Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Ostatní

Sociální poradenství

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace

Sociální poradenství – přímá i nepřímá práce s klientem za účelem sociálního začleňování osob a skupin osob.

 

4. Základní informace k životní situaci

Poradenství se týká všech sociálních problémů či událostí:
1. Zdravotní postižení nebo duševní onemocnění
2. Péče o osobu závislou na péči jiné osoby
3. Omezení/zbavení způsobilosti k právním úkonům
4. Sociální vyloučení
5. Rizikový způsob života
6. Sociální problémy obětí agrese, trestné činnosti a domácího násilí
7. ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení
8. Nezaměstnanost a materiální problémy
9. Imigrace
10. Sociální problémy spojené s péčí o děti a výchovou dětí.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 1.osoby se zdrav. postižením nebo duševním postižením
2. osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
3. osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
4. osoby ohrožené sociálním vyloučením
5. osoby žijící rizikovým způsobem života
6. oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
7. osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
8. osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy
9. imigranti
10. rodiny s dětmi
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínkou je spolupráce. Využívají se různé metody sociální práce s klienty. Provádí se sociální práce  v terénu spojená s depistáží, tj. mapování, vyhledávání a diagnostika osob ohrožených sociálním vyloučením, kteří patří do sledovaných cílových skupin v územně vymezené lokalitě, a to zejména těch, na které není zaměřena pozornost speciálních programů, provádí se komplexní posouzení životní situace klientů a nabízí se jim individuální plánování kroků a cílů, které by měly vést ke změně a zlepšení stavu. V rámci činností charakteru sociálně-výchovné prevence sociálních pracovnic v sociálním poradenství spolupracují s regionálně dostupnými poskytovateli sociálních a souvisejících služeb, stáními institucemi a obcemi. Zajišťují pomoc osobám, které nejsou schopny se o sebe postarat a uplatňovat svá práva z různých důvodů (osoby se zdravotním postižením, osoby v mimořádné životní situaci) – ve smyslu pomoci sociální, zdravotní, ekonomické apod., v případě potřeby zabezpečují podání návrhu k zahájení řízení o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, v rámci součinnosti spolupracují se sousedy a konají potřebné úkony k ustanovení stálého opatrovníka, je-li následně rozhodnutím soudu opatrovníkem dospělé osoby ustanoveno Město Český Brod, provádějí výkon opatrovnické činnosti.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Situace se řeší se sociální pracovnicí sociálního odboru. Sociální pracovnice vykonávají sociální šetření jako důležité východisko pro uplatnění metod sociální práce, analyzují sociální situace klientů a jejich sociálního okolí, syntetizují zjištěné poznatky a navrhují přiměřené řešení v jednotlivých krocích nebo preventivní či okamžitá opatření, zjišťují možnosti finanční a věcné pomoci, v průběhu procesu mohou klienta doprovázet, motivovat jeho činnosti, předávat mu zpětnou vazbu a podporu.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí. Též lze se obrátit, dle situace, na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), PČR, školská zařízení, občanská sdružení, středisko výchovné péče, pedagogicko psychologická poradna, manželské poradny, pečovatelská služba, úřady práce atd.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí,
náměstí Arnošta z Pardubic č. 56

Bc. Alena Bendová, tel.: 313036102
e-mail: bendova@cesbrod.cz

pondělí a středa
8:00 - 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek
8:00 - 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou  
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici  
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení  
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Státní i nestátní organizace působící v pomáhajících profesích.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Snaha samostatně ovlivnit své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů a případně změnit své dosavadní sociální prostředí.
16. Elektronická služba, kterou lze využít  
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle Zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (týkající se sociální práce v přenesené působnosti)
18. Jaké jsou související předpisy  
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují  
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Sociální pracovnice sledují výkonnost, kvalitu a dostupnost sociálních služeb v rámci komunitního plánování sociálních služeb a zabezpečení lokálních sociálních služeb v návaznosti na státní sociální pomoc a ostatní sociální ochranné systémy. Dále vedou evidenci a vyhodnocují metody sociální práce a další intervence cílené na klienty prostřednictvím standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí, MěÚ Český Brod, Bc. Alena Bendová
26. Kontaktní osoba Bc. Alena Bendová – odbor sociálních věcí MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 313 036 102, č.dveří 24
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.8.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.8.2016

29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
06.02.12 Ostatní
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist