Životní situace - Občanské průkazy

Vydání občanského průkazu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Vydání občanského průkazu.
4. Základní informace
k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce občana mladšího 15 let 
 • je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jedná poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník. Opatrovník může jednat podle věty první, pouze umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.
 • Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Občan si může při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaja s kontaktním elektronickým čipem zvolit obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občanský průkaz převezme; pokud tak neučiní, převezme občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání. Občanský průkaz ve lhůtě do 24 hodin lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra viz bod 9.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Převzetí vydaného občanského průkazu

Vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, nejedná-li se o občana mladšího 15 let.

Nemůže-li se žadatel dostavit k převzetí občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu, může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec. Zmocní-li žadatel k převzetí občanského průkazu jinou osobu, je zmocněnec povinen při převzetí občanského průkazu předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Za občana je oprávněn jednat:

 • zákonný zástupce občana mladšího 15 let 
 • je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jedná poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník. Opatrovník může jednat podle věty první, pouze umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.
 • Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Dočasný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít u pověřeného obecního úřadu, kde byla podána žádost o tento doklad.

Při převzetí občanského průkazu si občan může zadat bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód ani deblokační osobní kód.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Proces vydání občanského průkazu se zahajuje podáním žádosti o vydání občanského průkazu.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem, může občan podat žádost ve lhůtách do 30 pracovních dnů, do 5 pracovních dnů a do 24 hodin:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22,
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
 • Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

Žádost o vydání dočasného občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze úřad městské části Prahy 1 až 22),
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
 • Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

Občan může požádat na Ministerstvu vnitra o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě, a to

a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo

b) do 5 pracovních dnů.

V případě, že o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin občan požádal na Ministerstvu vnitra, občanský průkaz převezme rovněž u Ministerstva vnitra.

V případě, že o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů občan požádal u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zvolí, zda občanský průkaz převezme u  obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra.

V případě, že o vydání občanského průkazu  se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 24 hodin občan požádal u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, občanský průkaz převezme u  Ministerstva vnitra.

V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo,  adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky (jen fyzické osoby nepodnikající) pro účely poskytnutí informace o možnosti převzetí občanského průkazu.

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

 Kde:       Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, přízemí, dveře č. 4,
S kým:    odbor vnitřních věcí, referentka Hana Splavcová, tel.: 321 612 145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí a středa 8:00–11:00,  12:00–17:00

        úterý 8:00–11:00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě:

Kde: Ministerstvo vnitra, Na Pankráci 72, Praha 4 - metro C stanice "Pražského povstání".

Kdy:  pondělí: 8:00 - 11:00, pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
          úterý: 8:00 - 11:00, pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00
          středa : 8:00 - 11:00, pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
          čtvrtek: 8:00 - 11:00, pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00
          pátek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Žádné formuláře nejsou potřeba, žádost je vyplňována úřednicí v elektronickém systému (výjimkou jsou občanské průkazy bez strojově čitelných údajů).

Fotografii za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídí obecní úřad obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti.

Je-li vydáván dočasný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, žadatel dokládá dvě fotografie od fotografa.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu musí žadatel předložit:

 • rodný list nebo platný cestovní pas České republiky
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji

K vydání občanského průkazu po uplynutí jeho platnosti musí žadatel předložit:

 • dosavadní občanský průkaz + 1 platný doklad totožnosti (rodný list, cestovní pas nebo řidičský průkaz).

Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný (i změnou podoby se doklad stává neplatným), nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován jiný platný doklad totožnosti. Za posouzení podoby zodpovídá sám držitel, v případě dětí do 15ti let zákonný zástupce.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu, je povinen při podání žádosti předložit rovněž rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

K žádosti o vydání občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, musí žadatel předložit:

 • dosavadní občanský průkaz žadatele, nebo, nelze-li předložit dosavadní občanský průkaz žadatele, rodný list žadatele, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství České republiky žadatele, rovněž doklad o jeho státním občanství České republiky, anebo cestovní pas žadatele,
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele, je-li svéprávnost žadatele omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
 • vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem, a
 • veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele.

Fotografie pro vydání dočasného občanského průkazu musí mít hladký povrch v barevném provedení. Osoba může mít pokrývku hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci osoby, nosí-li ji ze zdravotních nebo náboženských důvodů. Osoba musí mít při pořizování podoby neutrální výraz, zavřená ústa, otevřené oči, které nesmí zakrývat vlasy, a její pohled musí směřovat do objektivu. Pohled přes rameno a pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Viz bod 10.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    1 000

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      Kč      500

   a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností     Kč      500

   občanům mladším 15 let

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč      500

   - při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností   Kč   250   a při převzetí u ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností     Kč      250

 b) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve   lhůtě do 5 pracovních dnů

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč      500

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       Kč      250

   a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč      250

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního     úřadu obce s rozšířenou působností               Kč      500

    občanům mladším 15 let

   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč      300

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      Kč      200

   a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč      100

   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního     úřadu obce s rozšířenou působností               Kč      300

 c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 2 měsíce                     Kč      200

d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let   Kč       100

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky   Kč      200

 f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy            Kč      200

g) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu v době   delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu           Kč      200

 h) Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti            Kč      100

 i) Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností             Kč       100

Na MÚ Český Brod lze správní poplatky hradit hotově nebo platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji  s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 pracovních dnů, do 5 pracovních dnů a do 24 hodin ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost předána.

Dočasný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

 • s dobou platnosti 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
 • s dobou platnosti 5 měsíců, jestliže došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány

Kromě podání žádosti je žadatel povinen

 • prokázat pravdivost údajů uvedených v žádosti o vydání občanského průkazu - viz bod 10
 • převzít osobně vyhotovený občanský průkaz - viz bod 6
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného úřadu.

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Vyhláška č. 281/2021 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech.
18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů..

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Pokud osoba nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku občanských průkazů jsou upraveny v § 65 zákona o občanských průkazech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití. Za přestupek dle §65odst. 1 a odst. 3 lze uložit pokutu do 10 000 Kč, dle § 65 odst. 2  lze uložit pokutu až do výše 15 000 Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky ministerstva vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Hana Splavcová, tel.: 321612145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
02.08.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
02.08.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Výdej údajů z informačního systému občanských průkazů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému občanských průkazů.
4. Základní informace
k životní situaci
Údaje z informačního systému občanských průkazů se poskytují na základě písemné žádosti pouze k osobě žadatele, přičemž zákon o občanských průkazech (viz bod 17) řeší i zastupování občana při vyřizování žádosti - viz bod 5.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
O poskytnutí údaje z informačního systému občanských průkazů žádá občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může  žádost o poskytnutí údajů podat opatrovník, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.  Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Řešeno v bodech 4, 5, 7 a 8.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Údaj se z informačního systému občanských průkazů poskytne na základě písemné žádosti, v níž je uvedeno:

 • jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení
 • rodné číslo
 • číslo, příp. série občanského průkazu
 • adresa místa trvalého pobytu
 • rozsah požadových údajů:
  Podpis žadatele musí být úředně ověřen. Úřední ověření se nevyžaduje, pokud žadatel předloží občanský průkaz a podepíše žádost před úředníkem, kterému předává žádost.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Údaje z informačního systému občanských průkazů poskytuje Ministerstvo vnitra a obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu občana.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, přízemí, dveře č. 4,

Odbor vnitřních věcí, referentka Hana Splavcová, tel.: 321 612 145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz

Kdy: pondělí a středa 8:00–11:00,  12:00–17:00

        úterý 8:00–11:00

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

V případě, že žádost podává osobně a podepisuje ji před orgánem oprávněným údaj poskytnout, je povinen předložit svůj platný občanský průkaz.

 

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost doručena prostřednictvím dat. schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem. Papírovou žádost lze také vyplnit přímo na úřadě.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Za poskytnutí údajů z informačního systému občanských průkazů se platí správní poplatek dle položky č. 3 Sazebníku správních poplatků (příloha č. 1 k zákonu o správních poplatcích - viz písmeno a) v návaznosti na tom, jakou formou jsou údaje poskytnuty, zpravidla se jedná o částky:

 • 50,- Kč za každou stranu
 • další sazby viz Sazebník správních poplatků.

Poplatky se platí na pokladně MěÚ Český Brod.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Zákonem o občanských průkazech není lhůta stanovena, zpravidla lze vyřizovat bezodkladně.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

Žádost se podává na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra České republiky.

Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifik. služeb.

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Stránky ministerstva vnitra
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Internet – Portál veřejné správy
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Výdej údajů z informačního systému cestovních dokladů

Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Hana Splavcová, tel.: 321612145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
02.08.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
02.08.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství ČR

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Vydání osvědčení o státním občanství České republiky
4. Základní informace
k životní situaci
Osvědčení je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V něm příslušný krajský úřad konstatuje, že daná osoba je občanem České republiky.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává osoba nejdříve dnem, kdy dosáhne věku 18 let. Za osobu mladší 18 let podává žádost její zákonný zástupce (nejčastěji rodič nebo opatrovník).
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost si může podat kterákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním u úřadu příslušného k vyřízení dané situace (viz níže).
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Žádost se podává u matričního úřadu, popř. u příslušného úřadu, tj. u krajského úřadu, v hlavním městě Praze a městě Plzni u úřadu městské části určené statutem, ve městech Brno a Ostrava u magistrátů těchto měst, podle místa posledního trvalého pobytu osoby. Matriční úřad podanou žádost zkontroluje a ověří z evidence obyvatel trvalý pobyt žadatele. Do žádosti doplní údaje z občanského průkazu, žádost podepíše matrikářka a spolu s fotokopiemi matričních dokladů postoupí tuto žádost příslušnému úřadu.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

 Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, přízemí, dveře č. 4,
referentka Hana Splavcová, tel.: 321 612 145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz
Kdy: pondělí, středa 8:00–11:00,  12:00–17:00

Krajský úřad Středočeského kraje odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky je vhodné pro urychlení vyřízení žádosti doložit:

·   rodný list (dítěte)

·   v případě osvědčení pro dítě také oddací list jeho rodičů z manželství, za jehož trvání se dítě narodilo (není-li možno doložit, pak rodné listy obou rodičů; uvedené doklady musejí obsahovat také údaje o prarodičích dítěte ve tvaru: jméno, příjmení, datum a místo jejich narození)

·   doklad totožnosti (zákonného zástupce)

·   u šetřených osob, které se narodily po 1. 1. 1954, je nezbytné předložit doklad obsahující údaje o datu a místu narození jejich předků (nejčastěji pouze rodičů). Oddací list žadatel předkládá v případě, že sňatkem došlo ke změně jeho příjmení.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky žadatel obdrží a vyplňuje na úřadu v místě podání žádosti, nebo je k dispozici zde
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Osvědčení o státním občanství České republiky k vydání prvního občanského průkazu se nezpoplatňuje. V ostatních případech je výše správního poplatku stanovena na 100,- Kč.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Pokud nelze vydat osvědčení o nabytí státního občanství České republiky bezodkladně, vydá správní orgán osvědčení nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, a dále doba nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
V případě vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace stránky Ministerstva vnitra České republiky
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Hana Splavcová, tel.: 321612145, e-mail: splavcova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
14.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
14.3.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist