Životní situace - Památková péče

Žádost o investiční dotace v oblasti obnovy fasád nemovitostí v MPZ

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod.
4. Základní informace
k životní situaci
Dotace je účelově určena na investiční výdaje související s obnovou fasád nemovitostí včetně výplní otvorů v městské památkové zóně města Český Brod, a to pouze na fasády nacházející se na uličním průčelí nemovitosti nebo na jinak z veřejných míst pohledově exponovaných plochách. Dotaci nelze poskytnou žadateli, který nemá vypořádané jakékoli finanční závazky vůči městu Český Brod.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
O poskytnutí dotace může žádat právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem objektu, který se  nachází se na území MPZ Český Brod.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podmínky a postup při podávání žádostí o dotaci v oblasti obnovy fasád jsou popsány v programu vyhlašovatele.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Obraťte se na referenta městského úřadu, pověřeného památkovou péčí na odboru stavebním a územního plánování se žádostí o závazné stanovisko k předmětnému záměru.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Úřadem, který přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti obnovy fasád, je Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod.

                    

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Na odboru stavebním a územního plánování s referentem pro památkovou péči:

Žaneta Kadlecová, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod, telefon: 313 036 101, kadlecova@cesbrod.cz

Úřední dny:

Pondělí: 8:00 – 17:00
Středa:   8:00 – 17:00

V neúřední dny po předchozí  telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Na úřadě předložte žádost opatřenou přílohami předepsanými ve formuláři žádosti  dle požadavků vyhlašovatele.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost musíte podat na předepsaném formuláři včetně povinných příloh, formuláře vydává Město Český Brod a předává  odbor stavební a územního plánování.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny:

1. kolo žádostí – do 31.03. příslušného kalendářního roku

2.  kolo žádostí -  do 30.09.  příslušného kalendářního roku

Na městské  dotace není právní nárok.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb..
18. Jaké jsou související
předpisy
Usnesení vlády č. 209/1992 ze dne 25. března 1992 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny. Na dotace není právní nárok.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Pokud nejsou dodrženy podmínky na použití dotace, musí žadatel poskytnuté finanční prostředky v plném rozsahu vrátit.
21. Nejčastější dotazy

Kde a jak získat finanční dotace na obnovu fasád  a jiné stavební úpravy staveb  v městské památkové zóně?

Podáním žádosti na základě zveřejněné výzvy.

Na dotaci není právní nárok

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor stavební a územního plánování – památková péče
26. Kontaktní osoba

Ve věcech stavebních:

Vedoucí  odboru stavebního a územního plánování - Ing. Radana Marešová,
tel. 321 612 131, maresova@cesbrod.cz

Odbor stavební a územního plánování - Ing. Jan Strnad,
tel. 321 612 136, strnad@cesbrod.cz

Ve věcech památkové péče:

Odbor stavební a územního plánování, památková péče – Žaneta Kadlecová, tel. 313 036 101, kadlecova@cesbrod.cz

Ve věcech smluvních:

Starosta města - Bc. Jakub Nekolný, tel. 321 612 113, nekolny@cesbrod.cz

Kancelář starosty města - Michaela Vomáčková, tel. 321 612 115, vomackova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
Popis je aktuální
28. Popis byl naposledy
aktualizován

14.8.2018

29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist