Životní situace - Stavební řízení a památková péče

Žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

Źádost o změnu stavby před jejím dokončením, prodloužení lhůty k dokončení stavby

 

4. Základní informace
k životní situaci

Od 1.1.2007 nabyl účinnosti nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“).

Stavební úřad může na odůvodněnou žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popřípadě autorizovaným inspektorem ve zkráceném stavebním řízení. K žádosti se připojí projektová dokumentace změn stavby, nebo kopie ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn.

Žádost o změnu stavby před dokončením stavební úřad projedná s účastníky řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv účastníků stavebního, případně územního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, a rozhodne o ní. Na řízení a povolení se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním, případně územním řízení. Změnu stavby lze projednat a povolit též ve zkráceném stavebním, případně územním řízení.

Změnu stavby, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, stavební úřad, popřípadě autorizovaný inspektor, bylo-li ve věci vedeno zkrácené stavební řízení, schválí při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; podle okolností vyznačí změnu též v ověřené projektové dokumentaci. Může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo když příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí.

Změnu ohlášené stavby lze provést na základě souhlasu stavebního úřadu s jejím ohlášením. Přitom se postupuje přiměřeně podle § 105 až 107.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Všechny žádosti může podávat vlastník  dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba která prokáže jiné právo k nemovitosti  ( zástupce, nájemce, provozovatel …).

Žadatelem může být  fyzická osoba ( starší 18 let, způsobilá k právním úkonům ), fyzická osoba podnikající  nebo  právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popřípadě autorizovaným inspektorem ve zkráceném stavebním řízení. K žádosti se připojí projektová dokumentace změn stavby, nebo kopie ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Žádosti se podávají na úředních formulářích spolu s předepsanými přílohami.

Obsahové náležitosti jsou uvedeny v § 118 stavebního zákona; 

Tyto formuláře jsou zveřejněny na http://www.cesbrod.cz  - úřední formuláře -  odbor stavební a územního plánování

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Žádosti se podávají  na podatelnu Městského úřadu Český Brod.

            

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Vlastní řízení řeší referenti odboru výstavby a územního plánování města Český Brod jako stavebního úřadu pověřeného podle § 13 odst.1 písm.e) stavebního zákona.

Rozdělení správních území

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Projektovou dokumentaci s zakreslenými změnami a dle druhu stavby stanoviska dotčených orgánů.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách města Český Brod

http://www.cesbrod.cz/  a na odboru stavebního a územního plánování města Český Brod.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Správní poplatek se platí v pokladně Městského úřadu Český Brod a stanovuje se podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích:

Položka 18

5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením: Kč  1 000

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením: Kč     500

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb. Lhůty dle tohoto ustanovení jsou 30 a 60 dní od zahájení řízení.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastník stavby, pokud není totožný se stavebníkem.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

strnad@cesbrod.cz
frycova@cesbrod.cz
kosinova@cesbrod.cz
sommerova@cesbrod.cz
maresova@cesbrod.cz

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Od 1.1.2007 platí nový zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), který upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby, resp. na podatelnu Městského úřadu Český Brod.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pořádková pokuta ( § 173 stavebního zákona )

            (1) Stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že

a) znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu,

b) na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.

            (2) Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může stavební úřad uložit vlastníku technické infrastruktury, který neposkytl nezbytnou součinnost podle § 161 odst. 2, ačkoli byl k tomu vyzván.

            (3) Při ukládání pořádkové pokuty podle odstavců 1 a 2 se postupuje podle ustanovení správního řádu o pořádkové pokutě 53)

 Za přestupek podle § 178  stavebního zákona lze uložit pokutu

 a) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 písm. a), b) a c) a odstavců 2, 4, 5 a 6,

 b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g), h), i) a j) a odstavce 3 písm. d),

 c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), l) a m) a odstavce 3 písm. e) a f),

 d) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) a odstavce 3 písm. g).

Za správní delikt podle § 180 stavebního zákona se uloží pokuta

 a) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 písm. a), b) a c), odstavců 2 a 4 a odstavce 5 písm. b),

 b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), g), h), i) a j), odstavce 3 písm. d) a odstavce 5 písm. a) a c),

 c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k), l) a m) a odstavce 3 písm. e) a f),

 d) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) a odstavce 3 písm. g).

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
14.5.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o územní souhlas

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o územní souhlas
4. Základní informace
k životní situaci

Stavební úřad postupuje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu( dále jen „stavební zákon“) v platném znění.

Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 11).

Územní souhlas postačí v případech

a) stavebních záměrů uvedených v § 103,

b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,

c) změn staveb,

d) změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2,

e) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru,

f) terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím 1), pokud nedochází k nakládání s odpady,

g) odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

Žádost o územní souhlas obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb.

 

K žádosti žadatel připojí

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst. 3,

b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4,

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

d) souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m,

e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

 

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

Obsahové náležitosti žádosti o územní souhlas a jejích příloh a obsahové náležitosti územního souhlasu a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Žádosti může podávat vlastník dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba, která prokáže jiné právo k nemovitosti (zástupe, nájemce, provozovatel….)

Žadatelem může být osoba starší 18ti let, způsobilá k právním úkonům, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost musí obsahovat náležitosti a  dokumentaci jejichž rozsah je předepsán vyhl. Č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)

písemně (zasláním poštou na adresu:  
              Městský úřad Český Brod
              Odbor stavební a územního plánování
              Nám. Husovo 70 282 24 Český Brod

elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
datová schránka ISDS: jgqbsve

8. Na které instituci životní
situaci řešit

MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování.

           

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Vlastní řízení řeší referenti MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování. V případě jakékoli nejasnosti se obraťte na uvedené referenty odboru, kde Vám se vším ochotně poradí.

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Viz bod č. 6
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost se podává na předepsaném formuláři , jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách města Český Brod www.cesbrod.cz pod odborem stavebním a územního plánování.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Správní poplatek se platí v pokladně MěÚ Český Brod a stanovuje se podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích:

Poplatky lze uhradit osobně na pokladně MěÚ Český Brod, nebo bankovním převodem na účet. Podrobné informace o zaplacení ochotně poskytnou příslušní referenti MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem, a to do 30 dnů  ode dne jeho oznámení, a opatří situační výkres ověřovací doložkou. Dojde-li však stavební úřad k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne usnesením, které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Účastníky řízení jsou ti, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům (stavbám), zařízením, jichž se požadovaný záměr týká.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
strnad@cesbrod.cz
frycova@cesbrod.cz
kosinova@cesbrod.cz
sommerova@cesbrod.cz
maresova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb., a vyhl. č. 22/2010 Sb.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu územního souhlasu nelze prodloužit.

Územní souhlas nepozbývá platnosti:

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Územní souhlas lze změnit na žádost oprávněného územním souhlasem nebo územním rozhodnutím za podmínek § 94 odst. 1 a změnit nebo zrušit za podmínek § 94 odst. 3.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce jsou specifikovány v § 178 -  §183 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

(v nejbližší době bude tato situace doplněna)

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o vyjádření k záměru

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o vyjádření k záměru (stavby, přístavby) mimo MPZ a mimo ochranné pásmo nemovité kulturní památky
4. Základní informace
k životní situaci
Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou ani se nenachází na území MPZ nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky si podá žádost o vyjádření v případě, že dojde k zásahu do terénu v podobě výkopových prací.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník nemovitosti, správce nemovitosti, uživatel nemovitosti
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
 
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Písemnou žádostí.

Podání musí obsahovat:

 • Přesnou identifikaci dotčených nemovitostí (zejména podle údajů v katastru nemovitostí, tj. číslo popisné u staveb nebo parcelní číslo u pozemků).
 • Popis zamýšlených prací

Elektronická podatelna (žádosti musí být opatřeny elektronickým podpisem).

8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitost - MěÚ Český Brod, odbor stavebního a územního plánování – památková péče.                    
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde:       MěÚ Český Brod, stavební odbor – památková péče

S kým:    Žaneta Kadlecová, nám. Husovo 70, 1. patro

Kdy:       Po    8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Út     dle dohody
              St     8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Čt     dle dohody
              Pá    dle dohody

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Snímek katastrální mapy, popř. situaci z projektové dokumentace, jednoduchý technický popis záměru
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Není předepsaný formulář.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu. Vyjádření je zpravidla vydáno nejpozději do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

kadlecova@cesbrod.cz, epodatelna@cesbrod.cz

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností .
21. Nejčastější dotazy

Otázka: Oznamovací povinnost archeologickému ústavu v případě výkopových prací?

Odpověď: V případě výkopových prací je vlastník povinen písemně oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu AV ČR. Toto oznámení je třeba doručit nejpozději 14 dnů před započetím prací.

22. Další informace Další informace lze získat na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR: www.arup.cas.cz
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Úprava nemovitosti která není kulturní památkou, ale nachází se na území památkové rezervace, památkové zóny, nebo na území ochranného pásma, kdy takové úpravy budou déle posuzovány v režimu stavebního zákona. 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče
26. Kontaktní osoba Žaneta Kadlecová, tel. 313 036 101, email: kadlecova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
14.8.2018
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o stanovisko ke stavbě

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o stanovisko ke stavbě nebo stavebním úpravám nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se na území památkové rezervace, památkové zóny, nebo na území ochranného pásma, kdy takové úpravy nebudou déle posuzovány v režimu stavebního zákona.
4. Základní informace
k životní situaci
Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena podle § 17 zákona o státní památkové péči.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

a) Vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu.

b) Správce nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu.

c) Uživatel nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu.  

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Zamýšleno je provedení některých z následujících prací:

 • Výměna střešní krytiny a krovů
 • Výměna oken a dveří
 • Opravy a nátěry fasád
 • Úpravy dřevin
 • Udržovací práce na nemovitosti
 • Ostatní práce, kterými se zasahuje do vnějšího pláště nemovitosti

Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy jde o úpravu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v "památkovém" ochranném pásmu. Zároveň jde o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se zasahuje do vnějšího vzhledu stávající nemovitosti. U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci). U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek, jak to předpokládá § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Postup řešení:

 1. podání žádosti
 2. odeslání žádosti na NPÚ do Prahy
 3. vyhotovení odborného vyjádření NPÚ
 4. seznámení s podklady (možnost uplatnit námitky)
 5. vyhotovení rozhodnutí
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Písemnou žádostí.

Podání musí obsahovat:

 • Přesnou identifikaci dotčených nemovitostí (zejména podle údajů v katastru nemovitostí, tj. číslo popisné u staveb nebo parcelní číslo u pozemků).
 • Popis zamýšlených prací ( materiál, rozměry, barevnost, atd.)
 • V případě, že nežádá vlastník, bude dodána plná moc

Elektronická podatelna (žádosti musí být opatřeny elektronickým podpisem).

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitost - MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování - památkové péče..

                    

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče

S kým:  Žaneta Kadlecová, nám. Husovo 70, 1. patro

Kdy:       Po    8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Út     dle dohody
              St     8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Čt     dle dohody
              Pá    dle dohody

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Snímek katastrální mapy s vyznačením místa záměru, jednoduchý technický popis záměru (materiál, barevnost, rozměry, atd.), V případě, že je více vlastníků, jako žadatelé se uvedou všichni vlastnící + popisy na žádosti, nebo si mohou zvolit společného zmocněnce a přiložit plnou moc.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formulář ke stažení:

Žádost vlastníka nemovitosti, která není kulturní památkou

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu. Rozhodnutí je zpravidla vydáno nejpozději do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pokud žádost podává správce nebo uživatel nemovitosti, je účastníkem řízení vždy také vlastník nemovitosti.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
- včasné podání žádosti ( s dostatečným předstihem dle lhůty pro vydání rozhodnutí = 60 dnů), zahájení prací až po vydání rozhodnutí = hrozba sankce
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

kadlecova@cesbrod.cz – poskytování informací, epodatelna@cesbrod.cz – podání žádostí (nutnost zaručeného elektronického podpisu)

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Jaké jsou související
předpisy

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění

Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, v platném znění

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Písemné odvolání, které se podává u správního orgánu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání poruší povinnosti dle § 35 odst. 1),  zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, lze uložit fyzické osobě, kteráse dopustí přestupku dle § 39 odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

21. Nejčastější dotazy

Otázka: ve kterých obcích se nachází ochranné pásmo?

Odpověď: MPZ Český Brod, ochranné pásmo nemovité kulturní památky v Rostoklatech, Tismicích, Štolmíři, Tuchorazi, Hradešíně, Chotouni, Tuklatech, Viticích, ochranné pásmo pomníku bitvy u Lipan (zasahuje do obcí Hřiby, Lipany, Borek, Vitice, Království), ochranné pásmo hradiště u Doubravčic a u Klučova.

Otázka: Oznamovací povinnost archeologickému ústavu v případě výkopových prací?

Odpověď: V případě výkopových prací je vlastník povinen písemně oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu AV ČR. Toto oznámení je třeba doručit nejpozději 14 dnů před započetím prací.

22. Další informace Další informace lze získat na stránkách Ministerstva kultury : www.mkcr.cz – právní předpisy nebo http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Úprava nemovitosti která není kulturní památkou, ale nachází se na území památkové rezervace, památkové zóny, nebo na území ochranného pásma, kdy takové úpravy budou déle posuzovány v režimu stavebního zákona.V případě, že bude vydáno „pouze“ závazné stanovisko, nikoli rozhodnutí, bude dále následovat stavební řízení.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče
26. Kontaktní osoba

Žaneta Kadlecová, tel. 313 036 101, email: kadlecova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován

14.8.2018

29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o stanovisko k obnově kulturní památky

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Obnova nemovité kulturní památky
4. Základní informace
k životní situaci
Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko. Jinou úpravou se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci, dále nástavba a přístavba.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník kulturní památky.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Obecně nejsou stanoveny žádné. U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci). U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek, jak to předpokládá § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Písemnou žádostí

PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT

 • název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
 • popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad,
 • předpokládaný rozsah obnovy,
 • investora obnovy (organizace nebo občan),
 • předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,
 • předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.

Elektronická podatelna (žádosti musí být opatřeny elektronickým podpisem).

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá kulturní památka - MěÚ Český Brod, odbor stavebního a územního plánování – památková péče.

                    

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde:       MěÚ Český Brod, stavební odbor – památková péče

S kým:  Žaneta Kadlecová, nám. Husovo 70, 1. patro

Kdy:       Po    8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Út     dle dohody
              St     8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Čt     dle dohody
              Pá    dle dohody

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Projektovou dokumentaci, snímek z katastrální mapy
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formulář ke stažení:

Žádost vlastníka nemovitosti, která je kulturní památkou

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Národní památkový ústav
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
kadlecova@cesbrod.czepodatelna@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Jaké jsou související
předpisy
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Správní řád výslovně umožňuje přezkum až rozhodnutí správního úřadu (zde stavebního úřadu), které je podmíněno obsahem závazného stanoviska.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tyto své povinnosti porušila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 2.000.000,- Kč. Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, která není uvedena v předchozí větě (zejména fyzické osobě nepodnikající), pokutu až do výše 2.000.000,- Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury , složka "Kulturní dědictví/Památky/Návod na řešení životních situací".
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, odbor stavebního a územního plánování – památková péče
26. Kontaktní osoba Žaneta Kadlecová,, tel. 313 036 101, email: kadlecova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
12.9.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován

14.8.2018

29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Pořízení uzemního plánu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Občan a pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií
4. Základní informace
k životní situaci
Územní plán, regulační plán a územní studie mohou po dokončení a vydání výrazně ovlivnit možnost výstavby nebo využití i stávajících nemovitostí. Proto jsou veřejně projednávány a vlastník i kterýkoliv občan mohou při projednávání hájit svá práva.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Občan, fyzická a právnická osoba, příp. právní zástupce .
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Při pořizování územních plánů a regulačních plánů obcí je účast veřejnosti zajištěna stavebním zákonem ve fázích pořizovacího procesu při projednávání. Územní studie nemusí být projednávána.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Občan by měl sledovat vývěsku obce, která se dozví o veřejném projednávání a svých právech s dostatečným předstihem. V případě požadavku na pořízení regulačního plánu je nutné podat podnět na pořízení, viz. příslušný  formulář vyhlášky č.500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Na MěÚ Český Brod, který pořizuje územní plán, regulační plán a územní studie pro území města Český Brod a pro obce ve správním území města Český Brod.                    
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
S pracovníky odboru stavebního a územního plánování, oddělení územního plánování.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Chce-li občan uplatnit námitku jako vlastník, měl by být schopen vlastnictví prokázat. Je vhodné mít k dispozici snímek katastrální mapy pro dotčené území.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsané formuláře jsou pouze pro žádost o pořízení regulačního plánu a žádost o vydání regulačního plánu (příslušný formulář vyhlášky č.500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro jednotlivé etapy jsou stanoveny stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou. Rozhodnutí o námitkách se oznamuje po příslušném rozhodnutí schvalujícího orgánu. 
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

 

18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud zákon č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu  nestanoví jinak
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na příslušný obecní úřad nebo úřad územního plánování, odbor výstavby a územního plánování, MěÚ Český Brod. V mimořádných případech se lze obrátit na Krajský úřad nebo na Ministerstvo pro místní rozvoj.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor stavebního a územního plánování, Městský úřad Český Brod.
26. Kontaktní osoba

Zora Štěpánková, tel. 321 612 135, email: stepankova@cesbrod.cz

Ing. Radana Marešová, tel. 321 612 131, email: maresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Město Český Brod - Úřad územního plánování

Oznámení změny v užívání stavby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

Oznámení změny v užívání stavby

 

4. Základní informace
k životní situaci
Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna  doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Osoba s vlastnickým právem ke stavbě nebo s prokazatelným právem změnit užívání stavby.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Obsah oznámení je dán  vyhl. č. 503/2006 Sb.

Je-li oznámení úplné, změna splňuje podmínky dle § 126, odst.3 stavebního zákona, nedotýká se práv třetích osob, nevyžaduje podrobnější posouzení účinků na okolí, nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba stanovit podmínky, stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívání.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání stavby nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Souhlas vlastníka stavby pokud není totožný s oznamovatelem a dle druhu stavby stanoviska dotčených orgánů.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář dle vyhl.503/2006 Sb,
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Za vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby bude dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18, bodu 10 vyměřen správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Za vydání souhlasu se změnou v užívání stavby bude dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18, bodu 11 vyměřen správní poplatek ve výši 500,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Je-li oznámení úplné, změna splňuje podmínky dle § 126, odst.3 stavebního zákona, nedotýká se práv třetích osob, nevyžaduje podrobnější posouzení účinků na okolí, nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba stanovit podmínky, stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívání do 30 dnů ode dne oznámení.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání stavby nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení. Správní orgán vydá rozhodnutí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává až 30 dnů, je-li zapotřebí nařídit ústní jednání.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastník stavby, pokud není totožný se stavebníkem.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
strnad@cesbrod.cz
frycova@cesbrod.cz
kosinova@cesbrod.cz
sommerova@cesbrod.cz
maresova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhl. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím zdejšího odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Možnost sankcí je specifikována v § 178 a výše stavebního zákona
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
6.5.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o posouzení stavby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

Žádost o posouzení stavby - existence stavby

 

4. Základní informace
k životní situaci
Stavební úřad vydá potvrzení o posouzení  stavby podle  § 125 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ke které nejsou dochovány doklady, ze kterých by bylo možné zjistit účel pro který byla stavba povolena
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník stavby  nebo osoba jím zmocněná.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost musí obsahovat  dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná  úplná dokumentace skutečného provedení stavby, doloží žadatel pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby).
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Viz bod č. 6
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář dle vyhl.526/2006 Sb,
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Správní poplatek dle Položky 20, písm. a) a b)  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši

 Místní šetření nebo ohledání na místě

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu: Kč    500

b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech: Kč 1 000

Správní poplatek dle Položky 18, bod 15 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (paspartu) : Kč 500

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Je-li záměr v souladu s § 125 stavebního zákona, vydá stavební úřad posouzení stavby 30 dnů  ode dne podání žádosti.  
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Okruh účastníků řízení není vymezen – nejedná se o správní  řízení
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
strnad@cesbrod.cz
frycova@cesbrod.cz
kosinova@cesbrod.cz
sommerova@cesbrod.cz
maresova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.
18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nelze uplatnit žádné opravné prostředky.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Možnost sankcí je specifikována v § 178 a další stavebního zákona
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
29.5.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
4. Základní informace
k životní situaci
Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník nebo jím zmocněná osoba
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Stavebník musí předložit žádost v souladu s vyhl. č. 503/2006. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán. Vytyčovací protokol stavby, revize hromosvodu, revize elektro, revize spalinových cest, tlaková zkouška vnitřního a venkovního vodovodu, zkouška těsnosti kanalizace (vnitřní a venkovní), zkouška těsnosti žumpy, topná a tlaková zkouška topení, předávací protokol od provádějící firmy (popř. stavebního dozoru), protokol o likvidaci odpadů, měření radonu (pokud byl střední a vyšší), souhlas s připojením na sítě ČEZ.

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle odstavce 1 též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora. V takovém případě může stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
viz. bod č. 6
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář dle vyhl.503/2006 Sb,
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatky nevyměřují.

Poplatek podle Položky 20 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

Místní šetření nebo ohledání na místě

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu: Kč  500

b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech: Kč 1 000

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor s podmínkami § 119 odst. 2, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Pokud stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle odstavce 1 též doloží odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora, může  stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a může vydat  kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Účastníkem řízení je stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
strnad@cesbrod.cz
frycova@cesbrod.cz
kosinova@cesbrod.cz
sommerova@cesbrod.cz
maresova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu
( stavební zákon), v platném znění, vyhl. 503/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

 

18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.  Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení  v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor s podmínkami § 119 odst. 2 stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení užívání stavby zakáže. Odvolání proti rozhodnutí nemá  odkladný účinek. Stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka.

Proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím  zdejšího odboru.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Možnost sankcí je specifikována v § 178 a výše stavebního zákona
21. Nejčastější dotazy

Jakému režimu podléhá povolení užívání u staveb s vydaným stavebním povolením do 31.12.2006:

Tyto stavby nepodléhají stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., a režimu výše uvedenému, ale podléhají stavebnímu zákonu č. 50/1976 Sb., - kolaudačnímu řízení a kolaudačnímu rozhodnutí.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
29.5.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Oznámení o užívání stavby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

Oznámení o užívání stavby

 

4. Základní informace
k životní situaci
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. (Netýká se staveb  uvedených v § 122 stavebního zákona  -  např. stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a technické infrastruktury, dále stavba u které  bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou )
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník  nebo osoba jím zmocněná
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Stavebník musí předložit žádost v souladu s vyhl. č. 503/2006. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník geometrický plán. Dále předloží  vytyčovací protokol stavby, revize hromosvodu, revize elektro, revize spalinových cest, tlaková zkouška vnitřního a venkovního vodovodu, zkouška těsnosti kanalizace (vnitřní a venkovní), zkouška těsnosti žumpy, topná a tlaková zkouška topení, revize plyn, předávací protokol od provádějící firmy (popř. stavebního dozoru), protokol o likvidaci odpadů, měření radonu (pokud byl střední a vyšší), smlouvy o připojení na veřejnou technickou infrastrukturu (elektro, plyn, voda, kanalizace).
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

 • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
 • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
 • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
  datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod

Rozdělení správních území:

Jitka Musilová, tel.321 612 132, e-mail: musilova@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Radka Budská, tel. 321 612 133, e-mail: budska@cesbrod.cz

Tismice, Tuchoraz, Limuzy, Přišimasy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Zdeněk Hába, tel. 321 612 134, e-mail: haba@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Marie Melichová, tel. 321 612 135, e-mail: melichova@cesbrod.cz

Přistoupim, Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
viz. bod č. 6
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář dle vyhl.503/2006 Sb,
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby  se vyměří správní poplatek dle položky 18, bodu 7 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1.000,- Kč.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastník stavby, pokud není totožný se stavebníkem.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
sommerova@cesbrod.cz
musilova@cesbrod.cz
melichova@cesbrod.cz
budska@cesbrod.cz
haba@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu
( stavební zákon), v platném znění.

 

18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím  zdejšího odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Možnost sankcí je specifikována v § 178 a výše stavebního zákona.
21. Nejčastější dotazy Jakému režimu podléhá povolení užívání u staveb
Stavby s vydaným stavebním povolením do 31.12.2006 nepodléhají stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., a režimu výše uvedenému, ale podléhají stavebnímu zákonu č. 50/1976 Sb., - kolaudačnímu řízení a kolaudačnímu rozhodnutí.
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Jitka Musilová, tel.321 612 132, e-mail: musilova@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Radka Budská, tel. 321 612 133, e-mail: budska@cesbrod.cz

Tismice, Tuchoraz, Limuzy, Přišimasy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Zdeněk Hába, tel. 321 612 134, e-mail: haba@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Marie Melichová, tel. 321 612 135, e-mail: melichova@cesbrod.cz

Přistoupim, Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
6.5.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
6.5.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist