Životní situace - Ověřování

Ověřování pravosti podpisu

 

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace

Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

 

4. Základní informace k životní situaci Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Žadatel podepíše listinu před ověřujícím úředníkem nebo uzná podpis na přinesené listině před ověřujícím úředníkem za vlastní. Ověřující úředník následně opatří listinu ověřovací doložkou.
Legalizace se neprovede
• jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
• je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text, je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Viz. odst. 6
8. Na které instituci životní situaci řešit

Krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad (ty obecní úřady, které jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce k zákonu o ověřování (viz. odst. 17 a 18), držitel poštovní licence, Hospodářská komora České republiky.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56
matrika:
Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz
Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

úřední hodiny:
pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
úterý: 08:00-11:00

pokladna, czech point:
Hana Hybešová, tel. 321612146
e-mail: hybesova@cesbrod.cz

úřední hodiny:
pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00
úterý, čtvrtek      8.00-11.00, 12.00-14.30
pátek                  8.00-11.00, 12.00-13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování)

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
  • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
  • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Není předepsaný formulář
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žadatel zaplatí 30,- Kč za každou ověřenou stranu – pol. 4 sazebníku zákona o správních poplatcích.

Žadatel zaplatí 30,- Kč za každý ověřený podpis – pol. 5 sazebníku zákona o správních poplatcích

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění
18. Jaké jsou související předpisy Vyhláška Ministerstva vnitra 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Vidimaci a legalizaci provádějí také notáři dle zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.3.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 23.1.2015
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

 

4. Základní informace k životní situaci Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Ověřující úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Vidimace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel předloží ověřujícímu úředníkovi originál listiny, jejíž vidimace má být provedena. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady, není-li dále stanoveno jinak.  
Vidimace se neprovede
• je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
• je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, to neplatí, byla-li kopie listina pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
• je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
• jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
• jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
• není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o
- prvopis,
- již ověřenou vidimovanou listinu,
- opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
- stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Viz. odst. 6
8. Na které instituci životní situaci řešit

Vidimaci provádí krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad (ty obecní úřady, které jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce k zákonu o ověřování (viz. odst. 17 a 18), držitel poštovní licence, Hospodářská komora České republiky.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56
matrika:
Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz
Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

úřední hodiny:
pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
úterý: 08:00-11:00

pokladna, czech point:
Hana Hybešová, tel. 321612146
e-mail: hybesova@cesbrod.cz

úřední hodiny:
pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00
úterý, čtvrtek      8.00-11.00, 12.00-14.30
pátek                  8.00-11.00, 12.00-13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Není předepsaný formulář
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žadatel zaplatí 30,- Kč za každou ověřenou stranu – pol. 4 sazebníku zákona o správních poplatcích.

Žadatel zaplatí 30,- Kč za každý ověřený podpis – pol. 5 sazebníku zákona o správních poplatcích

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění
18. Jaké jsou související předpisy Vyhláška Ministerstva vnitra 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Vidimaci a legalizaci provádějí také notáři dle zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.3.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 23.1.2015
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist