Životní situace - Památková péče

Žádost o stanovisko k obnově kulturní památky

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Obnova nemovité kulturní památky
4. Základní informace
k životní situaci
Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko. Jinou úpravou se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci, dále nástavba a přístavba.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník kulturní památky.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Obecně nejsou stanoveny žádné. U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci). U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek, jak to předpokládá § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Písemnou žádostí

PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT

  • název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
  • popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad,
  • předpokládaný rozsah obnovy,
  • investora obnovy (organizace nebo občan),
  • předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,
  • předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.

Elektronická podatelna (žádosti musí být opatřeny elektronickým podpisem).

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá kulturní památka - MěÚ Český Brod, odbor stavebního a územního plánování – památková péče.

                    

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde:       MěÚ Český Brod, stavební odbor – památková péče

S kým:  Žaneta Kadlecová, nám. Husovo 70, 1. patro

Kdy:       Po    8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Út     dle dohody
              St     8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Čt     dle dohody
              Pá    dle dohody

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Projektovou dokumentaci, snímek z katastrální mapy
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formulář ke stažení:

Žádost vlastníka nemovitosti, která je kulturní památkou

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Národní památkový ústav
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
kadlecova@cesbrod.czepodatelna@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Jaké jsou související
předpisy
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Správní řád výslovně umožňuje přezkum až rozhodnutí správního úřadu (zde stavebního úřadu), které je podmíněno obsahem závazného stanoviska.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tyto své povinnosti porušila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 2.000.000,- Kč. Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, která není uvedena v předchozí větě (zejména fyzické osobě nepodnikající), pokutu až do výše 2.000.000,- Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury , složka "Kulturní dědictví/Památky/Návod na řešení životních situací".
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, odbor stavebního a územního plánování – památková péče
26. Kontaktní osoba Žaneta Kadlecová,, tel. 313 036 101, email: kadlecova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
12.9.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován

14.8.2018

29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist