Životní situace - Rybářství

Přestupky a správní delikty na úseku rybářství

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Přestupky a správní delikty na úseku rybářství
4. Základní informace
k životní situaci
Na základě ustanovení § 20 odst. 3 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů obecní úřady obce s rozšířenou působností projednávají přestupky na úseku rybářství.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Ten, kdo zjistí porušení zákona o rybářství př. neoprávněné chytání ryb, chybějící doklady nebo nepředložení dokladů na požádání rybářské stráže či jiné oprávněné osoby, atd.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Obecní úřad obce s rozšířenou působností projednává došlé podněty o přestupcích na úseku rybářství ve svém správním obvodu.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním podnětu na MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství nebo na Policii ČR.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Nejsou specifikovány.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Není specifikován žádný vzorový formulář.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Nejsou specifikovány.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou specifikováni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
V případě příkazu odpor ve lhůtě do 8 dnů ode dne jeho doručení k MěÚ Český Brod. V případě rozhodnutí odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení ke KÚ pro Středočeský kraj podáním učiněným u MěÚ Český Brod.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Dle § 30 a § 31 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě typu přestupku a zhodnocení konkrétní situace.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz

Český rybářský svaz, Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10, www. rybsvaz.cz

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
7.5.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.5.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Nejsou specifikovány.

Ustanovení, odvolání či zrušení rybářské stráže

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Ustanovení, odvolání či zrušení rybářské stráže
4. Základní informace
k životní situaci
Na základě ustanovení § 14 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů je uživatel rybářského revíru povinen a rybníkář (subjekt hospodařící na rybochovném zařízení) oprávněn navrhnout rybářskou stráž.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba, která je navržena uživatelem rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu a která je starší 21 let, splňuje podmínku bezúhonnosti, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže, prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů a znalost souvisejících právních předpisů a složí před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanoví, odvolá či zruší rybářskou stráž příslušnou podle místa trvalého bydliště navrhované osoby.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním návrhu uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu na ustanovení, odvolání či zrušení rybářské stráže navrhované fyzické osoby splňující podmínky dle odstavce pátého.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Žádost o ustanovení rybářské stráže od příslušného uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu, lékařskou zprávu, fotografii a osvědčení o vykonané zkoušce pro výkon funkce rybářské stráže.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Není specifikován žádný vzorový formulář.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V případě doložení požadovaných dokladů bezodkladně.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou specifikováni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou specifikovány.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Žádné sankce nemohou být uplatněny. Jedinou výjimkou je případ, kdy uživatel rybářského revíru nenavrhne rybářskou stráž, v tom případě se bude jednat o přestupek.
21. Nejčastější dotazy Může rybářská stráž kontrolovat i na jiném revíru, než pro který byla ustanovena? 

Ne, rybářská stráž na jiném revíru kontrolovat nemůže, ale může podat oznámení příslušnému orgánu podle charakteru zjištěné skutečnosti.
22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz

Český rybářský svaz, Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10, www. rybsvaz.cz

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
7.5.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.5.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Nejsou specifikovány.

Vydání a odebrání rybářského lístku

 

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Vydání a odebrání rybářského lístku
4. Základní informace
k životní situaci
Rybářský lístek (doklad) je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.
Rybářský lístek se vydává pro území České republiky s platností na: dobu neurčitou, 10 let, 3 roky nebo 1 rok nebo 30 dníode dne jeho vydání.
Rybářský lístek může obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem odebrat.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obvodu působnosti daného obecního úřadu obce s pověřeným obecním úřadem, v tomto případě MěÚ Český Brod a cizincům, kteří se zdržují rovněž v daném obvodu působnosti.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Rybářský lístek se vydá žadateli, který předloží osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dříve vydaný rybářský lístek, popř. jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní. Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní, nebo jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní, nebo osvědčením o získané kvalifikaci nebo oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě. K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů. Důvody odepření vydání rybářského lístku a jeho odebrání stanovuje prováděcí právní předpis.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o vydání rybářského lístku.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz, cizinci předloží cestovní pas a doklad o získané kvalifikaci či dříve vydaný rybářský lístek.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formulář ke stažení Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku.

nebo na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství.

Formulář žádosti o rybářský lístek je vyplňován přes systém VITA odborným referentem na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle délky platnosti rybářského lístku:

30 dní      200,- Kč

1 rok

  • 100,- Kč
  • 50,- Kč (pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce)

3 roky

  • 200,- Kč
  • 100,- Kč (pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce)

10 let

  • 500,- Kč
  • 250,- Kč (pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce)

na dobu neurčitou

  • 1 000,- Kč 

Úhrada probíhá v hotovosti nebo platební kartou v české měně před vydáním rybářského lístku a lze ji provést v pokladně MěÚ Český Brod (proti vydání potvrzení).

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V případě doložení požadovaných dokladů bezodkladně.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou specifikováni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Zákon neřeší případy, kdy účastník převzetí dokladu odmítne jako projev nesouhlasu. V případě odepření vydání nebo odebrání rybářského lístku lze podat odvolání ke KÚ pro Středočeský kraj podáním učiněným u MěÚ Český Brod ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Dle § 30 a § 31 zákona o rybářství na základě typu přestupku a zhodnocení konkrétní situace.
21. Nejčastější dotazy Od kdy platí rybářský lístek?

Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (30 dní, 1 rok, 3 roky, 10 let, doba neurčitá).
22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz

Český rybářský svaz, Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10, www. rybsvaz.cz

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
7.5.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.5.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Nejsou specifikovány.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist