Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Problematika zdravotně postižených

Zvláštní pomůcky

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
4. Základní informace k životní situaci

Občanům těžce zdravotně postiženým lze poskytovat peněžité příspěvky na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení.

Tělesně postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které umožňují sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování zdravotního stavu.

Zrakově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které jim umožňují získávat informace nebo styk  s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů nebo prostřednictvím zbytku zraku.

Sluchově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím.

Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna. Pokud zdravotní pojišťovna hradí potřebnou pomůcku pouze částečně, přihlédne se při stanovení výše příspěvku k této skutečnosti. Příspěvek je poskytován na kompenzační pomůcky v základním provedení, tj. takovém, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti.

Příspěvky lze poskytovat na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze č. 4, která je součástí vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve správním obvodu města Český Brod. Za občana, který je zbaven svéprávnosti, podává  žádost jeho opatrovník, který se prokáže platnou Listinou o ustanovení opatrovníka. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce, který se prokáže rodným listem dítěte.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínkou pro přiznání příspěvků je podání žádosti a doporučení odborného lékaře. Při posuzování žádosti se přihlíží k pořizovací ceně pomůcky, k příjmovým a majetkovým poměrům občana a jeho rodiny, ke způsoby využití pomůcky, atd.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Správní řízení je zahájeno dnem podání žádosti na odboru sociálních věcí městského úřadu.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí,
náměstí Arnošta z Pardubic č. 56, dveře č. 6

Alena Smržová, tel.: 321612128
e-mail: smrzova@cesbrod.cz

pondělí a středa
8:00 - 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek -  po předchozí telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný občanský průkaz, vyjádření odborného lékaře s doporučením konkrétní kompenzační pomůcky, předběžná faktura nebo doklad o zakoupení pomůcky.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost se vyplňuje na formuláři, který je k dispozici na  odboru sociálních věcí.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Dle správního řádu (bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, v mimořádných případech do 60 dnů).
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci správního řízení nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti není možné řešit zasláním elektronickou poštou.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 33, příloha č.  4).
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání pak rozhoduje odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Vrácení příspěvku, nebo jeho části.
21. Nejčastější dotazy

 

 

22. Další informace Ministerstvo práce a sociálních věcí
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Integrovaný portál MPSV ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravy motorového vozidla

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Příspěvek na úpravu bytu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba

Bc. Eva Dobiašová – vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 321612121, e-mail: dobiasova@cesbrod.cz

Alena Smržová – pracovnice odboru sociálních věcí, tel.: 321612128, e-mail: smrzova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.3.2011
29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist