Životní situace - Ovzduší

Žádost o vydání závazného stanoviska ovzduší

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

Žádost o vydání závazného stanoviska
z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje neuvedené v příl. č. 2 k zákonu,  dle § 11 odst. 3) zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů k řízení podle jiného právního předpisu (stavební zákon, zákon o vodách, ap.)

4. Základní informace
k životní situaci

Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje neuvedené v příl. č. 2 k zákonu vydává k řízením podle jiného právního předpisu (např. stavební zákon, zákon o vodách, ap.) podle § 11 odst. 3) zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a §11, odst.1) zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu,  obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti žadatele (investora, provozovatele).

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Majitel (stavebník, investor) nebo provozovatel anebo kdokoliv jiný na základě příslušné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Zpracování a podání  žádosti o vydání stanoviska.
Z této žádosti (nebo její přílohy – např. projektová dokumentace, technická dokumentace, apod.)  musí být zejména zřejmé:

– K jakému řízení je  stanovisko vyžadováno - k územnímu řízení - ke stavebnímu řízení - k řízení o vydání kolaudačního souhlasu
– Identifikace žadatele včetně kontaktů
– Identifikace místa stavby – umístění a provozování zdroje – adresa, parcela, k.ú.,  příslušný stavební úřad,  vlastnické vztahy.

– Kvalifikované zařazení zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší včetně jeho technických parametrů a parametrů zařízení k omezování emisí.

Zdroje spalující paliva (s tepelným příkonem menším jak 300 kW). Např. kotle, kamna, „zářiče, sahary“, sušky, pece, apod. - uvést typ, druh paliva, pro které je zařízení určeno výrobcem – jeho kvalitativní parametry,  jmenovitý tepelný příkon kW ( pokud není uveden příkon od výrobce, musí být proveden výpočet např. z výkonu a účinnosti zdroje), způsob odvodu spalin, výška komínu.

– Technologické zdroje - aplikace organických rozpouštědel, emise těkavých org. látek, tuhých znečišťujících látek, apod. (Uvést technické údaje o zdroji  - typ, projektovaná kapacita, projektovaná spotřeba organických rozpouštědel [t/rok], výroba, spotřeba, způsob omezování emisí, druh a množství používaných surovin,  [ t, t/den, m3, m3/den, kW, kVA,.], apod.

Mezi zdroje technologické patří zejména (UPOZORŇUJEME, že zde jsou uvedeny nejobvyklejší činnosti a zdroje, nikoliv jejich kompletní výčet, který je uveden  v  příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší: polygrafická činnost (tiskárny), odmašťování a čištění povrchů, aplikace nátěrových hmot, přestříkávání vozidel, adhesivní nátěry, impregnace dřeva, laminování, výroba nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev, výroba obuvi a farmaceutických směsí, zpracování kaučuku, extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků, rafinace rostlinných olejů, apod. Dále pak povrchové úpravy kovů, plastů a jiných nekovových předmětů – tryskání, svařování (EP < 1000 kVA),  obrábění a broušení (EP < 100 kW), apod. - kovovýroba, svářečské a kovozámečnické dílny, aj., potravinářský a dřevozpracující průmysl - zpracování dřeva (spotřeba mat. < 150 m3) - pily, truhlárny, nakládání s odpady a odpadními vodami – ČOV, ČSPHM - nafty a LPG, a ostatní zdroje. jsou uvedeny ty nejobvyklejší činnosti a zdroje, nikoliv jejich kompletní výčet vyplývající z přílohy č. 2 k zákonu 

– Plná moc v případě zastupování

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Na základě podané žádosti o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje neuvedené v příl. č. 2 k zákonu k řízením podle jiného právního předpisu (např. stavební zákon, zákon o vodách, ap.) podle § 11 odst. 3) zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  a §141, odst.1) zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu

8. Na které instituci životní
situaci řešit
Věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší, je  obecní úřad obce s rozšířenou působností, na jejímž správním území  je zdroj realizován, pro správní území ORP 2106 Český Brod: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1. patro, kancelář č. 18
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, kancelář číslo 21.

S kým: Ilona Tučímová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

K podání žádosti není zákonem stanoven žádný závazný formulář. Lze použít vlastní, musí obsahovat požadované údaje dle bodu č. 6.
Formuláře jsou k dispozici na Odboru životního prostředí a zemědělství nebo zde ke stažení: Žádost o závazné stanovisko

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Za vydání závazného stanoviska není vybírán žádný poplatek.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

V jednoduchých věcech, jsou-li podklady předložené k vydání stanoviska dostačující, je stanovisko vydáno do 15 dnů. V ostatních případech pak 30 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

 

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

platná legislativa:  https://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu § 149 odst. 1, správního řádu.
Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy Musí závazné stanovisko k řízení o umístění zdroje, stavbě zdroje a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona (zákona o vodách, ap.) dokládat i  fyzické osoby – občané?
Ano. Uvedené závazné stanovisko musí dokládat k řízení podle zvláštních předpisů všichni.
22. Další informace

– Portál veřejné správy, http://www.portal.gov.cz 
– Ministerstvo životního prostředí ČR, http://www.mzp.cz
– Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, http://www.cizp.cz
Vždy je vhodné informovat se na příslušném orgánu státní správy, a to podle charakteru zdroje znečišťování ovzduší.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ilona Tučímová, tel.: 321 612 182, e-mail: tucimova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
12.02.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
17.04.2024
29. Datum konce platnosti
popisu

30.06. 2024 – pokud nebude stanoveno legislativou jinak

30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Žádost o vydání závazného stanoviska odpady

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

Žádost o vydání závazného stanoviska
Závazné stanovisko, vyjádření dle § 146, odst. 3, zák. č. 541/2000 Sb., o odpadech

4. Základní informace
k životní situaci

I. obecní úřad obce s rozšířenou působností, vydává ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty:

k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona

II. obecní úřad obce s rozšířenou působností, vydává ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) a c) zákona o odpadech vyjádření:

ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona

ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která je zároveň žadatelem v příslušném řízení podle stavebního zákona nebo zástupce na základě udělené plné moci.

V případě žádosti o vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého je žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která je/bude provozovatelem příslušného zařízení.

Právnická, fyzická podnikající osoba, fyzická osoba – statutární zástupci, případně zmocněnci.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Podání písemné žádosti o závazné stanovisko, resp. písemné žádosti o vyjádření. Žadatel specifikuje, k jakému záměru žádá vydat závazné stanovisko nebo vyjádření, a popíše způsob nakládání s odpady a vedlejšími produkty. Žadatel případně připojí také technický popis zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo technický popis a parametry výroby oxidu titaničitého.

U staveb a provozoven umístěných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod je příslušný MěÚ Český Brod, OŽPZ.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podání písemné žádosti o závazné stanovisko, resp. písemné žádosti o vyjádření.

Projektová dokumentace */ (je třeba předložit dokumentaci, zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, zejména Souhrnnou technickou zprávu)

*/ Projektová dokumentace musí obsahovat údaje uvedené v příslušné příloze vyhlášky a v části Celkový popis stavby, základní bilance stavby výčet odpadů:

Katalogové číslo odpadu a název odpadu dle vyhlášky č. 08/2021Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), kategorii odpadu (O, N, O/N), množství odpadu, který vznikne realizací záměru, způsoby nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1. patro, kancelář č. 18
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, kancelář číslo 21.

S kým: Ilona Tučímová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
viz bod 7.
- V případě zastupování žadatele je nutno doložit plnou moc
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o závazné stanovisko, vyjádření dle § 146, odst. 3, zák. č. 541/2000 Sb., o odpadech

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez správního poplatku.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

do 30 dnů od doručení žádosti, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo ohledání, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pouze žadatel
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

e-podatelna@cesbrod.cz

ID datové schránky: jgqbsve

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhláška č. 237/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Případné dotazy k uvedené problematice lze konzultovat na MěÚ Český Brod, OŽPZ, a to telefonicky, emailem, písemně nebo osobně.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ilona Tučímová, tel.: 321 612 182, e-mail: tucimova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
01.01.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
17.04.2024
29. Datum konce platnosti
popisu

 

30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

platná legislativa:  https://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist