Životní situace

Výdej údajů z informačního systému cestovních dokladů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Výdej údajů z informačního systému evidence cestovních dokladů.
4. Základní informace
k životní situaci
Údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů se poskytují na základě písemné žádosti k osobě žadatele. 
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
O poskytnutí údajů z informačního systému v evidence cestovních dokladů  žádá občan starší 18 let. Za občana staršího 15 let může podat odpůrce na základě smlouvy  o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, opatrovník a  za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy a nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Viz. odst. 4, 5.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Údaj se z informačního systému evidence cestovních dokladů poskytne na základě písemné žádosti. Podpis žadatele musí být úředně ověřen. Úředně ověřený podpis  se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně a podepíše žádost před úředníkem, kterému  žádost předkládá.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů  poskytuje Ministerstvo  nebo  obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, přízemí, dveře č. 7,

Odbor vnitřních věcí, referentka Iveta Kleinerová, tel.: +420 321 612 149, e-mail:  kleinerova@cesbrod.cz

pondělí 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hodin
úterý 8:00-11:00 hodin
středa 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hodin

Ostatní dny pouze po tel. dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Platný občanský průkaz, platný cestovní doklad.

 

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Zákon nepředepisuje povinnost při podání žádosti o poskytnutí údaje vyplnit  formulář. Proto je možné sepsat žádost libovolnou formou.V žádosti občan uvede: jmáno, popř.jména a příjmení, rodné číslo, číslo platného cest.dokladu, adresu místa trvalého pobytu, rozsah požadovaných údajů.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za poskytnutí údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů se platí správní poplatek 50,-Kč za každou započatou stranu. Poplatek se platí  na pokladně MěÚ Český Brod.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Zákonem o cestovních dokladech není lhůta stanovena.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem elektronických služeb.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Stránky ministerstva vnitra ČR
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Internet – Portál veřejné správy
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému občanských průkazů.
Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel.

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Iveta Kleinerová, tel.: +420 321 612 149, e-mail:  kleinerova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
1.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist