správním obvodu má provozovatel trvalý pobyt nebo sídlo podnikání.

Žádost o *přidělení RZP k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto vozidla do registru silničních vozidel.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Na odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu podat Žádost o *přidělení - *rezervaci registrační značky na přání.

8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad .
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod 282 01 Kancelář č. 11, Miroslava Kopfhammerová, Dana Machovská

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Občanský průkaz, popř. výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce plnou moc.
Při přidělení RZP na vozidlo, které již bylo zapsáno v registru silničních vozidel -  osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“, Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“, registrační značky již přidělené.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o *přidělení - *rezervaci registrační značky na přání.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Rezervace registračních značek na přání – 500,-Kč

Vydání tabulky registrační značky na přání – 5.000,-Kč za každou tabulku   

Uložení RZP při změně vlastníka, provozovatele, zániku, vyřazení z provozu

nebo s omezenou platností - vývozu silničního vozidla – 300,-Kč

Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Rezervace RZP – 90 dnů

Přidělení RZP –   15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s plnou mocí. 

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhláška č. 343/2014, o registraci vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 192-3
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba  
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
15.1.2016
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Žádost o vydání registrační značky

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Žádost o vydání registrační značky

(k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu

 z důvodu poškození tabulky s přidělenou RZ nebo RZP)

4. Základní informace
k životní situaci

 

Týká se jen vozidel dovážených ze států  evropské unie. + státy tzv. evropského prostoru (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

U vozidel dovezených ze  států nepatřících do EU je třeba dále schvalovat.  Nelze však již vydat čistopis.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec. s úředně ověřenou plnou mocí

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
S žádosti se dostavit na odbor dopravy a obecní živnostenský úřad a doložit potřebné podklady.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o zápis silničního vozidla do registru.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad .
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01 kancelář č. 8
technik Mrvík Vladimír, tel.: 321612194,
e-mail: mrvik@cesbrod.cz
Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i úředně ověřenou plnou moc .
Technický průkaz a je li vydáno i osvědčení o registraci vozidla v jiném státě.
Protokol  o evidenční kontrole, nebo protokol o technické kontrole, protokol o měření emisí, popř. technický protokol ze zkušební stanice dle data první evidence  vozidla. Zelenou kartu povinného ručení.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel..

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Osobní automobil 800 Kč ,  motocykl do 50 cm 300,- Kč, motocykl nad 50cm  500,- Kč, přípojné vozidlo do 750 kg 500,-Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg 700,-Kč,.

Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Do 30 dní.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s ověřenou plnou mocí. Dále Vlastník vozidla, je li rozdílný od provozovatele.

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u odboru dopravy, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Vladimír Mrvík – mrvik@cesbrod.cz,
tel.: 321612194
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
12.1.2016
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Žádost o vydání registrační značky

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Žádost o vydání registrační značky

(k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu

 z důvodu poškození tabulky s přidělenou RZ nebo RZP)

4. Základní informace
k životní situaci

 

Týká se jen vozidel dovážených ze států  evropské unie. + státy tzv. evropského prostoru (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

U vozidel dovezených ze  států nepatřících do EU je třeba dále schvalovat.  Nelze však již vydat čistopis.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec. s úředně ověřenou plnou mocí

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
S žádosti se dostavit na odbor dopravy a obecní živnostenský úřad a doložit potřebné podklady.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o zápis silničního vozidla do registru.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad .
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01 kancelář č. 8
technik Mrvík Vladimír, tel.: 321612194,
e-mail: mrvik@cesbrod.cz
Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i úředně ověřenou plnou moc .
Technický průkaz a je li vydáno i osvědčení o registraci vozidla v jiném státě.
Protokol  o evidenční kontrole, nebo protokol o technické kontrole, protokol o měření emisí, popř. technický protokol ze zkušební stanice dle data první evidence  vozidla. Zelenou kartu povinného ručení.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel..

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Osobní automobil 800 Kč ,  motocykl do 50 cm 300,- Kč, motocykl nad 50cm  500,- Kč, přípojné vozidlo do 750 kg 500,-Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg 700,-Kč,.

Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Do 30 dní.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s ověřenou plnou mocí. Dále Vlastník vozidla, je li rozdílný od provozovatele.

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u odboru dopravy, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Vladimír Mrvík – mrvik@cesbrod.cz,
tel.: 321612194
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
12.1.2016
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Registrační značky na přání

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Registrační značky na přání (RZP)

4. Základní informace
k životní situaci

 Týká se registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka popř. zmocněnec s plnou mocí.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Žádost o *přidělení – *rezervaci registrační značky na přání se žádá na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Žádost o *přidělení RZP k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto vozidla do registru silničních vozidel.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností podat Žádost o *přidělení - *rezervaci registrační značky na přání.

(NA TOM ÚŘADĚ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, KDE ŽÁDÁTE O REZERVACI NEBO PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ, TAK NA TOM SAMÉM ÚŘADĚ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SI RZP MUSÍTE VYZVEDNOUT).

8. Na které instituci životní
situaci řešit
na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo se obraťte na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod 282 01

Přepážky:

č. 12 - Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

č. 13 - Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

č. 14 - Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO – ST – možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Občanský průkaz, popř. výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce plnou moc.
Při přidělení RZP na vozidlo, které již bylo zapsáno v registru silničních vozidel -  osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“, Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“, registrační značky již přidělené.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o *přidělení - *rezervaci registrační značky na přání.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Rezervace registračních značek na přání – 500,-Kč

Vydání tabulky registrační značky na přání – 5.000,-Kč za každou tabulku + 50,- Kč za zápis  

Uložení RZP při změně vlastníka, provozovatele, zániku, vyřazení z provozu

nebo s omezenou platností - vývozu silničního vozidla – 300,-Kč

Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Rezervace RZP – 6 měsíců

Přidělení RZP –   15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s plnou mocí. 

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhláška č. 343/2014, o registraci vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 192, 193, 203
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba

Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
01.08.2022
28. Popis byl naposledy
aktualizován
04.10.2022
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Žádost o vydání registrační značky

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu z důvodu poškození tabulky s přidělenou RZ nebo RZP)

4. Základní informace
k životní situaci

 Týká se registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka popř. zmocněnec s plnou mocí.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností podat Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.

8. Na které instituci životní
situaci řešit
na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo se obraťte na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod 282 01

Přepážky:

č. 12 - Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

č. 13 - Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

č. 14 - Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO – ST – možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Občanský průkaz, popř. výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce plnou moc.  Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“, Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Vydání tabulky registrační značky 600,-Kč za každou tabulku + 50,- Kč zápis do TP

Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s plnou mocí. 

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhláška č. 343/2014, o registraci vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 192, 193, 203
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba

Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
01.08.2022
28. Popis byl naposledy
aktualizován
04.10.2022
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Zaregistrování dovezeného vozidla

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Zaregistrování dovezeného vozidla.

4. Základní informace
k životní situaci

 

Týká se jen vozidel dovážených ze států  evropské unie. + státy tzv. schengenského prostoru (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

U vozidel dovezených ze  států nepatřících do EU je třeba dále schvalovat.  Nelze však již vydat čistopis.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec s ověřenou plnou mocí

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
S žádosti se dostavit na odbor dopravy a doložit potřebné podklady.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o zápis silničního vozidla do registru.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
na kterémkoli odboru dopravy
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit v Českém Brodě

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01

Přepážka č. 13, technik

Miroslava Kopfhammerová, tel. č.: 321612194, e-mail:kopfhammerova@cesbrod.cz 

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO–ST možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i ověřenou plnou moc .
Technický průkaz a je li vydáno i osvědčení o registraci vozidla v jiném státě.
Protokol  o evidenční kontrole, nebo protokol o technické kontrole, protokol o měření emisí, popř. technický protokol ze zkušební stanice dle data první evidence  vozidla. Zelenou kartu povinného ručení.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Osobní automobil 800 Kč ,  motocykl do 50 cm 300,- Kč, motocykl nad 50cm  500,- Kč, přípojné vozidlo do 750 kg 500,-Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg 700,-Kč,.

Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Do 30 dní.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s ověřenou plnou mocí. Dále Vlastník vozidla, je-li rozdílný od provozovatele.

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u odboru dopravy, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Miroslava Kopfhammerová – kopfhammerova@cesbrod.cz,
tel.: 321612194
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.10.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.06.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Přezkoušení z odborné způsobilosti

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Přezkoušení z odborné způsobilosti žadatele o navrácení nebo získání řidičského oprávnění.
4. Základní informace
k životní situaci

Žadatel o řidičské oprávnění si podá žádost  u příslušné autoškoly, která jej připraví a předvede k závěrečné zkoušce.  Ta se skládá z testu (pravidla provozu na pozemních komunikacích, ovládání a údržba vozidla a praktická zkouška z jízdy).

V případě zákazu řízení motorových vozidel, které trvalo déle jak 12 měsíců,  nebo dosažením 12 bodů v bodovém ohodnocení, musí taková osoba podat žádost o získání řidičského oprávnění u autoškoly, kde se podrobí celé závěrečné zkoušce.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti u autoškoly.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to podle registrace.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Kancelář č. 30, Jaroslav Koděra – zkušební komisař

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz, vyplněnou žádost o řidičské oprávnění z autoškoly, posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, nesmí být starší než 3 měsíce.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o řidičské oprávnění, k dispozici v autoškolách.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vydává posuzující lékař.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek za zkoušky činí 700 Kč, hradí se na příslušném úřadu, kde žadatel zkoušku vykonává, a to v hotovosti nebo platební kartou na pokladě.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů od ukončení výcviku a výuky zažádat písemně úřad s rozšířenou působností o termín zkoušky. Zkušební komisař obce s rozšířenou působností je povinen ode dne podání žádosti autoškoly o termín zkoušek do 15 dnů tento termín stanovit.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Zkušební komisař, učitel autoškoly, posuzující lékař (registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče, kterýkoli praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře závodní preventivní péče.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., vyhláška 156/2008 Sb.,), zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích..
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky. V případě, kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání v souladu s poučením uvedeným v příslušném rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, cestou odboru dopravy, který napadené rozhodnuté vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obce s rozšířenou působností, Krajské úřady, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Agenda řidičů – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Jaroslav Koděra – zkušební komisař, e-mail: kodera@cesbrod.cz, tel. 321612198
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
13.1.2016
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Registrace k provozování autoškoly

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Registrace k provozování autoškoly.
4. Základní informace
k životní situaci
Týká se povolení poskytování výuky a výcviku k získání řidičského provánění.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Právnická nebo fyzická osoba s živnostenským listem k provozování autoškoly.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o registraci o provozování autoškoly.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to podle sídla autoškoly.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Kancelář č. 30, Jaroslav Koděra – zkušební komisař

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, technické průkazy vozidel na kterých bude prováděn výcvik, žádost o provozování autoškoly, platné profesní osvědčení osob, které budou provádět výuku a výcvik, prokázání vlastnického vztahu nebo nájemní smlouvy k autocvičišti nebo k cvičné ploše nebo k řidičskému trenažéru, k výukovým a učebním prostorám a k výcvikovým vozidlům.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o provozování autoškoly.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek činí 2000 Kč, hradí se na příslušném úřadu, kde žadatel žádá o registraci, a to v hotovosti nebo platební kartou na pokladně.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Pokud budou splněny všechny zákonné podmínky, bude žádost vyřízena ve lhůtě 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Není stanoveno.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

e-podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka:  jgqbsve

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., vyhláška 156/2008 Sb.,).
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky. V případě, kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání v souladu s poučením uvedeným v příslušném rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, cestou odboru dopravy, který napadené rozhodnuté vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obce s rozšířenou působností, Krajské úřady, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Jaroslav Koděra – zkušební komisař, e-mail: kodera@cesbrod.cz, tel. 321612198
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
13.1.2016
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Dodatečné povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Dodatečné povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
4. Základní informace k životní situaci Povolení zvláštního užívání  z důvodu havárie podzemního vedení,  to  podléhá rozhodnutí o dodatečném povolení zvl. užívání  silničního správního úřadu – MěÚ Český Brod, odboru dopravy a OŽÚ.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žadatel – stavebník, který provádí stavební práce na opravě podzemního vedení inženýrských sítí v tělese komunikace, správce komunikace.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace V případě havárie vedení není pro nezbytné práce k bezprostřednímu odstranění této havárie potřebné předchozí povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Vlastník vedení je povinen neprodleně oznámit správci dotčené komunikace (Technické služby města Český Brod – místní komunikace nebo KSÚS Středočeského kraje p.o – sil. II a III tř.) provedení prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku komunikace do původní stavu.
Havárii je třeba bezodkladně (písemně) oznámit správci komunikace . Správce komunikace poté uvědomí zdejší silniční správní úřad o provedení nezbytných prací v tělese komunikace a ten na základě oznámení havárie vlastníkem vedení a následnému vyjádření správce komunikace vydá dodatečné povolení zvláštního užívání MK z důvodu havárie.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podejte písemnou žádost na příslušný úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Na úřadě předložte : OP, živnostenský list (koncesní listina), situační plánek s místem havárie a rozsahem zásahu do tělesa komunikace
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy MěÚ Český Brod.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky postupu mohou být : správci komunikací – Technické služby Český Brod  u místních komunikací nebo KSÚS Středočeského kraje p.o.  u silnic II a III třídy.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy  
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí o dodatečném povolení  zvláštního užívání lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení účastníku řízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, OD, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov podáním učiněným u zdejšího OD a OŽÚ MěÚ Český Brod.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Při zjištění porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem může být ve správním řízení ve věci řešení přestupku či správního deliktu dle uvedeného zákona uložena pokuta až do výše 500 tis. Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Zvláštní užívání silnic  a místních  komunikací
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 3.7.2020  
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.7.2020  
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Povolení umístit na komunikaci pevnou překážku.
4. Základní informace
k životní situaci

Na dálnici, silnici a místní komunikaci lze umístit pevnou překážku pouze na základě povolení silničního správního úřadu.

Za pevnou překážku se nepovažují dopravní značky a dopravní zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek.

Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a žadatel o povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Osoba, která hodlá na pozemní komunikaci umístit pevnou překážku.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí. Souhlas příslušného orgánu Policie ČR , projednání s vlastníkem komunikace.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podejte písemnou žádosti k silničnímu správnímu úřadu.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na které má být pevná překážka umístěna.

Pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ , nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01.

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Na úřadě předložte :

 • žádost o povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci,
 • situaci s vyznačením polohy a rozměrů pevné překážky,
 • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),
 • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají podnikající fyzické osoby).
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Dalšími účastníky postupu mohou být : správci komunikací – Technické služby Český Brod  u místních komunikací nebo KSÚS Středočeského kraje p.o.  u silnic II a III třídy, příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žadatel je povinen na svůj náklad zajistit všechna potřebná opatření vyvolaná umístěním dotyčné pevné překážky na pozemní komunikaci.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání.

Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Umístění pevné překážky na dálnici, silnici nebo místní komunikaci bez povolení silničního správního úřadu fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč.

Umístění pevné překážky na dálnici, silnici nebo místní komunikaci bez povolení silničního správního úřadu a neodstranění pevné překážky z pozemní komunikace ve lhůtě stanovené rozhodnutím silničního správního úřadu právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Pevnou překážku, na jejíž umístění nebylo vydáno povolení, je její vlastník povinen odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka.

Pokud tvoří pevnou překážku na pozemní komunikaci sloup nadzemního telekomunikačního nebo energetického vedení, pro jehož umístění nebylo vydáno povolení silničního správního úřadu, může být k jeho umístění vydáno povolení dodatečně, jinak sloup odstraní vlastník vedení ve lhůtě stanovené dohodou s vlastníkem (správcem) dotyčné pozemní komunikace; nedojde-li mezi nimi k dohodě o lhůtě odstranění, rozhodne soud.

Pokud tvoří pevnou překážku na pozemní komunikaci strom, je vlastník (správce) dotyčné pozemní komunikace oprávněn na návrh Policie České republiky nebo po projednání s ní strom pokácet při dodržení předpisů o ochraně přírody a krajiny.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Návrh na změnu dopravního značení
Uzavírka pozemní komunikace
Povolení stavby v silničním ochranném pásmu

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.7.2020
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.7.2020  
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci.
4. Základní informace k životní situaci Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. V případě dálnic a rychlostních silnic nelze sousední nemovitosti připojit přímo na komunikaci, a na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice může být jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, motorest, motel nebo autoservis). Povolení silničního správního orgánu je potřeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené příslušným stavebním úřadem.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním písemné žádosti na příslušní úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být sousední nemovitost připojena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Na úřadě předložte : žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci, dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení ( zejména rozhledové vzdálenosti), výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Za připojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá poplatek 500 Kč, za povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice nebo silnice I. Třídy se vybírá správní poplatek 1000 Kč. 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníkem řízení o povolení připojení je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace , dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, rychlostní silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, rychlostní silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 3.7.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.7.2020 
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Návrh na změnu dopravního značení

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Návrh na změnu dopravního značení.
4. Základní informace k životní situaci Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na jeho změnu.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost o změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb..  Místní úprava provozu je úprava provozu provedená např. dopravními značkami. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním písemné žádosti na příslušní úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví na silnici I.třídy příslušný krajský úřad po projednání s dotčenými orgány. Na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci stanoví úpravu provozu příslušný obecní úřad s rozšířenou působností po projednání s dotčenými orgány.

Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Na úřadě předložte: návrh na změnu dopravního značení, dokumentaci z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení, doporučujeme předložit písemné vyjádření orgánu Policie ČR DI Kolín.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů v odůvodněných případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Dalšími účastníky postupu mohou být : správce komunikace, Policie ČR, případně dotčené organizace, orgány nebo občané.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, Vyhláška č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy  
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 3.7.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.7.2020
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Povolení stavby v silničním ochranném pásmu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Povolení stavby v silničním ochranném pásmu.
4. Základní informace k životní situaci V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň vozovky snížila nebo zvýšila ve vztahu k nivelitě vozovky, a zřídit a provozovat reklamní zařízení jen na základě povolení silničního správního úřadu.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Stavebník požadované stavby nebo reklamního zařízení.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Povolení stavby v silničním ochranném pásmu  je podkladem pro stavební řízení a nenahrazuje stavební povolení (ohlášení stavebnímu úřadu ). Povolení stavby v silničním ochranném pásnu se nevyžaduje u staveb čekáren linkové dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů. Silniční ochranné pásmo je prostor mimo souvislé zastavěné území obce ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti od osy vozovky či přilehlého jízdního pásu stanovené podle kategorie a třídy dotyčné pozemní komunikace.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním písemné žádosti na příslušný silniční správní úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, v jejímž ochranném pásmu mají být stavba nebo terénní práce prováděny a nebo provozováno reklamní zařízení. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Na úřadě předložte : žádost o povolení stavby v silničním ochranném pásmu, situaci s vyznačením polohy požadované stavby nebo reklamního poutače, výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby), souhlas vlastníka nemovitosti na které má být reklamní zařízení zřízeno a provozováno, souhlas Policie ČR.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy MěÚ Český Brod.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Jedná-li se o povolení reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu, je účastníkem řízení kromě žadatele i vlastník nemovitosti, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie ČR. V ostatních případech je účastníkem řízení pouze žadatel.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy  
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu řízení úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Provádění stavby a provádění terénních prací v silničním ochranném pásmu , které vyžaduje povolení silničního správního úřadu , bez takového povolení fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 100 000Kč. Provádění stavby a provádění terénních prací v silničním ochranném pásmu , které vyžaduje povolení silničního správního úřadu , bez takového povolení právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 100 000Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 3.7.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.7.2020
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Uzávěra pozemní komunikace

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

 

Uzávěra pozemní komunikace.

4. Základní informace
k životní situaci
Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce i trasu objížďky.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. Pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podejte písemnou žádost na příslušný silniční správní úřad. Nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obraťte se na silniční správní úřad MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, která má být uzavřena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad. Jestliže se uzavírka týká územních obvodů více silničních správních úřadů pro stejnou kategorii a třídu pozemní komunikace, rozhoduje o žádosti  ten silniční správní úřad, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky.

Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ , nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01. Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Na úřadě předložte: žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích), výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby), vyjádření Policie ČR.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy MěÚ Český Brod

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
K žádosti je vhodné přiložit vyjádření vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena a po které povede objížďková trasa, obce v jejímž zastavěném území má být  povolena uzavírka nebo  objížďková trasa a pokud je na dotčené pozemní komunikaci vedena linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky. Pokud má uzavírka trvat více než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které bude uveden termín zahájení uzavírky, termín ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele. Dále je povinen  dodržovat  podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení uzavírky.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu řízení úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďkové trasy podle vydaného rozhodnutí a nedodržení stanovených podmínek v rozhodnutí o povolení uzavírky fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000Kč. Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace  nebo veřejně  přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďkové trasy podle vydaného rozhodnutí a nedodržení stanovených podmínek v rozhodnutí o povolení uzavírky právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu do 500 000Kč. Při neplnění podmínek  rozhodnutí o  povolení uzavírky může silniční správní úřad udělené rozhodnutí změnit nebo zrušit.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR,  krajské úřady,  obecní  úřad  s  rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Osobně na OD a OŽÚ MěÚ Český Brod, kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a silničního hospodářství.
26. Kontaktní osoba Jiří Katrnoška a  Ing. Jana Vejvodová
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.7.2020
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.7.2020
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Zvláštní užívání komunikace

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Zvláštní užívání komunikace - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.
4. Základní informace
k životní situaci
Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které byly určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání komunikací vydaného silničním správním úřadem. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení nebo provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace, zřízení vyhrazeného parkování , zřizování a provozování stánků na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je pořádání cyklistických závodů a jiných podobných sportovních, kulturních a zábavných akcí, avšak za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemní komunikaci
(pro určení, zda je splněna tato podmínka , je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR). Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Zvláštní užívání spočívající v umísťování a provozování reklamního zařízení může být povoleno nejdéle na dobu 5 let za podmínky, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravním zařízením a nemohou oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Žádost o povolení zvláštního užívání je třeba podat v dostatečném časovém předstihu (30 dní). K žádosti je třeba doplnit vyjádření správce komunikace  KSÚS Středočeského kraje p.o. – sil. II a III třídy , technický služeb Český Brod – místní komunikace, vyjádření Policie ČR  KŘP Střed.kraje DI Kolín a situační plánek s vyznačením zásahu do tělesa komunikace.

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním písemné žádosti na příslušní silniční správní úřad.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být použito jiným způsobem než obvyklým způsobem, než pro kterou je určena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01.

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Požadavky žádosti určuje ustanovení §40 odst.4 a 6 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Právnické osoby předloží výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, podnikající fyzické osoby předloží živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění. K vydání rozhodnutí o zvláštní užívání je nutný souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, Policie ČR,situační plánky.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za povolení zvláštního užívání komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání : v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší jak 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč, na dobu kratší jak 6 měsíců 500 Kč, v ostatních případech 1000 Kč.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, v odůvodněných případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání komunikace je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace , dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu řízení úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Užití dálnice,silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání komunikace fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Zvláštní užívání pozemní komunikace bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání komunikace právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě

Ministerstvo dopravy ČR.

 

24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Místní poplatky
Podnikání
Majetek města, věcná břemena
Stavební řízení a památková péče
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod  - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.7.2020
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.7.2020
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Vrácení řidičského průkazu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Vrácení řidičského oprávnění / řidičského průkazu
4. Základní informace k životní situaci Pokud zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné nebo zdravotní způsobilosti.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Fyzická osoba, které bylo řidičské oprávnění odňato.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním příslušné žádosti.
8. Na které instituci životní situaci řešit MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Jiřina Teslíková    tel: 321 612 171

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vrácení ŘO/ŘP je k dispozici v kanceláři č. 26 - p.Teslíková nebo na internetových stránkách města.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Do 30 dní.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace  
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí ŘO pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky musí žadatel prokázat odbornou způsobilost.

Pokud od právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k trestu nebo sankci zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí žadatel prokázat odbornou způsobilost.

K žádosti o vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku uložení sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců, nebo soudem uloženého trestu zákazu činnosti, musí žadatel prokázat psychickou způsobilost provedenou pouze dopravním psychologem, akreditovaným Ministerstvem dopravy.

16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
18. Jaké jsou související předpisy zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u  správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na odboru dopravy a obecním živnostenském úřadu MěÚ Český Brod.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Jiřina Teslíková – teslikova@cesbrod.cz, tel. 321 612 171
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.3.2014
28. Popis byl naposledy aktualizován 19.3.2014
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Správní řízení při zadržení řidičského průkazu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Správní řízení o zadržení řidičského průkazu.
4. Základní informace k životní situaci Týká se situace po zadržení  řidičského průkazu policií ČR
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Fyzická  osoba,které byl ŘP zadržen.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Zadržením řidičského průkazu, převzetím oznámení o zahájení správního řízení o zadržení ŘP.
8. Na které instituci životní situaci řešit MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad , nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Kancelář č. 8, Jan Pohunek – vedoucí - správní řízení

Úřední hodiny:
po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz, popř. potvrzení o zadržení ŘP.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Dle zákona. 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace  
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
18. Jaké jsou související předpisy zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad  MěÚ Český Brod
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba Jan Pohunek – pohunek@cesbrod.cz , tel 321312191
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 18.3.2014
28. Popis byl naposledy aktualizován 18.3.2014
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Vydání servisní paměťové karty vozidla

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vydání servisní karty vozidla (karta dílen).
4 Základní informace k životní situaci Servisní karta slouží k práci  pracovníka autorizované servisní dílny při práci se systémem Digitální tachograf v případě oprav tachografu a vozidla.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) fyzické a  právnické osoby.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace podáním žádosti o servisní kartu vozidla.
8 Na které instituci životní situaci řešit jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou

Fyzická osoba:

-  platný doklad totožnosti
-  živnostenský list popříp. Koncesní listinu
-  plná moc
-  zplnomocnění servisu pro držitele karty
-  Osvědčení českého metrologického institutu

Právnická osoba:

-  platný průkaz totožnosti jednající osoby
-  výpis z obchodního rejstříku
-  plná moc
-  zplnomocnění servisu pro držitele karty
-  Osvědčení českého metrologického institutu

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o servisní kartu vozidla je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit

Správní poplatek činí 700 Kč

platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení pokud budou splněny všechny zákonné podmínky bude vaše žádost  vyřízena do 15 pracovních dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje nařízení Rady EHS 1360/2002, který se přizpůsobuje technický pokrok, zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
18 Jaké jsou související předpisy vyhláška 124/2007 Sb. o vzoru paměťové karty
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-  pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky

- v případě kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání  v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Obec s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad,  osobně, nebo na tel. č. 321 612 195.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.7.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Vydání paměťové karty vozidla

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vydání paměťové karty vozidla (karta podniku).
4 Základní informace k životní situaci Karta vozidla slouží pro stahování dat z Digitálního tachografu ze všech vozidel daného dopravce.
Není spojena s konkrétním vozidlem.
Karta slouží pro majitele autodopravy jako kontrolní zdroj o používání vozidel pracovníky.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) fyzické a  právnické osoby.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace podáním žádosti o paměťovou kartu vozidla.
8 Na které instituci životní situaci řešit Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR. 
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou

Fyzická osoba:

-  platný doklad totožnosti
-  živnostenský list popříp. Koncesní listinu
-  plná moc

Právnická osoba:

-  platný průkaz totožnosti jednající osoby
-  výpis z obchodního rejstříku
-  plná moc

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o paměťovou kartu vozidla je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit

Správní poplatek činí 700 Kč

platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení pokud budou splněny všechny zákonné podmínky bude vaše žádost  vyřízena do 15 pracovních dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Nařízení rady (ES) č. 3821/1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, nařízení č. 2135/1998 a - nařízení Rady EHS 1360/2002, který se přizpůsobuje technický pokrok, zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
18 Jaké jsou související předpisy vyhláška 124/2007 Sb. o vzoru paměťové karty
361/2000 o provozu na pozemních komunikacích
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-  pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky

- v případě kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání  v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Obec s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na MěÚ Český Brod – Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad,  osobně, nebo na tel. č. 321 612 195.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Vydání karty řidiče

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vydání karty řidiče (čipová karta).
4 Základní informace k životní situaci vydává se držiteli řidičského oprávnění – řidičského průkazu, pro potřeby řidiče z povolání k záznamu doby jízdy a přestávky.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) O vydání mohou požádat řidiči , kteří hodlají řídit vozidlo podléhající Nařízení Rady (ES) č. 3820/85. Jedná se o řidiče, kteří jsou držiteli ŘO pro skupiny C1, C+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E
V odůvodněných případech lze vydat i pro osobu s řidičským oprávněním pro skupinu B, B+E.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace splnění požadovaných náležitostí
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace osobním podáním žádosti o kartu řidiče.
8 Na které instituci životní situaci řešit Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou -  platný doklad totožnosti
-  řidičský průkaz
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o kartu řidiče je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit

Správní poplatek činí 700 Kč

platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení pokud budou splněny všechny zákonné podmínky bude vaše karta vydána do 15 pracovních dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Nařízení rady (ES) č. 3821/1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, nařízení č. 2135/1998 a nařízení Rady EHS 1360/2002, který se přizpůsobuje technický pokrok, zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
18 Jaké jsou související předpisy

-  vyhláška 124/2007 Sb. o vzoru paměťové karty

-  zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

- zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-  pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky

- v případě kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání  v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Obec s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad   osobně, nebo na tel. č. 321 612 195.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Odbor dopravy
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová - bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Profesní způsobilost řidiče

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE - PZŘ.
4 Základní informace k životní situaci vydává se řidičům z povolání, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení. Tuto kartu musí mít každý řidič, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E a vykonává řízení vozidla, jako výdělečnou činnost.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) držitel řidičského průkazu který absolvoval výuku , výcvik a zkoušky profesní způsobilosti.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace -  splnění požadovaných náležitostí
-  absolvování školení buď v základním nebo rozšířeném rozsahu
- splnění zkoušek z profesní způsobilosti řidičů.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace osobním podáním žádosti o PZŘ na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností na území ČR.
8 Na které instituci životní situaci řešit Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová 

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou -  platný doklad totožnosti
-  řidičský průkaz
-  vyplněnou žádost o řidičský průkaz
- potvrzení o absolvované výuce a výcviku společně s protokolem o zkouškách
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o řidičský průkaz je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit

Správní poplatek činí 200 Kč

platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení pokud budou splněny všechny zákonné podmínky bude vaše žádost vyřízena  do 20 dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje

zák. č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řízení motorových vozidel

18 Jaké jsou související předpisy zákon 361/2000 Sb  o silničním provozu ,zák. č.  634/2004 Sb., o poplatcích.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-  pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky

- v případě kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání  v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Obec s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostesnký úřad, 

Lucie Formanová, tel : 321 612 195

.
24 Související životní situace a návody jak je řešit viz. Změna údajů v řidičském průkaze 
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, bodové hodnocení řidiče

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o výpis z evidenční karty řidiče.
4 Základní informace k životní situaci Výpis z evidenční karty řidiče slouží k výdeji dat z registru řidičů.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) Podat písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče může fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené. Žádost může podat také fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Podejte písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče.
8 Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová 

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou Doklad totožnosti, žádost o výpis z evidenční karty řidiče, případně písemný souhlas osoby, o jejíž písemný souhlas žádáte, ověřený příslušným orgánem.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře jsou k dostání na příslušném úřadě, popř. na internetových stránkách města.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Správní poplatek 15 Kč za první stránku, každá další započatá strana je za poplatek 5 Kč.
 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Vyhláška č. 154/2003 Sb.,kterou se mění vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Zákon č.106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  Sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vydání mezinárodního řidičského průkazu.
4 Základní informace k životní situaci Mezinárodní řidičský průkaz ( dále jen "MŘP") se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění. Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území ČR
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) V této věci je oprávněn jednat oprávněný držitel řidičského průkazu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Podáním písemné žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu podejte osobně na příslušný úřad.
8 Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou Žádost o vydání MŘP,  doklad o totožnosti, platný řidičský průkaz, jednu barevnou fotografii.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě nebo na internetových stránkách města nebo Ministerstva dopravy ČR.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Správní poplatek  činí 50,- Kč v hotovosti nebo platební kartou na pokladně města.
 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Vaše žádost bude vyřízena ihned po podání žádosti.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, Smlouva o silničním provozu z Vídně a Ženevy.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  Sankce nejsou stanoveny.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová - bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu.
4 Základní informace k životní situaci Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu. Od 01.07.2018 není povinnost vyměnit ŘP z důvodu změny trvalého pobytu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) Oprávněný držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Žádost o vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podejte osobně na příslušný úřad.
8 Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová 

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou Platný doklad totožnosti, dosavadní řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, fotografii pouze na mezinárodní řidičský průkaz.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Správní poplatek: 700 Kč v případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu. 200 Kč v případě změn na řidičském průkazu. 50 Kč v případě změn na mezinárodním řidičském průkazu. 

 

13

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení Změnu údajů zapsaných v řidičském průkazu / mezinárodním řidičském průkazu musíte oznámit příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový řidičský průkaz vám bude vydán do 20 dní od podání žádosti nebo ve lhůtě 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte zvýšený poplatek 700 Kč. Nový mezinárodní řidičský průkaz vám bude vydán bezodkladně po vydání řidičského průkazu.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, tzn. zasláním přes datovou schránku fyzické osoby.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Může vám být uložena pokuta podle zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu.
4 Základní informace k životní situaci Držitel řidičského průkazu při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je povinnen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému úřadu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) Držitel řidičského průkazu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Neprodleně osobně oznamte tuto skutečnost příslušnému úřadu.
8 Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností  na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová 

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou Platný doklad totožnosti, poškozený řidičský průkaz, v případě ztráty či odcizení protokol o ztrátě od Policie ČR.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Správní poplatek  činí 200 Kč v hotovosti nebo platební kartou na pokladně města.

 

13

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení Bezodkladně po oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu vydá obecní úřad obce s rozšíženou působností držiteli řidičského oprávnění "potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu".
Toto potvrzení platí 30 dnů ode dne jeho vydání, po tuto dobu nahrazuje řidičský průkaz, ale pouze pro provoz na úzení ČR. Současně žadatel vyplní "Žádost o vydání řidičského průkazu".
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, tzn. zasláním přes datovou schránku fyzické osoby.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Může vám být uložena pokuta podle zákona č. 361/2000 sb. O provozu na pozemních komunikacích.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.7.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
4 Základní informace k životní situaci V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu (např. vzdání se řidičského oprávnění, úmrtí osoby, zákaz řízení motorových vozidel,neplatný řidičský průkaz nebo neplatný mezinárodní řidičský průkaz).
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) V této věci je oprávněn jednat držitel průkazu, po zemřelém držiteli průkazu osoba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel, jehož řidičský průkaz je neplatný, nebo kterému bylo podmíněno, omezeno, pozastaveno nebo odňato řidičské oprávnění, případně ten, kdo pozbyl řidičské oprávnění. Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Odevzdejte průkaz na příslušný úřad. Oprávněný pracovník Vám vydá potvrzení o tom, že jste doklad odevzdali.
8 Na které instituci životní situaci řešit Obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého pobytu.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová 

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou Doklad totožnosti, řidičský průkaz.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu vystaví pracovník evidence řidičů.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Nejsou stanoveny

 

13

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení Na počkání.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Nejsou stanoveni
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou stanoveny
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Vyhláška č. 154/2003 Sb.,kterou se mění vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Nejsou stanoveny
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Může vám být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.3.2014
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Výměna řidičského průkazu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Výměna řidičského průkazu.
4. Základní informace k životní situaci Ze zákona je povinnost vyměnit řidičský průkaz vydaný do 31.12.2000 za řidičský průkaz Evropských společenství, a to do 31.12.2010.  Dále je ze zákona povinnost vyměnit řidičský průkaz vydaný do 30.4.2004 za řidičský průkaz Evropských společenství, a to do 31.12.2013.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) V této věci je oprávněn jednat držitel řidičského průkazu.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí, předložení průkazu totožnosti a řidičského průkazu.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Dostavte se osobně na příslušný úřad, nebo elektronicky přes datovou schránku.
8. Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR. 
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Kancelář č. 9, Lucie Formanová

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný doklad totožnosti a řidičský průkaz.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o řidičský průkaz je k dispozici na příslušném úřadě.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku, pokud se jedná jen o výměnu bez změn. Poplatek 200 Kč, v případě změny údajů v řidičském průkazu, nebo polatek ve výši 700 Kč (zrychlená žádost za 5 pracovních dnů).
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Do 20 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, tzn. zasláním přes datovou schránku fyzické osoby.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 
18. Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Může Vám být uložena pokuta podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Vydání řidičského průkazu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Vydání řidičského průkazu / udělení řidičského oprávnění.
4. Základní informace k životní situaci Řidičský průkaz (dále též "ŘP") se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání ŘP musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Získání řidičského oprávnění.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Písemnou žádost o vydání řidičského průkazu podejte osobně na příslušný úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Kancelář č. 9, Lucie Formanová  

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Doklad o odborné způsobilosti , platný doklad totožnosti, posudek o zdravotní způsobilosti.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti nebo platební kartou na pokladně města (běžný dodacího termínu do 20 dnů), nebo poplatek ve výši 700 Kč (zrychlená žádost za 5 pracovních dnů). 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 20 dnů od podání, v případě zrychlené žádosti za 5 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Řidičský průkaz musíte převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Pokud je žádosti vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR,  krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy
26. Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.3.2014
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.1. 2023
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Vývoz vozidla evidovaného v ČR do zahraničí

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Vývoz vozidla registrovaného v ČR do zahraničí.

4. Základní informace
k životní situaci

Týká se vozidel prodaných do zahraničí již registrovaných v ČR.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec.zastupující žadatele( musí mít ověřenou plnou moc,žadatel je občan ČR, nikoli cizinec)

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
S žádosti se dostavit na kterýkoli odbor dopravy a obecní živnostenský úřad a doložit potřebné podklady.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním vyplněné žádosti o vydání vývozních značek - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
kterýkoli odbor dopravy
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit v Českém Brodě

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad , nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01

Přepážka č. 13, technik

Miroslava Kopfhammerová, tel. č.: 321612194, e-mail:kopfhammerova@cesbrod.cz 

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO–ST možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i ověřenou plnou moc (ne na cizince), technický průkaz, evidenční kontrolu ne starší 30 dnů, osvědčení o registraci a registrační značky vozidla.

Plnou moc vlastníka je-li odlišný od provozovatele.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Poplatek u vývozu vozidla činí 200 Kč za každou vývozní značku, dále 50,-Kč poplatek za provedení zápisu změny.

Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Na počkání.  Je ale třeba se dostavit alespoň hodinu před koncem pracovní doby.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s ověřenou plnou mocí.

Dále Vlastník vozidla, je-li rozdílný od provozovatele.

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Miroslava Kopfhammerová – kopfhammerova@cesbrod.cz,
tel.: 321612194
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.10.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.06.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Vzetí do registrace na základě prohlášení o shodě

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Vzetí do registrace na základě prohlášení  o shodě ( COC list)

 

4. Základní informace
k životní situaci
Týká se vozidel nových bez technického průkazu.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec s ověřenou plnou mocí.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Je nutné se dostavit na odbor dopravy a doložit potřebné podklady.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o zaregistrování vozidla na jakémkoliv odboru dopravy.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
na jakémkoliv odboru dopravy
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit v Českém Brodě

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01

Přepážka č. 13, technik

Miroslava Kopfhammerová, tel. č.: 321612194, e-mail:kopfhammerova@cesbrod.cz 

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO–ST možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i ověřenou  plnou moc. Prohlášení výrobce o shodě, ( C.O.C. list ). Doklad finančního úřadu o zaplacení DPH.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Zádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Osobní automobil 800 Kč ,  motocykl do 50 cm 300,- Kč, motocykl nad 50cm  500,- Kč, přípojné vozidlo do 750 kg 500,-Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg 700,-Kč,

Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Do 30 dní
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

V případě zastupování osoba zastupující žadatele s ověřenou  plnou mocí.

Dále Vlastník vozidla, je-li rozdílný od provozovatele.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 343/2014 Sb.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou
20. Další informace Na základě žádosti již nelze vydat tzv. ČISTOPIS. 
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Miroslava Kopfhammerová – kopfhammerova@cesbord.cz, tel. 321612194 
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
01.10.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.06.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

schválení technické způsobilosti stavby vozidla

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace Schválení technické způsobilosti vozidla po stavbě.
4. Základní informace
k životní situaci
Týká se vozidel jednotlivě postavených.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec s ověřenou plnou mocí.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Je nutné se dostavit na odbor dopravy a požádat o povolení stavby a doložit potřebné podklady.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Na jakémkoli odboru dopravy podat žádost :

1) rozhodnutí o povolení zahájení stavby vozidla

2) rozhodnutí o přidělení čísla VIN

3)  schválení technické způsobilosti.

8. Na které instituci životní
situaci řešit
Na jakémkoli odboru dopravy.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit v Českém Brodě

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01

Přepážka č. 13, technik

Miroslava Kopfhammerová, tel. č.: 321612194, e-mail:kopfhammerova@cesbrod.cz 

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO–ST možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i ověřenou plnou moc.
Podrobný popis stavby. Návrh na znění údajů, technický popis a výkresovou dokumentaci systému vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu .Protokol o technické kontrole,  popř. technický protokol ze zkušební stanice či pověřené zkušebny. Podrobný návod k použití a údržbě.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

žádost o schvalování technické způsobilosti  a žádost o zapsání změn.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
2000 Kč.
Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
do 60 dní.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s ověřemou plnou mocí.

Dále Vlastník vozidla, je-li rozdílný od provozovatele.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu řízení úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností U jednotlivě vyrobeného vozidla za účelem prodeje lze vystavit tzv. ČISTOPIS 
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod,  osobně, nebo na tel. č. 321 612 194
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Miroslava Kopfhammerová – kopfhammerova@cesbrod.cz,
tel.: 321612194
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.10.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.06.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Schválení technické způsobilosti přestavby vozidla

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě.
4. Základní informace
k životní situaci
Týká se vozidel po přestavbě.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec s ověřenou plnou mocí.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Je nutné se dostavit na jakýkoliv odbor dopravy, zažádat o povolení přestavby  a doložit potřebné podklady.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
podat žádost na kterémkoli odboru dopravy o schválení technické způsobilosti.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
odbor dopravy
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit v Českém Brodě

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01

Přepážka č. 13, technik

Miroslava Kopfhammerová, tel. č.: 321612194, e-mail:kopfhammerova@cesbrod.cz 

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO–ST možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i ověřenou plnou moc.Technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla.
Podrobný popis přestavby. Návrh na změnu údajů, technický popis a výkresovou dokumentaci systému vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu, souhlas výrobce vozidla (akreditovaného zastoupení) k přestavbě .Protokol o technické kontrole,  popř. technický protokol ze zkušební stanice či pověřené zkušebny.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

žádost o schvalování technické způsobilosti  a žádost o zapsání změn.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
1000 Kč
Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Do 30 dní. V oprávněných případech do 60 dní.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s ověřemou plnou mocí.

Dále Vlastník vozidla, je-li rozdílný od provozovatele.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení, odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, cestou správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Miroslava Kopfhammerová – kopfhammerova@cesbrod.cz,
tel.: 321612194
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni

1.10.2018

28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.06.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla.
4. Základní informace
k životní situaci

Týká se jen vozidel dovážených ze států mimo prostor evropské unie.

U vozidel dovezených ze  států EU + státy tzv. schengenského prostoru (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) se již schvalovat nebudou, ale půjde přímo o přeregistraci na občany ČR.  Nelze však již vydat čistopis.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

S podání žádosti je nutné se dostavit na kterýkoli odbor dopravy a doložit potřebné podklady.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o schválení technické způsobilosti na podatelnu MěÚ Český Brod.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Žádost lze podat na kterémkoli odboru dopravy.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit v Českém Brodě

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01

Přepážka č. 13, technik

Miroslava Kopfhammerová, tel. č.: 321612194, e-mail:kopfhammerova@cesbrod.cz  

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO–ST možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i ověřenou plnou moc .
Technický průkaz a je-li vydáno i osvědčení o registraci vozidla v jiném státě.
Protokol o technické kontrole, protokol o měření emisí, popř. technický protokol ze zkušební stanice a  doklad o celním odbavení vozidla.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Žádost o schvalování technické způsobilosti.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Vozidlo s homologací ES – 1500 Kč.
Vozidlo bez homologace ES – 2000 Kč.
Lze uhradit  v pokladně MěÚ i platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
do 30 dní.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Osoba zastupující žadatele s plnou mocí (musí být ověřená).
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u odboru dopravy, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Miroslava Kopfhammerová – kopfhammerova@cesbrod.cz,
tel.: 321612194
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.10.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.06.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Ukončení leasingové smlouvy

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Ukončení leasingové smlouvy.
4. Základní informace k životní situaci Týká se vozidel již provozovaných.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník silničního vozidla, popř. zmocněnec s ověřenou plnou mocí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění o odpovědnosti z provozu vozidla.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností podat Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

8. Na které instituci životní situaci řešit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo se obraťte na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Přepážky:

č. 12 - Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

č. 13 - Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

č. 14 - Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO – ST – možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, popř. výpis z obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i ověřenou plnou moc,
Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“, osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“
Povinné ručení – zelená karta, protokol o evidenční kontrole, popř. protokol o technické prohlídce ne starší než 30 kalendářních dnů, ověřenou plnou moc od leasingové společnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Motocykl do 50ccm – 300,-Kč

Motocykl nad 50ccm – 500,-Kč

Osobní, speciální a zvláštní vozidlo – 800,-Kč

Přívěsný vozík do 750kg – 500,-Kč

Přívěsný vozík nad 750kg – 700,-Kč

Na pokladně MěÚ lze platit i platební kartou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Osoba zastupující žadatele s ověřenou plnou mocí.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014, o registraci vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na ODŽÚ MěÚ Český Brod,  osobně, nebo na tel. č. 321 612 192, 193, 203
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.08.2022
28. Popis byl naposledy aktualizován 04.10.2022
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Ztráta, poškození, odcizení nebo zničení technického průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta, poškození, odcizení nebo zničení technického průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla

4. Základní informace k životní situaci Týká se již registrovaného vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Vlastník nebo provozovatel silničního vozidla popř. zmocněnec s plnou mocí.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 V případě ztráty, poškození odcizení nebo zničení technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností podat Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.
8. Na které instituci životní situaci řešit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností .
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo se obraťte  na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Přepážky:

č. 12 - Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

č. 13 - Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

č. 14 - Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO – ST – možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz, popř. výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce plnou moc,
Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“, Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností .

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Duplikát osvědčení o registraci vozidla část II (velký technický průkaz)-  100,-Kč

Duplikát osvědčení o registraci vozidla část I (malý technický průkaz)- 100,-Kč  

na pokladně MěÚ lze platit i platební kartou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Na počkání
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Osoba zastupující vlastníka nebo provozovatele s plnou mocí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014, o registraci vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 192, 193, 203.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.08.2022
28. Popis byl naposledy aktualizován 04.10.2022
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Vyřazení silničního vozidla z registru vozidel

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace Vyřazení silničního vozidla z registru vozidel (dříve Depozit).
4. Základní informace k životní situaci

Týká se registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním o vyřazení silničního vozidla může požádat vlastník, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava, atd.) Vyřazení vozidla je na 12 měsíců po uplynutí této lhůty je povinnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Vlastník silničního vozidla, popř. zmocněnec s plnou mocí.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností lze podat Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla (NA TOM ÚŘADĚ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, KDE ŽÁDÁTE O VYŘAZENÍ VOZIDLA NA TOM SAMÉM ÚŘADĚ PO 12 MĚSÍCÍCH NAHLÁSÍTE ÚČEL A ADRESU MÍSTA UMÍSTĚNÍ NEBO UKONČÍTE VYŘAZENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU.)

8. Na které instituci životní situaci řešit

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo se obraťte na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Přepážky:

č. 12 - Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

č. 13 - Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

č. 14 - Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO – ST – možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz, popř. výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i plnou moc, která nemusí být ověřená, Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“, Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“, registrační značky.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vyřazení vozidla z provozu -  200,- Kč

Zapsání adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účel jeho využití – 50,- Kč
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Na počkání
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Osoba zastupující žadatele s plnou mocí
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014, o registraci vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 192, 193, 203.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
26. Kontaktní osoba

Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.08.2022
28. Popis byl naposledy aktualizován 04.10.2022
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.
4. Základní informace k životní situaci Týká se registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Vlastník nebo provozovatel silničního vozidla popř. zmocněnec s plnou mocí.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě ztráty, zničení nebo odcizení registrační značky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností podat Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.
8. Na které instituci životní situaci řešit na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo se obraťte na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Přepážky:

č. 12 - Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

č. 13 - Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

č. 14 - Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO – ST – možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz, popř. výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce plnou moc,
Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“, Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výměna registrační značky – 250,-Kč za 1 novou tabulku.

Výměna registračních značek – 450,-Kč za 2 nové tabulky.

na pokladně MěÚ lze platit i platební kartou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Na počkání
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Osoba zastupující žadatele s plnou mocí
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014, o registraci vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnost i za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností  nebo na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 192, 193, 203

24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.08.2022
28. Popis byl naposledy aktualizován 04.10.2022
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Zápis změn údajů v registru silničních vozidel

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Zápis změn údajů v registru silničních vozidel.
4. Základní informace k životní situaci Týká se registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Jedná se o všechny úkony, které mají vliv  na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou změnou vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla. 
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník nebo provozovatel vozidla popř. zmocněnec s plnou mocí

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě zápisu změn údajů žádáte na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností podáte Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.
8. Na které instituci životní situaci řešit na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností .
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo se obraťte na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Přepážky:

č. 12 - Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

č. 13 - Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

č. 14 - Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO – ST – možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz, popř. výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i plnou moc,
Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“, Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“, ostatní doklady osvědčující změnu na vozidle.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Každá změna 50,-Kč

na pokladně MěÚ lze platit i platební kartou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Na počkání
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Osoba zastupující žadatele s plnou mocí
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014, o registraci vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 192, 193, 203

24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.08.2022
28. Popis byl naposledy aktualizován 04.10.2022
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Zápis zániku silničního vozidla

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Zápis zániku silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla).
4. Základní informace k životní situaci

Týká se registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním k zániku silničního vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat, nebo pokud vozidlo zaniklo.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Vlastník vozidla, popř. zmocněnec s  plnou mocí.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností podat žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.

8. Na které instituci životní situaci řešit na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo se obraťte na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Přepážky:

č. 12 - Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

č. 13 - Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

č. 14 - Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO – ST – možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz, popř. výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce plnou moc,
Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“, Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“, registrační značky, doklad o ekologické likvidaci vozidla.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností .

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Na počkání
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Osoba zastupující žadatele s plnou mocí
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014, o registraci vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 192, 193, 203.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.08.2022
28. Popis byl naposledy aktualizován 04.10.2022
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.
4. Základní informace k životní situaci Týká se vozidel již provozovaných
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník silničního vozidla, popř. zmocněnec s ověřenou plnou mocí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění o odpovědnosti z provozu vozidla.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností podat žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.
8. Na které instituci životní situaci řešit na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností  nebo se obraťte na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad , nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Přepážky:

č. 12 - Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

č. 13 - Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

č. 14 - Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO – ST – možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz, popř. výpis z obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i ověřenou plnou moc,
Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“, osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“
Povinné ručení- zelená karta, protokol o evidenční kontrole, popř. protokol o technické prohlídce ne starší než 30 kalendářních dní
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností .

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Motocykl   do 50ccm – 300,-Kč
Motocykl nad 50ccm – 500,-Kč

Osobní, speciální a zvláštní vozidlo – 800,-Kč

Přívěsný vozík do 750kg – 500,-Kč

Přívěsný vozík nad 750kg – 700,-Kč

na pokladně MěÚ lze platit i platební kartou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Na počkání
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Osoba zastupující žadatele s ověřenou plnou mocí
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014, o registraci vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností  nebo na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 192,193, 203
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.08.2022
28. Popis byl naposledy aktualizován 04.10.2022
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla.
4. Základní informace k životní situaci Týká se továrně nových vozidel.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec s ověřenou plnou mocí.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění o odpovědnosti  z provozu vozidla.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností podat žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

8. Na které instituci životní situaci řešit

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností, nebo se obraťte na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Přepážky:

č. 12 - Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

č. 13 - Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

č. 14 - Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO – ST – možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz, popř. výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i plnou moc ověřenou, Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“
Povinné ručení- zelená karta
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.

tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Motocykl   do 50ccm – 300,-Kč
Motocykl nad 50ccm – 500,-Kč

Osobní, speciální a zvláštní vozidlo – 800,-Kč

Přívěsný vozík do 750kg – 500,-Kč

Přívěsný vozík nad 750kg – 700,-Kč

na pokladně MěÚ lze platit i platební kartou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Na počkání
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Osoba zastupující žadatele s ověřenou plnou mocí
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014, o registraci vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo

na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 192,193, 203

24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Veronika Marešová, tel.: +420 321 612 203, e-mail: maresova@cesbrod.cz

Marie Kafková, tel.: +420 321 612 193, e-mail: kafkova@cesbrod.cz

Tereza Splavcová, tel.: +420 321 612 192, e-mail: tsplavcova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.08.2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

04.10.2022

29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist