Životní situace - Pozemková agenda

Zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o zřízení věcného břemene.
4. Základní informace
k životní situaci
Věcná břemena jsou zřizována pro vedení inženýrských sítí, možnost přístupu, práva chůze a příjezdu na pozemcích ve vlastnictví města Český Brod pro katastrální území Český Brod, Štolmíř, Liblice u Českého Brodu. Věcné břemeno se zřizuje dohodou smluvních stran. Žádosti jsou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, předloženy k odsouhlasení radě města. Po schválení  zřízení věcného břemene v radě města bude žadateli zaslán návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Právnická nebo fyzická osoba starší 18 let.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podáním písemné žádostí se specifikací požadavku žadatele spolu s kopii katastrální mapy, kde bude zákres požadované přípojky či inženýrské sítě.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním písemné žádosti, která se zašle poštou na adresu Městského úřadu, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod nebo předat osobně na podatelně města Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod – odbor rozvoje 
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje, Husovo náměstí 70 – 2. patro, kancelář č. 17.
S kým: Edita Suchanová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Podání žádosti není zpoplatněno.
Poplatek - úhrada za zřízení věcného břemene je jednorázový a to dle sazebníku, který byl schválen radou města dne 30.8.2017 usnesením č. 295/2017. Sazebník je v přiloženém dokumentu. Úhradu lze uhradit hotově na pokladně města, bankovním převodem, případně složenkou, správní poplatek ve výši 1000 Kč za podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení žádosti nejsou stanoveny a jsou závislé na počtu podaných žádostí a termínech jednání rady města Český Brod.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Stavební úřad, odbor dopravy, odbor Životního prostředí, Technické služby.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
V některých případech je žadatel vyzván k doložení potřebných doplňujících podkladů.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
datová schránka nebo email suchanova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon o obcích č.128/2000 Sb.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 40/2964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcným práv k nemovitostem
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Neuplatňují se
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce mohou být uplatněny dle vzájemně uzavřených smluvních vztahů
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje.
26. Kontaktní osoba Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, tel.: 321 612 158,
e-mail: dockalova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
31. 1. 2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31. 1. 2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Souhlas vlastníka pozemku se stavbou pro účely územního a stavebního řízení

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o souhlas Města Český Brod jako vlastníka pozemku a obce se stavbou pro účely územního a stavebního řízení, ZPF, případně jiná správní řízení.
4. Základní informace
k životní situaci
Jedná se o správní řízení, kde je Město Český Brod účastníkem řízení z titulu vlastníka nemovitostí, nebo z titulu obce, případně vlastníka inženýrských sítí nebo oprávněného  dle smluv o věcném břemeni.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žádost o souhlas nebo vyjádření, stanovisko podává zpravidla investor stavby nebo osoba jím pověřená, dále vlastník nebo provozovatel současných staveb a zařízení. Osoba musí být právně způsobilá.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

-         podání žádosti s přehlednými přílohami a stručným technickým popisem, dále s uvedením kontaktních údajů žadatele

-         v případě nejasností bude žadatel kontaktován pro doložení dalších údajů

-         vydání vyjádření, stanoviska nebo souhlasu

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Písemnou žádostí nebo elektronickou poštou
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod – odbor rozvoje 
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje, Husovo náměstí 70 – 2. patro, kancelář č. 17.
S kým: Ing. Eva Čokrtová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
mimo pracovní dobu po tel. dohodě
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Projektovou dokumentaci nebo jinou technickou dokumentaci, žádost.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
nejsou
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty stanovené nejsou, žádosti jsou zpravidla vyřizovány do 30 dnů, 60 dnů ve složitých případech.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Správce pozemků, provozovatel sítí, v některých případech Rada města nebo poradní orgány Rady
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Komunikace pro objasnění případu.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
datová schránka
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon o obcích, usnesení RM a ZM, místní vyhlášky
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Podání nové žádosti s podrobným zdůvodněním, ke starostovi města, nebo Radě města.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce stanoveny nejsou
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje.
26. Kontaktní osoba Ing. Eva Čokrtová, tel.: 321 612 151,
e-mail: cokrtova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31.1.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Koupě pozemku ve vlastnictví města

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o koupi pozemku ve vlastnictví města.
4. Základní informace
k životní situaci
Mám zájem o koupi pozemku, který je v majetku města.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Každý občan, organizace či orgány.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádné
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podejte písemnou žádost na odbor rozvoje města Český Brod, ve které popíšete, o co kontrétně máte zájem, přidejte přílohu (plánek, zákres, výpis z katastru nemovitostí) a doplňte vaše kontaktní údaje a tel. spojení na vás.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Odbor rozvoje města Český Brod   
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje města, Husovo náměstí 70 – 2. patro, kancelář č. 17.
S kým: Lenka Hoffmannová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
mimo pracovní dobu po tel. dohodě
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
K podpisu smlouvy je nutné mít občanský průkaz
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
 
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Záleží na složitosti žádosti.

Po převzetí písemné žádosti je provedeno místní šetření, dle předmětu žádosti je k vyjádření vyzván stavební odbor, odbor dopravy a odbor životního prostředí. Jakmile máme tato vyjádření, následuje příprava materiálu,který bude předložen k projednání radě města. Při kladném stanovisku rady města bude vyhlášen záměr, který je min. 15 dní vyvěšen na úřední desce. Po vypršení lhůty je znovu připraven materiál do rady a po projednání v radě města následuje projednání v zastupitelstvu města Český Brod. Po každém přijetí usnesení z jednání rady či zastupitelstva města, které se týká podané žádosti, je žadatel informován.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Dle situace - vyjadřuje se stavební odbor, odbor dopravy a odbor životního prostředí
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
datová schránka
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje města Český Brod
26. Kontaktní osoba Lenka Hoffmannová, tel.: 321 612 159,
e-mail: hoffmannova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31.1.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Pronájem pozemku ve vlastnictví města

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Pronájem pozemku ve vlastnictví města Český Brod.
4. Základní informace
k životní situaci
Jedná se o agendu týkající se nakládání s pozemky ve vlastnictví města Český Brod.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
právnická osoba, fyzická osoba starší 18let.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku (včetně příloh obsahujících zákres, výpis z katastru nemovitosti) osobně na podatelnu města Český brod, nám. Arnošta z Pardubic 56 nebo písemně Město Český Brod, Odbor rozvoje, nám. Husovo 70, 28201 Český Brod
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Po obdržení žádosti se specifikací požadavku (včetně příloh obsahujících zákres, výpis z katastru nemovitosti) je předložena k projednání Radě města. Po vydání usnesení je žadatel písemně informován.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod, nám.Husovo 70, 282 01 Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje, Husovo náměstí 70 – 2. patro, kancelář č. 17.
S kým: Lenka Hoffmannová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
fyzické osoby občanský průkaz, právnické osoby výpis z obchodního rejstříku
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za podání žádosti nejsou stanoveny žádné poplatky.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V závislosti na jednání příslušných orgánů města a zajištění potřebných dokladů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
V případě nutnosti doložení dalších potřebných podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
hoffmannova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Zrušení nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce, eventuelně smluvní pokuty dle smlouvy.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje.
26. Kontaktní osoba Mgr. Hana Dočkalová, tel.: 321 612 158,
e-mail: dockalova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
6.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31. 1. 2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist