Životní situace - Podnikání

Ustanovení nového odpovědného zástupce

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Ustanovení odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce.
4. Základní informace k životní situaci

Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který se však musí účastnit provozování živnosti v potřebném rozsahu. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živnosti (odbornou způsobilost).

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (odbornou způsobilost) nebo podnikatel, který je právnickou osobou, a to pro živnosti, které vyžadují splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (odbornou způsobilost). Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba osobu, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona. Zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího organizační složky podniku umístěné na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.

Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit obecnímu živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované tímto zákonem. Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení odpovědného zástupce nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu jeho funkce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Subjektem k oznámení ustanovení nového odpovědného zástupce nebo ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je v případě:

- fyzické osoby podnikatele sám podnikatel, popř. osoby zmocněné na základě plné moci,

 - právnické osoby sama právnická osoba, která jedná prostřednictvím statutárního orgánu, popř. osoby  zmocněné na základě plné moci.

Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce může oznámit i sám odpovědný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živnosti (odbornou způsobilost), musí být k podnikateli ve smluvním vztahu a musí se účastnit provozování živnosti v potřebném rozsahu.

Fyzická osoba muže být ustanovena do funkce odpovědného zástupce maximálně pro čtyři podnikatele.

Právnická osoba ustanoví do funkce člena jejího statutárního orgánu nebo jinou osobu. Odpovědný zástupce nemůže být fyzická osoba, které byl uložen zákaz činnosti a to po dobu trvání tohoto zákazu. Odpovědným zástupcem nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.

Oznamuje-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce nebo ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě. Toto oznámení lze učinit u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (dále jen "CRM") a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

Dále je možno podat oznámení o ustanovení odpovědného zástupce nebo ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit Oznámení lze podat u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrální registrační místo  (CRM).
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní  informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě ustanovení nového odpovědného zástupce:

1) oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).

2) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

3) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.

4) doklad o bezúhonnosti odpovědného zástupce 

a) odpovědný zástupce s trvalým pobytem v České republice doklady o bezúhonnosti nepředkládá (živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů).

b)u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříku trestů si správní orgán vyžádá sám v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika výpis z evidence Rejstříku trestů. Nevydává-li tento stát výpis  z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

c) u osob, které jsou občany jiného státu než státu uvedeného v písmenu b) a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Výpis z evidence Rejstříku trestů si správní orgán vyžádá sám v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup

5) Doklad o zaplacení správního poplatku, jedná-li se o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost.

6) Průkaz totožnosti

7) Zmocněnec plnou moc

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání  změnového formuláře  je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM – změnový list“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je vybírán pouze při vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou. Správní poplatek činí 500,- Kč

Předmětem poplatku není schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese. Je-li učiněno současně více poplatných úkonů, vybere správní úřad jen jeden ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek za vydání výpisu je splatný při oznámení změny. Nebude li zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

Je-li oznámení podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50,-Kč

Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou. Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100, variabilní symbol: 13610559.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce, nebo oznámení o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad tuto skutečnost bez zbytečných průtahů zapíše do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

Nemá-li oznámení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve oznamovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu a vydání výpisu.

V případě oznámení změn, v jejichž důsledku musí živnostenský úřad rozhodnout (u schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost), řídí se lhůty správním řádem. Lhůta pro vydání rozhodnutí, nestanoví-li správní řád jinak, je 30 dnů, pokud nebylo řízení přerušeno z důvodu odstraňování vad podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce a jeho ustanovení oznámit a v případě koncesované živnosti předložit ke schválení živnostenskému úřadu.

To neplatí, je-li živnostenské oprávnění pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

S kvalifikovaným elektronickým podpisem lze využít elektronickou podatelnu na adrese centrální  elektronické podatelny epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka: jgqbsve

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případech, ve kterých nedochází k vydání rozhodnutí, se podává písemně vyjádřený nesouhlas s vydaným vyrozuměním o zápisu do živnostenského rejstříku, včetně uvedení důvodu tohoto nesouhlasu. Nesouhlas lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.

V případech, kdy živnostenský úřad vydává rozhodnutí, tak jediným řádným opravným prostředkem je odvolání.

Odvolání se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolacím orgánem odboru dopravy a obecní živnostenský úřad Města Český Brod je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Nesplnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti je posuzováno jako přestupek, jehož následkem může být uložení pokuty. V případě neustanovení odpovědného zástupce pro provozování živnosti, je-li k tomu podnikatel povinen, může mít za následek pozastavení provozování živnosti.
21. Nejčastější dotazy

Může odpovědný zástupce sám oznámit živnostenskému úřadu ukončení své funkce?

Ano, ale musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě https://www.rzp.cz/pruvodce-podnikanim/cs/173.html
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Zveřejněné životní situace a návody z oblasti podnikání.

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.6.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Žádost o povolení provozu výherních hracích přístrojů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Povolení provozu výherních hracích přístrojů (dále VHP)
4. Základní informace k životní situaci K provozování VHP je nutné povolení, které se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) O povolení k provozování VHP může žádat pouze tuzemská právnická osoba bez majetkové účasti zahraničních osob. Za právnickou osobu je oprávněn jednat statutární orgán nebo tímto orgánem zmocněná osoba.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Povolení se vydá, jestliže provozování VHP je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel využito části výtěžku. K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky peněžní částku (dále jen tzv. „jistota“), která je za jednotlivého žadatele 2 000 000 Kč.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním písemné žádosti o povolení provozu VHP a předložení originálů dokladů požadovaných dle zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, finanční odbor
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, Husovo náměstí 70, Finanční odbor

S kým: Kokešová Hana, tel. 321612168, kokesova@cesbrod.cz

Kdy: V pondělí a středu v úřední hodiny, tj. 8-17 hod. V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Plná moc osoby, která zastupuje provozovatele ve věci vyřízení žádosti
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů jednatelů společnosti ne starší 3 měsíců
 • Čestné prohlášení provozovatele (žadatele) o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí
 • Smlouva s odpovědnou osobou zodpovídající za zákaz vstupu do herny či provozovny osobám mladších 18 let
 • Potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty ve výši 2 mil. Kč ne starší 24 měsíců
 • Výpis osvědčení EZÚ
 • Herní plán na VHP
 • Návod na hru
 • Řád herny (pokud jsou VHP provozovány v hernách)
 • Prokázání způsobu nabytí VHP a v případě pronájmu opis této smlouvy
 • Smlouvu o pronájmu nemovitosti, případně jiný doklad ohledně nemovitosti, ve které mají být VHP provozovány
 • Stanovení způsobu a podmínek manipulace s VHP, stanovení tržeb dle počítadel, výběru a vkládání peněz
 • Zajištění odborného servisu (smlouva a živnostenský list)
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Žádost musí obsahovat období, na které má být povolení vystaveno, název a výrobní čísla VHP, umístění VHP, jména osob, které odpovědné za provoz VHP
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • Nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce činí 10.000,- Kč
 • Nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce činí 16.000,- Kč
 • Nejdéle na 1 kalendářní rok činí 30.000,- Kč
 • Povolení změny stálého umístění VHP činí 1.000,- Kč
 • Za změnu povolení při výměně VHP za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelnou pohromou činí 2.000,- Kč
 • Poplatek je splatný bez vyměření před vydáním rozhodnutí o povolení VHP

Poštovní poukázkou nebo převodem na účet KB a.s., č. 9294910237/0100, nebo hotově v pokladně Městského úřadu, variabilní symbol 1557

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Řízení je zahájeno dnem podání žádosti na úřadě a je ukončeno vydáním rozhodnutí. V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech je správní orgán povinen rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou stanoveny
16. Elektronická služba, kterou lze využít kokesova@cesbrod.cz, pro získávání informací
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva financí  č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání proti rozhodnutí o povolení provozu VHP lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce v případě nedodržení podmínek zákona či povolení jsou uvedeny v § 43 a 48 zákona o loteriích a jiných podobných hrách
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo financí ČR – loterie a sázkové hry
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Finanční odbor
26. Kontaktní osoba Hana Kokešová, tel.: 321612168, e-mail:  kokesova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 10.3.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 10.3.2011
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
4. Základní informace k životní situaci Podnikání v zemědělství se řídí zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Fyzická osoba - žadatel, pro právnickou osobu podává žádost osoba vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista. V této věci dále může jednat zmocněnec na základě písemné plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou
- je plně svéprávná,
- má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
- pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna
1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,
2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající rostlinné výrobky a nezpracované živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle uvedeného zákona.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Písemným podáním žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, oznámení změn, doplnění a žádosti o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.
8. Na které instituci životní situaci řešit

Zemědělského podnikatele zaeviduje kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Evidenci zemědělských podnikatelů zákon svěřil od 1.5.2004 obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, takovým úřadem je Městský úřad Český Brod, kde tuto agendu vykonává odbor dopravy a obecní živnostenský úřad .

Korespondenční adresa: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod.
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka jgqbsve

Adresa pro osobní návštěvu: odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, pracoviště  nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod v přízemíbudovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti
Zmocněnec plnou moc
Doklad o zaplacení správního poplatku (ústřižek složenky, výpis z účtu, stvrzenka z pokladního bloku).
Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž podnikatel umístil sídlo, liší-li se od bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobním jednání obdržíte formulář na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad v Českém Brodě, nám. Arnošta z Pardubic 56, v přízemí budovy, kancelář č. 8.

Formuláře lze stáhnout z webových stránek www.eagri.cz v sekci portál farmáře pod kolonkou evidence zemědělských podnikatelů

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence je: 1000,- Kč.

Správní poplatek za změnu skutečností v evidenci zemědělského podnikatele:   500,- Kč.

Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele: 100,- Kč

Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou. Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem a jeho žádost je bez závad, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, ve veřejném rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základních registrů, veřejného rejstříku, z agendového informačního systému evidence obyvatel  nebo  z agendového informačního systému cizinců  týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence. 

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení. Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí zemědělského podnikatele z evidence, jestliže:

a) neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu,
b) zemřel, jde-li o osobu fyzickou
c) zanikl, jede-li o osobu právnickou
d) podnikatel o to sám požádá
e) mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou

O vyřazení provede obecní úřad obce s rozšířenou  působností zápis do evidence  zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu. O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhodne obecní úřad usnesením.Usnesení podle písmene b) a c) se pouze poznamenává do spisu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít S kvalifikovaným elektronickým podpisem lze využít elektronickou podatelnu na adrese centrální  elektronické podatelny  epodatelna@cesbrod.cz  nebo datovou schránku jgqbsve
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v evidence zemědělského podnikatele s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat u orgánu, který zápis provedl.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování nebo uvede nesprávné údaje v žádosti o zápis do evidence nebo jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč.
21. Nejčastější dotazy

Co se rozumí zemědělskou výrobou?

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných materiálů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),
d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Pokud jsem zaevidován jako zemědělský podnikatel, mohu poskytovat služby svojí zemědělskou technikou pro jiné subjekty?

Zemědělský podnikatel podle tohoto zákona je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Jediným oficiálním zdrojem právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Zveřejněné životní situace a návody z oblasti podnikání.

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.6.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Kontrolní a dozorová činnost, podání stížností na podnikatele

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Kontrolní a dozorová činnost
4. Základní informace k životní situaci

Kontrolní a dozorová činnost podle živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních, zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákon o odpadech, zákon o povinném značení lihu, zákon o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, a dalších předpisů souvisejících s živnostenským podnikáním.

Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady dle zmocnění zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání.

Kontrolu provádí zaměstnanci živnostenského úřadu na základě vlastního kontrolního plánu, podnětů a na základě nařízení kontroly Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem správních agend a krajský živnostenský úřad nebo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Kdokoli.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Přijatý podnět bude posouzen a živnostenský úřad podle situace provede kontrolu podnikatele přímo na provozovně nebo na živnostenském úřadě. Zjistí-li skutečnosti nasvědčující tomu, že podnikatel porušuje podmínky dané živnostenským zákonem popřípadě předpisy souvisejícími s živnostenským podnikáním, zahájí řízení z moci úřední. V případě, že neshledá důvody k jeho zahájení, podatele pokud o to požádá, o tom vyrozumí. Pokud podnět nespadá do pravomoci živnostenského úřadu, bude postoupen příslušnému správnímu orgánu. O postoupení bude stěžovatel informován. Živnostenský úřad není oprávněn řešit občanskoprávní spory, tato činnost je vymezena soudům.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Zasláním písemného podnětu na adresu živnostenského úřadu, nebo přímo osobně řešit s referentem  kontroly.
8. Na které instituci životní situaci řešit Na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, přízemí, kancelář č. 8.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Vaše podání přijmou pracovnice  odboru:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní  informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka:  jgqbsve

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad k prokázání totožnosti

Pokud k podnětu existují nějaké doklady (účtenky, paragony, smlouvy, faktury, korespondence), je vhodné je vzít s sebou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formulář není stanoven - podnět k provedení kontroly nebo prošetření případu se podává volnou písemnou formou.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Tyto úkony nepodléhají správním poplatkům.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení podnětu jsou stanoveny správním řádem. Správní orgán podnět prošetří a pokud ten, kdo podnět podal o to požádá, sdělí mu ve lhůtě do 30ti dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě, že byl podnět postoupen jinému příslušnému správnímu orgánu.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníky řízení mohou být podnikatelé, jejich odpovědní zástupci, jiné správní orgány.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Podání by mělo popisovat konkrétní jednání či stav, který pisatel považuje za protiprávní a odůvodňuje zahájení řízení z moci úřední.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Případné podněty lze zaslat na adresu centrální  elektronické podatelny epodatelna@cesbrod.cz  nebo datovou schránkou : jgqbsve
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (povinnost při sběru a výkupu odpadů).

Zákon č. 307/2013 Sb.., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Neshledá-li správní orgán důvod k zahájení řízení ani k postoupení věci, sdělí tuto skutečnost podateli, pokud  o to požádal. Není povinností zdůvodňovat, proč důvod k zahájení řízení neshledává. Podnět se neodkládá usnesením nebo jinak přezkoumatelným rozhodnutím, není tedy možno podat proti způsobu vyřízení podnětu odvolání.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy

Jaké jsou postupy při uplatňování reklamace?

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Výjimkou je pouze situace upravená § 2172 větě druhé občanského zákoníku, kdy prodávající v písemném potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění (ať již z dobrovolné záruky za jakost, anebo ze zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí), které vydal kupujícímu, určil k opravě jinou osobu (tzv. záruční servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Pak uplatní kupující právo na opravu u této jiné osoby.

Dle § 2172 věty třetí občanského zákoníku přitom platí, že osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Avšak je třeba upozornit, že v případech, kdy reklamaci vad uplatnil spotřebitel (ve smyslu definice uvedené v zákoně o ochraně spotřebitele, tj. fyzická osoba, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání), pak je třeba, aby oprava proběhla tak, aby byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace stanovená v § 19 odst. 3 tohoto zákona (viz dále).

Dále je třeba zdůraznit, že záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. dodání nového zboží, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Opomněl-li spotřebitel při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, měl by jej o tom prodávající v rámci své informační povinnosti poučit.

Jaké jsou lhůty pro vyřizování reklamací?

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

Jaké postihy hrozí podnikatelům (obchodníkům), pokud nesprávně vyřídí reklamaci a poškodí tak zákazníka?

Česká obchodní inspekce je v oblasti reklamací oprávněna kontrolovat pouze, zda prodávající informoval spotřebitele ve smyslu ust. § 13 a § 19 zákona o ochraně spotřebitele, tzn. o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady, včetně uplatnění rozporu s kupní smlouvou, o tom, kde ji lze uplatnit a o provádění záručních oprav a dále zda prodávající reklamaci přijal, vydal o tom písemné potvrzení se všemi náležitostmi a zda reklamaci vyřídil do 30 dnů, pokud se s spotřebitelem nedohodl na lhůtě delší.
O reklamaci rozhoduje prodávající a pokud spotřebitel nesouhlasí se způsobem, jakým byla jeho reklamace vyřízena má možnost řešit spor v občanskoprávním řízení u příslušného soudu. Od 01.02.2016 je účinná novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kde spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb dle § 20d - §20m výše zmíněného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je mimo jiné i Česká obchodní inspekce (§ 20e). 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Další informace lze získat u kteréhokoliv živnostenského úřadu ČR.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.6.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Podání odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Podání odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu.
4. Základní informace k životní situaci

Odvolání je řádným opravným prostředkem proti vydanému rozhodnutí nebo usnesení.

Odvolací řízení je upraveno v zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, konkrétně §§ 81-93. Podat odvolání je právem účastníka řízení, nikoli jeho povinnost.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Právo podat odvolání má účastník řízení, který může jednat osobně nebo zmocněnec na základě písemné plné moci, v případě právnické osoby statutární orgán, prokurista, popř. likvidátor či správce konkurzní podstaty.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Právo podat odvolání má účastník řízení, jestliže se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu nevzdal nebo jestliže již dříve podané odvolání nevzal zpět.

Odvolání se podává u správního orgánu, který vydal prvoinstanční rozhodnutí a proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí  dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán oznámil.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu se podává v písemné formě nebo ústně do protokolu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Z odvolání musí  být patrno:

 • kdo jej činí, 
 • proti kterému rozhodnutí směřuje,
 • v jakém rozsahu rozhodnutí napadá,
 • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
 • co se navrhuje.

Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Pokud odvolání těmto požadavkům nevyhovuje, zachází s ním správní orgán, který jej obdržel, jako s každým neúplným nebo nejasným podáním, tj. musí zajistit podle možností jeho doplnění a posuzovat je (v kontextu s předchozím řízením) podle jeho obsahu.

Odvolání musí mít dále tyto náležitosti:

 • u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání
 • u právnické osoby její název nebo obchodní firmu
 • identifikační číslo
 • fyzická osoba adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako sídlo, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • právnická osoba adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je určeno
 • podpis osoby, která jej činí  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Nelze však podat odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí. 

8. Na které instituci životní situaci řešit Odvolání se podává u správního orgánu, který vydal prvoinstanční rozhodnutí a proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Z důvodu prokazatelnosti podání v odvolací lhůtě se písemná odvolání doporučují doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, nebo poštou na adresu náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.

Dále je možné podat odvolání přímo na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, kancelář č.8.

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Odvolání lze rovněž učinit  na živnostenském úřadu ústně  do protokolu u oprávněné úřední osoby uvedené v rozhodnutí. 

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Pro ústní odvolání do protokolu je nutné mít s sebou průkaz totožnosti, v případě zplnomocnění plnou moc.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Odvolání se podává volnou formou, formuláře nejsou k dispozici.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Podání odvolání nepodléhá správnímu poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může následně zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Jedná se o rozhodnutí o odvolání autoremedurou. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

Neshledá-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro postup rozhodnutí o odvolání autoremedurou, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání.

V případě nepřípustného nebo opožděného odvolání předá spis odvolacímu orgánu do 10 dnů.

Odvolání se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolacím orgánem odboru dopravy a obecní živnostenský úřad Města Český Brod je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor správních agend a krajský živnostenský úřad.

Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné:
a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,
b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání, anebo napadené rozhodnutí nebo jeho část změní.

Neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro změnu, zrušení rozhodnutí nebo zastavení řízení, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí.

Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá odvolací správní orgán bez zbytečného odkladu.

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, správní orgán je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od dne obdržení spisu. Tato lhůta může být prodloužena až o 30 dnů, jestliže jde o zvlášť složitý případ nebo je nutné provést další úkony (např. nařídit ústní jednání, místní šetření, vyžádat si znalecký posudek, atd.). 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace V některých případech odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou požadovány.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Odvolání je možno učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem  na adrese centrální podatelny  epodatelna@cesbrod.cz nebo datovou schránkou jgqbsve.

Odvolatel současně uvede poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k odvolání.

Za podmínky, že odvolání je do 5 dnů potvrzeno, případně doplněno dle výše uvedeného odstavce, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím faxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jedná-li se o rozhodnutí o odvolání autoremedurou (tzn. o odvolání rozhodl prvoinstanční orgán, který napadené rozhodnutí vydal), pak proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat.

Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení, popř. k obnově řízení v taxativně stanovených případech.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Podání odvolání proti rozhodnutí je právo účastníka řízení, který jej činí z vlastní vůle, z tohoto důvodu správní trest není stanoven.
21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Zveřejněné životní situace a návody z oblasti podnikání.

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.6.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
4. Základní informace k životní situaci Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Každá fyzická nebo právnická osoba, a to osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Do živnostenského rejstříku, s výjimkou přehledu o uložených pokutách a rodných čísel, má právo nahlížet každý bez udání důvodu.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel požádá o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Uvede jemu známé informace, které mohou vést k jednoznačné identifikaci subjektu, o jehož výpis žádá.

Živnostenský úřad z rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podobě.

Výpis podle § 47 (vydává se pouze podnikateli)

Úplný výpis, který obsahuje všechny údaje s výjimkou údajů o rodném čísle,  pokutách – tyto údaje jsou poskytovány pouze podnikatelům 

Částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, s výjimkou údajů o rodném čísle,  pokutách – tyto údaje jsou poskytovány pouze podnikatelům 

Potvrzení o určitém zápisu, popřípadě o tom, že v rejstříku určitý zápis není

8. Na které instituci životní situaci řešit U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku.
V případě žádosti o výpis včetně údajů o pokutách a rodných číslech musí žadatel prokázat právní zájem, to neplatí, žádá-li si žadatel o výpis sám na sebe.
Jedná-li jménem žadatele zmocněnec, musí  být vybaven písemnou plnou mocí. 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formulář lze získat na obecním živnostenském úřadu, na kterém bude žadatel o výpis žádat. V případě, že bude žadatel žádat o výpis na Obecním živnostenském úřadu v Českém Brodě, naleznete formulář ke stažení zde: Žádost o vydání výpisu ze živnostenského rejstříku
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poplatek činí 20,- Kč za každou i započatou stránku.
Poplatek za žádost o výpis je splatný při podání žádosti
Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou. Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100, variabilní symbol: 13610559.
Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bez zbytečných průtahů, zpravidla nejpozději do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Nejsou další účastníci řízení
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou z hlediska živnostenského zákona požadovány.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě, že si zvolíte živnostenský odbor Města Český Brod, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka : jgqbsve

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje § 60 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným výpisem s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který výpis vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Nejsou žádné správní tresty.
21. Nejčastější dotazy Kolik zaplatím za výpis?

Výše poplatku závisí na délce výpisu, tedy na počtu stránek. Vyměřit výši správního poplatku tedy lze až na základě informace, na koho je výpis žádán (podle toho, kolik má tento subjekt živností, provozoven apod.). 
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ústřední evidenci podnikatelů podnikajících podle živnostenského zákona (živnostenský rejstřík) zveřejňuje na webových stránkách www.mpo.cz
Takto získaný výpis má však pouze informativní charakter a nelze jej použít jako úřední doklad.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Výpis z obchodního rejstříku
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.6.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost
4. Základní informace k životní situaci Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Podnikatel  –   fyzická osoba,popř. zmocněnec na základě plné moci.
Podnikatel  –  právnická osoba statutární orgán, prokurista, popř. likvidátor, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podání   žádosti o zrušení živnostenského oprávnění obecnímu živnostenskému úřadu.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

V souladu s elektronizací veřejné správy doporučujeme podnikatelům využívat elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu: jgqbsve. Veškeré informace jsou na stránkách RŽP(https://www.rzp.cz/elpod.html).

Podání je možné učinit též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).
8. Na které instituci životní situaci řešit U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Fyzická osoba oprávněná k podání žádosti – průkaz totožnosti
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen,podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání  změnového formuláře  je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM – změnový list“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poplatek se neplatí.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Není žádný jiný účastník
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou z hlediska živnostenského zákona po podnikateli požadovány.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě, že si zvolíte živnostenský odbor Města Český Brod, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka: jgqbsve

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, popř. proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení živnostenského oprávnění, lze podat odvolání.
Odvolání se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolacím orgánem živnostenského odboru Města Český Brod je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Nejsou žádné správní tresty.
21. Nejčastější dotazy Je živnost zrušená dnem podání žádosti?

Ano, živnost je zrušená ke dni, který si podnikatel sám určí, nejdříve však dnem doručení žádosti živnostenskému úřadu.
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě např. na webových stránkách www.mpo.cz, nebo www.portal.gov.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně 
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.6.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Živnost zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Oznámení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
4. Základní informace k životní situaci

Provozovnou se ve smyslu živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna.

Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Subjektem k oznámení změny je v případě:

a) fyzické osoby podnikatele sám podnikatel, popř. osoba jednající na základě plné moci

b) právnické osoby sama právnická osoba, která jedná prostřednictvím statutárního orgánu, popř. osoby jednající na základě plné moci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podnikatel může provozovat živnost ve více provozovnách, pokud k nim má vlastnické nebo užívací právo a pokud je provozovna pro provozování živnosti způsobilá.

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně s výjimkou automatů a mobilních provozoven je podnikatel podle živnostenského zákona povinen oznámit předem živnostenskému úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

V souladu s elektronizací veřejné správy doporučujeme podnikatelům využívat elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu: jgqbsve. Veškeré informace jsou na stránkách RŽP(https://www.rzp.cz/elpod.html).

Podání je možné učinit též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit Oznámení lze podat u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrální registrační místo (CRM).
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný doklad totožnosti
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen,podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání  změnového formuláře  je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM – změnový list“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně nebo oznámení o ukončení provozování živnosti v provozovně není zpoplatněno.

Je-li oznámení podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT), je třeba za přijetí tohoto podání uhradit poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Je-li oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně nebo oznámení o ukončení provozování živnosti v provozovně v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad tuto skutečnost bez zbytečných průtahů zapíše do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Není žádný jiný účastník
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny – to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny (např. souhlas obce). Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může  v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

Dále  musí podnikatel zajistit způsobilost provozovny pro provozování živnosti z hlediska zvláštních právních předpisů.

Při ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu na jaké adrese lze vypořádat případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy pro vypořádání závazků po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě, že si zvolíte živnostenský odbor Města Český Brod, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka jgqbsve

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění

Hygienické, požárně-bezpečnostní a další předpisy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Písemně vyjádřený nesouhlas s vydaným vyrozuměním o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku, včetně uvedení důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nesplnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti je posuzováno jako přestupek, jehož následkem může být uložení pokuty.

Živnostenský úřad pozastaví provozování živnosti v provozovně, jsou-li při provozování živnosti v dané provozovně závažným způsobem porušeny zvláštní právní předpisy.
21. Nejčastější dotazy

Jak musí být označena provozovna?

Živnostenský zákon v § 17 odst. 7 a 8 stanovuje, že provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a identifikačním číslem provozovny. Mobilní provozovna a automat musí být dále označena údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny s výjimkou automatů, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat a kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Musím živnostenskému úřadu oznámit dočasné uzavření provozovny, např. z důvodu nemoci nebo dovolené?

Dočasné uzavření provozovny není podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznamovat. Je však povinen, nebrání-li tomu závažné důvody předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec dočasného uzavření. Za závažné důvody lze považovat např. náhlé onemocnění nebo úraz či jinou nečekanou událost, která by zabránila podnikateli uzavření provozovny předem řádně zveřejnit.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o koncesi pro fyzické osoby

Žádost o koncesi pro právnické osoby

Ohlášení živnosti pro fyzické osoby

Ohlášení živnost pro právnické osoby

Přerušení provozování živnosti

Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.6.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Přerušení provozování živnosti

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Přerušení provozování živnosti
4. Základní informace k životní situaci Provozování živnosti může podnikatel přerušit bez udání důvodu. Přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu. Je tedy pouze na podnikateli, zda oznámí živnostenskému úřadu tuto skutečnost, či nikoliv. Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. V době přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen plnit některé povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů (např. splňovat finanční způsobilost, odbornou způsobilost, označovat sídlo a provozovnu). Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti a má v úmyslu pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je povinen předem písemně tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu. Po dobu přerušení provozování živnosti, které bylo řádně oznámeno živnostenskému úřadu, nemusí být ustanoven odpovědný zástupce.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Podnikatel - fyzická osoba, v případě právnické osoby statutární orgán, dále např. prokurista, likvidátor, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Vlastní úmysl podnikatele přerušit provozování živnosti a oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu i přes to, že nemá v této věci vůči živnostenskému úřadu oznamovací povinnost.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

V souladu s elektronizací veřejné správy doporučujeme podnikatelům využívat elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu: jgqbsve. Veškeré informace jsou na stránkách RŽP(https://www.rzp.cz/elpod.html).

Podání je možné učinit též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit Oznámení lze podat u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrální registrační místo (CRM).
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek, 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný doklad totožnosti
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen,podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání  změnového formuláře  je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM – změnový list“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Oznámení přerušení provozování živnosti není zpoplatněno.

Je-li oznámení podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT), je třeba za přijetí tohoto podání uhradit poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Je-li oznámení o přerušení provozování  živnosti v provozovně v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad tuto skutečnost bez zbytečných průtahů zapíše do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Není žádný jiný účastník
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou požadovány. Pokud však podnikatel provozuje živnost v provozovně, měl by současně s oznámením přerušení provozování živnosti oznámit i ukončení provozování živnosti v provozovně. Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy pro vypořádání závazků po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.
16. Elektronická služba, kterou lze využít V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Města Český Brod, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny  epodatelna@cesbrod.cz nebo datovou schránkou jgqbsve
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Písemně vyjádřený nesouhlas s vydaným vyrozuměním o přerušení živnosti do živnostenského rejstříku, včetně uvedení důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Pokutu až do výše 10 000,- Kč je živnostenský úřad povinen uložit podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, aniž by oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu.
21. Nejčastější dotazy Mohu oznámit přerušení provozování živnosti se zpětnou platností?

Zpětně oznámit přerušení provozování živnosti nelze, neboť živnostenský zákon výslovně stanovuje, že provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu, nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  Obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.6.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti právnická osoba

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) - právnická osoba
4. Základní informace k životní situaci

Podle § 49 a § 56 živnostenského zákona je podnikatel povinen obecnímu živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo náležitosti žádosti o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

Pokud jde o změny a doplnění již zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku zapíše je živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.

Podnikatel může na živnostenském úřadě, který plní funkci centrálního registračního místa (CRM) oznámit též změnu údajů vůči okresní správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně nebo úřadu práce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, likvidátor, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změny, které se oznamují, již musí existovat a musí k nim být doloženy doklady, které tyto změny prokazují, pokud je živnostenský úřad nevede ve své evidenci. Výjimkou je pouze změna rozsahu předmětu podnikání, která se ohlašuje předem.

Živnostenskému úřadu se neoznamují změny, které byly již dříve zapsány do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel občanem ČR), anebo v informačním systému cizinců (pokud je cizincem).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

V souladu s elektronizací veřejné správy doporučujeme podnikatelům využívat elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu: jgqbsve. Veškeré informace jsou na stránkách RŽP(https://www.rzp.cz/elpod.html).

Podání je možné učinit též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit Oznámit změny a doplnění údajů a dokladů lze u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v ČR. Zápis do živnostenského rejstříku tak provede obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek, 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Změny, které se oznamují, již musí existovat a musí k nim být doloženy doklady, které tyto změny prokazují, pokud je živnostenský úřad nevede ve své evidenci. Výjimkou je pouze změna rozsahu předmětu podnikání, která se ohlašuje předem.

Živnostenskému úřadu se neoznamují změny, které byly již dříve zapsány do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel občanem ČR), anebo v informačním systému cizinců (pokud je cizincem).

V případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen,podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM – Změnový list“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny - 100 Kč

 Změna rozhodnutí o udělení koncese - 500Kč 

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost - 500 Kč

Poplatek za provedení změn se nesčítá, oznámí-li podnikatel více změn podléhajících poplatku, platí se poplatek pouze jedenkrát, a to v rozsahu sazby za změnu zpoplatněnou nejvyšší částkou.

Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou. Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100, variabilní symbol: 13610559.

Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel občanem ČR), anebo v informačním systému cizinců (pokud je cizincem). Změny, které se oznamují, již tedy musí existovat. Výjimkou je změna rozsahu předmětu podnikání, která se ohlašuje předem. Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně se také ohlašuje předem, tzn. před zahájením (ukončením) činnosti.

Na základě oznámení změn a doložení dokladů živnostenský úřad podle okolností případu:
a) vydá po zaplacení správního poplatku výpis ze živnostenského rejstříku,
b) podnikatele písemně vyrozumí o provedení změn v živnostenském rejstříku, lhůta pro vydání vyrozumění není živnostenským zákonem stanovena, živnostenský úřad vyrozumí podnikatele po splnění zákonných požadavků bezodkladně, zpravidla nejpozději do 30 dnů, není-li oznámená změna doložena doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k doložení (stanoví lhůtu nejméně 15 dní) a zápis změn do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede,
c) rozhodne do 60 dnů o změně rozsahu předmětu podnikání a po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a zaplacení správního poplatku vydá do 15 dnů výpis z živnostenského rejstříku,

d) v zákonem stanovených případech živnostenský úřad rozhodne podle okolností:
- o pozastavení provozování živnosti, nebo
- o zrušení živnostenského oprávnění, nebo
- o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace V některých případech odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou požadovány.
16. Elektronická služba, kterou lze využít S kvalifikovaným elektronickým podpisem lze využít elektronickou podatelnu na adrese centrální elektronické podatelny epodatelna@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči obecnímu živnostenskému úřadu,  který zápis provedl.

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o pozastavení provozování živnosti, o zrušení živnostenského oprávnění či o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu, prostřednictvím  živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Odvolacím orgánem odboru dopravy a obecní živnostenský úřad v Českém Brodě je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nesplnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti je posuzováno jako přestupek, jehož následkem může být uložení pokuty.

 

21. Nejčastější dotazy

Kam se mají změny u právnické osoby oznamovat dřív? Na živnostenský úřad nebo na obchodní rejstřík?

Změnu obchodní firmy musí provést nejdříve příslušný rejstříkový soud.

Změny rozsahu předmětu podnikání se oznamují u příslušného živnostenského úřadu, zápis do obchodního rejstříku je následný.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  https://www.rzp.cz/portal/cs/podnikani
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Zveřejněné životní situace a návody z oblasti podnikání.

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.6.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist