Odbory - Památková péče

Informace o programu Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP

INFORMACE  pro  vlastníky  nemovitých  kulturních  památek

Správní orgán státní památkové péče ORP Český Brod dle bodu čís.7, článku II., zásad pro použití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, stanoví dle bodu čís 5., článku II., citovaných zásad pro rok 2009 termín pro přijímání žádostí o příspěvek z tohoto programu do dne 28.února 2009.

Dne 17. července 2008, nabyla účinnosti novela památkového zákona číslo 307/2008 Sb.

V daném konkrétním případě je pro vlastníky nemovitostí (ať již kulturních památek, tak ostatních nemovitostí, které kulturními památkami nejsou, ale jsou v území městské památkové zóny nebo v ochranném pásmu kulturní památky) navýšena horní hranice sankce, kterou může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit :

  • u fyzických osob při přestupku dle § 39, odst. 1, památkového zákona je navýšena sankce až na hranici 2.000.000 Kč (dvou miliónů korun českých) oproti dosavadní hranici horní sazby do 10.000 Kč (deseti tisíc korun českých)
  • u právnických osob při správním deliktu (nedodržení povinnosti právnické osoby) dle § 35, odst. 1, památkového zákona je navýšena sankce až na hranici 2.000.000 Kč (dvou miliónů korun českých) oproti dosavadní hranici horní sazby do 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých).  

     V případě sankcí u nemovitostí které jsou prohlášeny Národní kulturní památkou je výše sankce ještě vyšší (až 4.000.000 Kč, slovy čtyři milióny korun českých). Sankci za Národní kulturní památku ukládá Krajský úřad.

13.10.2008 Památková péče

Poskytování územně analytických podkladů

„K poskytování územně analytických podkladů ve smyslu zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky čís. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech… je dle obsahu textu § 32, zákona čís. 20/1987 Sb., o státní památkové péči je určena „Odborná organizace státní památkové péče“, kterou je v daném konkrétním případě „Národní památkový ústav – ústřední pracoviště“ (trvale se sídlem : Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, P.O.Box 84).

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který v přenesené působnosti vykonává státní památkovou péči není dle obsahu textu památkového zákona institucí která by měla za úkol zpracovávat výše uvedené odborné podklady.

Na dokreslení stavu, který s poskytování územně analytických podkladů souvisí, je veřejnosti dostupný text dopisu od Národního památkového ústavu – ústředního pracoviště, ze dne 17. září 2007.

19.12.2007 Památková péče

Odkazy na informace o možných dotacích v památkové péči

Dotační programy v památkové péči naleznete na adrese :

http://www.kr-stredocesky.cz/kultura-a-kulturni-dedictvi/dotace-v-pamatkove-peci

Další odkazy kde hledat informace o možných dotacích na kulturní památky naleznete na adresách :

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1625

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1545

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=428

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=430

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=431

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=432

Dotační programy v oblasti rozvoje venkova naleznete na adrese :

http://www.kr-stredocesky.cz/regionalni-rozvoj/program-obnovy-venkova

19.09.2007 Památková péče

Systém státní památkové péče obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Postup při záměru provedení obnovy, opravy nebo jiné úpravy kulturní památky či stavby v území na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, přiznávání příspěvků atd. dle příslušných ustanovení zákona o státní památkové péči ve vazbě na další zákony (zejména stavební zákon, zákony o obcích, krajích a jiné) a další postupy podle citovaných zákonů naleznete v přiloženém dokumentu.

24.01.2006 Památková péče