Životní situace - Bydlení

Řešení životních situací - rozcestník

Zde si můžete vyhledat strukturované postupy pro řešení některých životních situací pomocí našeho úřadu. Jedná se jak o přenesenou působnost (stavební řízení, matriky, živnostnenská oprávnění apod.), tak o samostatnou působnost (občanské aktivity, pronájmy prostor apod.).

Bydlení

Koupě, nájem bytu nebo domu, výměna zařízení v bytě nebo nebytových prostorách, provedení oprav domu, nájemní smlouvy ...
Seznam jednotlivých situací

Czechpoint - vydávání ověřených výpisů a přijetí podání

Výpis z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z bodového hodnocení řidiče ...
Seznam jednotlivých situací

Doprava

Registr vozidel, registr řidičů, schválení technické způsobilosti, zadržené řidičské průkazy, řidičská oprávnění, pozemní komunikace, přestupky, způsobilost k řízení motorových vozidel.....
Seznam jednotlivých situací

Majetek města, věcná břemena

Koupě a pronájem pozemku, žádost o souhlas vlastníka pozemku, žádost o zřízení věcného břemene, pronájem nebytových prostor, pojistné události....
Seznam jednotlivých situací

Matrika a evidence obyvatel

Jméno a příjmení, uzavření manželství, státní občanství, vydávání a ověřování matričních dokladů, ověřování dokladů, hlášení trvalého pobytu, zprostředkování kontaktu ....
Seznam jednotlivých situací

Místní poplatky

Ze psů, za komunální odpad, ze vstupného, za zábor veřejného prostranství...
Seznam jednotlivých situací

Občanské aktivity

Jak podat petici, jak podat stížnost, jak žádat o informace, střet zájmů, shromažďování občanů, místní referenda .....
Seznam jednotlivých situací

Osobní doklady

Občanské průkazy, cestovní doklady, .....
Seznam jednotlivých situací

Podnikání

Živnostenské oprávnění, elektronické podání do Živnostenského rejstříku z počítače podnikatele, žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost a povolování provozu výherních hracích přístrojů...
Seznam jednotlivých situací

Sociální věci

Problematika zdravotně postižených, nezaměstnaných, rodin, příspěvky na péči, hmotná nouze...
Seznam jednotlivých situací

Stavební řízení a památková péče

Stavební povolení, územní souhlas, kolaudační souhlas, ohlášení jednoduchých staveb a terénních úprav, kolaudační souhlas, památková péče...
Seznam jednotlivých situací

Stížnosti a přestupky

Jak podat stížnost, oznámení přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku...
Seznam jednotlivých situací

Životní prostředí a zemědělství

Vodní hospodářství, odpady, ovzduší, lesy, lovecké a rybářské lístky, kácení dřevin, ...
Seznam jednotlivých situací

Ostatní

Volby (vydávání voličských průkazů, registrace kandidátních listin), ztráty a nálezy, užití znaku města .....
Seznam jednotlivých situací

Nenašli jste potřebný postup řešení vaší situace?

Zkuste Portál veřejné správy České repuliky

Pronájem městského bytu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Pronájem městského bytu.
4. Základní informace
k životní situaci
Na internetových stránkách města Český Brod nebo na úřední desce najdete informace o aktuálně zveřejněných záměrech pronájmu bytů a informace o výsledku předcházejícího výběrového řízení.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Občan, který dosáhl věku 18 let, nebo osoba pověřená.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádosti o pronájem bytu se předloží Radě města Český Brod, která rozhodne o přidělení.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o pronájem bytu a čestného prohlášení o neexistenci finančních závazků k Městu Český Brod.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod, nám. Husovo  70, 282 01 Český Brod     
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, odbor finanční, přízemí, č.dv. 2
Petra Straková, e-mail: strakova@cesbrod.cz

Tel. spojení: 321 612 164, 734 800 380

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem  jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad Český Brod
finanční odbor
nám. Husovo 70
282 24  Český Brod

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatku za podání žádosti.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
 
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (§ 2201 – 2331)

18. Jaké jsou související
předpisy
zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy

Na internetových stránkách www.cesbrod.cz nemohu najít aktuální záměry pronájmu?

Po načtení úvodní stránky klikněte na odkaz „ÚŘEDNÍ DESKA“. Následně z rozvírací nabídky s textem „MAJETEK – ZÁMĚRY A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ“.

Po jakou dobu a jak často se záměry pronájmu bytů zveřejňují?

Záměry jsou zveřejňovány vždy minimálně po dobu 15 dnů. Četnost pak závisí na množství uvolněných bytů a na termínech jednání rady Rady města Český Brod, která musí záměr na  pronájem bytu nejprve schválit.

22. Další informace

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Internetové stránky MěÚ Český Brod: www.cesbrod.cz
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Finanční odbor MěÚ Český Brod
26. Kontaktní osoba Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
11.1.2018
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Výměna zařízení v nebytových prostorách nebo provedení oprav domu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o výměnu nebo opravu zařízení v nebytových prostorách, provedení oprav nebytového prostoru nebo domu ve vlastnictví města.
4. Základní informace
k životní situaci
Nájemce nebytového prostoru zjistí závadu nebo poškození zařízení.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Oprávněn k jednání je nájemce nebytového prostoru nebo jím pověřená osoba starší 18ti let.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Umožnění přístupu do nebytového prostoru zástupci vlastníka a odborné firmě provádějící práce.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Písemnou žádostí, osobním jednáním, e-mailem, telefonicky.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod - Odbor rozvoje.       
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje, Husovo náměstí 70 – 2. patro.
S kým: Edita Suchanová, Lenka Hoffmannová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
mimo standardní pracovní dobu pouze po telefonické dohodě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz nebo plnou moc k jednání.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formuláře k dispozici nejsou, v případě podání písemné žádosti stačí sdělit požadované práce nebo zjištěné závady.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatek není vybírán.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny, vše záleží na osobní dohodě, financích vlastníka nebytového prostoru nebo domu a časových možnostech prováděcích firem.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pouze žadatel a odpovědný pracovník města Český Brod.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Je potřeba dohodnout termín zpřístupnění nebytového prostoru.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
jjenik@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon 116/1990 Sb. o nájmu nebytových prostor, nařízení vlády 258/1995 sb. v platném znění. Také se postupuje dle nájemní smlouvy.
18. Jaké jsou související
předpisy
Občanský zákoník.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
V případě nesouhlasu s postupem či rozhodnutím pracovníka odboru rozvoje je možné se obrátit na nadřízeného pracovníka – vedoucího odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Nařízení vlády 258/1995 sb. v platném znění + příslušné paragrafy občanského zákoníku, zákon 116/1990 Sb. o nájmu nebytových prostor v platném znění,  odborná literatura, internet.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nařízení vlády 258/1995 sb. v platném znění + příslušné paragrafy občanského zákoníku, odborná literatura, internet.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje.
26. Kontaktní osoba Jiří Jeník mob.: 737 642 361,
e-mail: jjenik@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
31. 1. 2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31. 1. 2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Výměna zařízení v bytě nebo provedení oprav

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o výměnu zařízení v bytě nebo provedení oprav v bytech ve vlastnictví města.
4. Základní informace
k životní situaci
Nájemce bytu zjistí poškození zařízení v bytě, nebo potřebu provedení opravy.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Oprávněn k jednání je nájemce bytu, nebo jím pověřená osoba starší 18ti let.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Umožnění přístupu do bytu zástupci vlastníka bytu a odborné firmě provádějící práce.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Písemnou žádostí, osobním jednáním, e-mailem, telefonicky.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod - Odbor rozvoje.       
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje, Husovo náměstí 70 – 2. patro,
S kým: Lenka Hoffmannová, Edita Suchanová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
mimo standardní pracovní dobu pouze po telefonické dohodě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz nebo plnou moc k jednání.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formuláře k dispozici nejsou, v případě podání písemné žádosti stačí sdělit požadované práce nebo zjištěné závady.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatek není vybírán.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny, vše záleží na osobní dohodě, financích vlastníka bytu a časových možnostech prováděcích firem.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pouze žadatel a odpovědný pracovník města Český Brod.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Je potřeba dohodnout termín zpřístupnění bytu.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
jjenik@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Nařízení vlády 258/1995 Sb. v platném znění.
18. Jaké jsou související
předpisy
Příslušné paragrafy občanského zákoníku, odborná literatura.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
V případě nesouhlasu s postupem či rozhodnutím pracovníka odboru rozvoje je možné se obrátit na nadřízeného pracovníka – vedoucího odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nařízení vlády 258/1995 Sb. v platném znění, příslušné paragrafy občanského zákoníku, odborná literatura, internet.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje.
26. Kontaktní osoba Jiří Jeník, mob.: 737 642 361,
e-mail: jjenik@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
31. 1. 2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31. 1. 2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Koupě bytu nebo domu ve vlastnictví města

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o koupi bytu či domu ve vlastnictví města Český Brod.
4. Základní informace
k životní situaci
Jedná se o prodej nemovitého majetku ve vlastnictví města Český Brod
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Právnická i fyzická osoba starší 18 let
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Dle podmínek vyhlášeného záměru.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním nabídky na vyhlášený záměr
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod, nám. Husovo  70, 282 01 Český Brod     
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje, Husovo náměstí 70 – 2. patro, kancelář č. 17.
S kým: Edita Suchanová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz při podpisu smlouvy, právnické osoby výpis z obchodního rejstříku
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek ve výši 1000,-Kč za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Doba vyřízení je závislá na vzájemné shodě o prodeji a na termínech jednání rady a zastupitelstva města. Záměr na prodej musí být zveřejněn na úřední desce Města Český Brod po dobu nejméně 15 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Dodržení smluvních podmínek prodeje.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
datová schránka, email: suchanova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
18. Jaké jsou související
předpisy
Dle konkrétní situace
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence Zastupitelstva města, které je možné požádat o opětovné posouzení žádosti. 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Dle smluvních podmínek kupní smlouvy
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje.
26. Kontaktní osoba IMgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru správy majetku,
tel.: 321 612 158, mob.: 733 792 835,
e-mail: dockalova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
31.1.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31.1.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist