Životní situace - Problematika rodin

Výchovné problémy nezletilých

1. Identifikační číslo 56
2. Kód 13.013
3. Pojmenování (název) životní situace Výchovné problémy nezletilých
4. Základní informace k životní situaci

Péče o děti uvedené v § 6 písm. c) a d), Zák. č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

c) Nezletilí, kteří vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, mají problémy s požíváním alkoholických nápojů nebo návykových látek, živí se prostitucí, spáchali trestný čin, nebo jde-li o děti mladší 15-ti let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem §86 zák. č. 140/1961 Sb. trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., opakovaně nebo soustavně páchají přestupky §2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích nebo jinak ohrožují občanské soužití,

d) kteří se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Každý je oprávněn upozornit na závadové chování dětí jejich rodiče a upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti nebo na skutečnosti uvedené v bodě 4.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

OSPOD má povinnost projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově, projednat s dítětem nedostatky v jeho chování, sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující, poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů.

Rodičům může být  uložena povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu:

a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takou pomoc nezbytně potřebuje a byla mu před tím doporučena.

b) nejsou schopni řešit problémy  spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Situace se řeší se sociálními pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Český Brod, kteří v rámci poradenské činnosti pomáhají rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytují nebo zprostředkovávají rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte.
8. Na které instituci životní situaci řešit MěÚ Český Brod - oddělení sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež, PČR, školská zařízení, neziskové organizace, středisko výchovné péče, pedagogicko psychologická poradna.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Řešení činů jinak trestných spadá zejm. do kompetence orgánů činných v trestním řízení. Jednání se dále týká orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Od 1.1.2013 byl novelizován zák. č. 359/1999 Sb.,o sociálně-právní ochraně dětí, ve kterém byl zaveden nový pojem „ sociální kuratela pro děti a mládež“, kterou je zabezpečena péče o děti uvedené v § 6 písm. c) a d) ZSPOD. Spočívá v provádění opatření směrujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování a nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje. Informace mohou podat také pracovníci Střediska výchovné péče v Kolíně.   

Kontakty na pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí:

Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56

Gabriela Janáková, DiS., tel.:321612123 
e-mail: janakova@cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Není stanoveno.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Nejsou dány.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatků
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Nejsou dány.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníky řešení jsou nezl. děti, orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonní zástupci dítěte, osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče, občanská sdružení, středisko výchovné péče, pedagogicko psychologická poradna,  příp. další subjekty pracující s dětmi.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Vždy je důležité, aby nezletilé dítě i jeho rodiče spolupracovali jak s orgány činnými v trestním řízení, tak s orgánem SPOD.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

janakova@cesbrod.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují  
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu nezl. dítěte může orgán SPOD uložit pořádkovou pokutu  do výše 20 000,- Kč, nesplní-li povinnost:

a) spolupracovat s orgány SPOD

b) nedostaví se k osobnímu jednání na výzvu orgánu SPOD, nepředloží listiny a další doklady a neposkytne nezbytné informace, je-li jich třeba pro výkon sociálně-právní ochrany

c) neumožní návštěvu zaměstnance orgánu SPOD v obydlí, popř. v jiném prostředí, kde dítě žije, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo pro ochranu jeho práv.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí a školství
26. Kontaktní osoba Gabriela Janáková, DiS., tel.:321612123 
e-mail: janakova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 20.5.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 20.5.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Trestná činnost nezletilých

1. Identifikační číslo 56
2. Kód 13.013
3. Pojmenování (název) životní situace Trestná činnost nezletilých a mladistvých
4. Základní informace k životní situaci Problematika dětí a mladistvých, kteří páchají přestupky či se dopouštějí trestné činnosti spadá do působnosti tzv. kurátorů pro mládež, ale i dalších subjektů působících v oblasti péče o ohrožené děti.  
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Trestní řád (zák. č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů) říká v ustanovení § 11, odst. 1 písm. d), že nelze stíhat osobu, která pro nedostatek věku není trestně odpovědná. Trestně odpovědná je v souladu s trestním zákoníkem (§ 25, zák. č.40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) osoba, která v době spáchání činu dovršila patnáctý rok svého věku.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace V lednu 2004 nabyl účinnosti zcela nový právní předpis - zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně zákonů, který oproti předchozí právní úpravě dává těm, jenž se podílejí na trestním stíhání a souzení dětí a mladistvých větší možnosti při ukládání sankcí. Důležité je, že tento zákon umožňuje soudům v případě, že dítě mladší patnácti let spáchá čin jinak trestný učinit opatření potřebná k jeho nápravě, tzn. lze uložit sankci i osobě mladší 15-ti let.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Dopustí-li se dítě mladší než patnáct let činu jinak trestného, posuzuje se a projednává se podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně zákonů, v aktuálním stavu, zejm. dle ustanovení § 89 až § 93. 
8. Na které instituci životní situaci řešit Situaci řeší Policie ČR, Okresní státní zastupitelství, MěÚ Český Brod - oddělení sociálně-právní ochrany dětí - kurátor pro děti a mládež, Okresní soud Kolín, Okresní soud Nymburk, Probační a mediační služba Kolín, příp. další subjekty pracující s dětmi.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Řešení činů jinak trestných spadá zejm. do kompetence orgánů činných v trestním řízení. Jednání se dále týká orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kde je možné situaci blíže projednat včetně informací o možnostech řešení a případných sankcích. Informace mohou podat také pracovníci Probační a mediační služby Kolín.   

Kontakt na kurátora pro děti a mládež:

Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56

Gabriela Janáková, DiS., tel.:321612123 
e-mail: janakova@cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Není stanoveno.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Nejsou dány.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatků
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Nejsou dány.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníky řízení o uložení opatření dítěti mladšímu než 15 let, které se dopustilo činu jinak trestného, je nezletilé dítě, zastoupené advokátem, kterého stanoví soud pro mládež, kurátor pro děti a mládež, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonní zástupci dítěte, osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče, jakož i další osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno, dále pak státní zastupitelství.   
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Vždy je důležité, aby nezletilé dítě i jeho rodiče spolupracovali jak s orgány činnými v trestním řízení, tak s orgánem SPOD či s probační a mediační službou.
16. Elektronická služba, kterou lze využít janakova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně zákonů, v aktuálním znění. Dle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonává kurátor pro děti a mládež tzv. "sociální kuratelu pro děti a mládež".
18. Jaké jsou související předpisy

Trestní zákoník, trestní řád, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, občanský soudní řád.

Zákon o zvláštních řízeních soudních.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Soud pro mládež rozhoduje o uložení opatření rozsudkem, proti kterému lze podat odvolání. O odvolání bude následně rozhodovat krajský soud.  
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Dítěti mladšímu patnáct let lze uložit tato opatření:

a) výchovná povinnost

b) výchovné omezení

c) napomenutí s výstrahou

d) zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče

e) dohled probačního úředníka

f) ochranná výchova, která má důraznější charakter než výchova v rámci výchovných ústavů. Vedle toho lze ještě ze strany opatrovnického soudu či orgánu sociálně-právní ochrany dětí uložit či nařídit dítěti výchovné opatření - napomenutí, omezení, dohled, pouze soud pak i ústavní výchovu.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí a školství
26. Kontaktní osoba Gabriela Janáková, DiS., tel.:321612123 
e-mail: janakova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 20.5.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 20.5.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Náhradní rodinná péče

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Náhradní rodinná péče
4. Základní informace k životní situaci Občané žádají o svěření dítěte do osvojení, pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, poručenství.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žadatelem je občan České republiky, který má na jejím území trvalý pobyt, a cizinec, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo který je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Občanská bezúhonnost, řádný život, dobrý zdravotní stav,  odpovídající sociální podmínky a předpoklad zvládnout výchovu přijatého dítěte.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Žádost se podává na tiskopisu MPSV spolu s potřebnými přílohami, které jsou k dispozici na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/proces-zprostredkovani . Tiskopisy lze obdržet i na odboru sociálních věcí a školství.
8. Na které instituci životní situaci řešit Odbor sociálních věcí a školství Městského úřadu Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, I. patro, č. dveří 26

S kým: Bc. Martina Fejfarová, DiS. – sociální pracovnice pro NRP, vedoucí odboru, tel.:321612126

Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út od 8:00-12:00, příp. po telefonické domluvě možno sjednat jiný termín .

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný doklad totožnosti – občanský průkaz, příp. pas, potvrzení o zdravotním stavu, potvrzení o příjmu, oddací list, opis z rejstříku trestů – vyžádá OSPOD. K prvnímu jednání postačí občanský průkaz, ostatní doklady se předkládají na předepsaných formulářích v průběhu řízení, některé si vyžaduje pracovník sám.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost se podává na tiskopisu MPSV spolu s potřebnými přílohami, které jsou k dispozici na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/proces-zprostredkovani . Tiskopisy lze obdržet i na odboru sociálních věcí a školství.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poskytováno bezplatně.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Zákon o sociálně- právní ochraně dětí žádné lhůty neuvádí. O podané žádosti rozhoduje po postoupení kopie spisové dokumentace žadatelů Krajský úřad Středočeského kraje.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace U pěstounské péče jsou účastníci též biologičtí rodiče dítěte, dále příslušníci rodiny pěstounů.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány V průběhu řízení se žadatelé účastní kurzu přípravy žadatelů k přijetí dítěte do rodiny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít fejfarova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují O žádosti občana o zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje v Praze, odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Možnost vyřazení  z evidence žadatelů nebo nedoporučení zařazení do evidence žadatelů o NRP.
21. Nejčastější dotazy

Jaká je čekací doba na svěření dítěte?

Záleží na tom, o jaké dítě se jedná a jaké představy o dítěti žadatelé mají. Neexistuje žádný pořadník u podaných žádostí. Rozhodující je jednání zainteresovaných odborníků na Krajském úřadě Středočeského kraje, kteří vybírají nejvhodnější rodinu /žadatele/ pro konkrétní dítě, dle potřeb dítěte.

22. Další informace Další informace Vám podá Odbor sociálních věcí a školství Měú Český Brod.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ucelené informace o náhradní rodinné péči naleznete na webovém portálu informačně vzdělávacího projektu www.adopce.com

Dále na webových stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/nahradni-rodinna-pece a stránkách odborného poradenského zařízení http://www.cpspsk.cz/nahradni-rodinna-pece

24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí a školství, Martina Fejfarová, DiS. – sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči
26. Kontaktní osoba

Bc. Martina Fejfarová, DiS. – sociální pracovnice pro NRP, tel: 321612126

e-mail:  fejfarova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 20.5.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 20.5.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace V případě, že se biologičtí rodiče/rodič nezl. dítěte rozhodnou dát souhlas s osvojením jejich nezletilého dítěte, mají možnost obrátit se na MěÚ Český Brod – odbor sociálních věcí a školství, který jim v této věci poskytne poradenství. Souhlas rodič podává do protokolu výhradně u příslušného soudu.

Sociálně-právní ochrana dětí

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Sociálně-právní ochrana dětí – tíživá nebo krizová situace v životě rodin s nezletilými dětmi.
4. Základní informace k životní situaci

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

- ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

- ochrana oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jeho jmění

- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

V rámci preventivní a poradenské činnosti orgán sociálně právní ochrany dětí:

-         vyhledává děti k nimž rodiče neplní nebo zneužívají povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti

-         působí na rodiče, aby plnili své povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti

-         projednávají s rodiči a dětmi problémy v jejich výchově a chování

V rámci ochranných opatření podává návrh soudu:

-         na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu

-         na nařízení ústavní výchovy, prodloužení či zrušení ústavní výchovy

-         na vydání předběžného opatření v případě, že se ocitlo nezl. dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny

V případech, kdy se rodiče dítěte rozcházejí nebo rozvádějí a vzájemně se nedohodnou na péči o dítě je na místě soudní úprava poměrů k nezletilým dětem, viz bod 7

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

-         rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu nezl. dítěte

-         samo nezl. dítě

-         školská zařízení, zdravotnická zařízení a jiné orgány

-         každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti

Každý, kdo se dozví o týrání či zneužívání nezletilého dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost policii případně upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Tato upozornění lze na OSPOD učinit i anonymně (telefonicky, písemně, osobně i elektronickou poštou). Oznamovateli je na jeho žádost v souladu s § 57 zákona č. 359¨/ 1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů zaručeno zachování anonymity.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Rodič, dítě, kterákoli jiná osoba poskytne písemně, telefonicky, případně ústně v rámci osobního jednání informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena. Orgán sociálně-právní ochrany následně provádí vlastní a komplexní sociální šetření v rodině dítěte, v jeho bydlišti, případně ve školském a zdravotnickém zařízení. Informace získané tímto sociálním šetřením orgán sociálně-právní ochrany dětí vyhodnocuje a posléze navrhne odpovídající způsob řešení. Nabízí klientům poradenskou činnost, pomoc při sanaci rodiny, nebo využití opatření na ochranu dětí. V případě závažných nedostatků v rodině nebo vleklého konfliktu mezi rodiči je s rodinou spolupracováno do doby nápravy poměrů.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Rodič, dítě, kterákoli jiná osoba poskytne písemně, telefonicky, případně ústně v rámci osobního jednání informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena:

–        doručením usnesení příslušeného soudu, že Město Český Brod bylo ustanoveno opatrovníkem nezl. dítěte pro řízení ve věci výkonu rodičovské zodpovědnosti na dobu před a po rozvodu manželství rodičů nezl. dítěte, pro řízení ve věci zvýšení nebo snížení výživného na nezl. dítě, úpravy styku s nezl., změny výchovného prostředí, výchovného opatření, popření nebo určení otcovství apod.

–        na žádost soudu a správního úřadu poskytuje údaje pro občanské soudní řízení a správní řízení

–        na žádost orgánu činného v trestním řízení poskytuje údaje potřebné pro trestní řízení

–        na žádost orgánu sociálního zabezpečení a orgánu státní sociální podpory poskytuje údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách

–        na žádost jiného orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo státního zastupitelství poskytuje údaje potřebné pro jejich činnost

–        na základě zahájení správního řízení ve věci uložení výchovného opatření

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí a školství:

-         nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 01  Český Brod – 1. patro, č. dveří 26, 27, 28

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí a školství:

-         nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 01  Český Brod – 1. patro, č. dveří 26, 27, 28

S kým: pracovnice odboru sociálních věcí a školství jmenované v bodu 26. – kontaktní osoby

Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út od 8:00-12:00, příp. po telefonické domluvě možno sjednat jiný termín.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný občanský průkaz případně jiný doklad osvědčující totožnost, rodný list nezl. dítěte
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádné
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bezplatně. Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte případně jejich zástupci mohou na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace nezl. dítěte a za úhradu 15,-Kč za stránku mají právo si pořizovat z ní kopie.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V případě nepříznivého vývoje dítěte nebo jeho ohrožení se situace řeší neprodleně.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Státní i nestátní organizace působící v pomáhajících profesích, organizace pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žádné
16. Elektronická služba, kterou lze využít Podnět lze podat i prostřednictvím datové schránky: jgqbsve nebo elektronické podatelny úřadu: epodatelna@cesbrod.cz, případně přes konkrétní osoby, viz bod 26
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

-         zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění: Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č.  401/2012 Sb. v účinnosti od 1.1. 2013

-         zákon č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-         sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte

-        občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v účinnosti od 1. 1. 2014

-        Listina základních práva a svobod
-        Úmluva o právech dítěte

18. Jaké jsou související předpisy

-         zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním /trestní řád/, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

-        zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti správnímu rozhodnutí o napomenutí nezletilého, jeho rodiče, popř. osoby, která narušuje jeho řádnou výchovu, o stanovení dohledu nad nezletilým, o uložení omezení nezletilému, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu může účastník řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru sociálních věcí a školství a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím Odboru sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod.

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Rodiče a osoby odpovědné za výchovu nezl. dětí jsou povinni s orgánem sociálně právní ochrany dětí spolupracovat, na základě výzvy se dostavovat k osobnímu jednání, předložit doklady a další potřebné listiny, poskytnout informace k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Dále jsou povinni umožnit návštěvu pracovníka orgánu soc. právní ochrany dětí v obydlí, případně v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví, případně pro ochranu jeho práv. Neplní-li tyto povinnosti, může jim být orgánem sociálně-právní ochrany dětí uložena pořádková pokuta do výše 20.000,-Kč a to i opakovaně. Zákon o sociálně právní-ochraně dětí vyjmenovává přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Výše sankcí za tyto přestupky je pohyblivá, pokutu lze uložit do výše 20.000,-Kč, 50.000,-Kč nebo 200.000,-Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Osobní návštěvou na odboru sociálních věcí a školství, případně u neziskové organizace zaměřené na poradenskou činnost – nabídku organizací poskytne odbor soc. věcí a školství MěÚ Český Brod
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí, MěÚ Český Brod, sociální pracovnice Bc. Martina Fejfarová, DiS
26. Kontaktní osoba

- Bc. Jitka Novotná, DiS. – odbor sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 321 612 124, č. dveří 27, email: novotna@cesbrod.cz

- Gabriela Janáková, DiS. – odbor sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 321 612 123, č. dveří 27, email: janakova@cesbrod.cz

- Bc. Martina Fejfarová, DiS. – odbor sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 321 612 126, č. dveří 26, email: fejfarova@cesbrod.cz

- Bc. Markéta Svobodová, Dis – odbor sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 321 612 129, č. dveří 28, email: svobodova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 20.5.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 20.5.2023
29. Datum konce platnosti popisu Bez omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist