Životní situace - Památková péče

Žádost o stanovisko ke stavbě

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o stanovisko ke stavbě nebo stavebním úpravám nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se na území památkové rezervace, památkové zóny, nebo na území ochranného pásma, kdy takové úpravy nebudou déle posuzovány v režimu stavebního zákona.
4. Základní informace
k životní situaci
Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena podle § 17 zákona o státní památkové péči.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

a) Vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu.

b) Správce nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu.

c) Uživatel nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu.  

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Zamýšleno je provedení některých z následujících prací:

 • Výměna střešní krytiny a krovů
 • Výměna oken a dveří
 • Opravy a nátěry fasád
 • Úpravy dřevin
 • Udržovací práce na nemovitosti
 • Ostatní práce, kterými se zasahuje do vnějšího pláště nemovitosti

Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy jde o úpravu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v "památkovém" ochranném pásmu. Zároveň jde o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se zasahuje do vnějšího vzhledu stávající nemovitosti. U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci). U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek, jak to předpokládá § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Postup řešení:

 1. podání žádosti
 2. odeslání žádosti na NPÚ do Prahy
 3. vyhotovení odborného vyjádření NPÚ
 4. seznámení s podklady (možnost uplatnit námitky)
 5. vyhotovení rozhodnutí
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Písemnou žádostí.

Podání musí obsahovat:

 • Přesnou identifikaci dotčených nemovitostí (zejména podle údajů v katastru nemovitostí, tj. číslo popisné u staveb nebo parcelní číslo u pozemků).
 • Popis zamýšlených prací ( materiál, rozměry, barevnost, atd.)
 • V případě, že nežádá vlastník, bude dodána plná moc

Elektronická podatelna (žádosti musí být opatřeny elektronickým podpisem).

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitost - MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování - památkové péče..

                    

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče

S kým:  Žaneta Kadlecová, nám. Husovo 70, 1. patro

Kdy:       Po    8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Út     dle dohody
              St     8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Čt     dle dohody
              Pá    dle dohody

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Snímek katastrální mapy s vyznačením místa záměru, jednoduchý technický popis záměru (materiál, barevnost, rozměry, atd.), V případě, že je více vlastníků, jako žadatelé se uvedou všichni vlastnící + popisy na žádosti, nebo si mohou zvolit společného zmocněnce a přiložit plnou moc.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formulář ke stažení:

Žádost vlastníka nemovitosti, která není kulturní památkou

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu. Rozhodnutí je zpravidla vydáno nejpozději do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pokud žádost podává správce nebo uživatel nemovitosti, je účastníkem řízení vždy také vlastník nemovitosti.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
- včasné podání žádosti ( s dostatečným předstihem dle lhůty pro vydání rozhodnutí = 60 dnů), zahájení prací až po vydání rozhodnutí = hrozba sankce
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

kadlecova@cesbrod.cz – poskytování informací, epodatelna@cesbrod.cz – podání žádostí (nutnost zaručeného elektronického podpisu)

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Jaké jsou související
předpisy

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění

Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, v platném znění

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Písemné odvolání, které se podává u správního orgánu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání poruší povinnosti dle § 35 odst. 1),  zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, lze uložit fyzické osobě, kteráse dopustí přestupku dle § 39 odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

21. Nejčastější dotazy

Otázka: ve kterých obcích se nachází ochranné pásmo?

Odpověď: MPZ Český Brod, ochranné pásmo nemovité kulturní památky v Rostoklatech, Tismicích, Štolmíři, Tuchorazi, Hradešíně, Chotouni, Tuklatech, Viticích, ochranné pásmo pomníku bitvy u Lipan (zasahuje do obcí Hřiby, Lipany, Borek, Vitice, Království), ochranné pásmo hradiště u Doubravčic a u Klučova.

Otázka: Oznamovací povinnost archeologickému ústavu v případě výkopových prací?

Odpověď: V případě výkopových prací je vlastník povinen písemně oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu AV ČR. Toto oznámení je třeba doručit nejpozději 14 dnů před započetím prací.

22. Další informace Další informace lze získat na stránkách Ministerstva kultury : www.mkcr.cz – právní předpisy nebo http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Úprava nemovitosti která není kulturní památkou, ale nachází se na území památkové rezervace, památkové zóny, nebo na území ochranného pásma, kdy takové úpravy budou déle posuzovány v režimu stavebního zákona.V případě, že bude vydáno „pouze“ závazné stanovisko, nikoli rozhodnutí, bude dále následovat stavební řízení.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče
26. Kontaktní osoba

Žaneta Kadlecová, tel. 313 036 101, email: kadlecova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován

14.8.2018

29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist