Životní situace - Evidence obyvatel

Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel
4. Základní informace k životní situaci Údaje z informačního systému evidence obyvatel se poskytují na základě písemné žádosti k osobě žadatele a k osobě blízké. Osobou blízkou se pro účely zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) a)  Obyvatel starší 15 let může požádat o výpis údajů z evidence obyvatel
vedených k jeho osobě (potvrzení o trvalém pobytu, rodinném stavu atd.)
údaj o datu a místu úmrtí  osoby blízké (rodič, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel,partner).

Při podání písemné žádosti se vyžaduje osobní přítomnost žadatele nebo úředně ověřený podpis.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.
O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Žadatel předkládá tyto doklady :

– platný občanský průkaz nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, k prokázání své totožnosti

– v případě osoby blízké rodný list, oddací list apod.

– vyplněná žádost  (formulář je k dispozici na evidenci obyvatel )

Elektronické podání žádosti o poskytnutí údajů  – viz stránky MV ČR.

b)  Informace o osobách hlášených k trvalému pobytu v objektu, pouze pro vlastníky objektů, pro ostatní žadatele platí a).

Vlastník objektu má oprávnění k získání informace o osobách hlášených k trvalému pobytu v nemovitosti, jenž vlastní. Nevztahuje se na  vlastníky vymezené části objektu (byty).

Evidence obyvatel sdělí vlastníkovi objektu na jeho (písemnou) žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu. Sdělení musí být doručeno do vlastních rukou.

Žadatel předkládá tyto doklady:

– platný občanský průkaz nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, k prokázání své totožnosti

– vyplněnou žádost o sdělení údajů z evidence obyvatel (formulář vydá evidence obyvatel).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Kromě skutečností obsažených v odst. 4, 5, 7 a 8 zákon o evidenci obyvatel dále stanoví, že údaj o osvojení se poskytne osobě starší 18 let.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Údaj se z informačního systému evidence obyvatel poskytne na základě písemné žádosti. Podpis žadatele musí být úředně ověřen. Úřední ověření se nevyžaduje, pokud žadatel předloží výše uvedený doklad a podepíše žádost před úředníkem, kterému předává žádost.
8. Na které instituci životní situaci řešit Údaje z informačního systému evidence obyvatel poskytuje Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad. Kromě Ministerstva vnitra jsou to ty uvedené úřady, které jsou příslušné podle místa trvalého pobytu.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č. 4

S kým: Odbor vnitřních věcí, referentka Markéta Šmídová, tel.: 321612143, e-mail:  msmidova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00,  úterý  8.00-11.00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Na všech úřadech uvedených v odst. 8 jsou k dispozici formuláře žádosti o poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel. Zákon nepředepisuje povinnost při podání žádosti o poskytnutí údaje vyplnit tento formulář. Proto je možné sepsat žádost libovolnou formou.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Za poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel se platí správní poplatek 50,- Kč každou započatou stranu. Poplatek se platí v hotovosti na pokladně MěÚ Český Brod.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Žádost může být  podána elektronicky a musí být opatřena elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo vnitra ČR
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internet – Portál veřejné správy
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Výdej údajů z informačního systému občanských průkazů

Výdej údajů z informačního systému cestovních dokladů

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor vnitřních věcí MěÚ Český Brod
26. Kontaktní osoba

Markéta Šmídová, ohlašovna MěÚ Český Brod, tel.: 321612143, e-mail:  msmidova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 29.1.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.3.2019
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist