Životní situace - Pozemní komunikace

Uzávěra pozemní komunikace

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

 

Uzávěra pozemní komunikace.

4. Základní informace
k životní situaci
Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce i trasu objížďky.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. Pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podejte písemnou žádost na příslušný silniční správní úřad. Nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obraťte se na silniční správní úřad MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, která má být uzavřena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad. Jestliže se uzavírka týká územních obvodů více silničních správních úřadů pro stejnou kategorii a třídu pozemní komunikace, rozhoduje o žádosti  ten silniční správní úřad, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky.

Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ , nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01. Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Na úřadě předložte: žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích), výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby), vyjádření Policie ČR.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy MěÚ Český Brod

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
K žádosti je vhodné přiložit vyjádření vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena a po které povede objížďková trasa, obce v jejímž zastavěném území má být  povolena uzavírka nebo  objížďková trasa a pokud je na dotčené pozemní komunikaci vedena linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky. Pokud má uzavírka trvat více než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které bude uveden termín zahájení uzavírky, termín ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele. Dále je povinen  dodržovat  podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení uzavírky.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu řízení úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďkové trasy podle vydaného rozhodnutí a nedodržení stanovených podmínek v rozhodnutí o povolení uzavírky fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000Kč. Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace  nebo veřejně  přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďkové trasy podle vydaného rozhodnutí a nedodržení stanovených podmínek v rozhodnutí o povolení uzavírky právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu do 500 000Kč. Při neplnění podmínek  rozhodnutí o  povolení uzavírky může silniční správní úřad udělené rozhodnutí změnit nebo zrušit.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR,  krajské úřady,  obecní  úřad  s  rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Osobně na OD a OŽÚ MěÚ Český Brod, kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a silničního hospodářství.
26. Kontaktní osoba Jiří Katrnoška a  Ing. Jana Vejvodová
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.7.2020
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.7.2020
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist