Životní situace - Ochrana pokojného stavu

Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu
4. Základní informace
k životní situaci
Správní řízení při zásazích do pokojného stavu proběhne za podmínek stanovených v § 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který stanoví: „Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu.“
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Osoba, která se domnívá, že jednáním či nečinností druhé osoby (druhých osob) došlo k zásahu do pokojného stavu (tj. faktického, dlouhotrvajícího stavu).
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Řízení lze zahájit pouze na návrh dle § 5 občanského zákoníku na projednání správního řízení ve věci zřejmého zásahu do pokojného stavu. Řízení nelze zahájit z vlastního podnětu správního orgánu. V návrhu musí být uvedeno kdo, kdy, jak a do jakého pokojného stavu zasáhl, včetně důkazů, případně svědků a také co se navrhuje. V samotném řízení musí být prokázán zřejmý zásah do pokojného stavu a existence pokojného stavu před tímto zásahem.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním písemného návrhu na projednání zřejmého zásahu do pokojného stavu dle ustanovení § 5 obč. zákoníku. Návrh na zahájení řízení musí být podán bezprostředně (co nejdříve) po zásahu do pokojného stavu.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Úřad místně příslušný k projednávání  - místo, kde došlo k zásahu.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
V Českém Brodě Odbor vnitřních věcí, Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 15, 16 a to v  pondělí 8.00-17.00; středa 8.00-17.00.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklad totožnosti
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatky nejsou žádné.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Do třiceti, případně šedesáti dnů (dle správního řádu).
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Dle § 141 odst. 3 správního řádu:
a) odpůrce,
b) osoby, které mají zájem na výsledku řízení a které se přihlásí.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Předložení a navržení důkazů, pokud souvisí s se správním řízením, které správní orgán na návrh vede (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, smlouva o věcném břemeni, svědci apod.).
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Zákon 40/1964 Sb., Občanský zákoník

18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne  doručení rozhodnutí  a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Dle § 62 odst. 1 správního řádu je možné uložit účastníku řízení, ale i svědkovi pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, ztíží-li postup řízení zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší i po předchozím napomenutí pořádek při jednání, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání. Pořádkovou pokutu lze také uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Dle ustanovení § 63 odst. l správního řádu může správní orgán toho, kdo hrubě ruší pořádek, také vykázat z místa jednání, je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti.
21. Nejčastější dotazy

Co se považuje za zásah do pokojného stavu?

Zásah může směřovat proti pokojnému ovládání nemovitosti, např. zabránění vstupu do domu či bytu. Předběžnost rozhodnutí podle § 5 spočívá především v tom, že nevyhlašuje právní stav ani jej nevytváří. K tomu je příslušný pouze soud. Rozhodnutí dle § 5 konstatuje nikoli stav právní, ale stav pokojný, to je určitý stav faktický.

22. Další informace

V Českém Brodě se občané mohou obrátit na:
MěÚ Český Brod, Odbor vnitřních věcí, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 15, 16

Adresa pro doručování:
MěÚ Český Brod, Odbor vnitřních věcí, Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod
Úřední dny pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Městský (obecní) úřad dle trvalého bydliště
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku
Oznámení přestupku proti veřejnému pořádku
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad, odbor  vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Mgr. Klára Uldrichová, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 141, 731 519 149, e-mail uldrichova@cesbrod.cz

Iveta Peukerová, referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 140, e-mail peukerova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.3.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Správní orgán může předběžně zásah do pokojného stavu zakázat nebo uložit, aby byl obnoven. Předběžnost rozhodnutí podle § 5 občanského zákoníku spočívá především v tom, že nevyhlašuje nedeklaruje právní stav a ani jej nevytváří. Pokojným stavem je nikoliv stav v souladu s příslušnými právními předpisy, ale dlouhotrvající faktický stav. Pokojný stav může být chápán jako stav, který je nikým nerušen, i jako stav, který nikoho neruší. Ochrany pokojného stavu, tj. došlo –li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu se lze domáhat také u soudu.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist