Životní situace - Pozemní komunikace

Dodatečné povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Dodatečné povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
4. Základní informace k životní situaci Povolení zvláštního užívání  z důvodu havárie podzemního vedení,  to  podléhá rozhodnutí o dodatečném povolení zvl. užívání  silničního správního úřadu – MěÚ Český Brod, odboru dopravy a OŽÚ.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žadatel – stavebník, který provádí stavební práce na opravě podzemního vedení inženýrských sítí v tělese komunikace, správce komunikace.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace V případě havárie vedení není pro nezbytné práce k bezprostřednímu odstranění této havárie potřebné předchozí povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Vlastník vedení je povinen neprodleně oznámit správci dotčené komunikace (Technické služby města Český Brod – místní komunikace nebo KSÚS Středočeského kraje p.o – sil. II a III tř.) provedení prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku komunikace do původní stavu.
Havárii je třeba bezodkladně (písemně) oznámit správci komunikace . Správce komunikace poté uvědomí zdejší silniční správní úřad o provedení nezbytných prací v tělese komunikace a ten na základě oznámení havárie vlastníkem vedení a následnému vyjádření správce komunikace vydá dodatečné povolení zvláštního užívání MK z důvodu havárie.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podejte písemnou žádost na příslušný úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Na úřadě předložte : OP, živnostenský list (koncesní listina), situační plánek s místem havárie a rozsahem zásahu do tělesa komunikace
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy MěÚ Český Brod.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky postupu mohou být : správci komunikací – Technické služby Český Brod  u místních komunikací nebo KSÚS Středočeského kraje p.o.  u silnic II a III třídy.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy  
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí o dodatečném povolení  zvláštního užívání lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení účastníku řízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, OD, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov podáním učiněným u zdejšího OD a OŽÚ MěÚ Český Brod.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Při zjištění porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem může být ve správním řízení ve věci řešení přestupku či správního deliktu dle uvedeného zákona uložena pokuta až do výše 500 tis. Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Zvláštní užívání silnic  a místních  komunikací
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 3.7.2020  
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.7.2020  
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist