Odbory - Územní plán města Český Brod

Změna č.3 územního plánu

Textová část
1a
Výrok
2a
Odůvodnění
Grafická část
1b  
Výkres základního členění  
Hlavní výkres  
Výkres veřejně prospěšných staveb  
Výkres dopravy  

Výkres TI - zásobování vodou

 

Výkres TI - kanalizace

 

Výkres TI - zásobování plynem

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií

 
Výkres TI - telekomunikace  
Výkres životního prostředí  
2b  
Koordinační výkres  
Výkres širších vztahů  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  
Hlavní výkres nad ortofotomapou  
Schéma urb. a dopravní koncepce území  
Schéma pěších a cyklistických tras  
Schéma koncepce technické infrastruktury  
Archeologická a památková ochrana  
Tabulka zábory Český Brod po změně č.1 a č.2  
Tabulka zábory Český Brod po změně č. 3  
Tabulka zábory Štolmíř po změně č. 1 a č.2  
Tabulka zábory Štolmíř po změně č. 3  
Tabulka zábory Liblice po změně č.1 a č.2  
Tabulka zábory Liblice po změně č.3  

Úplné znění územního plánu po změně č.3

Textová část
1a
Výrok
2a
Odůvodnění
Grafická část
1b  
Výkres základního členění  
Hlavní výkres  
Výkres veřejně prospěšných staveb  
Výkres dopravy  

Výkres TI - zásobování vodou

 

Výkres TI - kanalizace

 

Výkres TI - zásobování plynem

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií

 
Výkres TI - telekomunikace  
Výkres životního prostředí  
2b  
Koordinační výkres  
Výkres širších vztahů  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  
Hlavní výkres nad ortofotomapou  
Schéma urb. a dopravní koncepce území  
Schéma pěších a cyklistických tras  
Schéma koncepce technické infrastruktury  
Archeologická a památková ochrana  
Tabulka zábory Český Brod  
Tabulka zábory Štolmíř  
Tabulka zábory Liblice  

Úplné znění po změně č. 2, Územního plánu Český Brod

 Textová část
Textová část
Grafická část
Výkres základního členění  
Hlavní výkres  
Výkres veřejně prospěšných staveb  
Výkres dopravy  
Vykres dopravy - pěší a cyklo  

Výkres TI - zásobování vodou

 

Výkres TI - kanalizace

 

Výkres TI - zásobování plynem

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií

 
Výkres TI - telekomunikace  
Výkres životního prostředí  
Koordinační výkres  
Výkres širších vztahů  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  
Základní urbanistická koncepce  
Hlavní výkres nad ortofotomapou  
Schema základní dopravní sítě - současný stav  
Schema základní dopravní sítě - 1. návrh ÚP  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP dle VVURÚ  
Schema koncepce TI 1_20000  
Archeologická a památková ochrana  
Informativní výřez s plochou SM  
Informativní zákres parkovacího domu  

Pořízené a zaregistrované územní studie

Návrh optimální regulace prostoru bývalého areálu ZZN a okolí, Český Brod
Textová část 
Kompletní textová část
Grafická část
Situace širších vztahů  
Situace stávajícího stavu  
Situace stávajícího stavu - ortofotomapa  
Situace stávajícího stavu - platný ÚP  
Situace návrhu regulace - urbanistická situace  
Situace návrhu regulace - koordinační situace  
Situace návrhu regulace - na podkladu ortofotomapy  
Situace návrhu regulace - platný ÚP  
Vizualizace - výkres  
Kompozičně významná místa  
 
Český Brod Jahodiště
Textová část návrhu územního plánu 
Kompletní textová část
Grafická část návrhu územního plánu
Širší vztahy  
Širší vztahy - funkce  
Ortofoto mapa  
Problémový výkres  
Hlavní výkres  
Řezy  
Dopravní řešení (schéma)  
Technická infrastruktura  
Způsob využití území (schéma)  
Soulad s územním plánem (schéma)  
Veřejná prostranství (schéma)  
Urbanistická kompozice (schéma)  
Detail náměstí  
Detail obytné ulice  
Náhledové perspektivy  
 
Český Brod západ 
Textová část  
Širší vztahy  
Ortofotomapa 1  
Ortofotomapa 2  
Současný stav 1  
Současný stav 2  
Současný stav v platném ÚP 1  
Současný stav v platném ÚP 2  
Současný stav majetkových vztahů 1  
Současný stav majetkových vztahů 2  
Hlavní výkres 1  
Hlavní výkres 2  
Průmět řešení do ortofotomapy 1  
Průmět řešení do ortofotomapy 2  
Veřejná prostranství a technická vybavenost 1  
Veřejná prostranství a technická vybavenost 2  
Průmět do ploch ÚP 1  
Průmět do ploch ÚP 2  
Odchylky od platného ÚP 1  
Odchylky od platného ÚP 2  
Průmět řešení do majetkových vztahů 1  
Průmět řešení do majetkových vztahů 2  
 Český Brod Kounická
Textová část  
Textová část - přílohy  
Titulka  
Situace širších vztahů  
Ortofoto  
Problémový výkres  
Hlavní výkres  
Dopravní koncept  
Zdravotně technické instalace  
Elektrika  
Vizualizace 1  
Vizualizace 2  
Liblické předměstí

Územní studie

 

Schválený územní plán

Rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 50 A 26/2017-47 ze dne 2. 3. 2018 došlo ke zrušení části Opatření obecné povahy - Územní plán Český Brod v ploše TI-04, jejíž součástí byly pozemky 480/2, 480/5, 480/6, 480/10 v katastrálním území Liblice u Českého Brodu. Na základě zrušení části územního plánu Český Brod ve výše uvedené ploše TI-04, jsou výše uvedené pozemky v současné době bez využití. Funkční využití těchto pozemků není s ohledem na výše uvedené ke dni 11.6.2018 určeno.

Zveřejněný územní plán je rovněž úplným zněním po vydané změně č. 1.

 Hlavní výkres územního plánu ve vektorovém tvaru v GISu města

Hlavní výkres územního plánu ve vektorovém tvaru
(v GISu je třeba vybrat vrstvu Územní plány v ní zaškrtnout co vás zajímá)

 Textová část 
Textová část
Tabulka záborů ZPF a PUPFL
Grafická část
Výkres základního členění  
Hlavní výkres  
Výkres veřejně prospěšných staveb  
Výkres dopravy  
Vykres dopravy - pěší a cyklo  

Výkres TI - zásobování vodou

 

Výkres TI - kanalizace

 

Výkres TI - zásobování plynem

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií

 
Výkres TI - telekomunikace  
Výkres životního prostředí  
Koordinační výkres  
Výkres širších vztahů  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  
Základní urbanistická koncepce  
Hlavní výkres nad ortofotomapou  
Schema základní dopravní sítě - současný stav  
Schema koncepce TI 1_20000  
Archeologická a památková ochrana  
Informativní výřez ÚP  s plochou SM  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část
Schéma základní dopravní sítě - současný stav
Schéma základní dopravní sítě - návrh

Schéma základní dopravní sítě - návrh upravený