Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Problematika rodin

Výchovné problémy nezletilých

1. Identifikační číslo 56
2. Kód 13.013
3. Pojmenování (název) životní situace Výchovné problémy nezletilých
4. Základní informace k životní situaci

Péče o děti uvedené v § 6 písm. c) a d), Zák. č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

c) Nezletilí, kteří vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, mají problémy s požíváním alkoholických nápojů nebo návykových látek, živí se prostitucí, spáchali trestný čin, nebo jde-li o děti mladší 15-ti let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem §86 zák. č. 140/1961 Sb. trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., opakovaně nebo soustavně páchají přestupky §2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích nebo jinak ohrožují občanské soužití,

d) kteří se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Každý je oprávněn upozornit na závadové chování dětí jejich rodiče a upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti nebo na skutečnosti uvedené v bodě 4.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

OSPOD má povinnost projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově, projednat s dítětem nedostatky v jeho chování, sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující, poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů.

Rodičům může být  uložena povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu:

a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takou pomoc nezbytně potřebuje a byla mu před tím doporučena.

b) nejsou schopni řešit problémy  spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Situace se řeší se sociálními pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Český Brod, kteří v rámci poradenské činnosti pomáhají rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytují nebo zprostředkovávají rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte.
8. Na které instituci životní situaci řešit MěÚ Český Brod - oddělení sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež, PČR, školská zařízení, občanská sdružení, středisko výchovné péče, pedagogicko psychologická poradna.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Řešení činů jinak trestných spadá zejm. do kompetence orgánů činných v trestním řízení. Jednání se dále týká orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Od 1.1.2013 byl novelizován zák. č. 359/1999 Sb.,o sociálně-právní ochraně dětí, ve kterém byl zaveden nový pojem „ sociální kuratela pro děti a mládež“, kterou je zabezpečena péče o děti uvedené v § 6 písm. c) a d) ZSPOD. Spočívá v provádění opatření směrujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování a nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje. Informace mohou podat také pracovníci Střediska výchovné péče v Kolíně.   

Kontakty na pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí:

Odbor sociálních věcí, MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56

Bc. Lucie Ulcová, DiS., tel.:321612123 
e-mail: ulcova@cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Není stanoveno.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Nejsou dány.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatků
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Nejsou dány.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníky řešení jsou nezl. děti, orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonní zástupci dítěte, osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče, občanská sdružení, středisko výchovné péče, pedagogicko psychologická poradna,  příp. další subjekty pracující s dětmi.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Vždy je důležité, aby nezletilé dítě i jeho rodiče spolupracovali jak s orgány činnými v trestním řízení, tak s orgánem SPOD.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

ulcova@cesbrod.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují  
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu nezl. dítěte může orgán SPOD uložit pořádkovou pokutu  do výše 20 000,- Kč, nesplní-li povinnost:

a) spolupracovat s orgány SPOD

b) nedostaví se k osobnímu jednání na výzvu orgánu SPOD, nepředloží listiny a další doklady a neposkytne nezbytné informace, je-li jich třeba pro výkon sociálně-právní ochrany

c) neumožní návštěvu zaměstnance orgánu SPOD v obydlí, popř. v jiném prostředí, kde dítě žije, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo pro ochranu jeho práv.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí
26. Kontaktní osoba Bc. Lucie Ulcová, DiS., tel.:321612123 
e-mail: ulcova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 18.8.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován 18.8.2016
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist