Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Rostlinolékařství

Plán letecké aplikace přípravků

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Plán letecké aplikace přípravků
4. Základní informace
k životní situaci
Ten, kdo chce provádět leteckou aplikaci přípravků, musí mít schválení od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen Ústav), jehož součástí je stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Osoba, která bude provádět leteckou aplikaci přípravků ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Po podání kompletně vyplněné žádosti o vydání stanoviska k nezbytným opatřením navrženým k ochraně životního prostředí v blízkosti oblasti ošetřované v rámci plánované letecké aplikace bude vydáno stanovisko, které bude podkladem pro žádost o schválení plánu letecké aplikace přípravků na Ústavu.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Nejsou specifikovány.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formulář ke stažení Žádost o vydání stanoviska k plánu letecké aplikace přípravků zadletaplpripr.pdf 42 kB nebo na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Nejsou specifikovány.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Místní obyvatelé, dotčení chovatelé včel, dotčení uživatelé honitby a místně příslušný obecní úřad, kde bude aplikace přípravků prováděna.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žadatel by měl po vydání stanoviska požádat o schválení plánu letecké aplikace přípravků na Ústavu a minimálně 48 h před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel a místně příslušnému obecnímu úřadu aplikaci přípravků.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: igqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Nejsou specifikovány.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Nejsou specifikovány.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Dle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá pokuty Ústav.
21. Nejčastější dotazy  Nejsou stanoveny.
22. Další informace

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 656 06 Brno, http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
7.3.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.3.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Nejsou specifikovány.

Šíření plevelů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Šíření plevelů
4. Základní informace
k životní situaci
Vyzývají se vlastníci či nájemci pozemků k  jejich povinnosti zjišťovat a omezovat výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat. Zároveň se v rámci této povinnosti řeší přestupky a správní delikty.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Každý kdo je omezován zaplevelenými pozemky.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Po podání podnětu nebo z moci úřední se provede místní šetření na jehož základě se vyzve vlastník či nájemce pozemku k nápravě stavu pozemku do stanovené lhůty. V případě nesplnění povinnosti se přistupuje k zahájení řízení o pokutě.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním podnětu o zapleveleném pozemku na místně příslušný obecní úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Místně příslušný obecní úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Popis lokality, parcelní číslo či jiné označení místa (př. fotografie), kde se zaplevelený pozemek vyskytuje.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Není specifikován žádný vzorový formulář.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků, pokud to nebude řešeno formou pokuty.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Nejsou specifikovány.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou specifikováni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: igqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Nejsou specifikovány.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Dle § 79b odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o přestupek, kdy fyzickým osobám hrozí pokuta do výše 30.000,- Kč a dle § 79 f odst. 1 písm. a) téhož zákona hrozí právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pokuta do výše 500.000,- Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 656 06 Brno, http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
18.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.3.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Nejsou specifikovány.

Hlášení o trvalém stanovišti včelstev

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Hlášení o trvalém stanovišti včelstev
4. Základní informace
k životní situaci
Chovatelé včel jsou povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Chovatelé včel.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Chov včelstev.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Dobou pořízení včelstev.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Místně příslušný obecní úřad, v případě Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad je k vyřízení příslušný MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Nejsou specifikovány.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formulář ke stažení Oznámení stanoviště včelstev Oznstanvcel.pdf 96 kB

nebo na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Nejsou specifikovány.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou specifikováni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: igqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Nejsou specifikovány.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Nejsou specifikovány.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Nejsou specifikovány.
21. Nejčastější dotazy

Do kdy je třeba nahlásit stanoviště včelstev?

Každoročně do konce února (dle § 7 odst. 1 vyhlášky o ochraně včel).

22. Další informace

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz

Český svaz včelařů, Křemencova 8, 115 24 Praha 1, www.vcelarstvi.cz

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
18.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.3.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Nejsou specifikovány.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist