Životní situace - Volby

Registrace kandidátních listin

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Registrace kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev
4. Základní informace
k životní situaci
Registrace kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
  • registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice
  • nezávislí kandidáti
  • sdružení nezávislých kandidátů
  • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1 kandidátní listinu; volí-li se do téhož zastupitelstva obce ve dvou nebo více volebních obvodech, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě.

Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo (§ 13), a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (§ 12).

Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, kterým je pro účely tohoto zákona obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany (§ 22 odst. 4) nebo nezávislému kandidátu.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním kandidátní listiny vč. příloh  u příslušného správního orgánu k zaregistrování.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Místně příslušný pověřený obecní úřad a obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
V Českém Brodě odbor vnitřních věcí, Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro, číslo dveří 15, 16 a to v  pondělí a středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00h., nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
  • Doklad totožnosti
  • Kandidátní listinu, vč. příloh (petice, prohlášení kandidáta)
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Petice podporující kandidaturu volební strany

Prohlášení kandidáta

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatky nejsou žádné.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce předložené kandidátní listiny. Registrační úřad ve lhůtě do 48 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce rozhodne o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Všechny volební strany kandidující do téhož zastupitelstva.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
  • Zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhl. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zák. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Praze (§ 59 odst. 2 zákona o volbách; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. §  23 odst. 4 zákona o volbách třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal).
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Dle § 62 odst. 1 správního řádu je možné uložit účastníku řízení, ale i svědkovi pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, ztíží-li postup řízení zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší i po předchozím napomenutí pořádek při jednání, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání. Pořádkovou pokutu lze také uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Dle ustanovení § 63 odst. l správního řádu může správní orgán toho, kdo hrubě ruší pořádek, také vykázat z místa jednání, je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

V Českém Brodě se občané mohou obrátit na:
Odbor vnitřních věcí, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 15, 16

Adresa pro doručování:
Městský úřad  Český Brod, odbor vnitřních věcí, Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod
Úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00h. hod.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad, odbor  vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Mgr. Klára Uldrichová, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 141, 731 519 149, e-mail: uldrichova@cesbrod.cz

Iveta Peukerová, referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 140, e-mail: peukerova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
1.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Vydání voličského průkazu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Vydávání voličských průkazů, ověření zápisu v seznamu voličů
4. Základní informace
k životní situaci
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb. Ověření zápisu v seznamu voličů viz bod č. 24
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož stálém, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to při volbách do Poslanecké sněmovny ČR, volbách do Senátu ČR, volbách do Evropského parlamentu, volbách prezidenta a volbách do zastupitelstev krajů. Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nebo podáním přes portál občana; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Písemným podáním nebo osobně dle bodu 6
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Městský úřad Český Brod - ohlašovna
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č. 4

Odbor vnitřních věcí, referentka Markéta Šmídová
tel.: 321612143, e-mail: msmidova@cesbrod.cz

Pondělí, Středa  8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00h.

Úterý 8:00 - 11:00

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný občanský průkaz.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formuláře jsou na ohlašovně MěÚ Český Brod nebo ke stažení:

Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu-volba prezidenta

Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu-volba prezidenta

Zákon nepředepisuje používat tento formulář, žádost je možné sepsat libovolnou formou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Nevybírá se žádný správní poplatek
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle. V zákoně o volbách do zastupitelstev krajů není stanovena žádná lhůta, která by omezovala vydávání voličských průkazů voličům. Ovšem v praxi je nutné brát v úvahu distribuci samotného tiskopisu na úřady.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související
předpisy
Právní úprava vedení stálého seznamu voličů – zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět, nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí MěÚ Český brod
26. Kontaktní osoba

Markéta Šmídová – ohlašovna MěÚ Český Brod
tel. 321612143, e-mail: msmidova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
04.11.2022
28. Popis byl naposledy
aktualizován
04.11.2022
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist