Životní situace - Územní plánování

Občan a územní plán

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku.
4. Základní informace
k životní situaci

Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavby
umístit, stanovují podmínky pro výstavbu a  jiné využití území, apod.
Občan se potřebuje ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu nebo regulačním plánu, zejména:

  • při koupi nemovitosti
  • při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku.

 

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
V této věci může jednat přímo občan nebo kdokoliv, kdo jej zastupuje.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit zda:

  • je pro obec (město) vydaný územní plán (regulační plán) a jaké jsou v něm vymezeny podmínky pro požadovanou lokalitu či pozemek (u úřadu územního plánování na odboru stavebního a územního plánování MěÚ Český Brod)
  • pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu) a z něj vyplývající omezení (u příslušného stavebního úřadu).
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Zjistěte, zda existují dokumentace či rozhodnutí uvedené v bodu 6 a z jejich obsahu zda existují omezující podmínky pro koupi nemovitosti nebo pro změnu využití vámi kupované nemovitosti.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Potřebné informace zjistíte buď na:

  • příslušném obecním úřadě (resp. městském úřadě),
  • Městský úřad Český Brod, odbor stavebního a územního plánování

                

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

S pracovníky odboru stavebního a územního plánování.

Zde zjistíte informace o rozdělení agendy mezi jednotlivé pracovníky oddělení územního plánování

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Pro běžnou informaci je nutné mít snímek katastrální, pozemkové mapy s číslem pozemku a katastrálním územím, na kterém se nemovitost nachází nebo je záměr výstavby či změny jeho využití zamýšlen.

Pro poskytnutí územně plánovací informace podle § 21 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je nutné v žádosti podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

Žádost se podává na formuláři jejíž obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 uvedené vyhlášky ( příloha 1).

Odbor stavebního a územního plánování poskytuje jako úřad územního plánování územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a o podmínkách vydání regulačního plánu, tedy pouze v rozsahu podle § 21 písm. a) a části písm. b). V případě, že předmětná žádost nebude patřičně vyplněna a doložena, nebude územně plánovací informace úřadem územního plánování vydána.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Pro běžnou informaci není potřeba žádné formuláře. Pro poskytnutí územně plánovací informace je nutné vyplnit formulář viz. Bod 10.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. Na příslušných úřadech jste oprávněni zdarma nahlížet do výše uvedených dokumentací a dělat si z nich výpisky.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta pro písemné vyřízení žádosti o informace je 30 dnů (dle správního řádu). Při osobní návštěvě v úřední dny vám musí být umožněno nahlédnutí do dokumentací viz.Bod 11
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Při podání informací nejsou stanoveni další účastníci řízení.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Při podání informací nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.

 

 

18. Jaké jsou související
předpisy

 

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Dle § 94 odst. 1 správního řádu je možno podat podnět k přezkumnému řízení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na příslušný obecní úřad nebo stavební úřad. V mimořádných případech se lze obrátit na Krajský úřad nebo na Ministerstvo pro místní rozvoj.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě

Informace je možné získat na internetových stránkách jednotlivých obcí, pokud takové obsahují, případně obecné informace na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje.

Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování

24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor stavebního a územního plánování, MěÚ Český Brod
26. Kontaktní osoba

Zora Štěpánková, tel. 321 612 135, email: stepankova@cesbrod.cz

Ing. Radana Marešová, tel. 321 612 131, email: maresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Město Český Brod - Úřad územního plánování
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist