Životní situace - Evidence obyvatel

Zrušení trvalého pobytu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 

4. Základní informace k životní situaci

Údaj o místu trvalého pobytu lze  zrušit na základě návrhu za splnění podmínek:

 • návrh podal vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba ve smyslu § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel (viz. odst. 17), tj. osoba specifikovaná v odst. 5.,
 • musí být současně splněny dvě podmínky - osoba, které se ruší údaj o trvalém pobytu, nemá k objektu nebo jeho vymezené části užívací právo a tento objekt nebo jeho vymezenou část neužívá.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněna podat návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu občana je osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt, k němuž se vztahuje údaj o rušeném trvalém pobytu, nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení.
Návrh může být podán:

 • písemně nebo
 • ústně do protokolu na pracovišti dle odst. 9,
 • prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky úřadu,
 • v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem – podatel současně uvádí poskytovatele elektronických služeb, který vydal jeho certifikát, nebo certifikát přiloží k podání,
 • pomoci jiných technických prostředků – v tomto případě musí být do 5 dnů potvrzeno jednou z předchozích forem.

Z návrhu musí vyplývat, čeho se navrhovatel domáhá, tj. že má být zrušen trvalý pobyt, komu a na jaké adrese, dále je navrhovatel povinen uvést identifikační údaje o své osobě - jméno, příjmení, datum narození a místo svého trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, podpis a označení správního orgánu, jemuž je určeno. V případě, že je návrh podáván ústně do protokolu, pohlídá si správné uvedení všech potřebných náležitostí úřední osoba, která bude návrh sepisovat.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Navrhovatel prokazuje:

 • oprávněnost podání návrhu - viz odst. 10
 • existenci důvodů pro zrušení údaje o trvalém pobytu - viz. odst. 4
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Správní řízení ke zrušení údaje o trvalém pobytu je zahájeno podáním návrhu.
8. Na které instituci životní situaci řešit Příslušnou k rozhodování je ohlašovna, tj. obecní či městský úřad, v jehož obvodu má trvalý pobyt občan, kterému se tento trvalý pobyt navrhuje zrušit.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č. 4

S kým: Odbor vnitřních věcí, referentka Markéta Šmídová, tel.: 321612143, e-mail:  msmidova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00,  úterý  8.00 – 11.00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Na vyžádání oprávněné úřední osoby je účastník řízení povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem. Navrhovatel je dále povinen doložit oprávněnost podání návrhu - dokladem o vlastnictví objektu nebo jeho vymezené části, dokladem, na základě kterého mu vzniklo užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části. Toto navrhovatel  nepředkládá, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.  Žadatel je dále povinen prokázat i zánik užívacího práva dotčené osoby k objektu na adrese jejího trvalého pobytu, např. výpověď z nájmu bytu, vypořádání majetku po rozvodu manželství apod.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Pro tento typ správního řízení není předepsán formulář.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatek  za podání  návrhu je 100,-Kč za každou osobu. Správní poplatek se platí na pokladně MěÚ Český Brod.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty jsou obecně stanoveny správním řádem. Vzhledem k tomu, že v daném řízení nemůže správní orgán rozhodnout bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů ode dne zahájení řízení, avšak. ke lhůtě 30 dnů lze připočítat další dobu:
+ až 30 dnů – je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je potřeba někoho předvolat, nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde o zvlášť složitý případ,
+ další nutnou dobu k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
Dále je nutno mít na vědomí, že v případě, že je řízení usnesením přerušeno, staví se lhůta pro vydání rozhodnutí od okamžiku, kdy se správní orgán o důvodu přerušení dozvěděl a ještě po dobu 15 dnů po skončení přerušení.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníkem řízení je navrhovatel a osoba, které je rušen údaj o místu trvalého pobytu.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Navrhovatel je v řízení povinen prokázat, že daná osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, objekt na adrese trvalého pobytu neužívá. Nejčastějším důkazem je výslech svědka – ideálně souseda či jiné osoby, která z vlastní zkušenosti ví, že tato osoba se již na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Viz. Odstavec č. 5
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí ve věci, může účastník řízení podat odvolání u správního orgánu, který ve věci rozhodl. Pro Městský úřad Český Brod je odvolacím orgánem Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem Praha 5, Zborovská 11.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti V případě, že navrhovatel neprokáže existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu (viz. odst. 4), může správní orgán jeho návrh zamítnout. Pokud je podán návrh, který trpí takovými vadami, které brání rozhodnout ve věci, a navrhovatel na základě výzvy správního orgánu v poskytnuté lhůtě tyto vady neodstraní, správní orgán může řízení usnesením zastavit.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo vnitra ČR
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internet – Portál veřejné správy
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Údaj o místu trvalého pobytu lze dále zrušit z úřední moci:

 • pokud byl zaveden na základě neplatných, padělaných, pozměněných dokladů nebo na základě nesprávně nebo nepravdivě uvedených skutečností,
 • pokud je veden k objektu, který byl odstraněn nebo zanikl, anebo se jedná o objekt, který je nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.

Kdokoliv se dozví, že došlo k některé ze situací uvedených v tomto bodě, je oprávněn zaslat podnět správnímu orgánu a ten se po posouzení  rozhodne, zda zahájí řízení ke zrušení trvalého pobytu či nikoliv. Podnětem pro správní orgán může být také zjištění z vlastní úřední činnosti. V tomto řízení je pouze jeden účastník řízení, a to občan, jehož údaj o trvalém pobytu se ruší.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor vnitřních věcí MěÚ Český Brod
26. Kontaktní osoba

referentka Markéta Šmídová, ohlašovna MěÚ Český Brod, tel.: 321612143, e-mail:  msmidova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 29.1.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.3.2019
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Zprostředkování kontaktu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Zprostředkování kontaktu
4. Základní informace k životní situaci

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu (dále jen "kontaktující osoba") zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti (dále jen "kontaktovaná osoba").

Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost o zprostředkování kontaktu je oprávněn podat občan starší 15 let.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Kontaktující osoba v žádosti uvede své jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popř. jiné kontaktní údaje a důvod pro zprostředkování kontaktu.

Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu.

Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou.

Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na výše uvedených úřadech (viz bod 8) a prokáže-li svoji totožnost.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopisu "Žádost o zprostředkování kontaktu".

Žádost lze podat osobně nebo zaslat příslušnému úřadu poštou.

Rovněž je možné podat žádost elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) či prostřednictvím zpřístupněné datové schránky (viz bod 16).

8. Na které instituci životní situaci řešit Žádost o zprostředkování kontaktu se podává na matričním úřadu, na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na krajském úřadu nebo na Ministerstvu vnitra.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č. 4

S kým: Odbor vnitřních věcí, referentka Markéta Šmídová, tel.: 321612143,
e-mail:  msmidova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí, středa  8:00–11:00,  12:00–17:00,  úterý  8.00 – 11.00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Tiskopis "Žádost o zprostředkování kontaktu" je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání žádosti nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za podání žádosti o zprostředkování kontaktu činí 500 Kč (za každou kontaktovanou osobu).

Platba se uskutečňuje formou kolkové známky, v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

V případě úhrady správního poplatku zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, se jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111...., kdy na pozice teček napíše kontaktující osoba část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) - např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery apod.).
První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky! Specifický symbol: 433.

Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení kontaktující osoby, případně osoby, která je předmětem daného podání (kontaktované osoby).

Správní poplatek je splatný buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je-li žádost podána elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Ministerstvo vnitra ČR

 • Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel
  PS 155/SC, náměstí Hrdinů 3
  140 21 Praha 4
  e-mail: oscoeo@mvcr.cz
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo vnitra-Zprostředkování kontaktu
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor vnitřních věcí MěÚ Český Brod
26. Kontaktní osoba

Markéta Šmídová, ohlašovna MěÚ Český Brod, tel.: 321612143,
e-mail:  msmidova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.3.2019
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu o výsledku hledání pouze v následujících případech:

 • pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v agendovém informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat, 
 • pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky nebo 
 • pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou.

V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě, přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel
4. Základní informace k životní situaci Údaje z informačního systému evidence obyvatel se poskytují na základě písemné žádosti k osobě žadatele a k osobě blízké. Osobou blízkou se pro účely zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) a)  Obyvatel starší 15 let může požádat o výpis údajů z evidence obyvatel
vedených k jeho osobě (potvrzení o trvalém pobytu, rodinném stavu atd.)
údaj o datu a místu úmrtí  osoby blízké (rodič, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel,partner).

Při podání písemné žádosti se vyžaduje osobní přítomnost žadatele nebo úředně ověřený podpis.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.
O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Žadatel předkládá tyto doklady :

– platný občanský průkaz nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, k prokázání své totožnosti

– v případě osoby blízké rodný list, oddací list apod.

– vyplněná žádost  (formulář je k dispozici na evidenci obyvatel )

Elektronické podání žádosti o poskytnutí údajů  – viz stránky MV ČR.

b)  Informace o osobách hlášených k trvalému pobytu v objektu, pouze pro vlastníky objektů, pro ostatní žadatele platí a).

Vlastník objektu má oprávnění k získání informace o osobách hlášených k trvalému pobytu v nemovitosti, jenž vlastní. Nevztahuje se na  vlastníky vymezené části objektu (byty).

Evidence obyvatel sdělí vlastníkovi objektu na jeho (písemnou) žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu. Sdělení musí být doručeno do vlastních rukou.

Žadatel předkládá tyto doklady:

– platný občanský průkaz nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, k prokázání své totožnosti

– vyplněnou žádost o sdělení údajů z evidence obyvatel (formulář vydá evidence obyvatel).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Kromě skutečností obsažených v odst. 4, 5, 7 a 8 zákon o evidenci obyvatel dále stanoví, že údaj o osvojení se poskytne osobě starší 18 let.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Údaj se z informačního systému evidence obyvatel poskytne na základě písemné žádosti. Podpis žadatele musí být úředně ověřen. Úřední ověření se nevyžaduje, pokud žadatel předloží výše uvedený doklad a podepíše žádost před úředníkem, kterému předává žádost.
8. Na které instituci životní situaci řešit Údaje z informačního systému evidence obyvatel poskytuje Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad. Kromě Ministerstva vnitra jsou to ty uvedené úřady, které jsou příslušné podle místa trvalého pobytu.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č. 4

S kým: Odbor vnitřních věcí, referentka Markéta Šmídová, tel.: 321612143, e-mail:  msmidova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00,  úterý  8.00-11.00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Na všech úřadech uvedených v odst. 8 jsou k dispozici formuláře žádosti o poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel. Zákon nepředepisuje povinnost při podání žádosti o poskytnutí údaje vyplnit tento formulář. Proto je možné sepsat žádost libovolnou formou.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Za poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel se platí správní poplatek 50,- Kč každou započatou stranu. Poplatek se platí v hotovosti na pokladně MěÚ Český Brod.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Žádost může být  podána elektronicky a musí být opatřena elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo vnitra ČR
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internet – Portál veřejné správy
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Výdej údajů z informačního systému občanských průkazů

Výdej údajů z informačního systému cestovních dokladů

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor vnitřních věcí MěÚ Český Brod
26. Kontaktní osoba

Markéta Šmídová, ohlašovna MěÚ Český Brod, tel.: 321612143, e-mail:  msmidova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 29.1.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.3.2019
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Hlášení trvalého pobytu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Hlášení trvalého pobytu
4. Základní informace k životní situaci Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

1.     O změnu trvalého pobytu je oprávněn požádat:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání.
 • Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Podpis na plné moci musí být úředně ověřený.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Občan splní požadavky stanovené § 10 zákona o evidenci obyvatel - viz odst. 17.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Předáním tiskopisu Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, v němž jsou uvedeny požadované údaje:

 • údaje o občanovi, který žádá zaevidovat změnu trvalého pobytu - jméno,popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, adresu předchozího trvalého pobytu a adresu nového trvalého pobytu.
 • údaje o vlastníku objektu - jméno, popřípadě jména, příjmení a místo trvalého pobytu, pokud je vlastníkem fyzická osoba, název a sídlo, pokud je vlastníkem právnická osoba.
8. Na které instituci životní situaci řešit Změnu trvalého pobytu hlásí občan na ohlašovně podle místa nového trvalého pobytu.
Ohlašovnou se rozumí obecní úřad, v Praze, Plzni, Brně a Ostravě úřady městských částí a obvodů dle statutů těchto měst, újezdní úřady. V rámci těchto úřadu jsou to pracoviště evidence obyvatel.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č. 4
S kým: odbor vnitřních věcí, referentka Markéta Šmídová, tel.: 321612143, e-mail:  msmidova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00, úterý 8.00-11.00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa  trvalého pobytu je občan povinen doložit:

 • údaje k jeho osobě uvedené v Přihlašovacím lístku k trvalému pobytu
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní doklad, matriční doklady, osvědčení o nabytí státního občanství, cizozemský doklad s fotografií,).
 • vlastnictví bytu nebo domu. Toto vlastník nepředkládá, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitosti.
 • oprávněnost užívání bytu, anebo
 • předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu
  Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 4 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Přihlašovací lístek k trvalému pobytu je k dispozici na každé ohlašovně - viz odst. 8. Informace na www.mvcr.cz
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Za změnu trvalého pobytu se vybírá správní poplatek ve výši 50,- Kč, přičemž osvobozeno je ohlášení změny trvalého pobytu občana mladšího 15 let. Poplatek se platí na pokladně MěÚ Český Brod.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Zákon o evidenci obyvatel nestanoví lhůtu pro zaevidování změny trvalého pobytu. Lhůty se tedy řídí obecným ustanovením § 72 správního řádu.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Žadatel o změnu trvalého pobytu je jediným účastníkem řízení, přičemž v zákonem stanovených případech je v tomto řízení zastupován - viz. odst. 5 - jednání za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 • Podle zákona o evidenci obyvatel se další činnosti nepožadují.
 • Podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech je následně občan starší 15 let povinen požádat o nový občanský průkaz ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne zaevidování změny trvalého pobytu.
 • Z dalších právních předpisů následně vyplývá povinnost ohlásit změnu trvalého pobytu dalším institucím - např. zaměstnavateli, škole, lékařům, poště, plynárně, elektrárně, úřadu práce (je-li nezaměstnaný), správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu), finančnímu a živnostenskému úřadu (je-li podnikatel), dalším příslušným úřadů (vydání nového dokladu nebo provedení změny údajů - např. řidičský průkaz), zdravotní pojišťovně, bance, komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek ap.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění.

Vyhláška č. 296/2004 Sb.,kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proces zaevidování změny trvalého pobytu je správním řízením. Správní řízení je ukončeno:

 • zaevidováním změny - údaje uvedené v přihlašovacím lístku jsou řádně doloženy, nebyly zjištěny rozdíly oproti údajům vedeným v informačním systému evidence obyvatel , změna vyznačena v občanském průkaze (ustřižen růžek), předáno potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Správní řízení ukončeno těmito úkony, nevydává se rozhodnutí.
 • vydáním rozhodnutí o tom, že se změna trvalého pobytu nezaeviduje - údaje v přihlašovacím lístku nejsou ve stanovené lhůty řádně doloženy nebo ve stanovené lhůtě nejsou předloženy doklady k odstranění rozdílů mezi údaji uvedenými v přihlašovacím lístku a údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel, vydá se rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat - dle poučení, které je povinnou součástí rozhodnutí
 • vydáním usnesení o zastavení řízení - nebyl zaplacen správní poplatek ani ve stanovené lhůtě, žadatel vezme svoji žádost zpět, příp. další důvody dle správního řádu pro zastavení řízení, vydá se usnesení, proti kterému lze podat odvolání - dle poučení, které je povinnou součástí usnesení
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo vnitra ČR
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internet – Portál veřejné správy
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Ukončení pobytu na území ČR: občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu, nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny, nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení  formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem. Správní poplatek při ohlášení ukončení TP je na ohlašovně  100,-Kč a na zastupitelském úřadě 300,--Kč.
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor vnitřních věcí MěÚ Český Brod
26. Kontaktní osoba

Markéta Šmídová, ohlašovna MěÚ Český Brod, tel.: 321612143, e-mail: msmidova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 29.1.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.3.2019
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist