Životní situace - Další matriční události

Vítání občánků

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Slavnostní obřad – vítání občánků
4. Základní informace
k životní situaci
Slavnostní obřad - vítání občánků organizuje matrika. Na slavnostní obřad jsou zvány děti, které jejich rodiče přihlásí na matrice formou přihlášky k vítání občánků.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Rodiče dětí.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Trvalý pobyt dítěte.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

 Vyplnit přiloženou přihlášku a odevzdat ji v kanceláři matriky příp. na podatelně.

 Přihláška vítání občánků

8. Na které instituci životní
situaci řešit
Městský úřad Český Brod,  matrika.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa   8.00-11.00, 12.00-17.00, úterý 8:00 - 11:00.

 

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Pozvánka, kterou obdrží rodiče od matričního úřadu.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Nevybírá se žádný správní poplatek.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Není stanovena žádná lhůta.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Zúčastnit se slavnostního obřadu.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
e-mail: vojackova@cesbrod.cz, krizkova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
 
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Vítání občánků je pořádáno podle počtu přihlášených dětí 3 – 4 krát ročně. Pozvánky jsou odesílány 2 týdny před konáním obřadu na adresu rodičů nebo matky dítěte. Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, matrika, tel. 321612142
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
23.1.2015
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při řešení této životní situace je nutné obrátit se osobně na místně příslušnou matriku.

Prohlášení o určení otcovství k dítěti

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Prohlášení o určení otcovství
4. Základní informace
k životní situaci
Určit otcovství lze k dítěti nenarozenému i k narozenému.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Rodiče nenarozeného (počatého) i narozeného dítěte.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Zápis o určení otcovství je sepisován s rodiči v kanceláři matriky.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Rodiče dítěte se dostaví na matriční úřad s příslušnými doklady.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Prohlášení se činí osobně před matričním úřadem.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

- platné doklady totožnosti
- rodné listy
- těhotenskou průkazku (jedná se o nenarozené dítě)
- rodný list dítěte (jedná se o dítě již narozené)
- rozsudek o rozvodu manželství ženy, pokud je tato rozvedená 

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Zápis o určení otcovství sepisuje matrikářka spolu s žadateli po předložení všech dokladů.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Nevybírá se žádný správní poplatek.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Není stanovena žádná lhůta.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci nelze řešit zasláním elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
18. Jaké jsou související
předpisy
 Nejsou stanoveny.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny. 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  Nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, matrika, tel. 321 612 142, 321 612 144
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 Stránky jiných matričních úřadů
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 Vydání prvopisu rodného listu, viz. další životní situace
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
23.1.2015
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při řešení této životní situace se obracejte na místně příslušnou matriku.
Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.

Nahlížení do matričních knih

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Nahlížení do matričních knih
4 Základní informace k životní situaci Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.
Oprávněná osoba se může nahlédnutím do příslušného zápisu matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.)

O nahlédnutí do matriční knihy může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Žádost o nahlédnutí do matriční knihy podejte ústní či písemnou formou na příslušném úřadě.
8 Na které instituci životní situaci řešit Navštivte matriční úřad, který vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout. V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, je možno se obrátit s žádostí o informaci na kterýkoli matriční úřad nebo krajský úřad.

Činnost úřadu: Přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, úmrtní listy)
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
10 Jak doklady je nutné mít sebou

Na úřadě předložte:

 • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy
 • průkaz totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost prostřednictvím zmocněnce, podpis na plné moci musí být úředně ověřen.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Při nahlédnutí do matriční knihy se vybírá poplatek 20,- Kč v hotovosti za každou matriční událost.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Nejsou stanoveni
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou stanoveny
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
18 Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení nahlédnout do matriční knihy je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21 Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"?

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
22 Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad v Českém Brodě: MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, matrika, tel. 321 612 142.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Stránky jiných matričních úřadů
Ministerstvo vnitra ČR
24 Související životní situace a návody jak je řešit

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize.

Vydávání matričních dokladů.

25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Matrika
26 Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz  

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2014
28 Popis byl naposledy aktualizován 15.1.2014
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Při vyřizování této životní situace je nutný osobní kontakt s příslušnou matrikou.

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
4 Základní informace k životní situaci Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině. V jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) Fyzická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Fyzická osoba prokáže, že toto potvrzení potřebuje pro uplatnění svých práv v cizině nebo se prokáže, že tak stanoví zvláštní zákon.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Žádost o potvrzení podejte na příslušném matričním úřadě ústní či písemnou formou.
8 Na které instituci životní situaci řešit Obraťte se na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí fyzické osoby, z jejíhož zápisu narození, uzavření manželství nebo úmrtí v matriční knize má být potvrzení vystaveno. V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, z níž má být potvrzení vydáno, je možno se obrátit s žádostí o informaci na kterýkoli matriční úřad. Činnost úřadu: Vydává potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak potvrzení z matriční knihy vydá Úřad městské části Brno - střed, zvláštní matrika.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
10 Jak doklady je nutné mít sebou Platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost, písemnou žádost a veřejnou listinu, ze kterých je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (doložení požadavku z ciziny).
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře nejsou stanoveny, je stanoven pouze obsah vydávaného potvrzení.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti za každou i započatou stránku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Nejsou stanoveni
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou stanoveny
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
18 Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21 Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"? Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
22 Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad v Českém Brodě: MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, matrika, tel. 321 612 142.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Stránky jiných matričních úřadů
Ministerstvo vnitra ČR
Zastupitelský úřad ČR
24 Související životní situace a návody jak je řešit Vydávání matričních dokladů
Nahlížení do matričních knih
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Matrika
26 Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.3.2011
28 Popis byl naposledy aktualizován 23.1.2015
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Při řešení této životní situace se obracejte na příslušnou matriku.

Vydávání matričních dokladů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Vydávání matričních dokladů (rodné, oddací, úmrtní listy)
4. Základní informace
k životní situaci
Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.
Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti, případně ho zašle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

O vydání matričního dokladu mohou požádat:

 • fyzické osoby, kterých se zápis týká, jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci a zplnomocnění zástupci
 • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
 • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Prvopisy výpisů z matrik (rodný, oddací, úmrtní list) se vystavují a vydávají občanům bez žádosti, pokud k matriční události došlo na území ČR.
Pokud matriční událost nastane v cizině, musí občan nebo oprávněný žadatel nejdříve požádat o zápis do zvláštní matriky, která pak vydá příslušný matriční doklad. Žádost doložená předepsanými doklady se podává prostřednictvím zastupitelského úřadu nebo matričního úřadu.

 

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Prvopis matričního dokladu obdrží oprávněná osoba v zákonné lhůtě po provedení zápisu do matriky.
Druhopis matričního dokladu se vydává na základě písemné žádosti oprávněné osoby na místně příslušné matrice. Je-li žádost o vydání matričního dokladu podána prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad žádáte, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Jde-li o narození, uzavření manželství či úmrtí státního občana ČR v cizině, matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
Zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed www.stred.brno.cz
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 • platný doklad totožnosti
 • popř. veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, oddací list) nebo listinu, ze které bude zřejmé, že matriční událost se týká členů Vaší rodiny v zákonem stanoveném rozsahu nebo kterým prokážete, že je to nezbytné pro uplatnění Vašich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • popř. ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce

V případě žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně doporučujeme vždy konzultovat s matrikou, jaké doklady je třeba předložit, jestli je třeba vyšší ověření dokladu (liší se u jednotlivých států).

 

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Předepsané formuláře pro výpis z matriky nejsou stanoveny. Žadatel může použít vzor žádosti:

Žádost o vystavení matričního dokladu

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za vydání prvopisu matričního dokladu se nevybírá žádný správní poplatek. Za vydání druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč v hotovosti, popř. poštovní poukázkou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění.
18. Jaké jsou související
předpisy
Prováděcí vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje může být za podmínek stanovených v zákoně č. 200/1990 Sb. kvalifikováno jako přestupek proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 10.000,--Kč.
21. Nejčastější dotazy Kdo vydá druhopis matričního dokladu?
Místně příslušný matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které došlo k matriční události.
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Stránky jiných matričních úřadů
Stránky Ministerstva vnitra ČR
Zastupitelský úřad ČR v cizině
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nahlížení do matričních knih
Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
23.1.2015
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při řešení této životní situace se obracejte na místně příslušnou matriku.
Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist