Odbory - Územně analytické podklady

4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje
Rozbory udržitelného rozvoje
Vyváženost územních jednotek
Grafická část
Problemový výkres
Výkres hodnot
Výkres limitů - ostatní
Výkres limitů - technické
Výkres záměru 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice
Elektronické komunikační zarízení
Komunikační_vedení
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy
Produktovod
Ropovod
Síť kanalizačních stok
Technologický objekt čistení odpadnich vod
Technologický objekt zásobování plynem
Technologický objekt zásobování vodou 
Vedení plynovodu 
Vodovodní siť

3. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2014

Textová část
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje
Rozbor udržitelného rozvoje
Grafická část
Problémový výkres 2014
Výkres hodnot
Výkres limitů - dopravní a tech. inf. 2014
Výkres limitů - ostatní
Výkres záměrů 2014
Technická infrastruktura
Elektrická stanice
Elektronické komunikační zařízení včetně OP
Komunikační vedení včetně OP
Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně OP
Produktovod včetně OP
Ropovod včetně OP
Síť knalizačních stok včetně OP
Tech. objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně OP
Tech. objekt zásobován plynem včetně OP a BP
Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma
Vedení plynovodu včetně OP a BP
Vodovodní šíť včetně ochranného pásma

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně analytické podklady jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zněním § 166 stavebního zákona.

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
Problémový výkres
Rozbor udržitelného rozvoje území
Vykres hodnot
 Výkres limitů - dopravní a tech. infrastruktura
Výkres limitů - ostatní
Výkres záměrů

 

Mapové služby jsou dostupné na www.uap.cesbrod.cz:8080/uap