Životní situace - Pozemní komunikace

Dodatečné povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Dodatečné povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
4. Základní informace k životní situaci Povolení zvláštního užívání  z důvodu havárie podzemního vedení,  to  podléhá rozhodnutí o dodatečném povolení zvl. užívání  silničního správního úřadu – MěÚ Český Brod, odboru dopravy a OŽÚ.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žadatel – stavebník, který provádí stavební práce na opravě podzemního vedení inženýrských sítí v tělese komunikace, správce komunikace.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace V případě havárie vedení není pro nezbytné práce k bezprostřednímu odstranění této havárie potřebné předchozí povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Vlastník vedení je povinen neprodleně oznámit správci dotčené komunikace (Technické služby města Český Brod – místní komunikace nebo KSÚS Středočeského kraje p.o – sil. II a III tř.) provedení prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku komunikace do původní stavu.
Havárii je třeba bezodkladně (písemně) oznámit správci komunikace . Správce komunikace poté uvědomí zdejší silniční správní úřad o provedení nezbytných prací v tělese komunikace a ten na základě oznámení havárie vlastníkem vedení a následnému vyjádření správce komunikace vydá dodatečné povolení zvláštního užívání MK z důvodu havárie.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podejte písemnou žádost na příslušný úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Na úřadě předložte : OP, živnostenský list (koncesní listina), situační plánek s místem havárie a rozsahem zásahu do tělesa komunikace
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy MěÚ Český Brod.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky postupu mohou být : správci komunikací – Technické služby Český Brod  u místních komunikací nebo KSÚS Středočeského kraje p.o.  u silnic II a III třídy.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy  
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí o dodatečném povolení  zvláštního užívání lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení účastníku řízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, OD, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov podáním učiněným u zdejšího OD a OŽÚ MěÚ Český Brod.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Při zjištění porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem může být ve správním řízení ve věci řešení přestupku či správního deliktu dle uvedeného zákona uložena pokuta až do výše 500 tis. Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Zvláštní užívání silnic  a místních  komunikací
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 3.7.2020  
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.7.2020  
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Povolení umístit na komunikaci pevnou překážku.
4. Základní informace
k životní situaci

Na dálnici, silnici a místní komunikaci lze umístit pevnou překážku pouze na základě povolení silničního správního úřadu.

Za pevnou překážku se nepovažují dopravní značky a dopravní zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek.

Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a žadatel o povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Osoba, která hodlá na pozemní komunikaci umístit pevnou překážku.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí. Souhlas příslušného orgánu Policie ČR , projednání s vlastníkem komunikace.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podejte písemnou žádosti k silničnímu správnímu úřadu.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na které má být pevná překážka umístěna.

Pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ , nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01.

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Na úřadě předložte :

  • žádost o povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci,
  • situaci s vyznačením polohy a rozměrů pevné překážky,
  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),
  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají podnikající fyzické osoby).
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Dalšími účastníky postupu mohou být : správci komunikací – Technické služby Český Brod  u místních komunikací nebo KSÚS Středočeského kraje p.o.  u silnic II a III třídy, příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žadatel je povinen na svůj náklad zajistit všechna potřebná opatření vyvolaná umístěním dotyčné pevné překážky na pozemní komunikaci.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání.

Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Umístění pevné překážky na dálnici, silnici nebo místní komunikaci bez povolení silničního správního úřadu fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč.

Umístění pevné překážky na dálnici, silnici nebo místní komunikaci bez povolení silničního správního úřadu a neodstranění pevné překážky z pozemní komunikace ve lhůtě stanovené rozhodnutím silničního správního úřadu právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Pevnou překážku, na jejíž umístění nebylo vydáno povolení, je její vlastník povinen odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka.

Pokud tvoří pevnou překážku na pozemní komunikaci sloup nadzemního telekomunikačního nebo energetického vedení, pro jehož umístění nebylo vydáno povolení silničního správního úřadu, může být k jeho umístění vydáno povolení dodatečně, jinak sloup odstraní vlastník vedení ve lhůtě stanovené dohodou s vlastníkem (správcem) dotyčné pozemní komunikace; nedojde-li mezi nimi k dohodě o lhůtě odstranění, rozhodne soud.

Pokud tvoří pevnou překážku na pozemní komunikaci strom, je vlastník (správce) dotyčné pozemní komunikace oprávněn na návrh Policie České republiky nebo po projednání s ní strom pokácet při dodržení předpisů o ochraně přírody a krajiny.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Návrh na změnu dopravního značení
Uzavírka pozemní komunikace
Povolení stavby v silničním ochranném pásmu

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.7.2020
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.7.2020  
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci.
4. Základní informace k životní situaci Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. V případě dálnic a rychlostních silnic nelze sousední nemovitosti připojit přímo na komunikaci, a na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice může být jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, motorest, motel nebo autoservis). Povolení silničního správního orgánu je potřeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené příslušným stavebním úřadem.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním písemné žádosti na příslušní úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být sousední nemovitost připojena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Na úřadě předložte : žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci, dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení ( zejména rozhledové vzdálenosti), výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Za připojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá poplatek 500 Kč, za povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice nebo silnice I. Třídy se vybírá správní poplatek 1000 Kč. 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníkem řízení o povolení připojení je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace , dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, rychlostní silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, rychlostní silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 3.7.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.7.2020 
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Návrh na změnu dopravního značení

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Návrh na změnu dopravního značení.
4. Základní informace k životní situaci Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na jeho změnu.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost o změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb..  Místní úprava provozu je úprava provozu provedená např. dopravními značkami. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním písemné žádosti na příslušní úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví na silnici I.třídy příslušný krajský úřad po projednání s dotčenými orgány. Na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci stanoví úpravu provozu příslušný obecní úřad s rozšířenou působností po projednání s dotčenými orgány.

Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Na úřadě předložte: návrh na změnu dopravního značení, dokumentaci z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení, doporučujeme předložit písemné vyjádření orgánu Policie ČR DI Kolín.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů v odůvodněných případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Dalšími účastníky postupu mohou být : správce komunikace, Policie ČR, případně dotčené organizace, orgány nebo občané.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, Vyhláška č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy  
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 3.7.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.7.2020
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Povolení stavby v silničním ochranném pásmu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Povolení stavby v silničním ochranném pásmu.
4. Základní informace k životní situaci V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň vozovky snížila nebo zvýšila ve vztahu k nivelitě vozovky, a zřídit a provozovat reklamní zařízení jen na základě povolení silničního správního úřadu.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Stavebník požadované stavby nebo reklamního zařízení.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Povolení stavby v silničním ochranném pásmu  je podkladem pro stavební řízení a nenahrazuje stavební povolení (ohlášení stavebnímu úřadu ). Povolení stavby v silničním ochranném pásnu se nevyžaduje u staveb čekáren linkové dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů. Silniční ochranné pásmo je prostor mimo souvislé zastavěné území obce ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti od osy vozovky či přilehlého jízdního pásu stanovené podle kategorie a třídy dotyčné pozemní komunikace.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním písemné žádosti na příslušný silniční správní úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, v jejímž ochranném pásmu mají být stavba nebo terénní práce prováděny a nebo provozováno reklamní zařízení. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Na úřadě předložte : žádost o povolení stavby v silničním ochranném pásmu, situaci s vyznačením polohy požadované stavby nebo reklamního poutače, výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby), souhlas vlastníka nemovitosti na které má být reklamní zařízení zřízeno a provozováno, souhlas Policie ČR.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy MěÚ Český Brod.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Jedná-li se o povolení reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu, je účastníkem řízení kromě žadatele i vlastník nemovitosti, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie ČR. V ostatních případech je účastníkem řízení pouze žadatel.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy  
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu řízení úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Provádění stavby a provádění terénních prací v silničním ochranném pásmu , které vyžaduje povolení silničního správního úřadu , bez takového povolení fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 100 000Kč. Provádění stavby a provádění terénních prací v silničním ochranném pásmu , které vyžaduje povolení silničního správního úřadu , bez takového povolení právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 100 000Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 3.7.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.7.2020
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Uzávěra pozemní komunikace

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

 

Uzávěra pozemní komunikace.

4. Základní informace
k životní situaci
Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce i trasu objížďky.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. Pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podejte písemnou žádost na příslušný silniční správní úřad. Nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obraťte se na silniční správní úřad MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, která má být uzavřena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad. Jestliže se uzavírka týká územních obvodů více silničních správních úřadů pro stejnou kategorii a třídu pozemní komunikace, rozhoduje o žádosti  ten silniční správní úřad, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky.

Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ , nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01. Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Na úřadě předložte: žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích), výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby), vyjádření Policie ČR.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy MěÚ Český Brod

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
K žádosti je vhodné přiložit vyjádření vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena a po které povede objížďková trasa, obce v jejímž zastavěném území má být  povolena uzavírka nebo  objížďková trasa a pokud je na dotčené pozemní komunikaci vedena linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky. Pokud má uzavírka trvat více než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které bude uveden termín zahájení uzavírky, termín ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele. Dále je povinen  dodržovat  podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení uzavírky.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu řízení úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďkové trasy podle vydaného rozhodnutí a nedodržení stanovených podmínek v rozhodnutí o povolení uzavírky fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000Kč. Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace  nebo veřejně  přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďkové trasy podle vydaného rozhodnutí a nedodržení stanovených podmínek v rozhodnutí o povolení uzavírky právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu do 500 000Kč. Při neplnění podmínek  rozhodnutí o  povolení uzavírky může silniční správní úřad udělené rozhodnutí změnit nebo zrušit.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR,  krajské úřady,  obecní  úřad  s  rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Osobně na OD a OŽÚ MěÚ Český Brod, kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a silničního hospodářství.
26. Kontaktní osoba Jiří Katrnoška a  Ing. Jana Vejvodová
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.7.2020
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.7.2020
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Zvláštní užívání komunikace

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Zvláštní užívání komunikace - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.
4. Základní informace
k životní situaci
Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které byly určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání komunikací vydaného silničním správním úřadem. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení nebo provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace, zřízení vyhrazeného parkování , zřizování a provozování stánků na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je pořádání cyklistických závodů a jiných podobných sportovních, kulturních a zábavných akcí, avšak za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemní komunikaci
(pro určení, zda je splněna tato podmínka , je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR). Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Zvláštní užívání spočívající v umísťování a provozování reklamního zařízení může být povoleno nejdéle na dobu 5 let za podmínky, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravním zařízením a nemohou oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Žádost o povolení zvláštního užívání je třeba podat v dostatečném časovém předstihu (30 dní). K žádosti je třeba doplnit vyjádření správce komunikace  KSÚS Středočeského kraje p.o. – sil. II a III třídy , technický služeb Český Brod – místní komunikace, vyjádření Policie ČR  KŘP Střed.kraje DI Kolín a situační plánek s vyznačením zásahu do tělesa komunikace.

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním písemné žádosti na příslušní silniční správní úřad.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být použito jiným způsobem než obvyklým způsobem, než pro kterou je určena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01.

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Požadavky žádosti určuje ustanovení §40 odst.4 a 6 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Právnické osoby předloží výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, podnikající fyzické osoby předloží živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění. K vydání rozhodnutí o zvláštní užívání je nutný souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, Policie ČR,situační plánky.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za povolení zvláštního užívání komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání : v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší jak 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč, na dobu kratší jak 6 měsíců 500 Kč, v ostatních případech 1000 Kč.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, v odůvodněných případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání komunikace je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace , dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu řízení úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Užití dálnice,silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání komunikace fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Zvláštní užívání pozemní komunikace bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání komunikace právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě

Ministerstvo dopravy ČR.

 

24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Místní poplatky
Podnikání
Majetek města, věcná břemena
Stavební řízení a památková péče
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod  - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.7.2020
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.7.2020
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist