Životní situace - Památková péče

Žádost o investiční dotace v oblasti obnovy kulturních památek

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
4. Základní informace
k životní situaci

Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je efektivně s podlet na zachování a obnově kulturních památek České Republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu a účelem zákona č. 20/1987 Sb.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které nenalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Výši přidělené částky pro rozdělení stanoví každý rok ministerstvo kultury.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
O poskytnutí dotace může žádat právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem objektu, který je prohlášen kulturní památkou.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

 

Podmínky a postup řešení je uveden na stránkách ministerstva kultury v dokumentu Zásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Podmínky:

·         Vyplněný formulář s nutnými přílohami, uvedenými v zásadách programu.

Postup řešení:

·         Vyplněný formulář s přílohami zaslat na MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče, nebo předat osobně na podatelně Města. Vždy z kraje roku bude vypsána výzva na podání žádostí uveřejněná na úřední desce a způsobem v místě obvyklém.

·         Posouzení žádostí z hlediska věcného a formálního.

·         Navrhnutí výše podpory, a předání žádostí na ministerstvo kultury.

Vyhodnocené žádosti jsou podkladem pro rozhodnutí ministerstva, avšak není pro ministerstvo závazné.  

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Obraťte se na příslušného referenta památkové péče Městského úřadu Český Brod na odboru stavebním a územního plánování.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Úřadem, který přijímá žádosti o investiční dotace v oblasti obnovy kulturních památek, je místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod.

                    

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde:       MěÚ Český Brod, stavební odbor – památková péče

S kým:  Žaneta Kadlecová, nám. Husovo 70, 1. patro

Kdy:       Po    8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Út     dle dohody
              St     8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Čt     dle dohody
              Pá    dle dohody

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Vyplněný formulář s nutnými přílohami uvedenými v dokumentu Zásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Formulář s dokumenty je uveden na stránkách ministerstva kultury.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost musíte podat na předepsaném formuláři, formuláře vydává MK ČR a předává je na příslušný úřad. Formuláře jsou k dispozici na internetové adrese:

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny individuálně pro každý kalendářní rok. Termín pro podání žádosti je stanoven příslušnou obcí s rozšířenou působností, žádost včetně příloh se odevzdává v průběhu února příslušného kalendářního roku. Termíny pro vyřízení žádosti jsou vázány na uvolňování finančních prostředků ministerstvem financí. Na státní dotace není právní nárok.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb..
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny. Na dotace není právní nárok.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Pokud nebudou dodrženy podmínky pro poskytnutí dotace, bude muset být dotace v plném rozsahu vrácena.
21. Nejčastější dotazy

Otázka: Kde a jak získat další finanční dotace na obnovu kulturních památek?

Odpověď: Další dotace poskytuje Středočeský krajhttp://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/ a Ministerstvo kultury http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/default.htm

Na dotace není právní nárok.

22. Další informace Můžete se obrátit na Ministerstvo kultury ČR.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo kultury ČR
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor stavební a územního plánování
26. Kontaktní osoba Žaneta Kadlecová, tel. 313 036 101, email: kadlecova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován

14.8.2018

29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Finanční prostředky je možné poskytnout z tohoto programu pouze na nemovité kulturní památky mimo památkové zóny a rezervace.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist