Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Problematika rodin

Náhradní rodinná péče

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Náhradní rodinná péče
4. Základní informace k životní situaci Občané žádají o svěření dítěte do osvojení, pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, poručenství.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žadatelem je občan České republiky, který má na jejím území trvalý pobyt, a cizinec, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo který je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Občanská bezúhonnost, řádný život, dobrý zdravotní stav,  odpovídající sociální podmínky a předpoklad zvládnou výchovu přijatého dítěte.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Žádost na předtištěném tiskopise – předkládá se osobně na odboru sociálních věcí MěÚ Český Brod, dokládají se další potřebné doklady.
8. Na které instituci životní situaci řešit Odbor sociálních věcí Městského úřadu Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Odbor sociálních věcí, MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, I. patro, č. dveří 28

S kým: Bc. Martina Fejfarová, DiS. – sociální pracovnice pro NRP, pověřená vedením odboru, tel.:321612126

Kdy: Po, St od 08:00-17:00; příp. po telefonické domluvě možno sjednat jiný termín .

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný doklad totožnosti – občanský průkaz, příp. pas, potvrzení o zdravotním stavu, potvrzení o příjmu, oddací list, opis z rejstříku trestů – vyžádá OSPOD. K prvnímu jednání postačí občanský průkaz, ostatní doklady se předkládají na předepsaných formulářích v průběhu řízení, některé si vyžaduje pracovník sám.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře jsou k dispozici na Odboru soc. věcí MěÚ Český Brod a na webových stránkách MPSV  http://www.mpsv.cz/cs/14502
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poskytováno bezplatně.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Zákon o sociálně- právní ochraně dětí žádné lhůty neuvádí.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace U pěstounské péče jsou účastníci též biologičtí rodiče dítěte, dále příslušníci rodiny pěstounů.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány V průběhu řízení se žadatelé účastní kurzu přípravy žadatelů k přijetí dítěte do rodiny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít fejfarova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění: Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č.  401/2012 Sb. v účinnosti od 1.1. 2013

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v účinnosti od 1. 1. 2014

18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují O žádosti občana o zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje v Praze, odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Možnost vyřazení  z evidence žadatelů nebo nedoporučení svěření dítěte.
21. Nejčastější dotazy

Jaká je čekací doba na svěření dítěte?

Záleží na tom, o jaké dítě se jedná a jaké představy o dítěti žadatelé mají. Neexistuje žádný pořadník u podaných žádostí. Rozhodující je jednání zainteresovaných odborníků na Krajském úřadě Středočeského kraje, kteří vybírají nejvhodnější rodinu /žadatele/ pro konkrétní dítě, dle potřeb dítěte.

22. Další informace Další informace Vám podá Odbor soc. věcí Měú Český Brod.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ucelené informace o náhradní rodinné péči naleznete na webovém portálu informačně vzdělávacího projektu www.adopce.com.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí, Martina Fejfarová, DiS. – sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči
26. Kontaktní osoba

Bc. Martina Fejfarová, DiS. – sociální pracovnice pro NRP, tel: 321612126

e-mail:  fejfarova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 18.8.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován 18.8.2016
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace V případě, že se biologičtí rodiče/rodič nezl. dítěte rozhodnout dát dítě k osvojení, mají možnost obrátit se na MěÚ Český Brod – odbor sociálních věcí, neboť tento přijímá, dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist