Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Osobní doklady

Výdej údajů z informačního systému cestovních dokladů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Výdej údajů z informačního systému evidence cestovních dokladů.
4. Základní informace
k životní situaci
Údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů se poskytují na základě písemné žádosti k osobě žadatele. 
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
O poskytnutí údajů z informačního systému v evidence cestovních dokladů  žádá občan starší 18 let. Za občana staršího 15 let může podat odpůrce na základě smlouvy  o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, opatrovník a  za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy a nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Viz. odst. 4, 5.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Údaj se z informačního systému evidence cestovních dokladů poskytne na základě písemné žádosti. Podpis žadatele musí být úředně ověřen. Úředně ověřený podpis  se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně a podepíše žádost před úředníkem, kterému  žádost předkládá.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů  poskytuje Ministerstvo  nebo  obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, přízemí, dveře č. 7,

Odbor vnitřních věcí, referentka Iveta Kleinerová, tel.: +420 321 612 149, e-mail:  kleinerova@cesbrod.cz

pondělí 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hodin
úterý 8:00-11:00 hodin
středa 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hodin

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Platný občanský průkaz, platný cestovní doklad.

 

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Zákon nepředepisuje povinnost při podání žádosti o poskytnutí údaje vyplnit  formulář. Proto je možné sepsat žádost libovolnou formou.V žádosti občan uvede: jmáno, popř.jména a příjmení, rodné číslo, číslo platného cest.dokladu, adresu místa trvalého pobytu, rozsah požadovaných údajů.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za poskytnutí údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů se platí správní poplatek 50,-Kč za každou započatou stranu. Poplatek se platí  na pokladně MěÚ Český Brod.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Zákonem o cestovních dokladech není lhůta stanovena.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem elektronických služeb.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Stránky ministerstva vnitra ČR
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Internet – Portál veřejné správy
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému občanských průkazů.
Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel.

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Iveta Kleinerová, tel.: +420 321 612 149, e-mail:  kleinerova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
1.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
16.02.2011 Cestovní doklady

Vydání cestovního dokladu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Vydání cestovního dokladu.
4. Základní informace
k životní situaci

Vydání cestovního dokladu (cestovní pas, jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy)

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

 • Občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let,
 • Občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Dobu jeho platnosti nelze prodloužit.
Cestovní doklad je zakázáno požadovat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
 • občan starší 15 let, pokud je nezletilý, připojí k žádosti ověřený podpis zákonného zástupce (v případě, že je jím rodič, stačí souhlas jednoho z rodičů),
 • za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce
 • za občana jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • za občana mladšího 15 let, který byl na základě rozhodnutí soudu svěřen do výchovy jiné osobě nebo do ústavní výchovy, žádá osoba, které byl svěřen do výchovy, pěstoun, ředitel ústavního zařízení, k žádosti připojí ověřený podpis zákonného zástupce (v případě, že je jim rodič, stačí souhlas jednoho rodiče)
 • jde-li o osvojení do ciziny, podává žádost místo zákonného zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas  Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Souhlas zákonného zástupce se nepožaduje, pokud by jeho pořízení bylo spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Ověření podpisu se nepožaduje v případě, že dotčená osoba souhlas udělí před zaměstnancem nabírajícím žádost.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu. Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu. Žádost se pořizuje pomocí výpočetní techniky přímo na pracovišti úřadu

Údaje uvedené v žádosti je povinen žadatel prokázat doklady ( občanský průkaz, rodný list, ) nebo podklady pro ověření státního občanství  při podání žádosti do 15ti let. Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství.
Další cestovní pas lze vydat v odůvodněných případech – důvod vydání dalšího cestovního pasu uvádí žadatel v žádosti.

Převzetí vydaného cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává nebo zákonného zástupce anebo osoby, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstoun;
 • při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji,

 Pokud žadatel nikdy neměl trvalý pobyt na území ČR, nebo se nedá místo trvalého pobytu zjistit, je příslušným k vydání cestovního pasu Magistrát města Brna.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Řízení k vydání cestovního pasu se zahajuje podáním žádosti. - viz odst. 6 a 8.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

·        v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

·        v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva vnitra. 

V případě, že o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin občan požádal na Ministerstvu vnitra, cestovní pas převezme rovněž u Ministerstva vnitra.

V případě, že o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů občan požádal u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zvolí, zda cestovní pas převezme u  obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra.

V případě, že o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin občan požádal u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, cestovní pas převezme u  Ministerstva vnitra.

Pokud žadatel nikdy neměl trvalý pobyt na území ČR, nebo se nedá místo trvalého pobytu zjistit, je příslušným k vydání cestovního pasu Magistrát města Brna.

V žádosti o vydání cestovního pasu může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely informace o možnosti převzetí cestovního pasu nebo diplomatického a služebního pasu.

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č.7
odbor vnitřních věcí, referentka Iveta Kleinerová, tel.: +420 321 612 149, e-mail:  kleinerova@cesbrod.cz


pondělí 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hodin
úterý 8:00-11:00 hodin
středa 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hodin

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

O cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě lze také žádat:

Kde: Ministerstvo vnitra, Na Pankráci 72, Praha 4 - metro C stanice "Pražského povstání".

Kdy:  pondělí: 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 15:00
středa : 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
čtvrtek: 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 15:00
pátek: pouze na objednání přes rezervační systém

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Občan je povinen uvést údaje do žádosti pravdivě a jejich pravdivost prokázat, a to

·        doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například platný občanský průkaz. Za občana mladšího 15 let, předkládá zákonný zástupce rodný list dítěte, předchozí cestovní doklad, nebo doklady k ověření o státním občanství (rodné listy rodičů)

·        doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,

·        doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu.

Pokud je dokladem o jménu nebo příjmení doklad vydaný matrikou cizího státu -> je žadatel povinen předložit doklad vydaný zvláštní matrikou, pokud není této povinnosti zproštěn zvláštním právním předpisem nebo tak stanoví mezinárodní smlouva oprávněná osoba neprokáže ve lhůtě stanovené rozhodnutím o přerušení řízení pravdivost údajů nebo nepředloží podklady pro jejich zjištění -> orgán příslušný k vydání CD nebo provedení změn řízení zastaví

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Viz bod 6. Formuláře k podání žádosti nejsou.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

a) Vydání cestovního pasu     Kč     600

    - občanům mladším 15 let    Kč      100

 b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    6 000

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností     Kč    4 000

   a převzetí u Ministerstva vnitra     Kč    2 000

    občanům mladším 15 let

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    2 000

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností    Kč    1 500

   a převzetí u Ministerstva vnitra         Kč      500

 c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    3 000

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      Kč    2 000

   a převzetí u Ministerstva vnitra        Kč    1 000

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního     úřadu obce s rozšířenou působností               Kč    3 000

    občanům mladším 15 let

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    1 000

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností     Kč      500

   a převzetí u Ministerstva vnitra         Kč      500

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního     úřadu obce s rozšířenou působností               Kč    1 000

 d) Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti     Kč      100


Správní poplatek je nutno zaplatit při podání žádosti o cestovní pas, na MěÚ Český Brod je možno platit i platební kartou.

 

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

·        žádost je podána v České republice - do 30 dnů

·        žádost je podána u ZÚ - do 120 dnů

Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to

a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo

b) do 5 pracovních dnů.

Pas obsahuje biometrické údaje i strojově čitelné údaje. Platnost tohoto pasu je:

 • Pro občany ve věku do 15 let je platnost 5 let,
 • Pro občany starší 15 let je platnost 10 let.

 

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Účastníkem řízení je občan, kterému má být cestovní pas vydán. V zákonem stanovených případech je v řízení zastupován – viz bod 5.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány

Kromě podání žádosti je žadatel povinen

·        prokázat pravdivost údajů uvedených v žádosti o vydání cestovního pasu – viz. odst. 10.

·        převzít osobně vyhotovený cestovní pas – viz. odst. 8.

16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronické podání žádosti není povoleno.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění.

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění.

18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Řízení o vydání cestovního dokladu je správním řízením dle správního řádu. Převzetím cestovního pasu je správní řízení k vydání pravomocně ukončeno. Proti vydání cestovního pasu se po převzetí žadatelem nelze odvolat.
Proti případným usnesením o přerušení řízení či zastavení řízení, proti rozhodnutí o odepření vydání lze podat odvolání - poučení o možnosti odvolat se je povinnou součástí usnesení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, neodevzdání neplatného cestovního dokladu. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.
21. Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy veřejnosti a odpovědi na ně naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
22. Další informace Ministerstvo vnitra ČR
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 Ministerstvo vnitra ČR
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Iveta Kleinerová, tel.: +420 321 612 149, e-mail: kleinerova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.7.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
1.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Od 1. září 2006 bylo zrušeno vydávání cestovního průkazu obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Cestovní průkazy od tohoto data vydávají jen zastupitelské úřady v zahraničí, zejména v případě ztráty nebo odcizení cestovního pasu. Od 1. září 2006 byla rovněž zrušena námořnická knížka jako jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, včetně její registrace.
16.02.2011 Cestovní doklady

Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství ČR

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Vydání osvědčení o státním občanství České republiky
4. Základní informace
k životní situaci
Osvědčení je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V něm příslušný krajský úřad konstatuje, že daná osoba je občanem České republiky.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává osoba nejdříve dnem, kdy dosáhne věku 18 let. Za osobu mladší 18 let podává žádost její zákonný zástupce (nejčastěji rodič nebo opatrovník).
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost si může podat kterákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním u úřadu příslušného k vyřízení dané situace (viz níže).
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Žádost se podává u matričního úřadu, popř. u příslušného úřadu, tj. u krajského úřadu, v hlavním městě Praze a městě Plzni u úřadu městské části určené statutem, ve městech Brno a Ostrava u magistrátů těchto měst, podle místa posledního trvalého pobytu osoby. Matriční úřad podanou žádost zkontroluje a ověří z evidence obyvatel trvalý pobyt žadatele. Do žádosti doplní údaje z občanského průkazu, žádost podepíše matrikářka a spolu s fotokopiemi matričních dokladů postoupí tuto žádost příslušnému úřadu.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

 Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, přízemí, dveře č. 4,
referentka Hana Splavcová, tel.: 321 612 145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz
Kdy: pondělí, středa 8:00–11:00,  12:00–17:00

Krajský úřad Středočeského kraje odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky je vhodné pro urychlení vyřízení žádosti doložit:

·   rodný list (dítěte)

·   v případě osvědčení pro dítě také oddací list jeho rodičů z manželství, za jehož trvání se dítě narodilo (není-li možno doložit, pak rodné listy obou rodičů; uvedené doklady musejí obsahovat také údaje o prarodičích dítěte ve tvaru: jméno, příjmení, datum a místo jejich narození)

·   doklad totožnosti (zákonného zástupce)

·   u šetřených osob, které se narodily po 1. 1. 1954, je nezbytné předložit doklad obsahující údaje o datu a místu narození jejich předků (nejčastěji pouze rodičů). Oddací list žadatel předkládá v případě, že sňatkem došlo ke změně jeho příjmení.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky žadatel obdrží a vyplňuje na úřadu v místě podání žádosti, nebo je k dispozici zde zadovydosvostobc.doc 30 kB
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Osvědčení o státním občanství České republiky k vydání prvního občanského průkazu se nezpoplatňuje. V ostatních případech je výše správního poplatku stanovena na 100,- Kč.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Pokud nelze vydat osvědčení o nabytí státního občanství České republiky bezodkladně, vydá správní orgán osvědčení nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, a dále doba nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
V případě vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace stránky Ministerstva vnitra České republiky
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Hana Splavcová, tel.: 321612145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
14.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
14.3.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
16.02.2011 Občanské průkazy

Výdej údajů z informačního systému občanských průkazů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému občanských průkazů.
4. Základní informace
k životní situaci
Údaje z informačního systému občanských průkazů se poskytují na základě písemné žádosti pouze k osobě žadatele, přičemž zákon o občanských průkazech (viz bod 17) řeší i zastupování občana při vyřizování žádosti - viz bod 5.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
O poskytnutí údaje z informačního systému občanských průkazů žádá občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může  žádost o poskytnutí údajů podat opatrovník, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.  Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Řešeno v bodech 4, 5, 7 a 8.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Údaj se z informačního systému občanských průkazů poskytne na základě písemné žádosti, v níž je uvedeno:

 • jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení
 • rodné číslo
 • číslo, příp. série občanského průkazu
 • adresa místa trvalého pobytu
 • rozsah požadových údajů:
  Podpis žadatele musí být úředně ověřen. Úřední ověření se nevyžaduje, pokud žadatel předloží občanský průkaz a podepíše žádost před úředníkem, kterému předává žádost.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Údaje z informačního systému občanských průkazů poskytuje Ministerstvo vnitra a obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu občana.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, přízemí, dveře č. 4,

Odbor vnitřních věcí, referentka Hana Splavcová, tel.: 321 612 145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí a středa 8:00–11:00,  12:00–17:00

        úterý 8:00–11:00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

V případě, že žádost podává osobně a podepisuje ji před orgánem oprávněným údaj poskytnout, je povinen předložit svůj platný občanský průkaz.

 

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost doručena prostřednictvím dat. schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem. Papírovou žádost lze také vyplnit přímo na úřadě.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Za poskytnutí údajů z informačního systému občanských průkazů se platí správní poplatek dle položky č. 3 Sazebníku správních poplatků (příloha č. 1 k zákonu o správních poplatcích - viz bod 17) v návaznosti na tom, jakou formou jsou údaje poskytnuty, zpravidla se jedná o částky:

 • 50,- Kč za každou stranu
 • další sazby viz Sazebník správních poplatků.

Poplatky se platí na pokladně MěÚ Český Brod.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Zákonem o občanských průkazech není lhůta stanovena, zpravidla lze vyřizovat bezodkladně.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

Žádost se podává na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra České republiky.

Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifik. služeb.

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Stránky ministerstva vnitra
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Internet – Portál veřejné správy
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Výdej údajů z informačního systému cestovních dokladů

Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Hana Splavcová, tel.: 321612145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
22.1.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
22.1.2016
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
16.02.2011 Občanské průkazy

Vydání občanského průkazu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Vydání občanského průkazu.
4. Základní informace
k životní situaci
Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce občana mladšího 15 let 
 • místo zákon. zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan ml. 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústav. výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Převzetí vydaného občanského průkazu

Vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let.

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Občan si může při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem zvolit obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občanský průkaz převezme; pokud tak neučiní, převezme občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání. Občanský průkaz ve lhůtě do 24 hodin lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra viz bod 9.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu

Při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód ani deblokační osobní kód.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Proces vydání občanského průkazu se zahajuje podáním žádosti o vydání občanského průkazu.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem, může občan podat žádost ve lhůtách do 30 pracovních dnů, do 5 pracovních dnů a do 24 hodin:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22,

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze úřad městské části Prahy 1 až 22),
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
 • Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

Občan může požádat na Ministerstvu vnitra o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě, a to

a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo

b) do 5 pracovních dnů.

 V případě, že o vydání občanského průkazu  se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin občan požádal na Ministerstvu vnitra, občanský průkaz převezme rovněž u Ministerstva vnitra.

V případě, že o vydání občanského průkazu  se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů občan požádal u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zvolí, zda občanský průkaz převezme u  obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra.

V případě, že o vydání občanského průkazu  se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 24 hodin občan požádal u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, občanský průkaz převezme u  Ministerstva vnitra.

V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí informace o možnosti převzetí občanského průkazu.

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

 Kde:       Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, přízemí, dveře č. 4,
S kým:    odbor vnitřních věcí, referentka Hana Splavcová, tel.: 321 612 145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí a středa 8:00–11:00,  12:00–17:00

        úterý 8:00–11:00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě:

Kde: Ministerstvo vnitra, Na Pankráci 72, Praha 4 - metro C stanice "Pražského povstání".

Kdy:  pondělí: 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 15:00
středa : 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
čtvrtek: 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 15:00
pátek: pouze na objednání přes rezervační systém

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Žádné formuláře nejsou potřeba, žádost je vyplňována úřednicí v elektronickém systému (výjimkou jsou občanské průkazy bez strojově čitelných údajů).

- Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti,
 • u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra České republiky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.

·        dvě fotografie, je-li vydáván občanský průkaz bez strojově čitelných údajů,

·        doklady stanovené zákonem, viz níže,

·        popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
K vydání prvního občanského průkazu musí žadatel předložit:

·        rodný list,

·        doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji; nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti (i změna podoby) nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:

·        dosavadní občanský průkaz.

- pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:

·        dosavadní občanský průkaz,

·        doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o svéprávnosti, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený, zničený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz), poškozený nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu  předložte:

·        rodný list nebo rodný a křestní list,

·        potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trv. pobytu).

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt předložíte:

·        rodný list nebo rodný a křestní list,

·        doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,

·        doklad o státním občanství,

·        doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství.

K žádosti o vydání občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je třeba předložit:

a) rodný list občana nebo dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán

b) rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,

c) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

d) občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Veškeré údaje zapisované do občanského průkazu je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, popř. ověřeným opisem nebo ověřenou kopií (např. státní občanství, rodné číslo, jméno a příjmení, omezení způsobilosti k právním úkonům, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu, titul).

Předkládáte-li k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu rozhodnutí cizozemského soudu, máte povinnost předložit též rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné.
V případě, že jste získali vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul v zahraničí, máte povinnost předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost máte i tehdy, když žádáte o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.
Předkládáte-li k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, máte povinnost předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. (Výjimka na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství: smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993).
Při přijetí vyplněné žádosti vám budou předložené doklady vráceny. Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdáte při převzetí nového občanského průkazu.
Fotografie musí mít tyto vlastnosti:
Rozměry 35 x 45 mm, odpovídat současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana (dále jen "fotografie").
Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Viz bod 10.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    1 000

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      Kč      500

   a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností     Kč      500

   občanům mladším 15 let

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč      500

   - při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností   Kč   250   a při převzetí u ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností     Kč      250

 b) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve   lhůtě do 5 pracovních dnů

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč      500

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       Kč      250

   a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč      250

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního     úřadu obce s rozšířenou působností               Kč      500

    občanům mladším 15 let

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč      300

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      Kč      200

   a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč      100

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního     úřadu obce s rozšířenou působností               Kč      300

 c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce                     Kč      100

d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let   Kč       50

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky   Kč      100

 f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy            Kč      100

g) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době   delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu           Kč      200

 h) Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti            Kč      100

 i) Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu                                 Kč      100

Na MÚ Český Brod lze správní poplatky hradit hotově nebo platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji  s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 pracovních dnů, do 5 pracovních dnů a do 24 hodin ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost předána.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

 • s dobou platnosti 1 měsíc na žádost občana v souvislosti s výkonem volebního práva  žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
 • s dobou platnosti 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
 • s dobou platnosti 6 měsíců, jestliže došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány

Kromě podání žádosti je žadatel povinen

 • prokázat pravdivost údajů uvedených v žádosti o vydání občanského průkazu - viz bod 10
 • převzít osobně vyhotovený občanský průkaz - viz bod 6
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného úřadu.

Žádost lze podat místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem, formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost v elektronické podobě doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Tento postup lze zvolit pouze, pokud má příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností k dispozici v databázi občanských průkazů nebo cestovních dokladů digitalizovanou fotografii nebo podpis a od vydání dokladu, pro jehož účely byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá.

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášek č. 76/2014 Sb. a č. 321/2015 Sb.
18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů..

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Pokud osoba nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku občanských průkazů jsou upraveny v § 16a a § 16b zákona o občanských průkazech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím. Za přestupek dle §16a odst. 1, písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, dle § 16a odst.1, písm.a) a n) lze uložit pokutu až do výše 15 000 Kč.
21. Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Hana Splavcová, tel.: 321612145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
25.2.2020
28. Popis byl naposledy
aktualizován
25.2.2020
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
16.02.2011 Občanské průkazy
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist