Životní situace - Ochrana zemědělského půdního fondu

Odvody za odnětí pozemku ze ZPF

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Odvody za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu
4. Základní informace
k životní situaci

Je to navazující situace na souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). V každém konkrétním souhlase je uvedeno zda se odvody stanoví či ne.

To určuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník-(ci) pozemku.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím

 1. doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a
 2. písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Poté orgán ochrany ZPF zahajuje řízení o odvodech a vydává rozhodnutí.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Oznámením zahájení realizace záměru s kopií pravomocného rozhodnutí, popřípadě ještě podáním podnětu k předepsání finančního odvodu.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor

životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 • oznámení zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
 • kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Oznámení zahájení realizace záměru

nebo na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství.

Popřípadě:  Podnět k předepsání finančního odvodu

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Záleží na odnímané ploše, bonitě půdy a zda je daná plocha v obci, která má územní plán. Způsob úhrady je převodem na účet Celního úřadu pro Středočeský kraj.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastníci pozemku, příslušná obec a Celní úřad pro Středočeský kraj.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ke KÚ pro Středočeský kraj podáním učiněným u MěÚ Český Brod.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při správě placení odvodů se postupuje podle daňového řádu. Ustanovení daňového řádu, podle kterého úrok z prodlení nevzniká v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy, se v případě odvodu nepoužije.

21. Nejčastější dotazy

Ve kterých případech se odvody neplatí za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?

Odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro:

a) stavby drah včetně jejich součástí, je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát,

b) stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství,

c) stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství,

d) výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,

e) stavby a zařízení protierozní ochrany,

f) stavby čistíren odpadních vod,

g) změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím,

h) zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany,

i) stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi,

j) cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem, nebo

k) zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny převedením pozemku na druh pozemku

 1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda nebo zamokřená plocha, nebo
 2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo rybník, nebo

l) registrovaný významný krajinný prvek nebo přechodně chráněnou plochu změnou souhlasu podle § 10 odst. 2,

m) změnu druhu pozemku na druh pozemku lesní pozemek se způsobem využití pozemek určený k plnění funkcí lesa, s výjimkou půdy v I. a II. třídě ochrany,

n) vodní nádrže, retenční nádrže a rybníky,

o) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,

p) realizace prvků schválených plánů společných zařízení v souvislosti s opatřeními uvedenými pod písmeny d), e) a i) a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí.

22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz.

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
7.5.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.5.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Použití sedimentů na ornou půdu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Použití sedimentů na ornou půdu nebo trvalý travní porost.
4. Základní informace
k životní situaci
Vydává se souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na ornou půdu nebo trvalý travní porost.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník-(ci) pozemku, nájemce pozemku se souhlasem vlastníka, osoba odlišná od vlastníka pozemku se souhlasem vlastníka.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Před použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je třeba požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) o souhlas. Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na ornou půdu nebo trvalý travní porost.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor

životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 1. identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, podle katastru nemovitostí, a uvedení celkového množství sedimentů, které má na nich být použito, je-li pozemek zařazen v evidenci půdy podle zákona o zemědělství, identifikuje se identifikačním číslem půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku a jeho výměrou, jinak se identifikuje katastrálním územím a parcelním číslem pozemku,
 2. souhlas vlastníka zemědělské půdy, na níž mají být sedimenty použity, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele,
 3. údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, ne starší 3 let,
 4. údaj o původu sedimentů,
 5. informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím,
 6. údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
 7. potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro provádění odběrů a rozborů pro příslušné matrice půda a sediment,
 8. umístění mezideponie způsobem uvedeným v písmenu a) a
 9. předpokládané datum zahájení použití sedimentů.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář ke stažení  Žádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vod. nádrží a vod. toků  nebo na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství. 
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nájemci pozemků.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti souhlasu k odnětí půdy se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu souhlasu lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celý souhlas nebo jeho části (§ 149 správního řádu).
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 20 zákona o ZPF se ukládá pokuta fyzickým osobám podle zvláštních předpisů.

Dle § 20a zákona o ZPF se ukládá pokuta právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání podle zvláštních předpisů.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 – Motol, www.ukzuz.cz

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
7.5.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.5.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Změna využití zemědělské půdy

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Změna využití zemědělské půdy
4. Základní informace
k životní situaci
Vydává se souhlas při změně trvalého travního porostu na ornou půdu.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník-(ci) pozemku, nájemce pozemku se souhlasem vlastníka.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Před provedením změny kultury pozemku ve výpisu z katastru nemovitostí je třeba požádat na městském úřadě o souhlas se změnou kultury.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o změně kultury pozemku.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

Ing. Ludmila Krčmová 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Výpis z katastru nemovitostí, kopii katastrální mapy.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Není specifikován žádný vzorový formulář. 
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nájemci pozemků.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti souhlasu k odnětí půdy se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu souhlasu lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celý souhlas nebo jeho části (§ 149 správního řádu).
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 20 zákona o ZPF se ukládá pokuta fyzickým osobám podle zvláštních předpisů.

Dle § 20a zákona o ZPF se ukládá pokuta právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání podle zvláštních předpisů.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz.

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Opačnou změnu nebo změnu nezemědělské půdy na zemědělskou půdu řeší stavební úřad rozhodnutím o změně využití území.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
7.5.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.5.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Rozhodnutí v pochybnosti

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Rozhodnutí v pochybnosti
4. Základní informace
k životní situaci
Rozhoduje se v případě pochybnosti, zda pozemek je či není součástí zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF).
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník-(ci) pozemku.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Na základě podané žádosti a po provedení místního šetření v rámci správního řízení je vydáno rozhodnutí v pochybnostech.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o rozhodnutí v pochybnostech.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor

životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Výpis z katastru nemovitostí, kopii katastrální mapy se zřejmým označením daného pozemku, popř. fotodokumentaci.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Není specifikován žádný vzorový formulář. 
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nájemci pozemků, Katastrální úřad Kolín.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ke KÚ pro Středočeský kraj podáním učiněným u MěÚ Český Brod.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 20 zákona o ZPF se ukládá pokuta fyzickým osobám podle zvláštních předpisů.

Dle § 20a zákona o ZPF se ukládá pokuta právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání podle zvláštních předpisů.

21. Nejčastější dotazy Jaké pozemky tvoří ZPF?
Pozemky, které jsou pod ochranou ZPF jsou orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, půda dočasně neobdělávaná, rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozni opatření apod.
22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz.

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
7.5.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.5.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu
4. Základní informace
k životní situaci
Za účelem stavby (zastavěných a zpevněných ploch) na zemědělském půdním fondu (dále jen ZPF) je třeba požádat správní orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy před vydáním územního rozhodnutí.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník-(ci) pozemku, stavebník se souhlasem vlastníka pozemku, statutární zástupce.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
O odnětí půdy ze ZPF se žádá před vydáním územního rozhodnutí podáním žádosti na MěÚ, odbor životního prostředí a zemědělství.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor

životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 • Vyjádření všech vlastníků dotčeného pozemku, pokud nejsou totožni s osobou žadatele.
 • Situační výkres - okótovaný půdorys stavby a zpevněných ploch s vyčíslením záboru ZPF v m2.
 • Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu, nejde-li o odnětí při kterém se odvody nestanoví.
 • Předběžnou bilanci skrývky s návrhem na její využití (uvést množství skrývané ornice v m3 a hloubku skrývané ornice v m).
 • Vyhodnocení a návrh alternativ (pokud není záměr v souladu s ÚPD).
 • Výsledky pedologického průzkumu (pro RD fotodokumentace kopané sondy).
 • Údaje o odvodnění a závlahách.
 • Údaje o protierozních opatření.
 • Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany.
 • Má – li jít o dočasné odnětí, je nutno uvést dobu odnětí a přiložit plán následné rekultivace dotčené plochy.
Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF

nebo na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků, pouze v některých případech se platí odvod za odnětí půdy ze ZPF na základě rozhodnutí o odvodech po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Způsob úhrady je převodem na účet Celního úřadu pro Středočeský kraj.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastníci pozemku, příslušná obec a příslušný stavební úřad.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti souhlasu k odnětí půdy se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu souhlasu lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celý souhlas nebo jeho části (§ 149 správního řádu). Souhlas k odnětí půdy je možné napadnout v přezkumném řízení. Podnět k zahájení přezkumného řízení lze podat ke správnímu orgánu, který vydal souhlas k odnětí půdy, ihned po oznámení souhlasu k odnětí půdy.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 20 zákona o ZPF se ukládá pokuta fyzickým osobám podle zvláštních předpisů.

Dle § 20a zákona o ZPF se ukládá pokuta právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání podle zvláštních předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Ve kterých případech nepodléhá stavba souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?

Souhlasu podle není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda

a) v zastavěném území pro

 1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo
 2. veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha,

b) pro umístění

 1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,
 1. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, nebo
 1. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,

 

c) pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků, 

d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15,

e) uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím, nebo

f) pro registrovaný významný krajinný prvek.

22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz.

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
23.9..2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
23.9.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist