Životní situace - Pozemní komunikace

Zvláštní užívání komunikace

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Zvláštní užívání komunikace - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.
4. Základní informace
k životní situaci
Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které byly určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání komunikací vydaného silničním správním úřadem. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení nebo provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace, zřízení vyhrazeného parkování , zřizování a provozování stánků na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je pořádání cyklistických závodů a jiných podobných sportovních, kulturních a zábavných akcí, avšak za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemní komunikaci
(pro určení, zda je splněna tato podmínka , je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR). Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Zvláštní užívání spočívající v umísťování a provozování reklamního zařízení může být povoleno nejdéle na dobu 5 let za podmínky, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravním zařízením a nemohou oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Žádost o povolení zvláštního užívání je třeba podat v dostatečném časovém předstihu (30 dní). K žádosti je třeba doplnit vyjádření správce komunikace  KSÚS Středočeského kraje p.o. – sil. II a III třídy , technický služeb Český Brod – místní komunikace, vyjádření Policie ČR  KŘP Střed.kraje DI Kolín a situační plánek s vyznačením zásahu do tělesa komunikace.

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním písemné žádosti na příslušní silniční správní úřad.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být použito jiným způsobem než obvyklým způsobem, než pro kterou je určena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01.

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Požadavky žádosti určuje ustanovení §40 odst.4 a 6 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Právnické osoby předloží výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, podnikající fyzické osoby předloží živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění. K vydání rozhodnutí o zvláštní užívání je nutný souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, Policie ČR,situační plánky.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za povolení zvláštního užívání komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání : v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší jak 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč, na dobu kratší jak 6 měsíců 500 Kč, v ostatních případech 1000 Kč.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, v odůvodněných případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání komunikace je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace , dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu řízení úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Užití dálnice,silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání komunikace fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Zvláštní užívání pozemní komunikace bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání komunikace právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě

Ministerstvo dopravy ČR.

 

24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Místní poplatky
Podnikání
Majetek města, věcná břemena
Stavební řízení a památková péče
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod  - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.7.2020
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.7.2020
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist