Životní situace - Ochrana přírody

Ochrana rorýsů při zateplování domů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Ochrana rorýsů při zateplování domů (stavebních činnostech).
4. Základní informace
k životní situaci

Postup pro ochranu hnízdních možností rorýse obecného při zateplování domu, případně jiných stavebních činnostech.

 

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník nebo správce domu, investor, případně realizační firma.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Rorýs obecný je zařazen mezi chráněné druhy živočichů (kategorie „ohrožený druh“). Ve městech hnízdí téměř výhradně ve zdech domů, větracích otvorech, krovech střech, pod římsami a trámy. Pokud se bude zateplovat dům, na kterém rorýsi hnízdí, je nutné v souladu s § 56 zákona č. 114/1992 Sb. zažádat krajský úřad o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu. Krajský úřad může ve svém rozhodnutí stanovit podmínky postupu zateplení domu např. období, kdy je možné provádět stavební činnost, zachování větracích otvorů pod střechou apod.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu dle par. 56 zákona č. 114/1992 Sb.

 • písemně – osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, nebo zasláním poštou na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, 150 00
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu:epodatelna@kr-s.cz
 • datová schránka ISDS:keebyyf
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, 150 00
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, 150 00.
S kým: Ing. Zdeňka Šímová, vedoucí odd. ochrany přírody, tel. 257 280 369
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Žádost s těmito údaji:
1. Jméno a příjmení žadatele (název firmy) + datum narození (IČ u firem)
2. Adresa (sídlo)
3. Žádost o udělení výjimky dle par. 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro rorýse obecného (formulář neexistuje)
4. Stručný popis akce, projektová dokumentace, navržená opatření
5. Datum a podpis (u firem statutární zástupce nebo osoba s plnou mocí + razítko)
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
 
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Informace na portálu Středočeského kraje
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství
26. Kontaktní osoba Ing. Rostislav Vodička, tel.: 321 612 181
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
22.8.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
22.8.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Stanovisko k zásahu do krajinného rázu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Stanovisko k zásahu do významného krajinného rázu.
4. Základní informace
k životní situaci
Umísťování a povolování staveb, jakož i dalších činností, které by mohly snížit, či změnit krajinný ráz.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Investor - fyzická nebo právnická osoba popř. zplnomocněný zástupce
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podání písemné žádosti.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti o stanovisko k zásahu do krajinného rázu, osobní konzultací

 • písemně – osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod, nebo zasláním poštou na adresu:  Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Husovo 70, 282 24  Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
 • datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, OŽPZ, Nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.parto

S kým: Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru, tel. 321 612 181 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Žádost psaná volnou formou, projektová dokumentace, snímek katastrální mapy se zákresem situace.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádné, (formulář není předepsán).
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Dle správního řádu.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Obce na jejichž katastrálním území je aktivita připravována. Nevládní organizace, které v dotčeném území se přihlásily jako účastnící řízení.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Jsou stanovovány individuálně dle charakteru aktivity.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
vodicka@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
nejsou
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Odvolání v rámci územního řízení, pro které je toto stanovisko vydáváno.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Fyzická osoba do 20.000,- Kč, do výše 2 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
www.env.cz
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru ŽPZ
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
22.8.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
22.8.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku.
4. Základní informace
k životní situaci
Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, který by mohl vést k jeho poškození, zničení nebo oslabení jeho stabilizační funkce (např.: umísťování staveb, pozemkové úpravy, úpravy vodních toků a nádrží, odvodňování mokřadů, těžba nerostů atd.).
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník, investor, vlastník dotčených pozemků, příp. jejich správce, zplnomocněný zástupce.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Před zahájením investor požádá volnou formou sepsanou žádostí s přiložením:

 • snímku pozemkové mapy s vyznačením záměru  
 • projektové dokumentace, příp. popisem záměru
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

 • písemně – osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod, nebo zasláním poštou na adresu:  Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Husovo 70, 282 24  Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
 • datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství. V případě, že zásah do významného krajinného prvku má být realizován na území evropsky významné lokality (EVL), je příslušným orgánem Krajský úřad Středočeského kraje.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, OŽPZ, Nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.parto

S kým: Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru, tel. 321 612 181 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Projektovou dokumentaci, příp. situační nákres, popis plánovaného zásahu, příp. přírodovědný průzkum.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádné, (formulář není předepsán).
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Dle správního řádu.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Obec, na jejímž území je aktivita uvažována.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Určují se individuálně podle charakteru aktivity.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
vodicka@cesbrod.cz, lze využít elektronickou poštu epodatelna@cesbrod.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem, je třeba je podat písemně nejpozději do 5 dnů.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Z.č. 114/1992 S., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
nejsou
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Odvolání v rámci územního řízení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Fyzické osoby do 20 000 Kč, do výše 2 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
www.env.cz
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru ŽPZ
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
22.8.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
22.8.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Kácení dřevin

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Kácení dřevin rostoucích mimo les
4. Základní informace
k životní situaci
Kácení dřevin rostoucích mimo les
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostou, případně nájemce se souhlasem vlastníka pozemku
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m,

c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území6) evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

- v ostatních případech je třeba podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti o povolení ke kácení dřevin

*písemně – osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod, nebo zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Husovo 70, 282 01  Český Brod

* elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz

*  datová schránka ISDS: jgqbsve

8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství (pro k.ú. Český Brod, Štolmíř a Liblice u Českého Brodu).
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, 1. patro, číslo dveří 20.

S kým: Josef Novák 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Vyplněná žádost, včetně situačního zákresu a zdůvodnění kácení
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ, nebo ke stažení Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
30dnů (60 dnů)
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou specifikováni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
E-mail: novak@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu pro Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Český Brod.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za nepovolené kácení dřeviny rostoucí mimo les lze fyzické osobě udělit dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokutu do výše 100.000,- Kč, právnické osobě dle § 88 téhož zákona pokutu do výše 1.000.000,- Kč, pokuty ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí.
21. Nejčastější dotazy Od kdy do kdy lze kácení dřevin provádět?

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny -. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Je třeba žádat o povolení kácení i na ovocné stromy?

Ano. Mimo ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Josef Novák, tel. 321 612 183, email: novak@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
18.4.2024
28. Popis byl naposledy
aktualizován
18.4.2024
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist