Životní situace - Hrobová místa

Prodej hrobového zařízení v Českém Brodě

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Prodej hrobového zařízení
4. Základní informace
k životní situaci

Prodej hrobového zařízení

Kupní smlouvu na prodej hrobového zařízení může uzavřít kdokoliv, kdo projeví o hrobové zařízení zájem a zaplatí kupní cenu a pronajme si hrobové místo, na kterém je hrobové zařízení umístěno – Odbor vnitřních věcí, paní Markéta Šmídová, tel.: 321 612 143, 734 319 262, mail: msmidova@cesbrod.cz

nabídka hrobových zařízení

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Osoba starší 18 let, která předloží doklad totožnosti.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Zájemce o koupi hrobového zařízení podá písemnou žádost na odbor rozvoje. Odbor rozvoje nechá zpracovat znalecký posudek na cenu příslušného hrobového zařízení. Na jednání rady města předloží záměr na prodej, po zveřejnění záměru na zákonem stanovenou lhůtu, připraví odbor rozvoje kupní smlouvu.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Telefonicky, nebo emailem, osobní návštěvou na odboru rozvoje.

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Město Český Brod
nám. Husovo 70
282 01 Český Brod

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod
odbor rozvoje – kancelář správy majetku (druhé patro, vpravo)

S kým: Blanka Šarochová, tel.: 321 612 169, 604 376 042           sarochova@cesbrod.cz

Kdy: kdykoliv po telefonické dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

není předepsaný formulář

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Cenu za prodej hrobového zařízení tvoří cena znaleckého posudku + cena hrobového zařízení dle posudku, podmínkou prodeje hrobového zařízení je uzavření smlouvy na pronájem příslušného hrobového místa.

Cena za nájem a služby s nájmem spojené hrobového místa je stanovena dle aktuálního nařízení města Český Brod schváleného radou města pro každý kalendářní rok

Nařízení města Český Brod č. 4/2022

Cena prodej lze uhradit:
bankovním převodem na účet č. 9294910237/0100, variabilní symbol: číslo smlouvy, specifický symbol: číslo smlouvy (uvedeno ve smlouvě)

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Odbor vnitřních věcí – pronájem hrobových míst.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
neuvedeno
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Datová schránka: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Řád veřejného pohřebiště

Nařízení města Český Brod č. 4/2022, kterým se stanovují ceny nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod

 

18. Jaké jsou související
předpisy
neuvedeno
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
nejsou stanoveny
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností neuvedeno
21. Nejčastější dotazy neuvedeno
22. Další informace neuvedeno
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
neuvedeno
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Pronájem hrobového místa

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, majetková správa
26. Kontaktní osoba

Blanka Šarochová, tel. 321 612 169, 604 376 042
e-mail: sarochova@cesbrod.cz

 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.2.2023
28. Popis byl naposledy
aktualizován
8.2.2023
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Uzavření nájemní smlouvy k hrobovému místu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Nájem hrobového místa
4. Základní informace
k životní situaci

Nový nájem:

Smlouvu o nájmu hrobového místa musí uzavřít každá osoba, která užívá hrobové místo na pohřebištích v Českém Brodě a ve Štolmíři. V případě hrobového místa, na kterém se nachází hrobové zařízení v držbě města, je možný jeho odkup.

nabídka hrobových zařízení

Prodloužení nájemní smlouvy:

Nájemce hrobového místa obdrží před koncem platnosti uzavřené nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa 90 dní předem písemné upozornění o skončení sjednané doby nájmu. Nájemní smlouva se uzavírá obvykle na dobu 10 let.

Převod nájmu -     při úmrtí nájemce

                       -     převod z jedné osoby na druhou

Ukončení nájemní smlouvy:

V případě, že o hrobové místo již nebude mít nájemce, resp. vlastník hrobového zařízení zájem, je povinen dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů odstranit na vlastní náklady stávající hrobové zařízení (rám, pomník, krycí, nápisovou desku) a předat prázdné místo zpět městu Český Brod.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Při zřízení nového hrobového místa – osoba starší 18 let, která předloží doklad totožnosti.

Prodloužení nájemní smlouvy - nájemce hrobového místa osobně, který předloží doklad totožnosti.

Pokud nájemce zastupuje jiná osoba, musí předložit plnou moc. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

V případě zjištěných rozporů v údajích se nájemce v čestném prohlášení zavazuje, prokáže-li se v budoucnu, že vlastníkem hrobového zařízení je jiná osoba, uspokojí nároky této osoby a uhradí náklady pronajímatele, které vznikly z nepravdivého prohlášení.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Osobní návštěva na pracovišti pronájmu hrobových míst příp. se informovat telefonicky nebo e-mailem.

Smlouvu je možno zaslat poštou, ale je nutné na ní opatřit úředně ověřený podpis a zaslat zpět poštou originál smlouvy.

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Městský úřad
nám. Arnošta z Pardubic 56
282 01 Český Brod

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod
odbor vnitřních věcí – evidence obyvatel, pronájem hrobových míst 

S kým: Markéta Šmídová, tel.: 321 612 143, 734 319 262         msmidova@cesbrod.cz

Kdy:

pondělí, středa: 8:00 -11:00, 12:00 -17:00

úterý: 8:00 -11:00

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Nová nájemní smlouva nebo prodloužení nájemní smlouvy: průkaz totožnosti

Změna nájemce z důvodu úmrtí původního nájemce: rozhodnutí o ukončení dědického řízení, průkaz totožnosti

Změna nájemce z důvodu bezúplatného převodu vlastnictví hrobového zařízení a nájmu hrobového místa: průkaz totožnosti a prohlášení o převodu nájmu hrobového místa a vlastnictví hrobového zařízení

Změna nájemce z důvodu prodeje hrobového zařízení: kupní smlouva, průkaz totožnosti

Do formuláře je  vždy nutné uvést všechny zúčastněné osoby. V případě, že se některý z účastníků nemůže k jednání o převodu dostavit osobně, je nutné, aby na předloženém formuláři byl zajištěn jeho úředně ověřený podpis.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Prohlášení o převodu hrobového místa (vyplňuje se při převodu na nového nájemce)

Prohlášení je k dispozici na Městském úřadě, odbor vnitřních věcí – matrika, pronájem hrobových míst, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod

prohlášení o oprávnění k hrobovému místu

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Cena za nájem a služby s nájmem spojené hrobového místa je stanovena dle aktuálního nařízení města Český Brod schváleného radou města pro každý kalendářní rok.

Nařízení města Český Brod č. 4/2022

Cena za nájem a služby s nájmem spojené lze uhradit:
a) hotově nebo kartou na pokladně Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic    56, Český Brod
b) bankovním převodem na účet č. 9294910237/0100, variabilní symbol: číslo smlouvy, specifický symbol: 0036322111
c) poštovní poukázkou  na pobočce České pošty, a.s.

Částka je splatná ke dni skončení platnosti původní smlouvy

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

Smlouvu obvykle připravíme na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
neuvedeno
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
neuvedeno
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Datová schránka: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Řád veřejného pohřebiště

Nařízení města Český Brod č. 4/2022, kterým se stanovují ceny nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod

18. Jaké jsou související
předpisy
neuvedeno
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
nejsou stanoveny
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Postupuje se dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Řádu veřejného pohřebiště.
21. Nejčastější dotazy neuvedeno
22. Další informace neuvedeno
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
neuvedeno
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Koupě hrobového zařízení

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, pronájem hrobových míst
26. Kontaktní osoba

Markéta Šmídová, tel.: 321 612 143, 734 319 262         msmidova@cesbrod.cz

 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
6.2.2023
28. Popis byl naposledy
aktualizován
6.2.2023
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist