Životní situace - Manželství

Uzavření manželství formou církevního sňatku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Uzavření manželství formou církevního sňatku.
4. Základní informace
k životní situaci

1.     Zjednodušený návod k uzavření církevního manželství je určen pro snoubence, kteří (oba):

 • mají české státní občanství s trvalým bydlištěm v České republice,
 • nebyli dříve oddáni nebo rozvedeni v cizině,
 • nejsou ovdovělí,
 • jsou zletilí,
 • rozumí a mluví česky, nejsou němí ani neslyšící, netrpí duševní poruchou, nebyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům ani jejich způsobilost k právním úkonům nebyla omezena.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Snoubenci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Osvědčení nesmí být starší šesti měsíců.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Písemnou žádost o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření církevního sňatku podejte osobně na příslušném matričním úřadě.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
Orgán církve či náboženské společnosti.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

K písemné žádosti snoubenci předkládají:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • dotazník k uzavření manželství,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat platným občanským průkazem).

Činnost úřadu: Přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření církevního sňatku.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formulář pro žádost o vydání osvědčení
Dotazník k uzavření manželství je také k dispozici u orgánu církve.
Žádost o vydání osvědčení k církevnímu manželství

Osvědčení vydané matrikou na předepsaném formuláři předloží snoubenci osobě pověřené oprávněnou církví nebo náboženskou společností před uzavřením manželství (obřad).

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku 500,- Kč

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Do protokolu o uzavření manželství se zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy (do 30 dnů od jeho doručení) a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, , ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
22. Další informace

Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad a orgán církve či náboženské společnosti.

V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě

Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra

Stránky orgánů církve či náboženské společnosti

24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Uzavření manželství formou občanského sňatku

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Vydání občanského průkazu

Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2024
28. Popis byl naposledy
aktualizován
5.1.2024
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při řešení této životní situace je nutné obrátit se na orgány církve a místně příslušnou matriku.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název)
životní situace

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 

4. Základní informace
k životní situaci
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky ( bezdomovce) předkládá se při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v cizině. Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Osobním podáním písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství lze podat na matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny.Činnost úřadu: Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření. Pokud žadatel na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměl, pak je třeba žádost podat na Úřad městské části Praha 1.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Na úřadě předložte:

 • Občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
 • Rodný list
 • Výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
 • Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • Úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera
 • Úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.
 • Žadatel není povinen předkládat výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu, prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství  se vydává na předepsaném tiskopisu a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství činí 500,- Kč. Hradí se v hotovosti při podání žádosti.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Podrobné informace sdělí matrika.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Co jsou matriční úřady?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Uzavření manželství formou občanského sňatku

Uzavření manželství formou církevního sňatku

Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika.
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2024
28. Popis byl naposledy
aktualizován
5.1.2024
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při vyřizování této životní situace je nezbytný osobní kontakt s příslušnou matrikou.

Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název)
životní situace

Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR

 

4. Základní informace
k životní situaci
Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Snoubenci (občan ČR a cizinec).
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokáží právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu lze domluvit místo a termín uzavření manželství. Zde dostanete také ostatní potřebné informace týkající se uzavření manželství.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR. U nezletilého dítěte se obraťte na matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu. Pokud žadatel, případně nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je k projednání žádosti příslušný matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu žadatele nebo Úřad městské části Praha 1 v případě, že není ani takový pobyt. Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno. Úřady, které přijímají žádosti o změnu jména nebo příjmení, naleznete v sekci Adresář.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Na obecním úřadě, městském úřadě, na úřadě městských částí, na úřadě městských obvodů, které jsou matričními úřady.
Úřady, které:

 • přijímají žádosti o uzavření manželství, zajišťují svatební obřad,
 • přijímají doklady k uzavření manželství,
 • určují místo a termín uzavření manželství,
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Na úřadě předložte tiskopis "Dotazník k uzavření manželství".
Snoubenec, který je občanem České republiky předloží:

 • Rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii),
 • Občanský průkaz České republiky nebo platný cestovní doklad České republiky (je-li předložen matričnímu úřadu cestovní doklad, pak snoubenec dále předloží výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místě trvalého pobytu),
 • v případě, že má povolen trvalý pobyt v cizině, předloží výše uvedené výpisy o osobním stavu a místu trvalého pobytu v cizině nebo jim odpovídající obdobné doklady (pokud jsou cizím státem vydávány) vydané státem, na jehož území má snoubenec pobyt,
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.
 • Snoubenec, který je cizincem předloží:
 • Doklad, kterým je možno prokázat totožnost,
 • Rodný list,
 • Doklad o státním občanství,
 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců
 • Potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno; jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení se nepředkládá,
 • Úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Dotazník k uzavření manželství obdrží snoubenci po zadání termínu sňatku na matričním úřadu. Tento tiskopis vyplní a podepíší oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 3 000Kč.
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 3 000 Kč.
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem – 500 Kč.
Poplatky se platí v hotovosti, bankovním převodem nebo složenkou před provedením úkonu.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě je-li neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon o znalcích a tlumočnících). Znění slibu předkládá matrikářka.
Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství.
Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce.
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. V protokolu o uzavření manželství se uvádí jejich jméno(a), příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, místo a okres (stát) narození. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Snoubenec, který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu nejpozději v den uzavření manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Toto potvrzení je Policií ČR vydáváno bez ohledu na to, zda má cizinec na území ČR povolen pobyt či nikoliv. O vydání potvrzení žádá snoubenec osobně a předkládá pouze cestovní pas státu, jehož je občanem. Za potvrzení se hradí správní poplatek.
Toto potvrzení nepředkládají občané Evropské unie, občané jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jejich rodinní příslušníci. Případné další informace ve věci vystavení tohoto potvrzení  vám poskytne Policie České republiky, Oddělení pobytových agend pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Zborovská 1505/13, 150 00 Praha 5 – Smíchov.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 235/1995 Sb., Smlouva o matrikách a o stát. občanství se Slovenskem.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika.
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2024
28. Popis byl naposledy
aktualizován
5.1.2024
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při vyřizování této životní situace je nezbytný osobní kontakt s příslušnou matrikou.

Uzavření manželství formou občanského sňatku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Uzavření manželství formou občanského sňatku.
4. Základní informace
k životní situaci
Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Snoubenci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství a spolu s potřebnými doklady ho předloží matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
V některých případech se platí správní poplatek stanovený zákonem o správních poplatcích. Jedná-li se o církevní sňatek, předkládají snoubenci dotazník k uzavření manželství spolu s potřebnými doklady na matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Místo pro církevní sňatek je určeno předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkoly.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Dostavit se na matriční úřad, před kterým máte v úmyslu uzavřít manželství. Informovat se o požadovaných dokladech, době a místě pro uzavírání sňatku.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obraťte na místně příslušný matriční úřad dle místa konání sňatku. Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů je uveden v příloze vyhl. MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, v přízemí vlevo, matrika.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
a) rodný list
b) doklad o státním občanství
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
d) výpis údajů z informačního systému evidence o osobním stavu
e) pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství, popř. úmrtní list zemřelého manžela.
Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod bodem b), c), d), pokud tyto skutečnosti prokáže platným občanským průkazem.
V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků občanského zákoníku pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Dotazník k uzavření manželství obdrží snoubenci po zadání termínu sňatku na matričním úřadu. Tento tiskopis vyplní a podepíší oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a platí se za:

 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky 5 000,- Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 3.000,- Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000,- Kč
 • přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce 1.000,- Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu 3.000,- Kč

Poplatky se hradí v hotovosti, bankovním převodem příp. poštovní poukázkou  před provedením úkonu.
Úředně určenou místností pro uzavírání manželství v Českém Brodě je obřadní síň v budově radnice náměstí Husovo čp. 70 nebo radniční sál v budově č.p. 1 náměstí Arnošta z Pardubic.. Dnem stanoveným pro uzavírání manželství je pátek.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. V případě, že požadavku není vyhověno, vydává matriční úřad rozhodnutí dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec neslyšící či němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka (snoubenci ho zajišťují na vlastní náklady). Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se prokazuje platným průkazem totožnosti (OP, CP).
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Po uzavření manželství je manželům následně vydán oddací list, na jehož základě požádají v zákonné lhůtě do 15 dnů od jeho převzetí o vystavení nového občanského průkazu. Zároveň se odstřihne vyznačená část OP (změna stavu, změna příjmení)
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 3/2002 SB., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
Dvoustranné a vícestranné smlouvy a dohody o úpravě právních vztahů ve věcech občanských a rodinných a konzulární úmluvy uzavřené mezi ČR (ČSR, ČSSR, ČSFR) a jinými státy
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti je možno podat odvolání do l5 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou stanoveny v zákoně č. 301/2000 Sb, o matrikách, jménu a příjmení o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
21. Nejčastější dotazy Je nutné při ztrátě občanského průkazu před uzavřením manželství požádat o nový OP?
V tomto případě je možné předložit platný cestovní pas spolu s potvrzením o pobytu a stavu, které vydá evidence obyvatel úřadu s rozšířenou působností.
Je možné uzavřít manželství mimo stanovenou úřední místnost či stanovený den?
Na tento požadavek není právní nárok, proto je to možné pouze po dohodě s příslušným matričním úřadem na základě písemné žádosti snoubenců.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Vydání občanského průkazu

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2024
28. Popis byl naposledy
aktualizován
5.1.2024
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při vyřizování této životní situace je nezbytný osobní kontakt s příslušnou matrikou.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist