Životní situace - Stavební řízení a památková péče

Žádost o koordinované závazné stanovisko

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o koordinované závazné stanovisko
4. Základní informace
k životní situaci

Vydání koordinovaného (závazného) stanoviska podle ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona, zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které dotčený orgán (Městský úřad Český Brod) hájí podle zvláštních zákonů.

 

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Podat žádost je oprávněna fyzická osoba, fyzická osoba podnikající i právnická osoba, která může zmocnit k vyřízení jinou zastupující osobu.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost se předkládá na předepsaném formuláři a obsahuje předepsané přílohy žádosti. Projektová dokumentace se předkládá v elektronické podobě (jako příloha v datové schránce či emailem) či v listinné podobě.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)

písemně (zasláním poštou na adresu:  
              Městský úřad Český Brod
              Odbor stavební a územního plánování
              Nám. Husovo 70 282 24 Český Brod

elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
datová schránka ISDS: jgqbsve

8. Na které instituci životní
situaci řešit

MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod.

MěÚ Český Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod

           

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Adam Turecký, tel.321 612 138, e-mail: turecky@cesbrod.cz

Edita Drahotová, tel. 321 612 180, e-mail: drahotova@cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Údaje umožňující identifikaci žadatele, v případě zastupování žadatele plná moc, katastrální mapa se zákresem umístění stavby, projektová dokumentace stavby zpracovaná v rozsahu pro daný účel (v elektronické podobě - jako příloha v datové schránce či emailem) či v listinné podobě.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
 Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou předepsány.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení žádosti je dána správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) - § 6 odst. 1, podle kterého, pokud správní orgán nevyřídí věc bez zbytečných průtahů, učiní tak ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena. Za obecnou přiměřenou lhůtu se považuje lhůta do 30 dnů ode dne podání žádosti, v případě složitosti záměru a nutnosti koordinace dotčených zájmů se může lhůta prodloužit.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Zaslání dokumentace v elektronické formě (*.pdf) na email turecky@cesbrod.cz,   drahotova@cesbrod.cz, epodatelna@cesbrod.cz   či jako přílohu datovou schránkou
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

18. Jaké jsou související
předpisy

 Zákon č. 20/1987 o státní památkové péči
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 82/ 2002 Sb. o ochraně ovzduší 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Proti koordinovanému závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není, dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona 500/2004, správní řád, v platném znění, samostatným rozhodnutím. Opravný prostředek lze podat orgánu, jež vede správní řízení, který následně umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno i koordinované závazné stanovisko.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování
26. Kontaktní osoba

Adam Turecký, tel.321 612 138, e-mail: turecky@cesbrod.cz

Edita Drahotová, tel. 321 612 180, e-mail: drahotova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.7.2019
28. Popis byl naposledy
aktualizován
8.6.2020
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

Společné územní a stavební řízení

 

4. Základní informace
k životní situaci
Podá-li žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a připojí společnou dokumentaci, je zahájeno společné územní a stavební řízení.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Všechny žádosti může podávat vlastník  dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba která prokáže jiné právo k nemovitosti  ( zástupce, nájemce, provozovatel …).

Žadatelem může být  fyzická osoba ( starší 18 let, způsobilá k právním úkonům ), fyzická osoba podnikající  nebo  právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Společná dokumentace musí splňovat požadavky na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na obsah žádosti o vydání.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách města Český Brod http://www.cesbrod.cz/  a na odboru stavebního a územního plánování města Český Brod.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Správní poplatek se platí v pokladně Městského úřadu Český Brod, a stanovuje se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

Položka 17

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 14)

   a) ke stavbě pro bydlení 15) s nejvýše 3 byty  nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 15): 1000 Kč

   b) ke stavbě pro bydlení 15) s více než 3 byty:  5000 Kč

   c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže:  500 Kč

   d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží: 1 000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000

   e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b): 1 000 Kč

   f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e):  20 000 Kč

   g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel: 300 Kč

   h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g):  3000 Kč

1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

Položka 18

1. Vydání stavebního povolení

   a) ke stavbě pro bydlení 15) s nejvýše 3 byty  nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 15): 1000 Kč

   b) ke stavbě pro bydlení 15) s více než 3 byty:  10000 Kč

   c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže:  500 Kč

   d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží:  1 000Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000

   e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení:  1 000 Kč

   f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e):  10 000 Kč

   g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel:  300 Kč

   h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g): 3  000 Kč

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Poznámky

1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb. Lhůty dle tohoto ustanovení jsou 30 a 60 dní od zahájení řízení.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Žadatel. Obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Vlastník pozemku nebo stavby, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Osoby o kterých tak stanoví zvláštní předpis.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
strnad@cesbrod.cz
frycova@cesbrod.cz
kosinova@cesbrod.cz
sommerova@cesbrod.cz
maresova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Od 1.1.2007 platí nový zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), který upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 183/2006 Sb.    
Vyhláška o autorizovaných inspektorech Vyhláška č. 498/2006 Sb.    
Vyhláška o dokumentaci staveb Vyhláška č. 499/2006 Sb.    
Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Vyhláška č. 500/2006 Sb.    
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. Vyhláška č. 501/2006 Sb.    
Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č. 503/2006 Sb.    
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Vyhláška č. 526/2006 Sb.    
Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku Vyhláška č. 561/2006 Sb.    
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č. 398/2009 Sb.    
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb a zákona č. 189/2008 (úplné znění publikováno pod č. 357/2008 Sb.). Zákon č. 360/1992 Sb.    
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a č. 71/2009 Sb. č. 133/2007 Sb.    
Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Zákon č. 184/2006 Sb.    
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Zákon č. 186/2006 Sb.    
Úplné znění zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zákon č. 357/2008 Sb.    
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb.    
Vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 269/2009 Sb.    
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008 č. 270/2009 Sb.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby, resp. na podatelnu Městského úřadu Český Brod.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pořádková pokuta ( § 173 stavebního zákona )

            (1) Stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že

a) znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu,

b) na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.

            (2) Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může stavební úřad uložit vlastníku technické infrastruktury, který neposkytl nezbytnou součinnost podle § 161 odst. 2, ačkoli byl k tomu vyzván.

            (3) Při ukládání pořádkové pokuty podle odstavců 1 a 2 se postupuje podle ustanovení správního řádu o pořádkové pokutě 53)

 Za přestupek podle § 178  stavebního zákona lze uložit pokutu

 a) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 písm. a), b) a c) a odstavců 2, 4, 5 a 6,

 b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g), h), i) a j) a odstavce 3 písm. d),

 c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), l) a m) a odstavce 3 písm. e) a f),

 d) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) a odstavce 3 písm. g).

Za správní delikt podle § 180 stavebního zákona se uloží pokuta

 a) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 písm. a), b) a c), odstavců 2 a 4 a odstavce 5 písm. b),

 b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), g), h), i) a j), odstavce 3 písm. d) a odstavce 5 písm. a) a c),

 c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k), l) a m) a odstavce 3 písm. e) a f),

 d) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) a odstavce 3 písm. g).

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
19.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
4. Základní informace
k životní situaci
Vydání rozhodnutí podle ustanovení § 86 ve spojení s § 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon) a § 4  a  vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatel (fyzická nebo právnická osoba, která doloží doklad prokazující právo k pozemku). Žadatel jedná samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území lze učinit pouze na formuláři, který je přílohou č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklady, které je nutno k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území doložit, jsou uvedeny v příloze k žádosti –  v části B.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Dle položky 18) písm. a) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004, o správních poplatcích, činí poplatek za vydání územního rozhodnutí 1.000,-Kč. Lze jej uhradit přímo v podatelně Městského úřadu Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 24 Český Brod, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu. U posledních dvou možností je třeba domluvit platbu s referentem, který rozhodnutí žadateli vydává, a který mu sdělí potřebné údaje k zaplacení poplatku (číslo účtu a variabilní symbol).
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, činí lhůta pro vydání rozhodnutí při povinném ústním jednání 60 dnů od zahájení řízení.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Okruh účastníků územního řízení upravuje § 85 stavebního zákona

 • obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
 • vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
 • osoby, jejichž  vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním  rozhodnutím přímo dotčeno
 • osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,
 • společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní  subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb jsou dány § 152 až § 157 stavebního zákona.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Lze využít elektronické pošty  podatelna@cesbrod.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.
18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti stavebnímu povolení může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Městského úřadu Český Brod, odboru stavebním a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za nedodržení či porušení povinností lze uložit pokutu dle ustanovení § 178 nebo ustanovení § 179 zákona č. 183/2006 Sb.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

Oznámení stavebního záměru s certifikátem  autorizovaného inspektora

 

4. Základní informace
k životní situaci
Oznámení stavby podle ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a § 9 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Využívá se v rámci zkráceného stavebního řízení
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník (fyzická nebo právnická osoba, která doloží doklad prokazující právo k pozemku nebo stavbě). Je-li stavebníkem fyzická nebo právnická osoba, která je nájemcem stavby, předloží o tom písemnou dohodu s vlastníkem stavby.  Stavebník jedná samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Oznámení stavby lze učinit pouze na formuláři, který je přílohou č. 3 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Uzavřením smlouvy o provedení kontroly projektové dokumentace stavby s autorizovaným inspektorem.

Podáním oznámení stavby na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod

      

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklady, které nutno k oznámení stavby doložit jsou uvedeny v příloze k oznámení – části B. Stavebník k oznámení stavby připojí projektovou dokumentaci stanovenou prováděcím právním předpisem a certifikát vydaný autorizovaným inspektorem. Dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení; není-li obecní úřad stavebním úřadem, nebo stavebník není vlastníkem stavby, předkládá se trojmo.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem, nebo přímo u referentů odboru stavebního  a územního plánování.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za vydání posouzení stavby  se nevyměřuje žádný správní poplatek.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Žádné.

 

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Autorizovaný inspektor stanoví okruh účastníků stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Lze využít elektronickou poštu epodatelna@cesbrod.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za nedodržení či porušení povinností lze uložit pokutu dle ustanovení § 178 nebo ustanovení § 179 zákona č. 183/2006 Sb.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Návrh na kolaudaci stavby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

Návrh na kolaudaci stavby

 

4. Základní informace
k životní situaci
Kolaudační řízení se zahajuje na návrh stavebníka. Návrh na kolaudaci se podává písemně, musí být uveden předpokládaný termín dokončení.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník nebo jím zmocněná osoba
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Stavebník musí předložit žádost v souladu s vyhl. č. 132/1998 Sb.. Pokud je stavba předmětem zápisu do katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán. Vytyčovací protokol stavby, revize hromosvodu, revize elektro, revize spalinových cest, tlaková zkouška vnitřního a venkovního vodovodu, zkouška těsnosti kanalizace (vnitřní a venkovní), zkouška těsnosti žumpy, topná a tlaková zkouška topení, předávací protokol od provádějící firmy (popř. stavebního dozoru), protokol o likvidaci odpadů,  souhlas s připojením na sítě ČEZ.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Vlastní řízení řeší referenti odboru výstavby a územního plánování města Český Brod jako stavebního úřadu pověřeného podle § 13 odst.1 písm.e) stavebního zákona.

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
viz. bod č. 6
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář dle vyhl. 132/1998 Sb,
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18, bodu 7 je vyměřen správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Je možné uhradit  na pokladně MěÚ  Český  Brod.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
S užíváním stavby pro účel, k němuž byla  stavba povolena, může být započato , pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, užívání stavby nezakáže.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastník stavby, pokud není totožný se stavebníkem.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
strnad@cesbrod.cz
frycova@cesbrod.cz
kosinova@cesbrod.cz
sommerova@cesbrod.cz
maresova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějšíchzměn a doplňků, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o technických požadavcích na stavby.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím  zdejšího odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Možnost sankcí je specifikována v § 105 a § 106 stavebního zákona
21. Nejčastější dotazy

Jakému režimu podléhá povolení užívání u staveb s vydaným stavebním povolením po 31.12.2006:

Tyto stavby nepodléhají stavebnímu zákonu č. 50/1976 Sb.,  ale podléhají stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb..

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.5.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Občan a územní plán

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku.
4. Základní informace
k životní situaci

Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavby
umístit, stanovují podmínky pro výstavbu a  jiné využití území, apod.
Občan se potřebuje ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu nebo regulačním plánu, zejména:

 • při koupi nemovitosti
 • při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku.

 

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
V této věci může jednat přímo občan nebo kdokoliv, kdo jej zastupuje.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit zda:

 • je pro obec (město) vydaný územní plán (regulační plán) a jaké jsou v něm vymezeny podmínky pro požadovanou lokalitu či pozemek (u úřadu územního plánování na odboru stavebního a územního plánování MěÚ Český Brod)
 • pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu) a z něj vyplývající omezení (u příslušného stavebního úřadu).
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Zjistěte, zda existují dokumentace či rozhodnutí uvedené v bodu 6 a z jejich obsahu zda existují omezující podmínky pro koupi nemovitosti nebo pro změnu využití vámi kupované nemovitosti.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Potřebné informace zjistíte buď na:

 • příslušném obecním úřadě (resp. městském úřadě),
 • Městský úřad Český Brod, odbor stavebního a územního plánování

                

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

S pracovníky odboru stavebního a územního plánování.

Zde zjistíte informace o rozdělení agendy mezi jednotlivé pracovníky oddělení územního plánování

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Pro běžnou informaci je nutné mít snímek katastrální, pozemkové mapy s číslem pozemku a katastrálním územím, na kterém se nemovitost nachází nebo je záměr výstavby či změny jeho využití zamýšlen.

Pro poskytnutí územně plánovací informace podle § 21 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je nutné v žádosti podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

Žádost se podává na formuláři jejíž obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 uvedené vyhlášky ( příloha 1).

Odbor stavebního a územního plánování poskytuje jako úřad územního plánování územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a o podmínkách vydání regulačního plánu, tedy pouze v rozsahu podle § 21 písm. a) a části písm. b). V případě, že předmětná žádost nebude patřičně vyplněna a doložena, nebude územně plánovací informace úřadem územního plánování vydána.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Pro běžnou informaci není potřeba žádné formuláře. Pro poskytnutí územně plánovací informace je nutné vyplnit formulář viz. Bod 10.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. Na příslušných úřadech jste oprávněni zdarma nahlížet do výše uvedených dokumentací a dělat si z nich výpisky.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta pro písemné vyřízení žádosti o informace je 30 dnů (dle správního řádu). Při osobní návštěvě v úřední dny vám musí být umožněno nahlédnutí do dokumentací viz.Bod 11
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Při podání informací nejsou stanoveni další účastníci řízení.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Při podání informací nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.

 

 

18. Jaké jsou související
předpisy

 

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Dle § 94 odst. 1 správního řádu je možno podat podnět k přezkumnému řízení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na příslušný obecní úřad nebo stavební úřad. V mimořádných případech se lze obrátit na Krajský úřad nebo na Ministerstvo pro místní rozvoj.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě

Informace je možné získat na internetových stránkách jednotlivých obcí, pokud takové obsahují, případně obecné informace na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje.

Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování

24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor stavebního a územního plánování, MěÚ Český Brod
26. Kontaktní osoba

Zora Štěpánková, tel. 321 612 135, email: stepankova@cesbrod.cz

Ing. Radana Marešová, tel. 321 612 131, email: maresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Město Český Brod - Úřad územního plánování

Změna územního plánu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Změna územního plánu - Váš záměr na výstavbu nebo navržené využití pozemku neodpovídá územně plánovací dokumentaci.
4. Základní informace
k životní situaci

Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavby umístit, podmínky pro výstavbu a jiné využití území, apod. Občan se potřebuje ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu nebo regulačním plánu, zejména:

 • při koupi nemovitosti
 • při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku.

V případě, že územní plán, regulační plán nevyhovuje vašim záměrům, můžete podat návrh na změnu územního plánu, regulačního plánu.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
V této věci může jednat orgán veřejné správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit, zda:

 • je pro obec (město) vydaný územní plán (regulační plán) a jaké jsou v něm vymezeny podmínky pro požadovanou lokalitu či pozemek (u úřadu územního plánování, odbor stavebního a územního plánování,  MěÚ Český Brod)
 • pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu) a z něj vyplývající omezení (u příslušného stavebního úřadu).
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Zjistěte, zda existují dokumentace či rozhodnutí uvedené v bodu 6 a z jejich obsahu zjistěte zda existují omezující podmínky pro koupi nemovitosti, pro záměr stavět nebo měnit využití stavby či pozemku. Pokud existují omezující podmínky můžete podat návrh na pořízení změny územního plánu, regulačního plánu.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Potřebné informace zjistíte buď na:

 • příslušném obecním úřadě (resp. městském úřadě)
 • Městském úřadě Český Brod, odbor stavebního a územního plánování.

            

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
S pracovníky odboru stavebního a územního plánování, oddělení územního plánování.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Návrh na pořízení změny územně plánovací dokumentace se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje a obsahuje náležitosti dle § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon).
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádný speciální formulář není vytvořen.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení územního plánu posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu. Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Návrh na změnu územně plánovací dokumentace projednáním v zastupitelstvu města bude projednán v radě města, v komisi pro výstavbu, v  jednotlivých odborech, pokud jsou návrhem na změnu dotčeni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
V případě nedostatků podání žádosti vyzve pořizovatel žadatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.

 

 

18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 269/2009 Sb. a č. 22/2010 Sb.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na příslušný obecní úřad nebo úřad územního plánování, odbor výstavby a územního plánování, MěÚ Český Brod. V mimořádných případech se lze obrátit na Krajský úřad nebo na Ministerstvo pro místní rozvoj.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor stavebního a územního plánování, Městský úřad Český Brod.
26. Kontaktní osoba

Zora Štěpánková, tel. 321 612 135, email: stepankova@cesbrod.cz

Ing. Radana Marešová, tel. 321 612 131, email: maresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Město Český Brod - Úřad územního plánování

Žádost o investiční dotace v oblasti obnovy fasád nemovitostí v MPZ

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod.
4. Základní informace
k životní situaci
Dotace je účelově určena na investiční výdaje související s obnovou fasád nemovitostí včetně výplní otvorů v městské památkové zóně města Český Brod, a to pouze na fasády nacházející se na uličním průčelí nemovitosti nebo na jinak z veřejných míst pohledově exponovaných plochách. Dotaci nelze poskytnou žadateli, který nemá vypořádané jakékoli finanční závazky vůči městu Český Brod.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
O poskytnutí dotace může žádat právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem objektu, který se  nachází se na území MPZ Český Brod.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podmínky a postup při podávání žádostí o dotaci v oblasti obnovy fasád jsou popsány v programu vyhlašovatele.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Obraťte se na referenta městského úřadu, pověřeného památkovou péčí na odboru stavebním a územního plánování se žádostí o závazné stanovisko k předmětnému záměru.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Úřadem, který přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti obnovy fasád, je Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod.

                    

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Na odboru stavebním a územního plánování s referentem pro památkovou péči:

Žaneta Kadlecová, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod, telefon: 313 036 101, kadlecova@cesbrod.cz

Úřední dny:

Pondělí: 8:00 – 17:00
Středa:   8:00 – 17:00

V neúřední dny po předchozí  telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Na úřadě předložte žádost opatřenou přílohami předepsanými ve formuláři žádosti  dle požadavků vyhlašovatele.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost musíte podat na předepsaném formuláři včetně povinných příloh, formuláře vydává Město Český Brod a předává  odbor stavební a územního plánování.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny:

1. kolo žádostí – do 31.03. příslušného kalendářního roku

2.  kolo žádostí -  do 30.09.  příslušného kalendářního roku

Na městské  dotace není právní nárok.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb..
18. Jaké jsou související
předpisy
Usnesení vlády č. 209/1992 ze dne 25. března 1992 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny. Na dotace není právní nárok.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Pokud nejsou dodrženy podmínky na použití dotace, musí žadatel poskytnuté finanční prostředky v plném rozsahu vrátit.
21. Nejčastější dotazy

Kde a jak získat finanční dotace na obnovu fasád  a jiné stavební úpravy staveb  v městské památkové zóně?

Podáním žádosti na základě zveřejněné výzvy.

Na dotaci není právní nárok

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor stavební a územního plánování – památková péče
26. Kontaktní osoba

Ve věcech stavebních:

Vedoucí  odboru stavebního a územního plánování - Ing. Radana Marešová,
tel. 321 612 131, maresova@cesbrod.cz

Odbor stavební a územního plánování - Ing. Jan Strnad,
tel. 321 612 136, strnad@cesbrod.cz

Ve věcech památkové péče:

Odbor stavební a územního plánování, památková péče – Žaneta Kadlecová, tel. 313 036 101, kadlecova@cesbrod.cz

Ve věcech smluvních:

Starosta města - Bc. Jakub Nekolný, tel. 321 612 113, nekolny@cesbrod.cz

Kancelář starosty města - Michaela Vomáčková, tel. 321 612 115, vomackova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
Popis je aktuální
28. Popis byl naposledy
aktualizován

14.8.2018

29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o investiční dotace v oblasti obnovy kulturních památek

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
4. Základní informace
k životní situaci

Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je efektivně s podlet na zachování a obnově kulturních památek České Republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu a účelem zákona č. 20/1987 Sb.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které nenalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Výši přidělené částky pro rozdělení stanoví každý rok ministerstvo kultury.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
O poskytnutí dotace může žádat právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem objektu, který je prohlášen kulturní památkou.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

 

Podmínky a postup řešení je uveden na stránkách ministerstva kultury v dokumentu Zásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Podmínky:

·         Vyplněný formulář s nutnými přílohami, uvedenými v zásadách programu.

Postup řešení:

·         Vyplněný formulář s přílohami zaslat na MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče, nebo předat osobně na podatelně Města. Vždy z kraje roku bude vypsána výzva na podání žádostí uveřejněná na úřední desce a způsobem v místě obvyklém.

·         Posouzení žádostí z hlediska věcného a formálního.

·         Navrhnutí výše podpory, a předání žádostí na ministerstvo kultury.

Vyhodnocené žádosti jsou podkladem pro rozhodnutí ministerstva, avšak není pro ministerstvo závazné.  

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Obraťte se na příslušného referenta památkové péče Městského úřadu Český Brod na odboru stavebním a územního plánování.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Úřadem, který přijímá žádosti o investiční dotace v oblasti obnovy kulturních památek, je místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod.

                    

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde:       MěÚ Český Brod, stavební odbor – památková péče

S kým:  Žaneta Kadlecová, nám. Husovo 70, 1. patro

Kdy:       Po    8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Út     dle dohody
              St     8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Čt     dle dohody
              Pá    dle dohody

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Vyplněný formulář s nutnými přílohami uvedenými v dokumentu Zásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Formulář s dokumenty je uveden na stránkách ministerstva kultury.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost musíte podat na předepsaném formuláři, formuláře vydává MK ČR a předává je na příslušný úřad. Formuláře jsou k dispozici na internetové adrese:

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny individuálně pro každý kalendářní rok. Termín pro podání žádosti je stanoven příslušnou obcí s rozšířenou působností, žádost včetně příloh se odevzdává v průběhu února příslušného kalendářního roku. Termíny pro vyřízení žádosti jsou vázány na uvolňování finančních prostředků ministerstvem financí. Na státní dotace není právní nárok.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb..
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny. Na dotace není právní nárok.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Pokud nebudou dodrženy podmínky pro poskytnutí dotace, bude muset být dotace v plném rozsahu vrácena.
21. Nejčastější dotazy

Otázka: Kde a jak získat další finanční dotace na obnovu kulturních památek?

Odpověď: Další dotace poskytuje Středočeský krajhttp://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/ a Ministerstvo kultury http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/default.htm

Na dotace není právní nárok.

22. Další informace Můžete se obrátit na Ministerstvo kultury ČR.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo kultury ČR
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor stavební a územního plánování
26. Kontaktní osoba Žaneta Kadlecová, tel. 313 036 101, email: kadlecova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován

14.8.2018

29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Finanční prostředky je možné poskytnout z tohoto programu pouze na nemovité kulturní památky mimo památkové zóny a rezervace.

Žádost o územně plánovací dokumentaci

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb
4. Základní informace
k životní situaci
Dle ust. § 21 odst. 1, písmene d) odst. 2 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č.  503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, poskytuje stavební úřad  v rámci své působnosti předběžnou informaci o podmínkách při jejichž splnění lze vydat  souhlas k realizaci investičního záměru. Současně žadateli sdělí seznam dotčených orgánů, jejichž stanoviska a vyjádření bude vyžadovat
Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník pozemku nebo zájemce o výstavbu.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost musí být podána na formuláři předepsaném vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy. Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
Ing. Ilona Kunešová, tel.: 321 612 139
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Viz bod č. 6
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář dle vyhl.526/2006 Sb,
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Žádné
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty jsou dle správního řádu v jednoduchých případech do 30 dnů , ve složitých případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Žádní
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
kunesova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvě.

 

18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
žádné – nejedná se o správní řízení
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností žádné
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Žádost o územní rozhodnutí

Žádost o územní souhlas

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Ilona Kunešová, tel.: 321612139, kunesova@cesbrod.cz

 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
8.3.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist