Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Ochrana zemědělského půdního fondu

Použití sedimentů na ornou půdu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Použití sedimentů na ornou půdu nebo trvalý travní porost.
4. Základní informace
k životní situaci
Vydává se souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na ornou půdu nebo trvalý travní porost.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník-(ci) pozemku, nájemce pozemku se souhlasem vlastníka, osoba odlišná od vlastníka pozemku se souhlasem vlastníka.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Před použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je třeba požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) o souhlas. Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na ornou půdu nebo trvalý travní porost.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor

životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, podle katastru nemovitostí, a uvedení celkového množství sedimentů, které má na nich být použito, souhlas vlastníka nebo nájemce pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, údaj o původu sedimentů, informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím, údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem a potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro dané hodnocení.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář ke stažení  Žádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vod. nádrží a vod. toků zadsedimenty.doc 411 kB  nebo na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství. 
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nájemci pozemků.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: igqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti souhlasu k odnětí půdy se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu souhlasu lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celý souhlas nebo jeho části (§ 149 odst. 4 správního řádu).
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 20 odst. 1 zákona o ZPF se ukládá pokuta právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvláštním právním předpisem.

Dle § 20 odst. 5 zákona o ZPF se ukládá pokuta fyzickým osobám podle zvláštních předpisů.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 – Motol, www.ukzuz.cz

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.3.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Změny kultur pozemků

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Změny kultur pozemků
4. Základní informace
k životní situaci
Vydává se souhlas při změně louky nebo pastviny (nyní trvalý travní porost) na ornou půdu.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník-(ci) pozemku, nájemce pozemku se souhlasem vlastníka.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Před provedením změny kultury pozemku ve výpisu z katastru nemovitostí je třeba požádat na městském úřadě o souhlas se změnou kultury.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o změně kultury pozemku.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

Ing. Ludmila Krčmová 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Výpis z katastru nemovitostí, kopii katastrální mapy.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Není specifikován žádný vzorový formulář. 
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nájemci pozemků.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: igqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, zákon č. 500/0/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti souhlasu k odnětí půdy se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu souhlasu lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celý souhlas nebo jeho části (§ 149 odst. 4 správního řádu).
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 20 odst. 1 zákona o ZPF se ukládá pokuta právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvláštním právním předpisem.

Dle § 20 odst. 5 zákona o ZPF se ukládá pokuta fyzickým osobám podle zvláštních předpisů.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz.

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Opačnou změnu nebo změnu nezemědělské půdy na zemědělskou půdu řeší stavební úřad rozhodnutím o změně využití území.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.3.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Rozhodnutí v pochybnosti

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Rozhodnutí v pochybnosti
4. Základní informace
k životní situaci
Rozhoduje se v případě pochybnosti, zda pozemek je či není součástí zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF).
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník-(ci) pozemku.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Na základě podané žádosti a po provedení místního šetření v rámci správního řízení je vydáno rozhodnutí v pochybnostech.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o rozhodnutí v pochybnostech.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor

životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Výpis z katastru nemovitostí, kopii katastrální mapy se zřejmým označením daného pozemku, popř. fotodokumentaci.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Není specifikován žádný vzorový formulář. 
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nájemci pozemků, Katastrální úřad Kolín.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: igqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ke KÚ pro Středočeský kraj podáním učiněným u MěÚ Český Brod.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 20 odst. 1 zákona o ZPF se ukládá pokuta právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvláštním právním předpisem.

Dle § 20 odst. 5 zákona o ZPF se ukládá pokuta fyzickým osobám podle zvláštních předpisů.

21. Nejčastější dotazy Jaké pozemky tvoří ZPF?
Pozemky, které jsou pod ochranou ZPF jsou orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky a pastviny = trvalý travní porost, půda dočasně neobdělávaná, rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.
22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz.

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.3.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu
4. Základní informace
k životní situaci
Za účelem stavby (zastavěných a zpevněných ploch) na zemědělském půdním fondu (dále jen ZPF) je třeba požádat správní orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy před vydáním územního rozhodnutí.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník-(ci) pozemku, stavebník se souhlasem vlastníka pozemku, statutární zástupce.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
O odnětí půdy ze ZPF se žádá před vydáním územního rozhodnutí podáním žádosti na MěÚ, odbor životního prostředí a zemědělství.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor

životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Výpis z katastru nemovitostí, kopii katastrální mapy, situační výkres (okótovaný půdorys stavby a zpevněných ploch s vyčíslením záboru ZPF v m2), vyjádření příslušné obce k zamýšlené stavbě, souhlas všech vlastníků pozemku, pokud nejsou totožni s žadatelem, výpočet odvodů (pouze v některých případech a po konzultaci na odboru životního prostředí – dle umístění stavby, druhu stavby apod.), předběžnou bilanci skrývky s návrhem na její využití a plán rekultivace (při dočasném odnětí půdy).
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF zadodnetipozzeZPF.doc 415 kB

nebo na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků, pouze v některých případech se platí odvod za odnětí půdy ze ZPF na základě rozhodnutí o odvodech po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Způsob úhrady je složenkou nebo převodem na účet Územního pracoviště celního úřadu pro Středočeský kraj v Kolíně.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastníci pozemku, příslušná obec a příslušný stavební úřad.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: igqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, metodický pokyn MŽP OOLP/1067/96.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti souhlasu k odnětí půdy se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu souhlasu lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celý souhlas nebo jeho části (§ 149 odst. 4 správního řádu). Souhlas k odnětí půdy je možné napadnout v přezkumném řízení. Podnět k zahájení přezkumného řízení lze podat ke správnímu orgánu, který vydal souhlas k odnětí půdy, ihned po oznámení souhlasu k odnětí půdy.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 20 odst. 1 zákona o ZPF se ukládá pokuta právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvláštním právním předpisem.

Dle § 20 odst. 5 zákona o ZPF se ukládá pokuta fyzickým osobám podle zvláštních předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Ve kterých případech nepodléhá stavba souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?
Podle § 9 odst. 2 stavby nepodléhají souhlasu k odnětí půdy

a) na pozemcích, které jsou:

1. nezastavěnou plochou zastavěných stavebních pozemků,

2. v zahrádkových osadách zájmových organizací, popř. jiných právnických osob,

3. účelovými plochami u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u objektů a zařízení zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních,

4. v zastavěném území, jsou ve vlastnictví fyzické osoby a jejichž odnětí se má uskutečnit v zájmu této osoby pro výstavbu garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby, stavby pro drobné pěstitelství nebo chovatelství a stavby vinného sklepa,

5. určeny pro stavby pro bydlení v zastavěném území,

b) pro umístění:

1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, stožárů nadzemních vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m²,

2. přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m² a větrných jam

c) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.

22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz.

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.3.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist