Životní situace - Problematika zdravotně postižených

Zvláštní pomůcky

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
4. Základní informace k životní situaci

Občanům těžce zdravotně postiženým lze poskytovat peněžité příspěvky na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení.

Tělesně postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které umožňují sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování zdravotního stavu.

Zrakově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které jim umožňují získávat informace nebo styk  s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů nebo prostřednictvím zbytku zraku.

Sluchově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím.

Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna. Pokud zdravotní pojišťovna hradí potřebnou pomůcku pouze částečně, přihlédne se při stanovení výše příspěvku k této skutečnosti. Příspěvek je poskytován na kompenzační pomůcky v základním provedení, tj. takovém, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti.

Příspěvky lze poskytovat na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze č. 4, která je součástí vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve správním obvodu města Český Brod. Za občana, který je zbaven svéprávnosti, podává  žádost jeho opatrovník, který se prokáže platnou Listinou o ustanovení opatrovníka. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce, který se prokáže rodným listem dítěte.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínkou pro přiznání příspěvků je podání žádosti a doporučení odborného lékaře. Při posuzování žádosti se přihlíží k pořizovací ceně pomůcky, k příjmovým a majetkovým poměrům občana a jeho rodiny, ke způsoby využití pomůcky, atd.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Správní řízení je zahájeno dnem podání žádosti na odboru sociálních věcí městského úřadu.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí,
náměstí Arnošta z Pardubic č. 56, dveře č. 6

Alena Smržová, tel.: 321612128
e-mail: smrzova@cesbrod.cz

pondělí a středa
8:00 - 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek -  po předchozí telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný občanský průkaz, vyjádření odborného lékaře s doporučením konkrétní kompenzační pomůcky, předběžná faktura nebo doklad o zakoupení pomůcky.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost se vyplňuje na formuláři, který je k dispozici na  odboru sociálních věcí.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Dle správního řádu (bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, v mimořádných případech do 60 dnů).
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci správního řízení nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti není možné řešit zasláním elektronickou poštou.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 33, příloha č.  4).
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání pak rozhoduje odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Vrácení příspěvku, nebo jeho části.
21. Nejčastější dotazy

 

 

22. Další informace Ministerstvo práce a sociálních věcí
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Integrovaný portál MPSV ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravy motorového vozidla

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Příspěvek na úpravu bytu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba

Bc. Eva Dobiašová – vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 321612121, e-mail: dobiasova@cesbrod.cz

Alena Smržová – pracovnice odboru sociálních věcí, tel.: 321612128, e-mail: smrzova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.3.2011
29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Příspěvek na úpravu bytu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Příspěvek na úpravu bytu
4. Základní informace k životní situaci

Příspěvek na úpravu bytu se poskytuje občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost a občanům úplně nebo prakticky nevidomým, který užívají k trvalému bydlení.

Pro účely přiznání příspěvku na úpravu bytu se považují za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí zdravotní postižení uvedená v příloze č. 5, písmenech a/ až g/ vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Za úpravy bytu se považují zejména:

1.     úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón

2.     úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku

3.     rozšíření a úprava dveří

4.     odstranění prahů

5.     přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi

6.     instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace

7.     zavedení vhodného vytápění

8.     vybudování telefonního vedení

9.     stavební úpravy spojené s instalací výtahu

Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na závažnost a druh zdravotního postižení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve správním obvodu města Český Brod. Za občana, který je zbaven svéprávnosti, podává  žádost jeho opatrovník, který se prokáže platnou Listinou o ustanovení opatrovníka. Žádost může podat rovněž jiná oprávněná osoba, a to na základě plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínkou pro přiznání příspěvků je podání žádosti a posouzení zdravotního stavu lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Zdravotní postižení musí odpovídat postižením uvedeným v příloze č. 5 vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Správní řízení je zahájeno dnem podání žádosti na odboru sociálních věcí městského úřadu.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí,
náměstí Arnošta z Pardubic č. 56, dveře č. 6

Alena Smržová, tel.: 321612128
e-mail: smrzova@cesbrod.cz

pondělí a středa
8:00 - 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek -  po předchozí telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz žadatele (u nezletilých dětí rodný list) Pokud je žadatel zbaven svéprávnosti, je zapotřebí doložit tuto skutečnost pravomocným rozsudkem příslušného soudu a listinou opatrovníka, která určuje, kdo má právo za postiženého jednat.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost se vyplňuje na formuláři, který je k dispozici na  odboru sociálních věcí.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Dle správního řádu (bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, v mimořádných případech do 60 dnů). Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou probíhá posouzení zdravotního stavu lékařem okresní správy sociálního zabezpečení.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci správního řízení nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žadatel je povinen dostavit se na vyzvání okresní správy sociálního zabezpečení ke svému praktickému lékaři, aby se zde podrobil případnému vyšetření zdravotního stavu.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti není možné řešit zasláním elektronickou poštou.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 34 a příloha č. 5 vyhlášky).
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje odbor sociálních věcí   Krajského úřadu Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Žadatel je dle § 106 zákona č.100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen ohlásit ve lhůtě do osmi dnů každou změnu skutečností, rozhodných pro trvání nároku na dávku, výplatu nebo její poskytování. V případě, že tak neučiní, může být žadateli uložena povinnost vrátit již vyplacenou dávku /nebo její část/ a to dle § 107 výše uvedeného zákona.
21. Nejčastější dotazy

Jaká je výše příspěvku?

Výše příspěvku na úpravu bytu se určí se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny a to až do výše 70 % prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše však

1.     50 000,-- Kč nebo

2.     100 000,-- Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu.

Příspěvek ne úpravu bytu je možno poskytnout i formou zálohy, nejvýše však ve výši 50 % předpokládané výše příspěvku.

22. Další informace Ministerstvo práce a sociálních věcí
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Integrovaný portál MPSV ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravy motorového vozidla

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba

Bc. Eva Dobiašová – vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 321612121, e-mail: dobiasova@cesbrod.cz

Alena Smržová – pracovnice odboru sociálních věcí, tel.: 321612128, e-mail: smrzova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.3.2011
29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
4. Základní informace k životní situaci

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g) vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Občan, který bude motorové vozidlo používat pro svou dopravu:

1.      nesmí být umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve   zdravotnickém nebo obdobném zařízení,

2.      je odkázán na individuální dopravu.
 
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne též rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let

3.      s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 vyhlášky MPSV ČR písmenech a/ až g/

4.      úplně nebo prakticky nevidomé nebo

5.      mentálně postižené, jehož mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a rodič bude motorové vozidlo používat pro dopravu tohoto dítěte.

Za rodiče se považuje pro účely těchto příspěvků též osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Pokud je dítě umístěno k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, je též podmínkou pro poskytnutí příspěvku, že rodič dítě pravidelně navštěvuje. Příspěvek může být poskytnut jen jedné oprávněné osobě.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo jeho celkovou opravu lze poskytnout opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne vyplacení předchozího příspěvku. Pokud žadatel vrátil příspěvek nebo jeho poměrnou část nebo bylo od vymáhání příspěvku upuštěno, podmínka neplatí.

Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve správním obvodu města Český Brod. Za občana, který je zbaven svéprávnosti, podává  žádost jeho opatrovník, který se prokáže platnou Listinou o ustanovení opatrovníka. Žádost může podat rovněž jiná oprávněná osoba, a to na základě plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínkou pro přiznání příspěvků je podání žádosti a posouzení zdravotního stavu lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Zdravotní postižení musí odpovídat postižením uvedeným v příloze č. 5 vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Správní řízení je zahájeno dnem podání žádosti na odboru sociálních věcí městského úřadu.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí,
náměstí Arnošta z Pardubic č. 56, dveře č. 6

Alena Smržová, tel.: 321612128
e-mail: smrzova@cesbrod.cz

pondělí a středa
8:00 - 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek -  po předchozí telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz žadatele (u nezletilých dětí rodný list). Pokud je žadatel zbaven svéprávnosti, je zapotřebí doložit tuto skutečnost pravomocným rozsudkem příslušného soudu a listinou opatrovníka, která určuje, kdo má právo za postiženého jednat.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost se vyplňuje na formuláři, který je k dispozici přímo na odboru sociálních věcí.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Dle správního řádu (bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, v mimořádných případech do 60 dnů). Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou probíhá posouzení zdravotního stavu lékařem okresní správy sociálního zabezpečení.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci správního řízení nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žadatel je povinen dostavit se na vyzvání okresní správy sociálního zabezpečení ke svému praktickému lékaři, aby se zde podrobil případnému vyšetření zdravotního stavu.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti není možné řešit zasláním elektronickou poštou.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 35 a příloha č. 5 vyhlášky).
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Žadatel je dle § 106 zákona č.100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen ohlásit ve lhůtě do osmi dnů každou změnu skutečností, rozhodných pro trvání nároku na dávku, výplatu nebo její poskytování. V případě, že tak neučiní, může být žadateli uložena povinnost vrátit již vyplacenou dávku (nebo její část) a to dle § 107 výše uvedeného zákona.
21. Nejčastější dotazy

Jaká je výše příspěvků?

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 000,-- Kč, výše příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000,-- Kč. Výše příspěvku se určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob považovaných podle zákona o důchodovém pojištění za osoby blízké, které s ním žijí v domácnosti.

Příspěvek na zvláštní úpravy motorového vozidla se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy.

22. Další informace Ministerstvo práce a sociálních věcí
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Integrovaný portál MPSV ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené

Příspěvek na individuální dopravu

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Příspěvek na úpravu bytu

Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba

Bc. Eva Dobiašová – vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 321612121, e-mail: dobiasova@cesbrod.cz

Alena Smržová – pracovnice odboru sociálních věcí, tel.: 321612128, e-mail: smrzova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.3.2011
29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Příspěvek na provoz motorového vozidla

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Příspěvek na provoz motorového vozidla
4. Základní informace k životní situaci

Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytuje na období kalendářního roku občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro osoby zdravotně postižené II. stupně /ZTP/ nebo III. stupně /ZTP/P/ - s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou - a který bude toto vozidlo používat pro svou pravidelnou dopravu.  

Příspěvek na provoz motorového vozidla se dále poskytne občanu, který bude své motorové vozidla používat pro pravidelnou dopravu manžela /manželky/, dítěte, rodičů, sourozence nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně - s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou.

Příspěvek na provoz motorového vozidla se dále poskytuje rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice  pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve správním obvodu města Český Brod. Za občana, který je zbaven svéprávnosti, podává  žádost jeho opatrovník, který se prokáže platnou Listinou o ustanovení opatrovníka. Žádost může podat rovněž jiná oprávněná osoba na základě plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zdravotně postižená osoba musí mít přiznány mimořádné výhody II. stupně nebo III. stupně.

Majitel nebo provozovatel vozidla se musí vždy prokázat velkým technickým průkazem, kde musí být zaznamenána platná technická kontrola vozidla.

Pokud žádá o příspěvek osoba blízká k držiteli průkazu mimořádných výhod, musí tato osoba prokázat svůj příbuzenský vztah patřičnými dokumenty /rodným nebo oddacím listem, apod./

Majitel nebo provozovatel vozidla se musí písemně zavázat, že vrátí poměrnou část příspěvku, pokud přestane plnit podmínky pro jeho přiznání /prodej vozidla, ztráta platné technické kontroly, úmrtí dopravované osoby, atd./.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Správní řízení je zahájeno dnem podání žádosti na odboru sociálních věcí městského úřadu. Žadatelem je vždy majitel nebo provozovatel vozidla, držitel mimořádných výhod musí být rovněž přítomen při jednání.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí,
náměstí Arnošta z Pardubic č. 56, dveře č. 6

Alena Smržová, tel.: 321612128
e-mail: smrzova@cesbrod.cz

pondělí a středa
8:00 - 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek -  po předchozí telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz majitele (provozovatele) motorového vozidla i dopravované osoby. Průkaz ZTP (nebo ZTP/P) občana těžce zdravotně postiženého nebo posudek posudkového lékaře o přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně. U nezletilých zdravotně postižených dětí je nutné doložit také jejich rodný list. Pokud je dopravovaná osoba zbavena svéprávnosti, je zapotřebí doložit tuto skutečnost pravomocným rozsudkem příslušného soudu a listinou opatrovníka, která určuje, kdo má právo za postiženého jednat. Originál velkého technického průkazu motorového vozidla (majitelem nebo provozovatelem musí být fyzická osoba - nikoli osoba právnická!). Pokud žádá o příspěvek osoba blízká, musí svůj příbuzenský vztah doložit příslušnými dokumenty (rodný nebo oddací list, atd.)

Pokud se jedná od dítě léčené na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, je zapotřebí potvrzení příslušného odborného lékaře, od kterého data se dítě na klinice léčí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost se vyplňuje na formuláři, který je k dispozici přímo na odboru sociálních věcí.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Dle správního řádu (bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, v mimořádných případech do 60 dnů).
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníci správního řízení jsou vlastník (provozovatel) motorového vozidla, držitel mimořádných výhod II. nebo III. stupně, případně zákonný zástupce dítěte nebo opatrovník nesvéprávné osoby. Další účastníci správního řízení nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žadatel je povinen oznámit správnímu orgánu jakékoli změny, které by mohly mít vliv na výši dávky, její přiznání nebo výplatu, jako je například platnost technické prohlídky vozidla, prodej stávajícího  a zakoupení jiného vozidla, úmrtí dopravované osoby, atd. Tyto skutečnosti musí být úřadu oznámeny do osmi dnů ode dne, kdy nastaly.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti není možné řešit zasláním elektronickou poštou.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů (§ 36).
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje odbor sociálních věcí o Krajského úřadu Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Žadatel je dle § 106 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen ohlásit ve lhůtě do osmi dnů každou změnu skutečností, rozhodných pro trvání nároku na dávku, výplatu nebo její poskytování. V případě, že tak neučiní, může být žadateli uložena povinnost vrátit již vyplacenou dávku /nebo její část/ a to dle § 107 výše uvedeného zákona.
21. Nejčastější dotazy

Jaká je výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro rok 2011?

Dvoustopá vozidla (první příspěvek)
ZTP      -    3 000,-- Kč
ZTP/P  -     7 920,-- Kč
                9 900,-- Kč  u rodičů dětí s onemocněním zhoubným nádorem nebo hemoblastosou

Jednostopá vozidla:
ZTP      -   1 150,-- Kč
ZTP/P  -    3 360,-- Kč
               4 200,-- Kč u rodičů dětí s onemocněním zhoubným nádorem nebo hemoblastosou

Pokud žadatel o příspěvek na provoz motorového vozidla splňuje podmínky pro poskytnutí více příspěvků, snižuje se výše druhého a každého dalšího příspěvku o 420,-- Kč u jednostopého vozidla a o 2 124,-- Kč o ostatních vozidel.

22. Další informace Ministerstvo práce a sociálních věcí
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Integrovaný portál MPSV ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené

Příspěvek na individuální dopravu

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

Příspěvek na úpravu bytu

Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba

Bc. Eva Dobiašová – vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 321612121, e-mail: dobiasova@cesbrod.cz

Alena Smržová – pracovnice odboru sociálních věcí, tel.: 321612128, e-mail: smrzova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.3.2011
29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Příspěvek na individuální dopravu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Příspěvek na individuální dopravu
4. Základní informace k životní situaci

Příspěvek na individuální dopravu se poskytuje:

  • občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č.5 písm. a až  g) vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • občanu úplně nebo prakticky nevidomému
  • rodiči nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění

který se pravidelně individuálně dopravuje, a který není vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, ani na jeho dopravu nepobírá příspěvek na provoz motorového vozidla jiná osoba. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve správním obvodu města Český Brod. Za občana, který je zbaven svéprávnosti, podává  žádost jeho opatrovník, který se prokáže platnou Listinou o ustanovení opatrovníka. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce, který se prokáže rodným listem dítěte. Žádost může podat rovněž jiná oprávněná osoba, a to na základě plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínkou pro přiznání příspěvků je podání žádosti a posouzení zdravotního stavu lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Zdravotní postižení musí odpovídat postižením uvedeným v příloze č. 5, písmenech a/ až g/ vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Správní řízení je zahájeno dnem podání žádosti na odboru sociálních věcí městského úřadu.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí,
náměstí Arnošta z Pardubic č. 56, dveře č. 6

Alena Smržová, tel.: 321612128
e-mail: smrzova@cesbrod.cz

pondělí a středa
8:00 - 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek -  po předchozí telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz žadatele /u nezletilých dětí rodný list/ Pokud je žadatel zbaven svéprávnosti, je zapotřebí doložit tuto skutečnost pravomocným rozsudkem příslušného soudu a listinou opatrovníka, která určuje, kdo má právo za postiženého jednat.

Pokud se jedná od dítě léčené na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, je zapotřebí potvrzení příslušného odborného lékaře, od kterého data se dítě na klinice léčí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost se vyplňuje na formuláři, který je k dispozici na  odboru sociálních věcí.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Dle správního řádu /bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, v mimořádných případech do 60 dnů/. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou probíhá posouzení zdravotního stavu lékařem okresní správy sociálního zabezpečení.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci správního řízení nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Občan je povinen dostavit se na vyzvání okresní správy sociálního zabezpečení ke svému praktickému lékaři, aby se zde podrobil případnému vyšetření zdravotního stavu.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti není možné řešit zasláním elektronickou poštou.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MPSV č.182/1991 Sb., v znění platných předpisů (§ 37).
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje odbor sociálních věcí   Krajského úřadu Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Žadatel je dle § 106 zákona č.100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen ohlásit ve lhůtě do osmi dnů každou změnu skutečností, rozhodných pro trvání nároku na dávku, výplatu nebo její poskytování. V případě, že tak neučiní, může být žadateli uložena povinnost vrátit již vyplacenou dávku /nebo její část/ a to dle § 107 výše uvedeného zákona.
21. Nejčastější dotazy

Jaká je výše příspěvku v roce 2011?

Výše příspěvku na individuální dopravu je stanovena ve výši 6 500,-- Kč na kalendářní rok.

 

22. Další informace Ministerstvo práce a sociálních věcí
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Integrovaný portál MPSV ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravy motorového vozidla

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Příspěvek na úpravu bytu

Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba

Bc. Eva Dobiašová – vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 321612121, e-mail: dobiasova@cesbrod.cz

Alena Smržová – pracovnice odboru sociálních věcí, tel.: 321612128, e-mail: smrzova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.3.2011
29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Poskytování sociálních služeb a přiznání příspěvku na péči

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Příspěvek na péči
4. Základní informace k životní situaci Příspěvek na péči náleží  osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náleží osobám od 1 roku. Poskytují se ve 4 stupních, jak pro  osoby nezletilé, tak pro dospělé. Závislost na pomoci jiné osoby se týká  např. zajištění či příjímání potravy, nakládání s penězi, obstarání si osobních záležitostí, schopnosti si vyprat, vyžehlit, vynést koš, uklidit si.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) O příspěvek na péči může požádat osoba - žadatel (ten, kdo potřebuje pomoc jiné fyzické osoby). Za nezletilé žadatele žádají zákonní zástupci. Pokud je nezletilá osoba, jejíž  nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pomoc, svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné fyzické osoby, zastupuje ji v řízení o příspěvku tato fyzická osoba. Využívá-li tato nezletilá osoba pobytové služby, vyzve obecní úřad obce s rozšířenou působností tuto fyzickou osobu nebo zákonného zástupce, aby požádali o příspěvek nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení výzvy. Pokud tak v této lhůtě neučiní nebo pokud pobyt zákonného zástupce této osoby anebo osoby, která ji v řízení zastupuje není znám, zastupuje tuto osobu v řízení  o příspěvku zařízení sociálních služeb. Občan, který je k tomu zmocněn zmocnitelem.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby. Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se rozumí nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti  a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost.

Obecní úřad s rozšířenou působností provede pro účely posuzování stupně závislosti v přirozeném sociálním prostředí žadatele sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života v přirozeném sociálním prostředí. Sociální šetření provádí sociální pracovník.

Při posuzování stupně závislosti vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby, které jsou podložené nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb  žadatele, popř.  z výsledků funkčních vyšetření a z výsledků vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Řízení o příspěvek na péči se zahajuje podáním vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu. Pokud osoba není schopna jednat samostatně a nemá zástupce, zahajuje se řízení o příspěvku z moci úřední. Pokud je nezletilá osoba, jejíž  nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pomoc, svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné fyzické osoby, zastupuje ji v řízení o příspěvku tato fyzická osoba. Využívá-li tato nezletilá osoba pobytové služby, vyzve obecní úřad obce s rozšířenou působností tuto fyzickou osobu nebo zákonného zástupce, aby požádali o příspěvek nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení výzvy. Pokud tak v této lhůtě neučiní nebo pokud pobyt zákonného zástupce této osoby anebo osoby, která ji v řízení zastupuje není znám, zastupuje tuto osobu v řízení  o příspěvku zařízení sociálních služeb.
8. Na které instituci životní situaci řešit Příspěvek na péči  řeší městský úřad s rozšířenou působností.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde:
Na  odboru sociálních věcí, budova MěÚ Český Brod,  náměstí Arnošta z Pardubic 56,  dveře č. 23, 6

S kým:
Mgr. Kobela Norbert  /dveře č.23 – 1. patro/, správní obvod  - Č.Brod,  Liblice, Zahrady
Tel.: 321 612 125,   e-mail: kobela@cesbrod.cz

Bc. Ivona  Šustová  /dveře č. 6 – přízemí/, správní obvod –  ostatní obce
Tel.: 321  612 127,  e-mail: sustova@cesbrod.cz

Kdy:
úřední hodiny :
Pondělí, středa -  8:00 – 11:00     12:00  -  17:00

Jiné dny po telefonické domluvě. (Sociální pracovníci jezdí do terénu na sociální šetření a nemusí být v kanceláři).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Doklad totožnosti  ( např. platný občanský průkaz )  všech osob uvedených v žádosti, u nezletilých žadatelů  rodný list dítěte, popř. plnou  moc. Možno přinést již vyplněné formuláře.  
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané tiskopisy jsou k dispozici v kancelářích č. 6 a 23, popřípadě ke stažení na stránkách MPSV - Formuláře ministerstva práce a sociálních věcí
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty se řídí správním řádem. Na vyřízení žádosti má úřad 60 dní, nezapočítají se lhůty přivyřizování jiných orgánů či u jiných osob (posudková služba, popř. lékařů)
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníkem řízení je žadatel, popř. jeho zástupci ( zákonní, v plné moci ).
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žadatel o příspěvek  a oprávněná osoba, jejíchž zdravotní stav je třeba posoudit pro stanovení stupně závislosti, jsou povinni se podrobit se sociálnímu šetření, podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popř. lékařem určeným ČSSZ, podrobit se vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném OSSZ nebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému zdravotnickému zařízení lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které jim byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, jsou-li k tomu OSSZ vyzváni v určené lhůtě. Dále jsou povinni osvědčit  skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu a dát písemný souhlas k ověření těchto skutečností. Písemně ohlašovat v průběhu řízení změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti o příspěvek  a to do 8 dnů ode dne změny, kdy skutečnost nastala. Tato povinnost se plní i během přerušení řízení.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti  elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 505/2006 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 

Nařízení Rady /EHS/ č. 1408/71, o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich  rodiny pohybující se v rámci Společenství

Nařízení Rady a EP/ES/ č. 883/2004, o koordinaci sysému sociálního zabezpečení

Nařízení Rady a EP/ES/ č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení  č. 883/2004

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím příslušného městského úřadu. Odvolání podává účastník řízení, popř. zástupci.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Výplata příspěvku může být po předchozím písemném upozornění zastavena, příspěvek může být odňat nebo nepřiznán. Za nesplnění povinností lze udělit pokutu do 20 000,- Kč.                
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Podrobnější informace je možné získat  na odboru sociálních věcí městského úřadu. Popř. na stránkách MPSV.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Integrovaný portál MPSV – Sociální služby

24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí   
26. Kontaktní osoba

Bc. Eva Dobiášová, vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 321 612 121, e-mail: dobiasova@cesbrod.cz

Mgr. Norbert Kobela, sociální pracovník, tel.: 321 612 125, e-mail: kobela@cesbrod.cz   

Bc. Ivona Šustová, sociální pracovnice, tel.: 321 612 127, e-mail: sustova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 8.3.2011
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Upřesnění zaměřená na konkrétní situaci možno  zjistit osobně na odboru sociálních věcí nebo telefonicky.

Mimořádné výhody

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
4. Základní informace k životní situaci  
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) O výměnu stávajícího označení za nový průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou může požádat držitel průkazu ZTP a ZTP/P, tj. držitel mimořádných výhod II a III. stupně.,s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Oprávněná osoba se dostaví na MěÚ Český Brod. Vezme si s sebou průkaz mimořádných výhod a fotografii rozměru 35x45 mm.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace  
8. Na které instituci životní situaci řešit MěÚ Český Brod - odbor sociálních věcí a školství
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Na odboru sociálních věcí a školství, budova MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, dveře č. 24 , první patro - možno použít výtah

S kým: Bc. Alena Bendová, tel.: 313036102
e-mail: bendova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí a středa
8:00 - 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.
úterý 8:00 - 11:00 hod.

V ostatních dnech po předchozí telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou průkaz mimořádných výhod
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Není žádný formulář žádosti, o průkaz se žádá ústně
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Žádné poplatky se neplatí.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Na počkání
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je žadatel, popř. jeho zástupci / zákonní, v plné moci/.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány žádné
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti není možné řešit zasláním elektronickou poštou.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy  
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují  
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Podrobnější informace je možné získat na odboru sociálních věcí a školství městského úřadu. Popř. na stránkách MPSV.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Integrovaný portál MPSV ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí a školství Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba

Bc. Alena Bendová, tel.: 313036102
e-mail: bendova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 26.7.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 26.7.2023
29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist