Životní situace - Stavební úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
4. Základní informace
k životní situaci
Vydání rozhodnutí podle ustanovení § 86 ve spojení s § 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon) a § 4  a  vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatel (fyzická nebo právnická osoba, která doloží doklad prokazující právo k pozemku). Žadatel jedná samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území lze učinit pouze na formuláři, který je přílohou č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

  • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
  • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
  • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
    datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklady, které je nutno k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území doložit, jsou uvedeny v příloze k žádosti –  v části B.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Dle položky 18) písm. a) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004, o správních poplatcích, činí poplatek za vydání územního rozhodnutí 1.000,-Kč. Lze jej uhradit přímo v podatelně Městského úřadu Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 24 Český Brod, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu. U posledních dvou možností je třeba domluvit platbu s referentem, který rozhodnutí žadateli vydává, a který mu sdělí potřebné údaje k zaplacení poplatku (číslo účtu a variabilní symbol).
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, činí lhůta pro vydání rozhodnutí při povinném ústním jednání 60 dnů od zahájení řízení.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Okruh účastníků územního řízení upravuje § 85 stavebního zákona

  • obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
  • vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
  • osoby, jejichž  vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním  rozhodnutím přímo dotčeno
  • osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,
  • společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní  subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb jsou dány § 152 až § 157 stavebního zákona.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Lze využít elektronické pošty  podatelna@cesbrod.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.
18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti stavebnímu povolení může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Městského úřadu Český Brod, odboru stavebním a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za nedodržení či porušení povinností lze uložit pokutu dle ustanovení § 178 nebo ustanovení § 179 zákona č. 183/2006 Sb.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist