Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Problematika zdravotně postižených

Příspěvek na provoz motorového vozidla

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Příspěvek na provoz motorového vozidla
4. Základní informace k životní situaci

Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytuje na období kalendářního roku občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro osoby zdravotně postižené II. stupně /ZTP/ nebo III. stupně /ZTP/P/ - s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou - a který bude toto vozidlo používat pro svou pravidelnou dopravu.  

Příspěvek na provoz motorového vozidla se dále poskytne občanu, který bude své motorové vozidla používat pro pravidelnou dopravu manžela /manželky/, dítěte, rodičů, sourozence nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně - s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou.

Příspěvek na provoz motorového vozidla se dále poskytuje rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice  pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve správním obvodu města Český Brod. Za občana, který je zbaven svéprávnosti, podává  žádost jeho opatrovník, který se prokáže platnou Listinou o ustanovení opatrovníka. Žádost může podat rovněž jiná oprávněná osoba na základě plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zdravotně postižená osoba musí mít přiznány mimořádné výhody II. stupně nebo III. stupně.

Majitel nebo provozovatel vozidla se musí vždy prokázat velkým technickým průkazem, kde musí být zaznamenána platná technická kontrola vozidla.

Pokud žádá o příspěvek osoba blízká k držiteli průkazu mimořádných výhod, musí tato osoba prokázat svůj příbuzenský vztah patřičnými dokumenty /rodným nebo oddacím listem, apod./

Majitel nebo provozovatel vozidla se musí písemně zavázat, že vrátí poměrnou část příspěvku, pokud přestane plnit podmínky pro jeho přiznání /prodej vozidla, ztráta platné technické kontroly, úmrtí dopravované osoby, atd./.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Správní řízení je zahájeno dnem podání žádosti na odboru sociálních věcí městského úřadu. Žadatelem je vždy majitel nebo provozovatel vozidla, držitel mimořádných výhod musí být rovněž přítomen při jednání.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí,
náměstí Arnošta z Pardubic č. 56, dveře č. 6

Alena Smržová, tel.: 321612128
e-mail: smrzova@cesbrod.cz

pondělí a středa
8:00 - 11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek -  po předchozí telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz majitele (provozovatele) motorového vozidla i dopravované osoby. Průkaz ZTP (nebo ZTP/P) občana těžce zdravotně postiženého nebo posudek posudkového lékaře o přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně. U nezletilých zdravotně postižených dětí je nutné doložit také jejich rodný list. Pokud je dopravovaná osoba zbavena svéprávnosti, je zapotřebí doložit tuto skutečnost pravomocným rozsudkem příslušného soudu a listinou opatrovníka, která určuje, kdo má právo za postiženého jednat. Originál velkého technického průkazu motorového vozidla (majitelem nebo provozovatelem musí být fyzická osoba - nikoli osoba právnická!). Pokud žádá o příspěvek osoba blízká, musí svůj příbuzenský vztah doložit příslušnými dokumenty (rodný nebo oddací list, atd.)

Pokud se jedná od dítě léčené na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, je zapotřebí potvrzení příslušného odborného lékaře, od kterého data se dítě na klinice léčí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost se vyplňuje na formuláři, který je k dispozici přímo na odboru sociálních věcí.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Dle správního řádu (bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, v mimořádných případech do 60 dnů).
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníci správního řízení jsou vlastník (provozovatel) motorového vozidla, držitel mimořádných výhod II. nebo III. stupně, případně zákonný zástupce dítěte nebo opatrovník nesvéprávné osoby. Další účastníci správního řízení nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žadatel je povinen oznámit správnímu orgánu jakékoli změny, které by mohly mít vliv na výši dávky, její přiznání nebo výplatu, jako je například platnost technické prohlídky vozidla, prodej stávajícího  a zakoupení jiného vozidla, úmrtí dopravované osoby, atd. Tyto skutečnosti musí být úřadu oznámeny do osmi dnů ode dne, kdy nastaly.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti není možné řešit zasláním elektronickou poštou.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MPSV ČR č.182/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů (§ 36).
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje odbor sociálních věcí o Krajského úřadu Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Žadatel je dle § 106 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen ohlásit ve lhůtě do osmi dnů každou změnu skutečností, rozhodných pro trvání nároku na dávku, výplatu nebo její poskytování. V případě, že tak neučiní, může být žadateli uložena povinnost vrátit již vyplacenou dávku /nebo její část/ a to dle § 107 výše uvedeného zákona.
21. Nejčastější dotazy

Jaká je výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro rok 2011?

Dvoustopá vozidla (první příspěvek)
ZTP      -    3 000,-- Kč
ZTP/P  -     7 920,-- Kč
                9 900,-- Kč  u rodičů dětí s onemocněním zhoubným nádorem nebo hemoblastosou

Jednostopá vozidla:
ZTP      -   1 150,-- Kč
ZTP/P  -    3 360,-- Kč
               4 200,-- Kč u rodičů dětí s onemocněním zhoubným nádorem nebo hemoblastosou

Pokud žadatel o příspěvek na provoz motorového vozidla splňuje podmínky pro poskytnutí více příspěvků, snižuje se výše druhého a každého dalšího příspěvku o 420,-- Kč u jednostopého vozidla a o 2 124,-- Kč o ostatních vozidel.

22. Další informace Ministerstvo práce a sociálních věcí
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Integrovaný portál MPSV ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené

Příspěvek na individuální dopravu

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

Příspěvek na úpravu bytu

Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba

Bc. Eva Dobiašová – vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 321612121, e-mail: dobiasova@cesbrod.cz

Alena Smržová – pracovnice odboru sociálních věcí, tel.: 321612128, e-mail: smrzova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.3.2011
29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist