Životní situace - Územní plánování

Změna územního plánu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Změna územního plánu - Váš záměr na výstavbu nebo navržené využití pozemku neodpovídá územně plánovací dokumentaci.
4. Základní informace
k životní situaci

Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavby umístit, podmínky pro výstavbu a jiné využití území, apod. Občan se potřebuje ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu nebo regulačním plánu, zejména:

  • při koupi nemovitosti
  • při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku.

V případě, že územní plán, regulační plán nevyhovuje vašim záměrům, můžete podat návrh na změnu územního plánu, regulačního plánu.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
V této věci může jednat orgán veřejné správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit, zda:

  • je pro obec (město) vydaný územní plán (regulační plán) a jaké jsou v něm vymezeny podmínky pro požadovanou lokalitu či pozemek (u úřadu územního plánování, odbor stavebního a územního plánování,  MěÚ Český Brod)
  • pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu) a z něj vyplývající omezení (u příslušného stavebního úřadu).
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Zjistěte, zda existují dokumentace či rozhodnutí uvedené v bodu 6 a z jejich obsahu zjistěte zda existují omezující podmínky pro koupi nemovitosti, pro záměr stavět nebo měnit využití stavby či pozemku. Pokud existují omezující podmínky můžete podat návrh na pořízení změny územního plánu, regulačního plánu.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Potřebné informace zjistíte buď na:

  • příslušném obecním úřadě (resp. městském úřadě)
  • Městském úřadě Český Brod, odbor stavebního a územního plánování.

            

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
S pracovníky odboru stavebního a územního plánování, oddělení územního plánování.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Návrh na pořízení změny územně plánovací dokumentace se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje a obsahuje náležitosti dle § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon).
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádný speciální formulář není vytvořen.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení územního plánu posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu. Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Návrh na změnu územně plánovací dokumentace projednáním v zastupitelstvu města bude projednán v radě města, v komisi pro výstavbu, v  jednotlivých odborech, pokud jsou návrhem na změnu dotčeni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
V případě nedostatků podání žádosti vyzve pořizovatel žadatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.

 

 

18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 269/2009 Sb. a č. 22/2010 Sb.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na příslušný obecní úřad nebo úřad územního plánování, odbor výstavby a územního plánování, MěÚ Český Brod. V mimořádných případech se lze obrátit na Krajský úřad nebo na Ministerstvo pro místní rozvoj.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor stavebního a územního plánování, Městský úřad Český Brod.
26. Kontaktní osoba

Zora Štěpánková, tel. 321 612 135, email: stepankova@cesbrod.cz

Ing. Radana Marešová, tel. 321 612 131, email: maresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Město Český Brod - Úřad územního plánování
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist