Životní situace - Manželství

Uzavření manželství formou církevního sňatku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Uzavření manželství formou církevního sňatku.
4. Základní informace
k životní situaci

1.     Zjednodušený návod k uzavření církevního manželství je určen pro snoubence, kteří (oba):

  • mají české státní občanství s trvalým bydlištěm v České republice,
  • nebyli dříve oddáni nebo rozvedeni v cizině,
  • nejsou ovdovělí,
  • jsou zletilí,
  • rozumí a mluví česky, nejsou němí ani neslyšící, netrpí duševní poruchou, nebyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům ani jejich způsobilost k právním úkonům nebyla omezena.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Snoubenci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Osvědčení nesmí být starší šesti měsíců.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Písemnou žádost o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření církevního sňatku podejte osobně na příslušném matričním úřadě.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
Orgán církve či náboženské společnosti.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

K písemné žádosti snoubenci předkládají:

  • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
  • dotazník k uzavření manželství,
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
  • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat platným občanským průkazem).

Činnost úřadu: Přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření církevního sňatku.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formulář pro žádost o vydání osvědčení
Dotazník k uzavření manželství je také k dispozici u orgánu církve.
Žádost o vydání osvědčení k církevnímu manželství

Osvědčení vydané matrikou na předepsaném formuláři předloží snoubenci osobě pověřené oprávněnou církví nebo náboženskou společností před uzavřením manželství (obřad).

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku 500,- Kč

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Do protokolu o uzavření manželství se zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy (do 30 dnů od jeho doručení) a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, , ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy Co jsou "matriční úřady"?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
22. Další informace

Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad a orgán církve či náboženské společnosti.

V Českém Brodě: Městský úřad Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, matrika, tel. 321612142

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě

Stránky jiných matričních úřadů
Stránky ministerstva vnitra

Stránky orgánů církve či náboženské společnosti

24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Uzavření manželství formou občanského sňatku

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Vydání občanského průkazu

Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2024
28. Popis byl naposledy
aktualizován
5.1.2024
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při řešení této životní situace je nutné obrátit se na orgány církve a místně příslušnou matriku.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist